نکات انتخاب همسر

6 گروه از مردان که نباید با آن ها ازدواج کرد

6 گروه از مردان که نباید با آن ها ازدواج کرد

6 گروه از مردان کـــه نباید با آن ها ازدواج کرد

امروز به شما 6 گروه از مردان را معرفی می کنیم کـــه ازدواج کردن و دل بستن به آن ها کاری اشتباه اســـت و در آخر به پشیمانی منجر می شود. یکی از مهمترین تصمیماتی کـــه هر فرد در زندگی خود می گیرد انتخاب همسر و ازدواج اســـت. اما کدام مردان برای ازدواج مناسب اند و در مورد کدام مردان نباید به ازدواج با آنان حتی فکر کرد.

 

با مردانی کـــه فکر ميکنند همه چیز را ميدانند و ميگویند «من از تو بیشتر ميدانم» ازدواج نکنید تا اعتماد به نفس خود را به خطر نیندازید.همه دختران برای ازدواج خود برنامه‌های زیادی دارند و در کودکی فکر ميکنند شاهزاده‌ای سوار بر اسب سفید قرار اســـت بیاید و آنها را خوشبخت کند اما با بزرگتر شدن متوجه ميشوند کـــه در دنیای واقعی هیچ انسان کاملی وجود ندارد و هر فرد نقص و عیبی دارد. پس باید بر اساس عقل و احساس تصمیم گرفت و با کسی ازدواج کرد کـــه دارای معایب کمتر و محسنات بیشتر باشد. اما چه ویژگی‌هایی در مردان وجود دارد کـــه ميتواند نشانه‌های تفکیک یک گزینه خوب از بد را در اختیار ما بگذارد؟! در واقع ما سعی داریم در این بخش برخی ویژگی‌های مردهایی را عنوان کنیم کـــه به هیچ عنوان برای ازدواج توصیه نميشوند؛ همچنین از زنانی بگوییم کـــه مردان هیچ‌گاه برای ازدواج انتخاب نميکنند:

 

مردانی کـــه از تعهد دادن ميترسند

برخی مردها با اینکـــه این طور اظهار ميکنند کـــه به شما علاقه‌مند هستند ولی هیچ‌گاه تمایلی برای ازدواج و متعهد شدن نسبت به شما نشان نميدهند. ممکن اســـت این دسته از مردها کارهای عاشقانه زیادی برای شما انجام دهند ولی وقتی تعهدی نسبت به شما حس نميکنند، ممکن اســـت به زودی این رابطه به پایان برسد و همواره در طول رابطه شما نگران جدایی باشید.

 

مردان سرکش

بسیاری از دختران امروزی به مردان به اصطلاح «بد» علاقه‌مند هستند. مردان هنجارگریزی کـــه از بسیاری از قوانین سرپیچی ميکنند و نميتوان آنها را تحت‌کنترل گرفت. این مردان در مراحل اول آشنایی ممکن اســـت جذاب به نظر برسند و بتوانند یک زن را به خود جذب کنند ولی دقیقا به دلیل داشتن همین خصوصیت اخلاقی، نميتوانند فرد مناسبی برای ازدواج و زندگی مشترک باشند.

 

بچه ننه‌ها

مردان به اصطلاح «بچه‌ننه» هیچ‌گاه نميتوانند خود برای زندگی تصمیم بگیرند و همیشه منتظر هستند مادرشان برایشان تصمیم‌گیری کند. این مردان نميتوانند همسر خوبی باشند چرا کـــه زندگی را از دید مادر خود ميبینند و دید مردانه‌ای نسبت به زندگی و همسر خود ندارند. تا ميتوانید از این گونه مردان دوری کنید و فکر نکنید کـــه بعد از ازدواج ميتوانید آنها را تغییر دهید.

 

مردان دمدميمزاج

افراد دمدميمزاج همیشه راه خود را ميروند و ممکن اســـت هر روز تصمیم بگیرند کار جدیدی را از سر بگیرند؛ یا ممکن اســـت امروز یک نفر را دوست داشته باشند و فردا به فرد دیگری علاقه‌مند شوند. حتی ممکن اســـت نظرشان در مورد عقاید خودشان نیز به سرعت تغییر کند. این افراد به‌هیچ‌عنوان نميتوانند گزینه خوبی برای ازدواج باشند و این میزان تغییر عقیده نميتواند یک زندگی زناشویی را به سرانجام برساند.

 

مردان خودشیفته

در داســـتان‌های اساطیری، نارسیوس فرد زیبایی بود کـــه وقتی تصویر خود را در آب برکـــه دید مجذوب زیبایی خود شد؛ و این شیفتگی به حدی بود کـــه او نميتوانست از تصویر خود چشم بردارد و درون آب افتاد و غرق شد. نام شخصیت نارسیست یا خودشیفته از همین داســـتان گرفته شده اســـت. مردان خودشیفته همیشه حس ميکنند برتری زیادی نسبت به دیگران و مخصوصا همسر خود دارند و به همین دلیل زندگی با این افراد کار بسیار مشکلی اســـت.

 

عقل کل‌ها

خیلی خوب اســـت با مردی ازدواج کنید کـــه هوش بالایی دارد و ميتواند مسائل و مشکلات را حل کند اما فراموش نکنید کـــه کسانی کـــه فکر ميکنند همه چیز را بهتر از دیگران ميدانند خطرناک هستند. مدت زیادی در کنار این افراد بودن این حس را در شما ایجاد ميکند کـــه شما هیچ چیز نميدانید و در همه مسائل اشتباه ميکنید؛ در این شرایط شما حتی قدرت ابراز عقیده را نیز از دست ميدهید در حالی کـــه تنها ابراز عقیده ساده اســـت. سعی کنید با مردانی کـــه فکر ميکنند همه چیز را ميدانند و ميگویند «من از تو بیشتر ميدانم» ازدواج نکنید تا اعتماد به نفس خود را به خطر نیندازید.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا