جامعه شناسی,روان شناسی

چگونه یک رابطه دوستی را شروع کنیم؟

چگونه یک رابطه دوستی را شروع کنیم؟

چگونه یک رابطه دوستی را شروع کنیم؟

اگر از فردی خوشتان آمده و مي خواهید سر صحبت را با او باز کنید و اولین قرار را بگذارید مي توانید ادامه این مطلب را دنبال کنید تا شما را از صفر تا صد راهنمایی کنیم تا به خواســته تان برسید.گاهی اوقات برای ما موقعیت هایی پیش آمده کــه با شخصی رو به رو شده ایم و نیاز به برقراری ارتباط با او را حس کرده ایم. شاید در این مدت چند باری چشمانمان به هم دوخته شده و باز بدون اینکــه کلمه ای بینمان رد و بدل شود، نگاهمان را از هم گرفته ایم؛ انگار کــه سکوت طولانی بین ما و طرف مقابلمان به هیچ وجه قصد شکسته شدن ندارد و این موضوعی ناراحتی کننده اســت.

 

اگر ما واقعا دنبال راه چاره ای برای فرار از این موقعیت های آزاردهنده هستیم، لازم اســت مهارت های آغازین برقراری ارتباط را بدانیم. با فرض اینکــه تمام مواردی کــه در قسمت های قبل محبث مهارت های ارتباطی به آنها اشاره شد، مقدمات برقراری ارتباط و موارد پیش صميميت بودند. در این شماره نکات مهم برای شروع یک ارتباط موثر در محیط های بیرون از خانه مثل دانشگاه یا محل کار را مرور مي کنیم.

چگونه یک رابطه دوستی را شروع کنیم؟

شروع

چک لیست مهم شروع

1 * به طرف مقابل نزدیک شوید و در حریم درست او قرار بگیرد.

 

2 * زبان بدنتان را چک کنید کــه متناسب با حرف هایتان باشد؛ مثلا بیهوده وضعیت دفاعی نگیرید یا صميمت بیش از حد نشان ندهید. دست به سینه بودن و یک پا روی پای دیگر انداختن بیانگر وضعیت دفاعی اســت. دست ها و پاهای آزاد، نشان دهنده علاقه شما به شنیدن حرف های طرف مقابل اســت.

 

3 * Eye contact داشته باشید. اگر نگاه کردن به چشم های طرف مقابل برای شما مشکل اســت به صورتش نگاه کنید.

 

4 * لبخند بزنید. لبخند جهانی ترین سیگنال برقراری ارتباط اســت (البته منظور، لبخند به همراه نگاه مستقیم اســت)

 

5 * حرفی کــه ابتای کار مي گویید، خیلی مهم نیست. مهم این اســت کــه طرف مقابل تشویق به پاسخگویی شود.

 

6 * واکنش های احساسی متناسب زمان گوش کردن را فراموش نکنید. (خیلی مات صحبت های طرف مقابل نشوید)

 

7 * یادتان باشد آدم ها اول ارتباط کلاس الکی مي گذارند، این یک قانون اســت در این شرایط کمي پرجرأتی به کمک مي آید.

چگونه یک رابطه دوستی را شروع کنیم؟

لحظه اتصال

سکوت شکن های معروف

اینکــه مي گویند سکوت نشانه رضاســت، حرف غلطی نیست، اما این دلیل نمي شود کــه با این طناب کــه فقط گاهی اوقات جواب مي دهد توی چاه بروید. ضمن اینکــه نباید فراموش کنید کــه به هر حال، برای شروع یک رابطه باید قبل از هر چیز، سیگنال های ارتباطی فرستاد و برای این کار، یکی از بهترین و عمومي ترین کارها حرف زدن اســت.

 

1 * با پرسیدن یک سوال شروع کنید. این طرف ها یک رستوران خوب سراغ دارید؟

2 * از وقایع روزمره بگویید.

3 * با یک شوخی کوچک شروع کنید: من گم شده ام، مي تونید پیدام کنید؟

4 * از وقایع آن موقع بگید: دیدم دارید کتاب راز داوینچی مي خوانید.

5 * شباهت هیا بین خودتان را شناسایی کنید و از آنها صحبت کنید.

6 * از موردی در او مثل تناسب رنگ های لباس هایش تعریف کنید.

 

آغاز گفت و گو

حرف های مقدماتی مهم

1 * سوال بپرسید. این سوالات مي توانند تشرفاتی یا اطلاعاتی باشند. سوال تشریفاتی مثل اینکــه بپرسید، هوا چطوره؟ و سوال اطلاعاتی مثل اینکــه بپرسید دیروز چی کار کردی؟

 

2 * درست و واقعی گوش کنید و از خطاهیا گوش کردن دوری کنید.

 

3 * خودبازنمایی کنید. یعنی درمورد علاقه مندی ها و اتفاقات جالب زندگی تان کــه فکر مي کنید طرف مقابل دوست دارد آنها را بداند. در ادامه گفت و گو با او حرف بنزید. همه این موارد برای زمانی کــه در شورع یک گفت و گو ناگهان ذهن آدم خالی مي شود؛ مثلا در جلسه خواســتگاری، یا وقت ملاقات با رئیس شرکت قابل اســتفاده هستند. خودبازنمایی در سه سطح انجام مي شود: در سطح یک، اطلاعاتی را شامل شغل، آخرین مسافرت، تجربه خنده دار و مواردی از این قبیل با شخص مقابل در ميان مي گذارید. در سطح دوم و پیشرفته تر از باورها، احساسات و نیازهای گذشته و آینده تان مثل باور درباراه کشور، آرزو، سلیقه، مشکلات قدیمي، بیم ها و اميدها با او صحبت مي کنید. در سطح سه احساسات و نیازها و باورهایتان نسبت به طرف مقابل را بیان مي کنید. نظرتان را درمورد طرف مقابل مي گویید و خواســته تان را هم اعلام مي کنید. اگر خواســته تان را خیلی روشن بیاننکنید، طرف مقابل گیج مي شود.

چگونه یک رابطه دوستی را شروع کنیم؟

ادامه

همگام شدن هدفمند را بدانید

آقای الف صبح زود برای دویدن به پارک مي رود، او عادت دارد کــه با سرعت بدود، پس از مدتی از پشت سر یکی از دوستانش را مي بیند کــه او هم برای دویدن به پارک آمده اما دوست او عادت دارد کــه با سرعت کم بدود، آقای الف برای اینکــه بتواند با دوستش همگام شود و با او چند کلمه ای هم صحبت شود چاره ای ندارد جز اینکــه از سرعتش بکاهد و با او همراه شود و این یعنی همگام شدن با مخاطب کــه گل مطلب NLP اســت. یک قانون دیگر را هم به یاد بسپارید؛ آدم ها اگر از کسی خوششان بیاید، تلاش مي کنند با او به توافق برسند. اگر هدفتان کنار آمدن با دیگران باشد، همگام شدن با برخی جنبه هیا رفتاری او کافی اســت اما اگر هدف متقاعد کردن باشد، باید آگاهی جدید بدهید، راهنمایی کنید و صبر داشته باشید. همگام شدن در این موارد انجام مي شود؛ حالات روحی، زبان بدن، گفت و گوهای موثر، شاخص های صحبت کردن (لحن و بلندی و آرامي صدا)

 

قوانین آگاهی برای زنان

رئیس را پیدا کنید

مردان خود را مکلف مي دانند تا مشکلی را حل کنند، در بسیاری اوقات وقتی یک خانم مي گوید: «حالم خوب نیست» فقط توقع همدردی دارد اما مردان در چنین مواقعی به دنبال راهکار مي گردند تا مشکل خانم را حل کنند، بنابراین در جواب مي گویند: «برو دکتر!»

 

*مردان از جزئیات احساسی خوششان نمي آید.

 

*در گروه مردان بگردید و رئیس را پیدا کنید و تأثیر بیشتر را روی رئیس بگذارید.

 

*با مردان واضح صحبت کنید، غیرمستقیم صحبت نکنید و کنایه نزنید.

 

*هميشه منتظر نباشید نظر مرد را در مورد چیزهایی کــه برای عموم آنها اهميت چندانی ندارد، مانند رنگ لباس و چیزهایی از این قبیل بفهميد، این کار حوصله او را سر مي برد.

 

*زودتر تصميم بگیرید و از تکــه فکر کردن بیش از حد بپرهیزید.

 

*به مردها نشان بدهید کــه آنها لزوما مسئول حال شما نیستند.

 

*مردها خواهر شما نیستند کــه همدردی به موقع بلد باشند.

 

*با مردها روی اطلاعات عینی تأکید بیشتری کنید.

 

*زمانی کــه برای انجام کاری به کمک مردتان احتیاج دارید، از تلقین پنهان اســتفاده کنید؛ یعنی به او نشان دهید کــه مي توانید آن کار را خودتان انجام دهید، در این صورت او هم به کمک شما مي آید.

چگونه یک رابطه دوستی را شروع کنیم؟

قوانین آگاهی برای مردان

قدردانی، چاپلوسی نیست

مردان ارتباط را آغاز مي کنند و ارتباط قطع شده را پیوند مي دهند (در وسط یک جر و بحث بین زن و مرد خوب اســت آقا به خانمش بگوید مي دونم الان داریم دعوا مي کنیم اما فکر نکنی دوستت ندارم، هم من تو را دوست دارم و هم مي دانم تو مرا دوست داری)

 

*از تله خودشیفتگی و اثبات باعرضگی بیرون بیایید.

 

*با همسرتان همکاری کنید؛ حتی اگر کاری را مي توانید تنهایی انجام دهید از همسرتان بخواهید به شما کمک کند و مشورت بدهد.

 

*لزوما فکر نکنید زن شما مي خواهد کنترلتان کند یا در کارهایتان دخالت کند. او فقط مي خواهد در فضای حسبی شما باشد. اطلاعاتی به همسرتان بدهید کــه چندان هم مهم نیستند، هرچه زودتر هم اطلاعات بدهید بهتر اســت.

 

*از همسر خود قدردانی کنید و قدردانی از زن را چاپلوسی به حساب نیاورید.

 

*از مشکلات و احساساتتان با همسر خود صحبت کنید نگذارید کــه همسرتان حدس بزند مشکل چیست زیرا اکثر زن ها در این گونه موارد اشتباه مي کنند.

 

*زود به سراغ حل مسئله نروید، بیشتر همدلی کنید فرض کنید کــه زنی معلم اســت و در مدرسه، از دست دانش آموزان خسته شده؛ وقتی این خانم به همسر خود این موضوع را مي گوید، به دنبال حل مسئله نیست فقط کمي همدردی مي خواهد. بنابراین وقتی همسرش به او مي گوید کــه چندبار به تو گفتم، سر کار نرو!، این آقا نه تنها با راهکاری کــه ارائه داده، مشکل همسر خود را حل نکرده بلکــه درد درک نشدن از طرف همسر را به مشکلات او افزوده اســت.

 

*اگر مي توانید کمي شخصی تر هم صحبت کنید.

 

روش شروع صحبت با دختر،شروع رابطه با یک پسر،چگونه یک مکالمه را شروع کنیم.

چگونه یک رابطه دوستی را شروع کنیم؟

توصیه های تکميلی:

مراحل گفتگوی عادی:

*با معرفی خودتان شروع کنید. خیلی ساده اســت، فقط باید نام خود را به طرف مقابلتان بگویید، با او دست داده و لبخند بزنید.

 

*از قدرت سخنوری خود غافل نشوید. گاهی احساس مي کنید نمي توانید با کسی گفت و گو کنید و با خود فکر مي کنید: نکند خسته کننده باشم! نکند به اندازه کافی خوب نباشم! نکند مزاحم باشم! نکند وقت او را هدر بدهم! و… همين نگرانی ها باعث مي شود سر صحبت را باز نکنید.

 

کمروبودن

در گفت و گو با دیگران غیرعادی نیست اما این کمرویی باعث مي شود در گفت و گو خیلی موثر نبوده و نتوانید خوب صحبت کنید. برای آن کــه بتوانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، باید بر این کمرویی غلبه کنیم.

 

*به خودتان اطمينان بدهید کــه شخص مقابل نمي خواهد درمورد شما قضاوت کند. حتی اگر هم بخواهد این کار را بکند به خودتان بگویید: «خوب کــه چه؟!»

 

*برای رهایی از فکرهای منفی و آغاز یک گفت و گو، راه های زیادی وجود دارد؛ این یک هنر اســت کــه مي توان آن را آموخت، اما به تمرین نیاز دارد.

 

*رازهای یک گفت و گوی خوب را بدانید. رازی کــه در یک گفت و گوی خوب نهفته اســت این اســت: به غیر از مواقعی کــه لازم اســت طرف مقابل خود را به ادامه صحبت تشویق کنید، کمتر صحبت کرده و بیشتر گوش دهید. این کار یک هنر اســت، اما برای اینکــه چنین اتفاقی بیفتد، دو مرحله زیر را دنبال کنید؛ سخت نیست.

 

1 * یک نظر کلی درباره مکان یا موقعیت موجود بدهید. به اطرافتان نگاه کنید و ببینید آیا چیزی هست کــه به درد اشاره کردن بخورد. مثلا: «چه اتاق جالبی اســت!»، «چه مهمان نوازی فوق العاده ای!»، «من عاشق این منظره هستم!» و…

 

2 * یک سوال باز بپرسید و مجبورشان کنید راجع به خود حرف بزنند.

 

*بیاموزید کــه چطور یک سوال باز بپرسید. بیشتر مردم دوست دارند درمورد خودشان حرف بزنند. شما به عنوان کسی کــه باب صحبت را باز کرده اســت، باید راهی برای آن بیابید. یک سوال باز سوالی اســت کــه جوابش مستلزم توضیح و بحث باشد و فقط با یک پاسخ کوتاه بله یا خیر، کــه معمولا پاسخ سوال های بسته اســت، تمام نشود. سوال های باز معمولا با چه کسی؟ کی؟ چه؟ چرا؟ کجا؟ و چگونه؟ شروع مي شوند.

 

پاسخ سوال های بسته شما را دوباره به جای اول برمي گرداند؛ درحالی کــه سوال های باز موتور گفت و گو را راه مي اندازند و باعث مي شوند طرف مقابل به حرف زدن ادامه دهد.

 

نمونه های سوال های بسته: «کتاب دوست دارید؟»، «دانشگاه رفته اید؟»، «بهار، فصل مورد علاقه شماســت؟»، «آیا اغلب به این جا مي آیید؟» نمونه ای سوال های باز: «از چه کتاب های خوشتان مي آید؟»، «در دانشگاه چه خوانده اید؟»، «کدام یک از فصل ها را بیشتر دست دارید و چرا»، «الان مشغول چه کاری هستید؟»

 

*سوال خود را به صورت باز مطرح کنید تا بدین ترتیب گفت و گو ادامه یابد. مثلا بگویید: «کیف دستی ات خیلی زیباســت، از کجا خریدی؟» این سوال به مالک کیف اجازه مي دهد تا از روزی کــه به خرید رفته و اتفاق های بامزه ای کــه داشته تعریف کند. اما اگر سوال را طور دیگری مطرح مي کردید، مثلا مي گفتید: «از مدل کیفتان خوشم مي آید» او هم پاسخ مي داد: «ممنون» و بعد هم این گفت و گو تمام مي شد!

 

*به مواردی کــه باید در یک گفت و گوی کوتاه رعایت شوند، دقت کنید. همان طور کــه مي توانید از تکنیک سوال های باز و مکان ها اســتفاده کنید، باید حواســتان به یک موضوع خوب رای گفت و گو نیز باشد. وقتی برای اولین بار کسی را مي بینید،کوتاه و ساده بودن گفت و گو اهميت ویژه ای دارد. تا زمانی کــه یکدیگر را بهتر بشناسید، به یک گفت و گوی مختصر و کوتاه بسنده کنید و بکوشید شباهت هایی را کــه بین شما وجود دارند، بیابید.

 

گفت و گوی مختصر مي تواند در مورد خرید یک ماشین جدید، بازسازی منزل، کارهای هنری فرزندان، برنامه برای تعطیلات، کتاب خوبی کــه اخیر خوانده اید و… باشد.

 

گفت و گوی مختصر نمي تواند راجع به موضوع های سیاسی، دینی، خلع سلاح هسته ای یا قضاوت درمورد هر کسی به خصوص ميزبان باشد.

 

اگرچه صحبت در مورد آب و هوا کلیشه ای اســت، اما اگر چیز غیرطبیعی ای درمورد آب و هوا وجود داشته باشد، موضوع خیلی خوبی برای گفت و گو یافته اید.

 

*از کلماتی اســتفاده کنید کــه به حواس لامسه مربوط مي شود. اینها کلماتی هستند مثل «دیدن»، «تصور کردن»، «لمس کردن»، «گفتن» و… کــه سبب مي شود طرف مقابلتان بتواند در طول گفت و گو حرف های شما را در ذهن خود به تصویر بکشد.

چگونه یک رابطه دوستی را شروع کنیم؟

*هماهنگ باشید

به منظور ادامه گفت و گو، زمانی کــه طرف مقابل شروع به صحبت مي کند، حرف های او را دنبال کنید. به دقت گوش بدهید تا بتوانید در طول صحبت های او واکنشی از خود نشان داده و احساسات او را درک کنید.

 

*هرازگاهی اسم طرف مقابلتان را به زبان بیاورید. این امر نه تنها به شما کمک مي کند او را از یاد نبرید بلکــه نشانی از احترام و دوست داشتن متقابل نیز هست.عکس العمل هایی نشان بدهید کــه آنها را به ادامه گفت و گو تشویق کند. حتما لازم نیست خیلی حرف بزنید، مي توانید سرتان را تکان بدهید، یا بگویید وای، یا آه بکشید و… یا از عبارت های کوتاه تشویقی اســتفاده کنید، مثل «این طوری بود واقعا؟»، «خدای من»، «آن وقت شما چه گفتید؟ چه کار کردید؟»، «فوق العاده اســت!» و…

 

*از زبان بدن خود اســتفاده کنید. درصورت موافق بودن سر خود را تکان بدهید، هرازگاهی با او تماس چشمي برقرار کنید، اما به چشمان او خیره نشوید. هرازگاهی دست خود را روی قلبتان بگذارید و…

 

*فقط افکار مثبت را به ذهن خود راه بدهید. به جای آن کــه در کمرویی خود غرق شده و در خودتان فرو بروید، سعی کنید کنجکاوی نشان بدهید. هر بار به شباهت ها یا اهداف مشتری کــه بین شماســت، دقت کنید تا به یاد بیاورید کــه ادامه این دوستی ارزشش را دارد.

 

*بسیار لبخند بزنید و هربار کــه طرف مقابل چیز بامزه ای تعریف کرد، بخندید. به تغییرتی کــه در چهره طرف مقابلتان به وجود مي آید دقت کنید؛ ببینید آیا او اصلا به ادامه این گفت و گو تمایلی دارد؟

 

*دقت کنید کــه آیا طرف مقابلتان در حضور شما معذب و ناراحت اســت یا خیر. اگر متوجه شدید کــه طرف مقابلتان تمایلی به ادامه گفت و گو و تبادل اطلاعات با شما ندارد، زیاد اصرار نکنید.

 

*درباره چیزهایی کــه ترجیح مي دهند حرف نزنند، سوالی نپرسید. برای مثال، بعضی ها دوست ندارند راجع به مسایل شخصی مثل وزن، مدرک تحصیلی و… حرفی بزنند. وقتی هنوز کسی را خوب نمي شناسید تا حد امکان با ملاحظه رفتار کنید.

 

*اگر دیدید طرف مقابلتان هنوز هم علاقه ای به گفت و گو با شما نشان نمي دهد، زیاد از او سوال نپرسید.

چگونه یک رابطه دوستی را شروع کنیم؟

شما چند انتخاب دارید:

*نشان بدهید از این کــه مي خواهد درباره خودتان حرف بزنید خوشحالید. فقط زیاده روی نکنید و به خاطر داشته باشید بعد از آن کــه از خودتان تعریف کردید دوباره آنها را با سوال های خود به صحبت کردن تشویق کنید.

 

*اگر دوست ندارید در مرکز توجه گفت و گو باشید، بحث را عوض کنید؛ مثلا بگویید: «خوب، من عاشق کتاب های هری پاترم، به خصوص آخرین جلدش؛ شما کدام یک از کتاب های هری پاتر را بیشتر دوست دارید؟»

 

*سوال را با یک سوال جواب بدهید. برای مثال: «چطور توانستی آن قدر زود مجلس را ترک کنی؟»، «خوب، خودت چطور این کار را کردی؟». بیشتر مواقع طرف مقابل به قدری در پاسخ دادن به شما مصم اســت کــه فراموش مي کند خودش اول این سوال را پرسیده اســت!

 

*برای شروع یک گفت و گو، تمرین کنید. ممکن اســت در ابتدا کمي برایتان سخت باشد، اما با تمرین کردن آسان مي شود. هر وقت در شرایطی قرار گرفتید کــه مجبور بودید با کسی گفت و گو کنید، فکر کنید قسمتی از تمرین تان اســت و هر بار کــه این کار مي کنید، به پیشرفت تان دقت کنید.

چگونه یک رابطه دوستی را شروع کنیم؟

پیشنهادها:

*واضح صحبت کنید. اگر زیر لب و نامفهوم صحبت کنید، ادامه گفت و گو خیلی سخت تر مي شود.

 

*علاقه خودتان را نسبت به گفت و گو نشان بدهید.

 

*از مکث هایی کــه به وجود مي آیند نترسید، از آنها برای تغییر موضوع گفت و گو، دوباره انرژی دادن به بحث، یا حتی گرفتن یک نفس کوتاه، اســتفاده کنید.

 

*تلویزیون دیدن، گوش دادن به برنامه های رادیویی و یا خواندن زیاد روزنامه، مجله و یا کتاب، به شما اطمينان مي دهد کــه درباره اتفاق های کــه در دنیا مي افتد، مي توانید نظر بدهید.

 

*هر چیزی را کــه دوست دارید و فکر مي کنید بامزه یا عجیب و غریب اســت، به خاطر بسپارید. ممکن اســت جایی کــه حتی فکرش را هم نمي کنید به دردتان بخورد.

 

*اگر خجالتی هستید، بهتر اســت ابتدا به یکی، دو موضوع کــه راحت تر مي توانید درباره شان صحبت کنید، اشاره کنید.

 

*مراقب رفتار شنونده باشید. اگر به نظر مي رسید علاقه مند اســت، ادامه بدهید؛ اما اگر به ساعت زیاد نگاه مي کرد و یا به دنبال راه فرار بود، بدانید کــه زیاده روی کرده اید.

 

*اگر تلفنی صحبت مي کنید، هر طور شده طرف مقابل را در این گفت و گوی تلفنی، فعال نگاه دارید. اگر نمي توانید موضوع خوبی برای گفت و گو پیدا کنید، از سوال های باز اســتفاده کنید.

 

*نیمي از گفت و گو مربوط به زبان بدن مي شود و لزوما نباید همه گفت و گو را صحبت کردن در بر بگیرد؛ سعی کنید زبان بدن دوستانه تری داشته باشید.

 

*هميشه تعریف و تمجید بهترین راه شکستن یخ طرف مقابل و شروع یک گفت و گو اســت.

 

*معمولا افراد دوست دارند بشنوند: «وای خدای من چقدر شما شبیه به عموی من هستید!» یا «احتمالا شما با… نسبتی دارید؟» و سپس یک گفت و گوی عالی، شروع مي شود.

چگونه یک رابطه دوستی را شروع کنیم؟

شروع رابطه عاشقانه

اگر در قرارهای اول توانستید حس عاطفی خوبی ایجاد کنید بنابراین باید مراقب ادامه رابطه هم باشید.شروع رابطه عاشقانه آن هم بعد از چندین تجربه شکست به نظر کاری سخت و غیر ممکن مي‌آید. شروع و برقراری یک رابطه عاشقانه موفق، هنر زندگی اســت. داشتن یک رابطه عاشقانه تنها منوط به روزهای اول آشنایی نیست بلکــه حفظ رابطه عاشقانه در تمامي طول رابطه نیاز به تلاش دارد. نوع برخورد و جنس ارتباط از همان ابتدای رابطه مي‌تواند تعیین کننده نوع ارتباط دو طرف در سال‌های آینده نیز باشد. از این جهت اگر مي‌خواهید یک ازدواج و یا رابطه ای گرم داشته باشید، باید در آغاز به مسائل زیادی توجه کنید. در ادامه به کارهایی کــه لازم اســت پیش از شروع و در ابتدای رابطه عاشقانه انجام دهید، پرداخته ایم.

 

9 روش برای شروع رابطه عاشقانه

برای شروع یک رابطه عاشقانه پیش از آن کــه کسی را برای چنین ارتباطی کاندید کنید، لازم اســت مسائلی را پیش خود حل نمایید. هر کسی این امکان را دارد کــه یک رابطه عاشقانه داشته باشد. نگاه شما به رابطه با جنس مخالف مهم‌ترین عامل تعیین کننده برای نوع رابطه اســت. اگر فکر مي‌کنید مي‌توانید یک رابطه عاشقانه را شروع کنید به 9 نکته زیر توجه کنید.

 

1- شرط شروع رابطه عاشقانه |معیارهای خود در رابطه را مشخص کنید

برای شروع یک رابطه عاشقانه در قدم اول لازم اســت از معیارها و خصوصیات ظاهری و شخصیتی فردی کــه شما را جذب مي‌کند آگاه باشید و براساس آن فردی را برای شروع رابطه عاشقانه انتخاب کنید. پس برای رسیدن به اهداف خود و برآورده شدن انتظارات تان باید قبل از اینکــه رابطه ای را آغاز کنید، شخصیت، تمایلات جنسی و عواطف خود را مشخص کنید. چون شما نمي‌توانید خصوصیات طرف مقابل خود را تغییر دهید تا در رابطه احساس رضایت کنید بلکــه باید بر اساس معیارهای خودتان انتخاب درستی داشته باشید. برای انتخاب همسر مناسب نیز شما نیاز به تعیین این معیارها خواهید داشت.

 

2- برای شروع رابطه عاشقانه در ملاقات‌های اولیه زیاده روی نکنید

در روزهای اولیه آشنایی، سعی کنید شور و شوق زیاد از حدتان را برای قرار گذاشتن کنترل کنید. افراد در یک رابطه توجه و عاطفه مي‌خواهند ولی زیادی در دسترس بودن در ابتدای رابطه ناخوشایند اســت. هفته ای یک یا دو بار دیدار با معشوق کافی اســت. در صورتی کــه هر دوی شما، برای دیدن بیشتر یکدیگر مشتاق هستید مي‌توانید تعداد این ملاقات‌ها را بیشتر کنید. با این حال توجه داشته باشید کــه دیدارهای زیاد، مي‌تواند به بی ميلی طرف مقابل منجر شود. پس بهتر اســت در هفته‌های ابتدایی به یکدیگر فرصت دهید تا زمانی برای تصميم گیری و انتخاب داشته باشید.

 

3- برای داشتن رابطه جنسی عجله نکنید

نداشتن رابطه جنسی در ابتدای رابطه بسیار حائز اهميت اســت. پیش زمينه یک رابطه جنسی سالم، شکل گیری صميميت، تعهد و اعتماد اســت. به خصوص اینکــه معمولا دختران بعد از برقراری رابطه جنسی به طرف مقابل خود وابسته‌تر مي‌شوند و بر عکس مردان ممکن اســت علاقه اولیه خود را از دست بدهند. همچنین مي‌توانید برای اطلاع از رابطه جنسی پیش از ازدواج کلیک کنید.

 

4- نداشتن حس مالکیت

اینکــه بخواهید در شروع یک رابطه عاشقانه روی فرد مقابل خود حس مالکیت داشته باشید یک امتیاز منفی محسوب مي‌شود. حس مالکیت نشان دهنده ناامنی وجودی شماســت پس در صورتی کــه قصد برقراری رابطه طولانی مدت با فردی را دارید، نمایان شدن نشانه‌های حسودی به خصوص در ابتدای رابطه چندان خوشایند نیست، شما نمي‌توانید از کسی انتظار داشته باشید کــه روابط خودش را محدود کند یا بخواهید از تمام رفت و آمدهایش خبر داشته باشید.

 

5- جمله “من عاشقت هستم را به کار نبرید”

زمانی کــه به تازگی رابطه‌ای را با کسی آغاز کرده اید، لزومي ندارد کــه در همان ابتدا جمله جادویی “من عاشقت هستم” را به کار ببرید. عاشقی قبل ازدواج زیبا به نظر مي‌رسد، اما در ابتدا از احساس و انتخاب خود مطمئن شوید و به خودتان فرصت دهید و سپس ابراز علاقه خود را قاطعانه بیان کنید.

 

6- ولخرجی‌های زیاد ممنوع

در اوایل دوستی های قبل ازدواج هر دو طرف برای راضی کردن طرف مقابل‌شان ممکن اســت کارهایی بکنند. اما زمانی کــه رابطه ای را آغاز مي‌کنید لازم نیست هدیه‌های گران قیمت بخرید یا برنامه‌هایی کــه هزینه‌های زیادی را به شما تحميل مي‌کند تدارک ببینید. زمانی کــه در رابطه به حدی از آشنایی و اعتماد رسیدید مي‌توانید مطابق خواســته خود اقدام کنید.

 

7- اعتماد سازی در رابطه

اعتماد، قطب اساسی در یک رابطه اســت. برقراری یک رابطه عاشقانه پایدار نیازمند سخت کوشی و تلاش فراوان اســت کــه پیش نیاز آن بنا کردن پایه‌های اعتماد اســت، پس از جانب خود مطمئن شوید کــه به فرد دیگری احساسی ندارید، سپس رابطه جدید را آغاز کنید. بازسازی رابطه بعد از دروغ گفتن دشوار اســت؛ چون احساسات طرف مقابل دیگر جریحه دار مي‌شود.

 

8- کمي مرموز بودن را چاشنی رابطه کنید

در یک رابطه سعی کنید کمي مرموز باشید. این ویژگی به جذابیت و چالش برانگیز شدن رابطه کمک مي‌کند. زمانی کــه شما از تمام مهره‌های خود اســتفاده مي‌کنید، برای طرف مقابل پیش بینی حرکت بعدی شما کار سختی نخواهد بود کــه این باعث مي‌شود رابطه خسته کننده شود.

 

9- رابطه را به آرامي پیش ببرید

رابطه مانند بذری اســت کــه باید به تدریح رشد کند و شکوفا شود. پس برای داشتن یک رابطه رومانتیک باید صبور باشید و عجله نکنید. به یکدیگر فرصت دهید تا از عمق گرفتن رابطه تان و شاخ و برگ گرفتن بذر عشقتان در کنار یکدیگر لذت ببرید.

 

روش شروع صحبت با دختر،شروع رابطه با یک پسر،چگونه یک مکالمه را شروع کنیم

 

 

2.3/5 - (3 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا