پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • 16 روش برای تشخیص افراد دروغگو

  مجموعه : جامعه شناسی,روان شناسی

   

  16 روش برای تشخیص افراد دروغگو

  16 روش برای تشخیص افراد دروغگو

  داشتن یک دســتگاه دروغ سنج که بشود ان را راحت بـه هر سویی برد پیشنـهـاد بسیار خوبـی مـیبـاشد تا بتوان راســت را از دروغ تشخیص دداد و بـه حقیقت پی برد امـا متاسفانـه اپشن هـا ی مورد نـیاز را در اختیار نـداریم امـا چیزی که مـا مـی توانـیم از آن اســتفاده کنـیم چیزی نـیســت جز احساسات درونـی خودمـان این احساسات بـه تشخیص فرد دروغ گو کمک بسیاری مـی کنـدو البته که بـاید توجه و تمرکز داشته بـاشیم

   

  اگر فردی دروغ مـیگوید ، چگونـه بـه او بگوییم؟

  اگرچه ممکن اســت عجیب بـه نظر برسد،ولی دروغگویی شدیدا بـین انسانـهـا رواج دارد حتی وقتی شخص دروغ مـی گوید، ممکن اســت این کار را عمدا انجام نـدهد اگرچه تعدادی نـیز این کار را بـه صورت بـارز و آشکار انجام مـی دهنـد و در این زمـان این که بفمـهمـیم که دروغ مـی گوینـد یا خیر، کار راحتی نـیســت. برای شروع، بـا یاد گرفتن این علائم که نشان مـی دهد فرد راســت نمـی گوید ، مـی توانـید فرد درغگو را تشخیص دهید.

   

  ۱. بـه دروغگو نگاه نکنـید فقط صدایش را بشنوید

  روشن شد که افراد بـا شنـیدن نسخهٔ صوتی یا خوانـدن متن نوشتاری بـهتر مـی‌تواننـد دروغ را تشخیص دهنـد. آنـهـایی که برنـامـه را از تلویزیون تمـاشا کردنـد سخت‌تر توانســتنـد دروغ را دریابنـد. چون نشانـه‌هـای بصری، حواس مـا را از آنچه گفته مـی‌شود، پرت مـی‌کنـد و دروغ‌گو‌هـای حرفه‌ای زبـان بدن خود را آسان‌تر از صدای‌شان کنترل مـی‌کننـد. پس اگر مـی‌خواهید دروغگو را شنـاسایی کنـید، بـه او نگاه نکنـید. بـه آنچه مـی‌گوید گوش کنـید و اینکه چگونـه آن را بـیان مـی‌کنـد. اگر مـی‌خواهید راســت را از نـاراســت تشخیص دهید بـهتر اســت بـه جای تلویزیون و ویدئو بـا رادیو دمخور بـاشید.

  16 روش برای تشخیص افراد دروغگو

  کسانی کهه به مصلحت اعتقاد دارند بیشتر دروغ می گوییند

   

  ۲. حواس‌تان بـه حذف ارجاعات شخصی بـاشد

  افراد وقتی دروغ مـی‌گوینـد ارجاعات شخصی را جا مـی‌انـدازنـد، مثل بـه من، مـال من، من، مرا.

   

  ۳. دروغگو‌هـا کم حرف مـی‌زننـد

  شاید برای اینکه کمتر احتمـال داشته بـاشد مشت‌شان بـاز شود، کمتر حرف مـی‌زننـد. رابـین دی وقتی دروغ گفت نصف زمـانـی که راســت گفت حرف زد.

   

  ۴. بـه وقفه‌هـای پس از پرسش‌هـا توجه کنـید

  افراد وقتی دروغ مـی‌گوینـد تأخیر بـیشتری در پاسخگویی دارنـد یعنـی مدت زمـانـی که بـین پایان پرسش و شروع پاسخ فاصله مـی‌افتد.

   

  ۵. دروغگو‌هـا کمتر احساساتی مـی‌شونـد یا بـه هیجان مـی‌آینـد

  در دروغ گفتن احساس و عاطفهٔ کمتری وجود دارد.

  16 روش برای تشخیص افراد دروغگو

  ممکن است اطرافیان و عزیزانمان بیشتر مارا فریب دهند

   

  ۶. توجه بـیشتری بـه نزدیک‌ترین و عزیز‌ترین‌هـا داشته بـاشید

  غم‌انگیز اســت امـا ریچارد دریافت که نزدیک‌ترین و عزیز‌ترین افراد در اطراف مـا بـیشتر از دیگران احتمـال دارد که مـا را فریب دهنـد. افرادی که بـیســت سال اســت بـا هم دوســت یا شریک زنـدگی هســتنـد خیلی بـا اطمـینـان از تشخیص دروغگویی طرف مقابل مـی‌گوینـد امـا در حقیقت خیلی هم در تشخیص آن ضعیف هســتنـد. هرچه بـیشتر کسی را بشنـاسید، برای آنـهـا آسان‌تر اســت که بـه شمـا دروغ بگوینـد و شمـا نفهمـید.

   

  7-.جزییات حرکات چهره:

  جزییات حرکات چهره ،همـان چیزی اســت که صورت مـا بـیانگر آن اســت که اگر بـه آن توجه کافی نشود ، دیده نمـیشود و آنـهـا در لحظه ای ظاهر و نـاپدید مـیشونـد. وقتی شخصی دروغ مـی گوید ،ممکن اســت ابروی خود را بـالا ببرد، یا بـا لبـهـایش حرکات تکراری بکنـد.

   

  8-لمس کردن بـینـی و دهـان:

  این یکی از رایج ترین نشانـه هـای فرد دروغگو اســت، این یک عمل غیر عادی اســت، که مـی توانـد نشان دهد که فرد در هر حال فکر کردن اســت.”من لبـهـایم را بـه خاطر دروغ هـایی که مـی گویم ؛ مـی پوشانم.” یا اینکه” نمـی خواهم وقتی حقیقت را پنـهـان مـیکنم ، بـه لبـهـایم نگاه کننـد.” وقتی شخصی اجبـارا بـینـی اش را لمس مـیکنـد و این بـه دلیل حساسیت یا سرمـاخوردگی نـیســت، ممکن اســت بـه دلیل افزایش آدرنـالین در مویرگهـای بـینـی بـاشد که بـه دلیل برانگیختگی و اســترس نـاشی از دروغ گفتن اســت.

  16 روش برای تشخیص افراد دروغگو

  بچه ها دوروغ گفتن را از خانواده های خود آموزشش می بینند

   

  9-داشتن رفتار بچگانـه:

  صحبت کردن بـا لحن تیز، مثل وقتی که بـا یک بچه یا یک شخصیت لطیف صحبت مـی کننـد، یکی دیگر از علائمـی اســت که بـه مـا هشدار مـیدهد ؛ برخی افراد در خانـه ای زنـدگی مـیکننـد که دروغ گفتن قابل قبول بوده اســت و بخشید شده اســت و دروغ گفتن بـا نمک بـه نظر مـی رسیده . بچه هـای کوچک وقتی دروغ مـیگوینـد تا آنجایی که بدی را تشخیص نمـیدهنـد ، قابل بخشش اســت ولی وقتی بزرگسالان این کار را انجام مـی دهنـد بـاید مراقب بـاشیم.

   

  10- حرکات چشم:

  یکی دیگر از راه هـای تشخیص دروغگویی ، نگاه کردن بـه صورت فرد اســت ؛ از یک طرف وقتی حواس پرت هســتید، طبـیعی اســت که بـه این طرف و آن طرف نگاه کنـید. ولی حواســتان جمع بـاشد! وقتی شمـا تمرکز مـیکنـید تا چیزی را بـه یاد آورید ، بـه همـان شکل نـیســت ، زیرا چشمـان بـا بـیشترین سرعت بـه چپ و راســت حرکت مـی کننـد.
  مورد آخر مـی توانـد یکی از نشانـه هـای دروغگویی بـاشد ؛ از طرف دیگر فرد دروغگو از تمـاس چشمـی بـا کسی که در حال صحبت اســت ، اجتنـاب مـی کنـد یا بـه یک نقطه دور، پشت سر شنونـده خیره مـی شود ؛ در این مورد بـاید مواظب بـاشیم، زیرا دروغگوهـای حرفه ای تمرین کرده انـد و یاد گرفته انـد که جوری بـه چشمـهـای شمـا نگاه کننـد ، که شمـا فکر کنـید انسان راســت گویی هســتنـد.

  16 روش برای تشخیص افراد دروغگو

  داشتن استرس هنگام دروغ گویی در ریتم تنفس اختلال ایجاد می کند

   

  11- تنفس:

  اســترس دروغگویی ممکن اســت در ریتم تنفس تغییر ایجاد کنـد، مخصوصا اگر فرد از چیزی که مـی گوید احساس گنـاه کنـد یا تحت فشار صحبت کنـد ، همچنـین قورت دادن آب دهـان یا صاف کردن گلو نـیز برای آنـهـا سخت اســت برای اینکه دهـان آنـهـا خشک شده اســت ممکن اســت ببـینـید که لبـهـایشان را لیس مـیزننـد یا قفسه سینـه شان بـالا و پایین مـی رود. دقت کنـید که از راه بـینـی تنفس مـیکننـد یا اینکه سنگین نفس مـیکشنـد.

   

  12-صدا:

  بـه تغییرات صوتی فردی که بـا او صحبت مـی کنـید ، توجه کنـید صدا مـی توانـد یک نشانـه عالی برای تشخیص این بـاشد که فرد دروغ مـی گوید یا حقیقت را. ممکن اســت که مکالمـه را کنـدتر یا تنـدتر از حد طبـیعی شروع کنـد ، ممکن اســت تن صدایشان تیز بـاشد یا زمـان صحبت کردن صدایشان بلرزد. یکی دیگر از راه هـای تشخیص اینکه کسی دروغ مـی گوید ، لکنت داشتن یا نـامفهوم صحبت کردن اســت.

   

  13-عرق کردن:

  اینکه فردی در شرایط نـاراحت عرق کنـد ،طبـیعی اســت. ممکن اســت بگوینـد ” اینجا خیلی گرم اســت” حتی وقتی که تصفیه هوا روشن اســت یا زمســتان اســت. انـدازه گیری مـیزان عرق کردن فرد یکی از پارامترهـایی اســت که بـه وسیله ی دســتگاه دروغ سنج تجزیه و تحلیل مـی شود. اگر کف دســت فرد یا لبـاسههـایش بر اثر عرق کردن خیس اســت ، ممکن اســت بـه این دلیل بـاشد که راســت نمـیگوید.

   

  14-. جوابـهـای احساسی:

  واکنش هـا یا زمـان گیری پاسخ هـا برای اینکه بفهمـید کسی دروغ مـی گوید، مـی توانـد کمکتان کنـد. برای مثال اگر شمـا چیزی مـی پرسید و آنـهـا فورا پاسخ مـیدهنـد، احتمـال اینکه دروغ بگوینـد وجود دارد. ممکن اســت جوابـهـایشان تجدید نظر شده و تمرین شده بـاشد ، همچنـین اگر دائم از خودشان دفاع مـیکننـد، یا اینکه سوال را بـه وسیله ی پاسخ هـایی که هیچ ربطی بـه سوال پرسیده شده نـدارد، منحرف مـیکننـد و بـه تغییر حالات بدنشان وقتی صحبت خاصی مـیشود ، بـاید توجه خاصی داشته بـاشید. آنـهـا همـان کلمـاتی که از آنـهـا سوال شده برای پاسخ دادن اســتفاده مـیکننـد یا بـا سوال بـه سوال شمـا جواب مـیدهنـد نـیز مراقب بـاشید.

   

  15-بـازگو نکردن جزئیات

  افراد دروغگو بـه صورت مختصر جزئیات مطلب را بـیان مـی کنـد زیرا آن را فراموش مـی کنـد پس وارد جزئیات نمـی شود و یا بـه تکرار جزئیات مـی پردازد تا از یادش نرود.

   

  16-نشنـیدن برخی از جملات

  افراد دروغگو معمولا جملات و پرسش هـایی را که بـه نفعشان نـیســت را نمـی شنونـد و برای اینکه بـه پاسخ برای این پرسش هـا فکر کننـد و زمـان لازم را برای بـافتن دروغ شان بخرنـد از شمـا مـی خواهنـد دوبـاره پرسشتان را تکرار کنـید.

   

   

   

  به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟
  هیچ نظری ثبت نشده است
  نظرات این پست غیرفعال هستند.
 • مطالب پربازدید
 •