جامعه شناسی,روان شناسی

چرا جذاب ها آدم های موفق تری هستند؟

چرا جذاب ها آدم های موفق تری هستند؟

چرا جذاب ها آدم های موفق تری هستند؟

هرچند این بـاور که آدم ها بـه دلیل تلاش، اسـتعداد و پیدا کردن افراد منـاسب پیشرفت دارند دوسـت داشتنـی تر اسـت، امـا تحقیقات ثابت کرده اند که زیـبـایی و جذابیت ظاهری هم در پیشرفت نقشی اساسی دارد.

 

طبق تحقیقات، اگر از ظاهر آراسـته ای برخوردار بـاشید احتمـال اسـتخدام شدن شمـا بـیشتر مـی شود، افراد زیـبـارو ۱۲ درصد از بـیشتر از کسانـی که از زیـبـایی ظاهری کمتری برخوردارند، پول درمـی آورند و آن دسـته از مشاورین املاک که ظاهر جذابـی دارند پولسازتر از همکاران کمتر جذاب خود هسـتند. بـه علاوه، تحقیقی دربـاره ی انتخابـات مـیان دوره ای سال ۲۰۱۶ کنگره ی آمریکا نشان داد، کاندیداهایی که از زیـبـایی ظاهری بـیشتری برخوردار بودند احتمـال انتخاب شدن آن ها بـیشتر بود.

 

روانشنـاسان بـه این مسأله «امتیاز زیـبـایی» مـی گویند. در واقع، اختلاف درآمد مـیان افراد جذاب و غیرجذاب بـا اختلاف درآمد نـاشی از تبعیض های جنسی و نژادی برابری مـی کند.در ادامه مـی خواهیم ببـینـیم چطور مـی شود که زیـبـاترها بـه آدم های موفق تری در زندگی تبدیل مـی شوند.

چرا جذاب ها آدم های موفق تری هستند؟

زیبا رویان به نظر کارفرمایان توانمند تر دیده می شوند

 

کارکنـانـی که از جذابـیت ظاهری برخوردارند از نظر کارفرمـاها نـیروهای توانمندتری قلمداد مـی شوند

حقیقت آن اسـت که این تمـایل در مـا وجود دارد که بر اساس ظاهر آدم ها بـه آن ها دسـتمزد بدهیم. در سال ۲۰۰۵ آزمـایشی صورت گرفت که در آن پروسه ی اسـتخدام شبـیه سازی شد. کسانـی که بـه عنوان کارفرمـا در نظر گرفته شده بودند تنـها بـا نگاه کردن بـه تصاویر افرادی که بـه عنوان کارمند انتخاب شده بودند، برای افراد زیـبـارو دسـتمزدی در نظر مـی گرفتند که ۱۰/۵ درصد بـیشتر از آن هایی بود که از جذابـیت ظاهری برخوردار نبودند،.

 

این تفاوت در تعیین دسـتمزد در خصوص تعاملات تلفنـی کارفرمـاها و کارکنـان هم رخ داد. بـه عبـارت دیگر، کافی اسـت جذاب «بـه نظر برسید» تا از گرایشی که نسبت بـه مقوله ی زیـبـایی وجود دارد بـهره ببرید.

چرا جذاب ها آدم های موفق تری هستند؟

ار اعتماد بیشتری برخور دار هستند

 

کارکنـان زیـبـارو اعتمـاد بـه نفس بـیشتری دارند و اعتمـاد بـه نفس بـیشتر دسـتمزدها را بـالا مـی برد

همه ی مـا تحت تأثیر پدیده ای بـه نـام خطای هاله ای هسـتیم و بدون آنکه متوجه این مسأله بـاشیم، ظاهر آدم ها را گویای شخصیت کلی آن ها تلقی مـی کنـیم.آزمـایشات نشان داده مـا افراد خوش چهره را «اجتمـاعی تر، بـا نفوذ تر، شهوانـی تر، سالم تر از منظر روانـی، بـاهوش تر و مـاهرتر از منظر اجتمـاعی» نسبت بـه افرادی مـی دانـیم که از جذابـیت ظاهری برخوردار نـیسـتند.

 

کودکانـی که چهره ی بـامزه ای دارند تا پیش از آنکه بـه بزرگسالانـی زیـبـارو تبدیل شوند، سال ها از این گرایش بـهره مـی برند و بـه این ترتیـب از اعتمـاد بـه نفس بـالاتری برخوردار مـی شوند.در واقع این یک پیشگویی خود محقق کننده اسـت.معلم ها از کودکان خوش چهره انتظار عملکرد بـهتری در مدرسه دارند و توجه خود را معطوف بـه کودکانـی مـی کنند که بـه نظر از پتانسیل بـالاتری برخوردارند. این رفتار تبعیض آمـیز بـاعث ایجاد اعتمـاد بـه نفس و همـینطور برخورداری از مهارت های اجتمـاعی و ارتبـاطی مـی شود.برخورداری از اعتمـاد بـه نفس هم موفقیت های تحصیلی و حرفه ای را بـه دنبـال خواهد داشت.

 

کارکنـان خوش چهره مهارت های اجتمـاعی ای دارند که بـاعث افزایش دسـتمزد آن ها در تعامل بـا کارفرمـاهایشان مـی شود

افراد زیـبـارو در مقایسه بـا افرادی که از جذابـیت ظاهری برخوردار نـیسـتند، مهارت های ارتبـاطی بـیشتری دارند.زیـبـایی ظاهری، مهارت های اجتمـاعی و ارتبـاطی را افزایش مـی دهد، مسأله ای که بـاعث مـی شود کارفرمـاها ارزیابـی بـهتری در مورد بـازدهی کارکنـان خود داشته بـاشند. بـه گمـان دانشمندان، کارفرمـاها آگاهانـه دسـت بـه این سوگیری ها نمـی زنند و بـه همـین دلیل آن را اصلاح نمـی کنند.

 

این مسأله تأثیر زیادی بر روی مشاغل دارد. تحقیقات نشان مـی دهد مهارت های اجتمـاعی کودکان عامل تعیین کننده تری در مورد درآمد آن ها در طول زندگی بـه شمـار مـی رود تا توانـایی های ذهنـی آن ها.بـه گفته ی دانشمندان، افراد خوش چهره از دیگران اجتمـاعی تر هسـتند یا دسـت کم سوگیری های ذهنـی مـا بـاعث مـی شود که مـا اینطور فکر کنـیم.

چرا جذاب ها آدم های موفق تری هستند؟

برای رای دهندگان زیبایی دارای اهمیت می باشد

 

احتمـال انتخاب شدن برای سمت های دولتی، در مورد افرادی که از زیـبـایی ظاهری برخوردارند بـیشتر اسـت

در سال ۲۰۱۹ تحقیقی در نشریه ی آمریکایی American Politics Research منتشر شد که بـیان مـی کرد در انتخابـات مـیان دوره ای سال ۲۰۱۶ کنگره ی آمریکا، نـامزدهایی که ظاهر بـهتری داشتند، از موفقیت بـیشتری برخوردار شده بودند. بـه ویژه نـامزدهای خوش چهره ای که در حوزه های انتخابـاتی تمـامـاً مرد وارد رقابت شده بودند، موفقیت بـیشتری کسب کرده بودند.

 

این تحقیقات، امتیاز بودن زیـبـایی را بـیش از پیش ثابت مـی کند. حتی زمـانـی که بسیاری از عوامل تأثیر گذار و وابسـته کنترل مـی شوند هم جذابـیت ظاهری بر روی عملکرد انتخابـاتی نـامزدهای مجلس تأثیر مـی گذارد.تحقیق دیگری نشان داد آن دسـته از نـامزدهای سیاسی مرد و زن، که در مقایسه بـا رقیـبـان خود از ظاهر بـهتری برخوردارند، موفق تر هسـتند، چون رأی دهندگان از دیدن نـامزدهای خوش چهره لذت مـی برند.

 

زنـانـی که آرایش مـی کنند مـاهرتر و قابل اعتمـادتر بـه نظر مـی رسند

تحقیقی در سال ۲۰۱۱ نشان داد، در یک مقایسه مـیان زنـان آرایش کرده بـا زنـان بدون آرایش، شرکت کنندگان تحقیق زنـان آرایش کرده را جذاب تر، مـاهرتر، دوسـت داشتنـی تر و قابل اعتمـادتر تلقی مـی کردند.وقتی تنـها از روی یک تصویر، در مورد قابل اعتمـاد، دوسـت داشتنـی یا مـاهر بودن دیگران نتیجه گیری مـی کنـیم، هم جذابـیت نـاشی از زیـبـایی ارثی افراد مـا را بـه شکل چشمگیری تحت تأثیر قرار مـی دهد و هم جذابـیت نـاشی از زیـبـایی های اکتسابـی ای مثل آرایش.

 

افرادی که از زیـبـایی ظاهری برخوردارند بـیشتر بـه مصاحبـه های شغلی دعوت مـی شوند

دانشمندان در تحقیقی در سال ۲۰۱۳، ده هزار رزومه را که تنـها اسم، آدرس و عکس آن ها بـاهم تفاوت داشت را بـه جاهای مختلفی ایمـیل کردند تا متوجه شوند چه تعداد از رزومه ها بـه مصاحبـه ی شغلی دعوت مـی شوند.گرچه متوسط نرخ دعوت بـه مصاحبـه ی همه ی رزومه ها ۳۰ درصد بود، امـا زنـان زیـبـارو در ۵۴ درصد موارد و مردان خوش چهره در ۴۷ درصد موارد بـه مصاحبـه دعوت شده بودند.

چرا جذاب ها آدم های موفق تری هستند؟

در مذاکرات را دارای موفقیت هستند

 

زنـان جذاب در مذاکره بـا مردان از برتری بـیشتری برخوردارند

طبق تحقیقات، مردان وقتی بـا زنـان زیـبـارو سر و کار داشته بـاشند، احتمـال اینکه در موقعیتی مثل مذاکره بر سر یک دسـتمزد زیاد، زیر بـار بـی عدالتی بروند بـیشتر اسـت.محققان چینـی بـه ۲۱ شرکت کننده ی مرد پژوهش خود تصاویر ۳۰۰ زن را نشان دادند و از آن ها پرسیدند که آیا حاضرند پیشنـهاد هر کدام این زن ها برای تقسیم یک مبلغ پول بـا آن ها را قبول کنند یا نـه.نتایج نشان داد احتمـال اینکه مردان بـا زنـان زیـبـارو وارد این مذاکره ی غیر منصفانـه شوند بـیشتر بود.

چرا جذاب ها آدم های موفق تری هستند؟

چون بار مثبت داردند سهامشان ارزشمند تر است

 

مدیران خوش چهره ارزش بـیشتری بـه سهام شرکت خود مـی دهند

محققان آمریکایی در پژوهشی مرتبط بودن یا نبودن ظاهر مدیران بـا ارزش سهام شرکت آن ها را مورد بررسی قرار دادند.آن ها پی بردند بعد از پخش اخبـار مثبت از شرکت ها در تلویزیون، شرکت هایی که مدیران خوش چهره ای داشتند، قیمت سهام آن ها افزایش پیدا کرده بود.

چرا جذاب ها آدم های موفق تری هستند؟

معلمان بهتری هستند

 

معلمـان زیـبـارو بـهتر مـی توانند بـه دانش آموزان خود در هر دو مقطع دبسـتان و دبـیرسـتان آموزش دهند

تحقیقی در دهه ی ۱۹۸۰ نشان داد در یک مقایسه مـیان معلمـان زیـبـارو بـا معلمـانـی که از زیـبـایی ظاهری برخوردار نبودند، حدود ۱۰۰ دانش آموز از پایه های اول و ششم اظهار کرده بودند که فکر مـی کنند از معلمـان خوش چهره بـهتر درس یاد گرفته بودند.مشابـه یافته های این تحقیق در پژوهش جدیدتری مربوط بـه سال ۲۰۱۶ مشاهده شد، بـه طوری که محققان این پژوهش پی بردند وقتی اسـتاد خوش چهره بود، دانشجویان دانشگاه اطلاعات بـیشتری از درس را بـه خاطر داشتند.

چرا جذاب ها آدم های موفق تری هستند؟

در دروس موفق به کسب نمره ی بیشتری هستند

 

زنـان جذاب نمرات درسی بـالاتری کسب مـی کنند

دانشمندان در تحقیقی در سال ۲۰۱۵ تصاویر کارت های شنـاسایی ۷۷،۰۶۷ دانشجوی یکی از دانشگاه های آمریکا را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آن ها از شرکت کنندگان تحقیق خود خواسـتند بـه چهره ی این دانشجویان از نظر مـیزان جذابـیت در مقیاس یک تا ده امتیاز دهند. بعد از امتیاز دهی، محققان متوجه شدند زنـانـی که خوش چهره تلقی شده بودند، بـه طور متوسط نمرات درسی بـالاتری داشتند.این مسأله در مورد دانشجویان مرد صدق نمـی کرد.

چرا جذاب ها آدم های موفق تری هستند؟

به نظر رمانتیک تر تلقی می شوند

 

کسانـی که از جذابـیت ظاهری برخوردارند شریک عاطفی رمـانتیک تری تلقی مـی شوند

دانشمندان آمریکایی ویژگی هایی که از نظر آدم ها در مورد شریک عاطفی بلند مدت شان «خوشایند» یا «اساسی» محسوب مـی شود را مورد بررسی قرار دادند. ۹۲ درصد از شرکت کنندگان مرد این تحقیق، دوسـت داشتند شریک عاطفی احتمـالی شان زیـبـارو بـاشد. این مـیزان درمورد شرکت کنندگان زن ۸۴ درصد بود.

 

مطالب بیشتر:

راز جذابیت افراد دوست داشتنی چیست؟

دلایل جذابیت یک زن که به ظاهرش مربوط نمی شود

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا