پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • چند تفکر اشتباه درباره ورزش که باید نادیده گرفته شود

  مجموعه : ورزش و سلامتی

  چند تفکر اشتباه درباره ورزش که باید نادیده گرفته شود
  چند تفکر اشتباه درباره ورزش که باید نادیده گرفته شود

  هنگامی کــه بــا یک آسیب دیدگی رو به رو  هســتید و آگاهید کــه انجام ورزش مــی توانــد موجب بدتر شدن آن شود، دنبــال کردن برنامه ورزشی عادی شمــا دست بــه نظر نمــی آید و افرد را تصور کنــید کــه در حال دویدن هســتنــد: دونــده الف از فعالیتی کــه انجام مــی دهد، لذت مــی برد و احساس خوب و قدرت بــه وی دست می دهد . در مقابل، دونــده دیگری تنهــا بــه این دلیل کــه یک کیک مصرف کرده و بــا احساس گناه از این کارروبه رو اســت، مسافتی طولانــی را مــی دود. در واقع، وی خود را تنبــیه کرده ومایل است  کالری هــای مصرفی اضافه را بسوزانــد. بــه نظر شمــا کدام یک از آنهــا رابطه ای ناسالمــی بــا ورزش اتخاذ کردند.

   

   نشانه یک رابطه ناسالم بــا ورزش

  بــه گزارش گروه سلامت نــیک شو بــه نقل از “لیو اســترانگ”، پاسخ مشخص بوده و دونــده ب این گونه اســت. برای تشخیص این کــه بــیش از حد ورزش مــی کنــید یا درگیر تمرینات ورزشی شدید مــی شوید بــاید دیدی فراتر از کمــیت ورزش خود داشته بــاشید. ورزش نبــاید همــاننــد یک ابزار شکنجه در نظر گرفته شود و در این مــیان، همه چیز بــه درک شمــا از انگیزه هــا، طرز فکر و وضعیت بدنتان بســتگی دارد.

   

  یک ورزشکار حرفه ای ممکن اســت نــیازمنــد انجام تمرینات سنگین و طولانــی مدت بــاشد، امــا وی از این کــه چه زمــانــی بــاید فعالیت خود را متوقف کرده و از بروز پیامدهــای منفی پیشگیری کنــد نــیز آگاه اســت. پیامدهــای منفی مــاننــد فرسودگی، خســتگی شدید، صدمــات ناشی از اســتفاده بــیش از حد از جمله علائم یک رابطه ناسالم بــا ورزش هســتنــد

  چند تفکر اشتباه درباره ورزش که باید نادیده گرفته شود

  بــا یک جلسه ورزش نکردن عضله ایی را از دســت نمــی دهید

   

  دربــاره پیامدهــای یک جلسه ورزش نکردن بزرگنمــایی مــی کنــید

  بــا یک جلسه ورزش نکردن احساس گناه و اضطراب در شمــا شکل مــی گیرد؟ آیا نگران این هســتید کــه بلافاصله بــا افزایش وزن، از دســت دادن قدرت عضلانــی یا خارج شدن از روال تمرینات ورزشی خود مواجه شوید؟ بــی تردید، متعهد بودن بــه برنامه ورزشی اهمــیت دارد، امــا توجه بــه سلامت روانــی و روابطتان نــیز اهمــیت دارد. بــا یک جلسه ورزش نکردن مسلمــا دنــیا بــه پایان نخواهد رسید!

   

  حتی زمــانــی کــه ورزش برای بدن شمــا مضر اســت این کار را انجام مــی دهید

  زمــانــی کــه بــا یک آسیب دیدگی مواجه هســتید و مــی دانــید کــه انجام ورزش مــی توانــد موجب تشدید آن شود، دنبــال کردن برنامه ورزشی عادی شمــا منطقی بــه نظر نمــی رسد. حتی ورزشکاران حرفه ای نــیز توجه ویژه ای بــه ریکاوری و رونــد بــهبودی صدمــات خود دارنــد. در واقع، انجام ورزش نبــاید بــا درد، خونریزی یا شکســتگی هــای احتمــالی همراه بــاشد.

  چند تفکر اشتباه درباره ورزش که باید نادیده گرفته شود

  امنــیت وسلامتی شمــا بر موارد دیگر اولویت دارد

   

  در شرایط ناایمن ورزش مــی کنــید

  دویدن در مسیرهــای برفی و یخ زده، شنا کردن هنگام توفان یا بلنــد کردن وزنه زمــانــی کــه بــا ناراحتی معده مواجه هســتید، نه تنهــا ممکن اســت سودی برای شمــا نــداشته بــاشد، بلکــه سلامت و حتی جان شمــا را نــیز در معرض خطر قرار مــی دهد. تناسب انــدام و آمــادگی جسمــانــی هیچگاه نبــاید بر ایمنــی و سلامت شمــا اولویت داشته بــاشد.

   

  زنــدگی اجتمــاعی خود را بــه شدت نادیده مــی گیرید

  نادیده گرفتن زنــدگی اجتمــاعی و پرهیز از ارتبــاط بــا اعضای خانواده و دوســتان برای انجام ورزش یکی از نشانه هــای هشداردهنــده مهم محسوب مــی شود. یک سبک زنــدگی متعادل بــه معنای اختصاص زمــان برای انجام ورزش و البته مقداری انعطاف پذیری در این برنامه اســت. انجام ورزش بــاید یکی از موارد سرگرم کننــده در زنــدگی شمــا و نه مــانعی برای حضور در مهمــانــی هــا و رویدادهــای خانوادگی و دوســتانه بــاشد.

  چند تفکر اشتباه درباره ورزش که باید نادیده گرفته شود

  بــیش از حد تمرین نکنــید

   

  بــیش از حد بر سوزانــدن کالری متمرکز هســتید

  همه مــا مــی دانــیم کــه ورزش کردن موجب کالری سوزی مــی شود و کسر کالری بخش مهمــی از یک برنامه کاهش وزن کارآمد اســت. امــا اگر بــه طور مداوم در تلاش برای سوزانــدن کالری هــای دریافتی از غذاهــای مصرفی خود هســتید، این شرایطی سالم نــیســت.افراد مبتلا بــه بولیمــیا از وضعیت وزن و انــدام خود راضی نــیســتنــد، از این رو تلاش مــی کننــد بــا روش هــای غیرمعقول، مــاننــد اســتفراغ عمدی یا اســتفاده از داروهــای ادرارآور یا ملین کالری هــای دریافتی از غذاهــای مصرفی خود را دفع کننــد. همچنــین، گروهی دیگر از افراد مبتلا بــه این شرایط برای از بــین بردن کالری هــای دریافتی ورزش بــیش از حد را در دســتور کار خود قرار مــی دهنــد. بولیمــیا یک اختلال غذا خوردن اســت و اگر این شرایط برای شمــا آشناســت بــاید بــه پزشک مراجعه کنــید.

   

  تمرینات ورزشی را بــا جذابــیت خود گره زده اید

  تفکراتی مــاننــد، اگر امروز ورزش نکنم بــا افزایش چربــی بدن مواجه مــی شوم، اگر 10 کیلومتر نــدوم انسان بــی ارزشی هســتم یا اگر سه ساعت در روز ورزش نکنم همسرم فکر مــی کنــد فرد جذابــی نــیســتم، همگی نشانه هــای یک رابطه ناسالم بــا ورزش هســتنــد.این بــا احساسات مخرب گناه و اضطراب کــه پیشتر بــه آن اشاره شد، مرتبط اســت، امــا ارزش تکرار را دارد. توجه داشته بــاشید کــه تمرینات ورزشی بــا مــیزان ارزش، جذابــیت و حتی وزن شمــا پیونــد نخورده انــد و ایجاد فضا برای چیزهــای دیگر در زنــدگی همواره تصمــیم خوبــیســت کــه بــه سود سلامت شمــا خواهد بود.

  چند تفکر اشتباه درباره ورزش که باید نادیده گرفته شود

  کارهــایی کــه بعد از تمرین حتمــا بــایدانجام دهید

   

  کارهــای واجب و ضروری بعد از ورزش

  سرد کردن بدن:

  بــه محض اینکــه وزنه را کنار گذاشتید یا دویدن بــا تردمــیل را بــه پایان رسانــدید نبــاید کاملا بــی حرکت شوید بــاید بدن خود را سرد کنــید هزاران راه وجود دارد کــه مــی توانــید ضربــان قلب و حرارت بدن را پایین بــیاورید اگر تمــایل دارید برخی حالت هــای یوگا و کششی را انجام دهید، امــا بسیاری از افراد تمــایل بــه دویدن آرام، پیاده روی و یا حتی پریدن در اســتخر دارنــد.این واقعا بــه خودتان بســتگی دارد فقط زمــان بگیرید 10 یا 15 دقیقه وقت دارید تا ورزش تان را بــه درســتی بــه پایان برسانــید سرد کردن بدن حرفه ای و غیر حرفه ای نــدارد و برای همه الزامــی اســت.

   

  انجام حرکت هــای کششی:

  خب پس از سرد کردن بدن انجام حرکاتی کششی توسط بسیاری از مربــیان توصیه مــی شود و گاهی اوقات آن هــا یکی هســتنــد اگربــا تردمــیل عادت نــدارید حتی بــه مدت 10 دقیقه یک حرکت روتین کششی هدفمنــد ممکن اســت همــان چیزی بــاشد کــه نــیاز دارید حرکات کششی بــه شمــا کمک مــی کنــد کــه انعطاف پذیری و تحرک داشته بــاشید، کــه برای ورزش و زنــدگی روزمره مهم اســت.

   

  اجرای بــازیابــی فعال:

  حرکت ساده و آرام (مــاننــد پیاده روی سریع و یا دوچرخه سواری) گردش خون را بــهبود مــی بخشد کــه بــه ارتقا مواد مغذی و جابــه جایی مواد زائد در سراسر بدن کمک مــی کنــد این کار بــه ترمــیم مــاهیچه هــا و سوخت گیری سریع تر کمک مــی کنــد.

   

  مــاساژ:

  پیش از این هم در بخش ورزش و تناسب انــدام نمناک گفته شد کــه مــاساژ احساس خوبــی مــی دهد و گردش خون را بــهبود مــی بخشد در حالی کــه بــه شمــا اجازه مــی دهد آرامش کامل داشته بــاشید هم چنــین مــی توانــید خود را مــاساژ دهید و از مــاساژ هــای سنگین خود داری کنــید.

   

  کمــی بــیشتر بخوابــید:

  در حال خواب چیزهــای شگفت انگیزی در بدن شمــا رخ مــی دهنــد. خواب مفید برای هر کسی کــه بــه طور منظم ورزش کنــد، ضروری اســت. در طول خواب بدن شمــا هورمون رشد تولید مــی کنــد کــه عمدتا مسئول رشد و ترمــیم بــافت اســت.

   

  تصور کنــید:

  افزودن یک عمل ذهنــی بــه برنامه روتین ورزشی تان مــی توانــد یک مزیت بزرگ برای هر ورزش کار بــاشد. صرف زمــان تمرین ذهنــی یا پیروی از برنامه مراقبت مــی توانــد بــه پردازش یک نگرش آرام، و کاهش اســترس و واکنش پذیری کمک کنــد آشنا شدن بــا این کــه ذهن شمــا چگونه کار مــی کنــد، چگونه افکار مــی توانــد بــه اطراف بــازتاب کنــد، یک راه عالی برای ورزش کار اســت کــه هم ذهن و هم فیزیک را بــهبود بخشد.

   

   

  هیچ نظری ثبت نشده است
  نظرات این پست غیرفعال هستند.
 • مطالب پربازدید
 •