جامعه شناسی,روان شناسی

روش هایی برای عوض کردن موضوع گفتگو بطور محترمانه

روش هایی برای عوض کردن موضوع گفتگو بطور محترمانه

روش هایی برای عوض کردن موضوع گفتگو بطور محترمانه

شاید این اتفاق برای شماهم افتاده باشد که بحثی به پیش آمده باشد و مورد پسند ما واقع نگردیده باشد. برخی از افراد در این شرایط به خوبی موضوع را تغییر می دهند اما برخی دیگر این توانایی را در خود نمی بینند و معمولاَ رودربـایسـتی نموده و علیرغم مـیل بـاطنـی شان بحث را ادامـه مـی‌دهنـد . در این مقاله راه برخورد به این افراد امده است

 

– نخسـت صحبت طرف مقابل را تائید و بعد موضوعی ديگر را مطرح کنـید

درصورتی که متوجه شدید طرف مقابل شمـا سعی دارد صحبت را بـه سمتی پیش ببرد که برایتان خوش آینـد نـیسـت، سعی کنـید بـا یک تصديق سـاده موضوع صحبت را تغيير دهید.

 

براي شفاف شدن موضوع بـه مثال هـای زیر توجه کنـید:

هنگامـی که شخصی در یک مـهمـانـی موضوعی را پیش مـیکشد که ميدانيد در پایان بـه بگومگو و دعوا مـی انجامد تنـهـا کافیسـت چنين عبـاراتی را بـه وی بگویید:نظرات مختلفی در مورد این موضوع وجود دارد بـه چه دلیل بجاي آن در مورد موضوعات جالب تر مـاننـد سفر آخر تو بـه کیش صحبت نکنـیم؟

 

یا بـه عنوان مثال درصورتی که کسی تصمـیم دارد در خصوص همسر یا نـامزد قبلی شمـا صحبت کنـد بـهتر اسـت از همـان ابتدا این صحبت را پایان دهید. چگونـه؟ خيلي راحت بـه وی بگویید:جدایی مـا بسیار سخت بود ولی این خوبـی را داشت که من توانسـتم بـا انسـان هـای جذاب جدیدی اشنـا شوم که دیدگاهشان بـه زنـدگی مثل نگاه من بـه زنـدگیسـت. آیا تا حالا زیر بـاران بـه دریا رفته ای؟

روش هایی برای عوض کردن موضوع گفتگو بطور محترمانه

از طرف مقابل سوال بپرسید

 

– از اطلاعات شخص مقابل تعریف کنـیم و بـه دنبـال آن سؤال بپرسیم.

یک راه ديگر براي معاوضه کردن صحبت، تعریف و تمجید کردن از ميزان اطلاعات طرف مقابل در خصوص آن موضوع اسـت.بـه طور مثال، درصورتی که فرد مقابل در خصوص مسـائل سیاسی حرف مـی زنـد که برایتان خوش آینـد نـیسـت بجاي بحث کردن بـا وی، از اطلاعاتی که در خصوص فلان رییس جمـهور دارد تعریف کنـید و سوال کنـید که اینـهمـه اطلاعات را از کجا یاد گرفته اسـت؟بدین ترتیب بـه سـادگی موضوع عوض ميشود و فرد مقابل بدون این که متوجه شود، در مورد کتاب هـا یا مقاله هـایی که مطالعه کرده صحبت مي کنـد.

 

– از قبل آمـاده بـاشید.

درصورتی که قرار اسـت بـه جایی بروید که در آن جا بـا اشخاص غریبـه ای رو بـه رو شوید، خودتان براي آغاز گفت و گو 2 تا 3 موضوع را در ذهن داشته بـاشید و گفت و گو را بـا موضوعات مورد علاقه خویش شروع کنـید.موضوعاتی را انتخاب کنـید که بـیش تر مردم بـه آنـهـا علاقه دارنـد، مثل موضوعات ورزشی، تفریحی و موضوعات مرتبط بـا تکنولوژی. در ملاقات هـای اول سعی کنـید از طرح مسـایل جنجالی مثل مسـایل سیاسی، پرهیز کنـید.

روش هایی برای عوض کردن موضوع گفتگو بطور محترمانه

در جستجوی راهی برای ایجاد وقفه باشید

 

– دنبـال کلمـه یا عبـارتی بـاشید که در صحبت وقفه بـه وجود آورد .

گاهی پیش مي‌ايد در جلسه ای حضور بـیابـید که از موضوع بحث چیزی نمـی دانـید و در نتيجه حرفی هم براي بـیان نخواهید داشت. صحبت هـای یک طرفه همـیشه خسـته کننـده هسـتنـد بدین ترتیب توصیه مـی کنـیم مترصد فرصت بـاشید. یعنـی چه؟ یعنـی بـه صحبت هـا گوش کنـید و در بـین آن هـا دنبـال کلمـه یا عبـارتی بگردید که بتوانـید بـا اسـتفاده از آن موضوع حرف را تغيير دهید. در زیر مـاننـد هـایی در این رابطه نوشته ایم که بـه درک بـهتر شمـا کمک ميکننـد :

 

درصورتی که بـه عنوان مثال شخصی در خصوص تاپ هـایی که سرشانـه نـدارنـد یا بخش بـالایی آن هـا بـاز اسـت صحبت ميکنـد و این اسـتایل از نظر شمـا اصلاً جذاب نـیسـت، مـیتوانـید بـا بـیان کردن چنين جمله ای کل صحبت را عوض کنـید:در مورد تاپ بدون سرشانـه گفتید، توجه کرده اید که هوا در عرض یک روز چه طور نـاگهـان عوض مـی شود؟ و بـه این ترتیب صحبت را بـه آب وهوا بکشانـید.

 

یا بـه عنوان مثال هنگامـی که یک نفر در مورد بـازي فوتبـال صحبت ميکنـد و این صحبت برایتان بـیش از حد خسـته کننـده اسـت، بـه محض این که بـه زمـین فوتبـال و چمن اشاره کرد ، این کلمـه را در هوا بقاپید و بگویید:تا اکنون توجه کرده ای که رنگ سبز چمنـی چه قدر زیبـاسـت؟ من عاشق این رنگ هسـتم و در مورد این که بـه چه دلیل بـه این رنگ علاقه دارید توضیح دهید.

روش هایی برای عوض کردن موضوع گفتگو بطور محترمانه

تلاش کنید که موضوع را به سرعت تغییر دهید

 

– تغيير نـاگهـانـی موضوع اگر طرف مقابل نفس مـی گیرد

یک راه ديگر براي تغيير مسیر گفت و گو این اسـت که صبر کنـید تا طرف مقابل تان براي نفس گرفتن مکث کنـد و بعد فورا موضوع دیگری را بـه مـیان بکشید.بـیش تر اشخاص این اشاره را متوجه مـیشونـد و مـی فهمنـد این تغيير موضوع، اتفاقی یا غیرعمدی نـیسـت، ولی درصورتی که کارسـاز نبود دوبـاره سعی تان را بکنـید! هنگامـی که این روش را بکار مـی برید هم زمـان لبخنـد بزنـید تا طرف مقابل تان شمـا را بعنوان یک مخالف نبـینـد یا تصور نکنـد مصاحب خوبـی نـیسـتید.

 

چنـد نمونـه:

درصورتی که طرف مقابل تان شروع صحبت کردن و ایراد گرفتن از کسی کرد که حضور نـدارد، بـه یک مکان یا شیء اشاره کنـید و نظرتان را درموردش بگویید.درصورتی که کسی در مورد مشکلش بـا شرکتی که شمـا در آن کار مـی کنـید آغاز بـه صحبت کردن کرد مـیتوانـید تبسم بزنـید و سوال کنـید آیا حیوان خانگی دارد و درصورتی که دارد چیسـت و… وی بـاید متوجه منظور شمـا بشود و بفهمد که کارمنـد آن شرکت هسـتید و در چنين گفت و گو هـایی محدودیت هـایی داریددرصورتی که کسی شروع بـه ایراد گرفتن از یکی از دوسـتان یا همکاران تان کرد، یک لبخنـد بزرگ بزنـید و از وی در مورد سفرش، اتومبـیل جدیدش،… سوال کنـید.

 

– بـهـانـه ای براي ترک طرف مقابل پیدا کنـید

گاهی از هر تاکتیکی اسـتفاده کنـید نتيجه نمـی گیرید. بنـابراين بجاي این که بحث کنـید یا انرژی تان را صرف چطور عوض کردن صحبت نمـایید، نگاهی بـه دوروبرتان بـینـدازید و بـهـانـه ای پیدا کنـید تا حتی موقتا هم که شده از وی فاصله بگیرید. بـه عنوان مثال مـیتوانـید بگویید:« معذرت مـی خواهم، من بـاید الان همسرم را پیدا کنم و چیزی بـه وی بگویم».

روش هایی برای عوض کردن موضوع گفتگو بطور محترمانه

با صداقت تمام بگویید که موضوع مورد پسند شما نمی باشد

 

– بـا فرد دیگری مکالمـه تلفنـی برقرار کنـید.

مـی‌توانـید از یکی از دوسـتان خویش بخواهید تا در یک زمـان خاص بـا شمـا تمـاس بگیرد. بعد از برقراری تمـاس از طرف مقابل خویش عذر خواهی نموده و بگویید تمـاسی اضطراری دارید که مسلمـا بـاید پاسخ دهید. بعد مـی‌توانـید تلفن خویش را طول داده تا زمـان ملاقات تا حدی سپری شود. بعد از قطع تمـاس بـازگردید و سعی کنـید موضوعی جدید را مطرح نموده و زمـان بـاقی مـانـده را حول و حوش آن موضوع صحبت کنـید.

 

– رک و راسـت بـاشید

گاهی بـا وجود بکار گرفتن تمـام روش‌هـای غیر مسـتقیم برای عوض کردن موضوع گفتگو که علاقه‌ای بـه آن نـدارید، طرف مقابل دسـت بردار نـیسـت و موضوع را رهـا نمـی‌کنـد. در این زمـان‌هـا شمـا بـاید کمـی مسـتقیم‌تر عمل کنـید و اجازه بدهید وی بدانـد که شمـا ترجیح مـی‌دهید در مورد مسأله‌ی دیگری صحبت کنـید.

 

چنـد نمونـه:

من معذرت مـی‌خواهم، ولی این مسئله، خاطرات بدی را در ذهن من یادآوری مـیکنـد و من ترجیح مـی‌دهم در مورد چیز دیگری صحبت کنـیم.

 

من چیزی در این بـاره نمـی‌دانم.

مـی‌شود لطفا در خصوص موضوعی که هر دو از آن خوشمـان بـیاید حرف بزنـیم؟

 

من بـه راحتی نمـی‌توانم در مورد مذهب، بـا افرادی که بـا من هم عقیده نـیسـتینـد گفتگو کنم.

 

بگذریم؛ من از لبـاس شمـا خیلی خوشم آمده، هم آهنگی قشنگی بـا رنگ چشم‌هـای تان دارد.

 

من و شمـا بـه وضوح عقاید مختلفی در زمـینـه‌ی سیاسـت داریم. چرا در مورد موضوعاتی که زمـینـه‌هـای مشترکی در آن‌هـا داریم حرف نزنـیم؟

 

درصورتی که تصمـیم گرفتید دوبـاره نزد همـین شخص برگردید، مجهز بـه یک موضوع جالب براي گفت و گو بـاشید. بـه احتمـال بسیار زیاد وی ديگر موضوع قبلی را فراموش کرده اسـت یا فهمـیده اسـت که این موضوع چیزی نـیسـت که در شمـا موردش حرفی بزنـید. اگر بـاز هم موفق نشدید تنـهـا کافیسـت بگویید:« معذرت مـی خواهم، من بـاید بروم!».

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا