پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • spss چیست؟ آموزش و کاربرد نرم افزار SPSS

  مجموعه : آموزش کامپیوتر و نرم افزار

  spss چیســت؟ آموزش و کاربرد نرم افزار SPSS

  احتمـالا شمـا هم واژه هایی مثل انجام دادن پایان نامه همراه SPSS یا انجام مقاله یا ایجاد پرسش نامه و کار های آمـاری و بسیاری از موارد دیگر را در فضای اینترنت زیاد شنیده اید. درســت اســت در این پســت مي خواهیم spSS را برسی کنیم که چیســت و بــه طور سودمنـد و خلاصه وار کاربرد هایش و بــهترین ورژن (نسخه) را بگوییم

  spss چیست؟ آموزش و کاربرد نرم افزار SPSS

  برنامه اس پی اس اس برای دانشجویان و پایان نامه ها بسیار پر کار برد می باشد

  کلیات spss

  اگر تازه نام این نرم افزار بــه گوش شمـا خورده اســت یا اینکه علاقمنـد هســتید بدانید SPSS چیســت و چگونه کار مي کنـد. spss مخفف “Statistical Package for the Social Sciences”  بــه معنی بســته آمـاری برای علوم اجتمـاعی مي بــاشد نرم افزاری که اطلاعات مختلف ( بــه طور مثال یک پرسشنامه) را مي گیرد، تحلیل مي کنـد، جدول و نمودار برای آن درســت مي کنـد.

   

  اولین ورژن این نرم افزار در 1968 پس از تاسیس شدن (نرمن نی) انتشار یافت که برای یک کار شناس ارشد در علوم سیاسی در دانشگاه اســتنفورد طراحی شده بود شرکت سازنـده این نرم افزار در 28 مـاه جولای بــه وسیله ی شرکت IBM خریده شد و اسم جدید PASW را بر آن گذاشت که مخفف Predictive Analytics SoftWare بود. امـا دوبــاره شرکت تصميم گرفت که ان را بــه نامش را در ورژن 19 بــه SPSS Statistics تغییر دهد

  spss چیست؟ آموزش و کاربرد نرم افزار SPSS

  پر کاربرد ترین نرم افزار آمـاری 

  این نرم افزار بــه دلیل سادگی و پوشش نسبتا کامل روش های آمـاری، تبدیل بــه پر کاربردترین نرم افزارهای آمـاری در کشور مـا شده اســت و بــا آن مي توان روشها و آزمونهاي آمـاري را بــا دقت و سرعت انجام داد.

   

  نسخه های مختلف spss

  نرم افزار SPSS در محیط وینـدوز نسخه های زیادی از 6 تا 24 (زمـان نگارش این متن) دارد که قاعدتا هر نسخه نسبت بــه نسخه های مـاقبل برتری هایی دارد و همواره پویایی این نرم افزار مد نظر بوده اســت. امـا توجه داشته بــاشید که از آن جایی که اصول علم آمـار ثابت اســت (آزمون تی تســت یا رگرسیون، قرار نیســت بــا گذشت زمـان کوتاه تغییر خاصی بکنـد)، نبــاید انتظار داشته بــاشید که در هر نگارش این نرم افزار اتفاق خارق العاده ای بــيفتد. مگر اینکه آزمون های جدید یا محاسبــات جدید بــه آن اضافه گردد.

   

  طبق آنچه مـا در نسخه های مختلف این نرم افزار دیده ایم، مي توان گفت از نسخه 16 SPSS بــه بعد، خروجی ها تغییر قابل توجهی ننموده انـد. در نسخه های 22 و جدید تر اس پی اس اس، محیط کاربری زیبــاتر شده اســت و البته حجم فایل نصب نرم افزار نیز افزایش زیادی یافته اســت امـا spss 16 همـان کاری را انجام مي دهد که spss 22 انجام مي دهد. یک مثال خوب برای مقایسه تفاوت spss 16 بــا spss 22 ، مقایسه کارایی Word 2003 بــا Word 2010 اســت. هر دو نسخه کار شمـا را راه مي انـدازنـد، امـا اگر وینـدوز و سیســتم شمـا بــه روز اســت و از نظر فضای دیسک محدودیت نـدارید، بــهتر اســت نسخه جدیدتر را اســتفاده نمـایید

   

  کاربرد نرم افزار SPSS

  نرم افزار spss که شرکت IBM آنرا بــا قیمتی در حدود 400 هزار تومـان (صد دلار) عرضه مي کنـد، کاربردهای بسیار وسیعی در تحقیقات علمي و پایان نامه های رشته مختلف دانشگاهی مـا دارد. البته در ایران مـا بــه صورت رایگان از این نرم افزار اســتفاده مي کنیم و مي توانید بدون پرداخت وجهی از همين وب سایت آنرا دانلود و نصب نمـایید.آمـار علمي اســت که مورد نیاز تمـام رشته ها اســت: هنگام اثبــات یا رد فرضیات تحقیق. بنابراین کاربرد آمـار واقعا زیاد و گســترده اســت و در پای آنرا در تصميم گیری های علمي مي توان دید.

   

  کاربرد SPSS در علوم انسانی و علوم اجتمـاعی

  بــالاترین و بــيشترین کاربرد این نرم افزار در رشته های علوم اجتمـاعی و علوم انسانی اســت. جایی که در آن از پرسشنامه بــه صورت گســترده برای انـدازه گیری روابط انسانی و شاخص های اجتمـاعی و رفتاری اســتفاده مي شود. نرم افزار SPSS بــهترین نرم افزاری اســت که برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه های طیف لیکرت مي توانـد مورد اســتفاده قرار گیرد و در این زمينه رقیبــي نمي توانـد داشته بــاشد.

   

  کاربرد SPSS در اقتصاد

  پژوهشگران رشته های مرتبط بــا اقتصاد جهت بررسی فرآینـدهای زمـانی اقتصادی و درک تاثیرات متقابل عوامل اقتصادی بر روی یک عامل و یا بر روی یکدیگر مي تواننـد در SPSS از دســتورات رگرسیون (Regression)، سری زمـانی (Time series) و آزمون همبســتگی (Correlate)، برای تحلیل یافته های خویش بــهره برنـد. همچنین مي تواننـد برای تهیه و تنظیم دقیق ترین و تحلیلی ترین گزارشات اقتصادی از توصیف و اســتنبــاط اطلاعات توسط SPSS اســتفاده نمـاینـد. البته قابل ذکر اســت برای تحلیل های دقیق تر اقتصاد سنجی از نرم افزار EViews نیز مي توان اســتفاده کرد

   

  کاربرد SPSS در پزشکی

  پژوهشگران زمينه های پزشکی جهت اســتنبــاط از نتایج تحقیقات و آزمـایشات دقیق خود از انواع مختلف آزمون های آمـاری مـاننـد آزمون t، جداول توافقی، آنالیز واریانس (ANOVA)، آزمون نسبت، آزمون های مقایسه ميانگین، رگرسیون، آزمون های ناپارامتری و … اســتفاده مي نمـاینـد.

  spss چیست؟ آموزش و کاربرد نرم افزار SPSS

  نرم افزار اس پس اس اس در کشور ایران جزء پرکار برد ترین برنامه در آمار است

  کاربرد SPSS در صنعت

  جهت انجام تحقیقات در رشته های مرتبط بــا صنعت و اســتنبــاط از نتایج مشاهدات و اطلاعات، علاوه بر آمـارهای توصیفی، آزمون های مقایسه ميانگین، آزمون نسبت، t-test، آنالیز واریانس، تحلیل همبســتگی، جداول توافقی، آزمون های ناپارامتری و . .. اســتفاده مي شود. {برو بــه فهرســت}

   

  کاربرد SPSS در کشاورزی

  اســتفاده از آزمون های آنالیز واریانس بــا کمک نرم افزار SPSS، در تحقیقات و پایان نامه های رشته های مرتبط بــا کشاورزی بسیار متداول اســت

   

  بــه صورت کلی این نرم افزار کاربردهای زیر را دارد:

  تهیه خلاصه‌های آمـاری مـاننـد گراف‌ها، جداول‌، آمـاره‌ها و …

   

  انواع توابع ریاضی مـاننـد قدر مطلق، تابع علامت، لگاریتم، توابع مثلثاتی و …

   

  تهیه انواع جدول سفارشی مـاننـد جدول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و …

   

  انواع توزیع‌های آمـاری شامل توزیع‌های گسســته و پیوســته

   

  تهیه انواع طرح‌های آمـاری

   

  انجام آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چنـدطرفه و آنالیز کوواریانس

   

  تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمـانی

   

  ایجاد داده‌های پیوســته و تصادفی

   

  محاسبــه انواع آمـاره‌های توصیفی

   

  انواع آزمون‌های مرتبط بــا مقایسه ميانگین بــين دو یا چنـد جامعه مســتقل و وابســته

   

  توانایی تبــادل  اطلاعات بــا دیگر نرم‌افزارهای

   

  پردازش انواع مختلف رگرسیون

   

  بخش های مهم SPSS

   

  دانلود فیلم آموزش spss ، خلاصه و بخش های مهم

   

  آخرین و بــهترین نسخه ی نرم افزار 

  شرکت IBM هر سال یا دو سال یک بــار ورزن جدید spss را منتشر مي کنـد. نکته قابل توجه و مشترک در بــيشتر ورژن ها این اســت که بــا جدید تر شدن نسخه نرم افزار قابلیت های بسیار و جدیدی بــه آن اضافه مي شود امـا اجرای آن سنگین نمي شود کل نسخه ای این نرم افزار همـان کار اصلی را انجام مي دهنـد بــا انـدک تغییرات جزئی و ناملموس مه در ورژن های جدید ایجاد مي شود.

   

   

  به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟
  هیچ نظری ثبت نشده است
  نظرات این پست غیرفعال هستند.
 • مطالب پربازدید
 •