همسرداری

10 اشتباه مهلک که رابطه عاطفی را به انتها می رساند

10 اشتباه مهلک کـــه رابطه عاطفی را به انتها مي رساند

برخی از اشتباهات در زندگی با شریک عاطفی قابل بخشش نیستند و اینجاســت کـــه باید فاتحه رابطه را خواند و آن را تمام شده دانست. در ادامه به برخی از این اشتباهات اشاره مي کنیم.هیچ رابطه عاطفی کامل و بی عیب و نقصی وجود ندارد. همه ی ما ممکن اســت گاهی مرتکب اشتباهاتی شویم کـــه به زعم خودمان ایرادی ندارند اما در حقیقت صدمه ی زیادی به رابطه عاطفی ما بزنند. متأسفانه، بعضی از عادت های ما مي توانند شریک عاطفی ما را آزار دهند یا حتی او را مجبور به ترک رابطه کنند. در ادامه با این عادت های اشتباه آشنا خواهیم شد.

 

۱- دائماً خودتان را نقد مي کنید

10 اشتباه مهلک که رابطه عاطفی را به انتها می رساند

بعضی از ما دائماً از خودمان انتقاد مي کنیم، بدون اینکـــه حتی فکر کنیم عیب و نقص های ما فقط به چشم خودمان مي آیند نه دیگران. ممکن اســت شریک عاطفی تان اصلاً متوجه آن ها نشود یا به اندازه ی شما برایش مهم نباشد. اگر دائماً درباره ی نقص هایتان صحبت کنید، ممکن اســت دست آخر شریک عاطفی تان را هم به همين نتیجه برسانید و او هم مثل شما عیب و نقص هایتان را ببیند.

 

۲- دائماً همه چیز و همه کس را قضاوت مي کنید

10 اشتباه مهلک که رابطه عاطفی را به انتها می رساند

وقتی یکی از طرفین رابطه عاطفی دائماً شاکی باشد، دیر یا زود این مسأله مسیر رابطه را تغییر خواهد داد. درست اســت کـــه مي توانیم در هر چیزی هم نکته ی منفی پیدا کنیم و هم نکته ی مثبت، اما گوش دادن به غرولندهای دائمي یک نفر مي تواند واقعاً آزار دهنده باشد.

 

۳- مي خواهید کامل و نمونه باشید

10 اشتباه مهلک که رابطه عاطفی را به انتها می رساند

تلاش برای تبدیل شدن به یک شریک عاطفی بی عیب و نقص، تله ای اســت کـــه اگر گرفتارش شوید دیگر رهایی از آن ممکن نیست، چون دیر یا زود، هم شما و هم شریک عاطفی تان از این شرایط خسته خواهید شد. وقتی دائماً سعی کنید چهره ی خوبی از خودتان نشان دهید، خشم و غم در درون تان انباشته مي شود و این مسأله شرایط غیر قابل پیشی بینی ای را به بار مي آورد. به خاطر داشته باشید کسانی کـــه برای خودشان کافی هستند و نیازی به دیگران احساس نمي کنند، هرگز ترسی از ابراز احساسات منفی شان ندارند.

 

۴- جز نظر خودتان حرف کس دیگری را قبول ندارید

10 اشتباه مهلک که رابطه عاطفی را به انتها می رساند

معمولاً کسانی کـــه مدت زیادی را مجرد یا خارج از رابطه عاطفی هستند، این عادت را دارند. چون آن ها به حضور کس دیگری کـــه نظر خودش را در مورد رابطه عاطفی، کارهای خانه و در مجموع، زندگی، داشته باشد، عادت ندارند. برای اینکـــه توازن رابطه ی خود را حفظ کنید، هم شما و هم شریک عاطفی تان باید به حرف های همدیگر گوش دهید و حد وسط نظرات خود و شریک عاطفی تان را پیدا کنید.

 

۵- دائماً فکر مي کنید شریک عاطفی تان به شما دروغ مي گوید و کلک مي زند

10 اشتباه مهلک که رابطه عاطفی را به انتها می رساند

شک بیش از اندازه مي تواند شریک عاطفی شما را خسته و عصبانی کند چون باعث مي شود فکر کند کـــه شما به او اعتماد ندارید. اگر اعتمادی در کار نباشد، شریک عاطفی تان این احساس را پیدا مي کند کـــه دائماً تحت نظر اســت. اگر یک نفر دائماً شما را به فریبکاری متهم کند زندگی واقعاً سخت مي شود.

 

۶- بیشتر از توان تان خرج مي کنید

10 اشتباه مهلک که رابطه عاطفی را به انتها می رساند

ناکارآمدی در مدیریت پول، چه به شکل ولخرجی باشد، چه به شکل حرص زدن بیش از اندازه، در هر رابطه ای احتمالاً دیر یا زود باعث بحث و جدل مي شود. در یک رابطه عاطفی، دو طرف حتماً باید از ابتدا در مورد مدیریت مسائل مالی با یکدیگر به توافق برسند و طبق توافق خود عمل کنند.

 

۷- دائماً همه چیز را کنترل مي کنید

10 اشتباه مهلک که رابطه عاطفی را به انتها می رساند

فرقی نمي کند چقدر سعی کنید، شما نمي توانید همه چیز را کنترل کنید. زندگی ما غیر قابل پیش بینی اســت و همين ویژگی اســت کـــه آن را جذاب کرده. تلاش های دائمي شما برای کنترل شریک عاطفی تان نشان مي دهد کـــه شما را به زندگی، اطرافیان یا خودتان اعتماد ندارید.

 

۸- دائماً شریک عاطفی تان را با دیگران مقایسه مي کنید

10 اشتباه مهلک که رابطه عاطفی را به انتها می رساند

این عادت نشان دهنده ی عدم اعتماد به نفس در یک شخص اســت، در حقیقت او هميشه منتظر اســت تا موقعیتی پیش بیاید کـــه بگوید هر چه کـــه مربوط به او مي شود بهتر اســت. دیر یا زود، شریک عاطفی تان از این رفتار خسته خواهد شد. به جای اینکـــه او را با دیگران مقایسه کنید، بهتر اســت توجه تان را به زندگی خودتان معطوف کنید و دست از ارزیابی کردن دیگران بکشید.

 

۹- حرف تان را به جای آنکـــه مستقیم بزنید، با ایما و اشاره مي گویید

10 اشتباه مهلک که رابطه عاطفی را به انتها می رساند

اگر رابطه ی شما بر پایه ی ایما و اشاره باشد، این به آن معنی اســت کـــه شما یا شریک عاطفی تان نمي توانید افکار و خواســته هایتان را با صراحت بیان کنید. چون وقتی حرف هایتان را مستقیماً بزنید، باید مسئولیت آن را تمام و کمال به عهده بگیرید. اگر این عادت را دارید، از شریک عاطفی تان انتظار نداشته باشید چیزی کـــه مدنظر شما اســت را متوجه شود.

 

۱۰- دائماً اشتباهات گذشته را یادآوری مي کنید

10 اشتباه مهلک که رابطه عاطفی را به انتها می رساند

اگر دائماً در حال شمردن و به خاطر سپردن تک تک اشتباهاتی باشید کـــه در حین رابطه رخ مي دهد، این کار جز بحث و جدل های جدید، نتیجه ی دیگری نخواهد داشت. مشکلات باید همان زمان حل شوند، نه اینکـــه تا سال ها سربسته بمانند و حرفی از آن ها زده نشود.

 

روزیاتو

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا