جامعه شناسی,روان شناسی

چگونه از قانون جذب در انتخاب همسر استفاده کنیم؟

چگونه از قانون جذب در انتخاب همسر استفاده کنیم؟

چگونه از قانون جذب در انتخاب همسر استفاده کنیم؟

همه چیز به خوبی در حال پیشرفت است و اوضاع به خوبی جلو می رود اما وقتی بحث پیدا کردن همسر مناسب مطرح می شود شما دچار نگرانی هایی می شوید و دائم به این مسئله می اندیشید که از کجا پیدا می شود و قرار است که چطور شود وذهن شما مدام درگیر این مسائل می شود.

 

درصورتی که دنبــال پیدا کردن همسر ایده‌ال هسـتید یا بدون همسر هسـتید یک وظیفه دارید. بــاید افکاری در خصوص رابطه ی خود داشته بــاشید که بــه شمـا حس خوبــی بدهد. درصورتی که ارتعاش دیر شدن و نگرانـی سـاطع مـی کنـید شمـا درهـا را براي ورود همسر ایده‌ال بسـته اید. همسر ایده‌ال شمـا قرار نـیسـت افریده شود. او هسـت و او هم در انتظار شمـاسـت شمـا تنـهـا بــاید بــه دعوت او جواب بدهید. چگونـه؟ بــااحسـاس خوب.

 

حال بــاید چه کار کنـیم؟

خيلي این سؤال را مـی شنوم. الآن مـی خواهم کامل ترین جواب را بــه آن بدهم.

 

۱- همـین حالا نـاراحتي تان را بــه جهت نـداشتن همسر ایده‌ال کاهش دهید. اصلا بــه آن فکر نکنـید. چگونـه؟بــه چیزهـای زيبــايي که دارید فکر کنـید. مغز در هر زمـان تنـهـا بــه یک چیز مـی توانـد توجه کنـد. اینگونـه بــا بــارش افکار مثبت فرصت بــه افکار منفی را نخواهید داد.

 

۲- از زنـدگی فعلی تان بيش ترین لذت ممکن را ببرید. لذت بردن سبب جـذب لذت بــیش تر ميشود . بــه قول مولانـا:

خوش بــاش که هر که راز دانـد/ دانـد که خوشی، خوشی کشانـد

چگونه از قانون جذب در انتخاب همسر استفاده کنیم؟

آدمی زاده ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می پنداشته

 

۳- فهرسـتی از چیزهـای خوب تهیه کنـید، و بــه تحسین خود بپردازید. این کار اعتمـاد بــه نفس شمـا را افزایش خواهد داد. اعتمـاد بــه نفس بــیس هر کاری اسـت. درصورتی که آن را نـدارید انتظار زيادي از اتفاقات زنـدگی نـداشته بــاشید.

 

4- بر روی چیزهـای مثبت تمرکز کنـید تغيير افکار بد بــه خوب بــا قانون جـذب در ایجاد ارتعاش مثبت و قدرتمنـد بسیار خوب پاسخ مي دهد. تمـام افکار منفی خود را آزاد کنـید. بــه عنوان مثال:« نمـی شود کسی را پیدا کرد،»« بــه چه دلیل نمـی بــیننـد من چه قدر خوب هسـتم؟» و« هیچ شخصی مرا دوسـت نخواهد داشت.» شمـا خصوصیت هـای خوب زيادي دارید که این ویژگی هـا مـی تواننـد عشق و توجه هر کسی را بخود جـذب کننـد.

 

سـایرین متوجه خواهنـد شد و قدرتان را خواهنـد دانسـت. اطراف شمـا عشق وجود دارد . آن را بــه خودتان دعوت کنـید. زمـانـی که آن را بپذیرید و بر چیزهـای مثبت تمرکز کنـید، ارتعاش خود را تغيير مـی دهید و در را بر روی قانون جـذب ازدواج بــاز مـی کنـید. بدین ترتیب همسر رویایی را بسوی خود فرا مـی خوانـید و وی را بــه دسـت مـی آورید.

 

5- عشق را ابتدا در خودتان تجربــه کنـید توجه کنـید چشم پوشی از آن چه سـایرین در خصوص شمـا فکر ميکننـد ، این که چه فرد خوبــی هسـتید یا این که چه قدر دوسـتداشتنـی هسـتید! در واقع نـیازی نـیسـت فرد دیگری شمـا را دوسـت داشته بــاشد کافیسـت شمـا خودتان خود را دوسـت داشته بــاشید. این مبنـای قانون جـذب و ازدواج اسـت.

چگونه از قانون جذب در انتخاب همسر استفاده کنیم؟

به خودتان عشق بورزید و خودتان را دوست داشته باشید

 

عشق بخود آن قدر بــه شمـا اعتمـاد بــه نفس ميدهد که نتيجه فوق العاده ای را براي شمـا بــهمراه خواهد داشت. نتيجه آن جـذب عشق دیگران اسـت. نمـی توان در در برابر اعتمـاد بــه نفس و عزت نفس عالی و قوت گرفته در شمـا مقاومت کرد و خواه نـاخواه دیگران بــه شمـا جـذب خواهنـد شد.

 

6- قدردان تضاد بــاشید و اجازه دهید قانون جـذب ازدواج کار خود را بکنـد ابتدا بــابت آنچه که هسـتید و چیزهـایی که دارید شاد بــاشید. شمـا سفارش خود را ارسـال نموده اید ، اینک ديگر چیزهـایی که مـی خواهید را فراموش کنـید و در لحظه شاد بــاشید. یعنـی بــا وجود فاصله ای که اینک بــین شمـا و آنچه که خواهـانش هسـتید اسـت شاد بــاشید، درصورتی که بتوانـید در لحظه شاد بــاشید، چیزهـایی که مـی خواهید بــه زنـدگی شمـا راه خواهنـد یافت، من جمله شخصی که دوسـت دارید.

 

7- اجازه دهید فرد برود. قانون جـذب ازدواج براي شمـا برنـامـه دارد. این یکی از دشوارترین مرحله هـای جـذب همسر از طريق قانون جـذب اسـت. شمـا خوب ميدانيد که آن فرد را مـی خواهید، ولی اکنون بــه شمـا ميگوينـد که بــاید بگذارید برود. وی بــه درد شمـا نمـی خورد. مسخره اسـت، نـه؟ ولی قانون جـذب ازدواج تنـهـا زمـانـی پاسخ ميدهد که در صورت نبودن بــا فرد موردنظر هم مشکلی نـداشته بــاشید. تا زمـانـی که چنين نبــاشید، بخشی از شمـا مقاومت ميکنـد و اجازه نمـی دهد بــه خواسـته خود برسید.

چگونه از قانون جذب در انتخاب همسر استفاده کنیم؟

قانون جذب طبق فکر شما پیش خواهد رفت

 

بدین ترتیب بر اسـاس قانون جـذب عشق، تا زمـانـی که بــا نبود او راحت نبــاشید، نمـی توانـید رابطۀ مورد نظرتان را بــا وی داشته بــاشید. مـی دانم که راحت نـیسـت. مـی دانم چه قدر دشوار اسـت. بــه همـین علت اسـت که هنگامـی که بــا قانون جـذب کار مـی کنـیم، بــهترین کار این اسـت که بگوییم،« من فرد x یا چیزی بــهتر را مـی خواهم» یا« من مـی خواهم بــا فرد x یا شخصی بــهتر در ارتبــاط بــاشم.» ولی درصورتی که بتوانـید فرد بــهتری داشته بــاشید، چه؟ درصورتی که بتوانـید بــا شخصی بــاشید که نمـی خواهد یک روزش را بدون شمـا بگذرانـد، چطوراز دیدگاه قانون جـذب، جـذب یک همسر رویایی یا نـیمـه گمشده بــه این بسـتگی دارد که خود شمـا حقیقتاً چه کسی هسـتید.

 

لازم اسـت که شمـا اول عاشق و دل بسـته شخصیت واقعی خودتان( کسی که اکنون هسـتید) بــاشید و از چیزی که هسـتید شادمـان بوده و بــه خودتان افتخار کنـید، در این صورت اسـت که همسری که از هر جهت منـاسب و موردپسنـد شمـاسـت بسوی شمـا جـذب خواهد شد، بــه این علل که انرژی شمـا و انرژی او هر دو در یک امتداد حرکت ميکننـد . همسر موردنظر شمـا چه بسـا بــه دنبــال شخصی خوشحال، دارای اعتمـاد بــه نفس، بــامحبت، علاقمنـد بــه زنـدگی، بــامزه، دوسـتداشتنـی و… اسـت و هر چه قدر شمـا زمـان بــیشتری را صرف بــهبود این خصوصیات کنـید( چه بسـا قبل از دیدن او) او سریعتر مـی توانـد بسوی شمـا جـذب شده و شمـا را پیدا کنـد.

 

8- بــه دنبــال عشقی بــاشید که منـاسب شمـا بــاشد وقتی از قانون جـذب اسـتفاده مـی‌نمـایید، نمـی توانـید فرد بخصوصی را برای دوسـت داشتن مشخص کنـید. این کار خلاف اراده آن فرد اسـت، مگر اینکه آنـهـا نـیز از قضا دوسـت داشته بــاشنـد که بــا شمـا بــاشنـد. در عوض شمـا بــاید بــه دنبــال عشقی بــاشید که بــا نـیازهـای فردی شمـا مطابقت داشته بــاشد.

 

چه ویژگی‌هـای بخصوصی بــه بــهترین شکل بــا اخلاقیات شمـا مطابقت دارنـد، یا شمـا را تکمـیل خواهد نمود و بــه شمـا در فردی بــهتر بودن کمک مـی‌کننـد؟این همـان چیزی اسـت که در اسـتفاده از قانون جـذب برای یافتن عشق، از جهـان طلب مـی‌کنـید.

چگونه از قانون جذب در انتخاب همسر استفاده کنیم؟

فکر حسادت را از خودتان دور کنید

 

9- بــه حسـادت نـه بگویید حسـادت در قبــال تجربــیات فردی دیگر از آنچه مـا بــه دنبــال آن هسـتیم و آن را در اختیار نـداریم، کاملا طبــیعی اسـت، ولی در واقع حسـادت شمـا را از دسـتیابــی بــه عشق بــاز خواهد داشت. حسـادت، احسـاسی منفی اسـت که خواسـته هـایتان را از شمـا دور خواهد نمود.

 

در عوض حسـادت، این را در نظر بگیرید که اگر فرد دیگری را در حال تجربــه آن چیزی که رویایش را دارید، مـی‌بــینـید، بــه معنـای نزدیک تر شدن رویاهـایتان اسـت. بنـابراین در عوض حسـادت، عشق و روابط عاشقانـه‌ای که مـی‌بــینـید را جشن بگیرید و برایشان ارزوی خوشبختی کنـید. بــه این شیوه بــه جهـان اعلام خواهید نمود که مقداری از آن را نصیب شمـا نمـاید.

 

10- تسلیم شک نشوید در دنـیایی از جبر زنـدگی مـی‌کنـیم که در آن ممکن اسـت تمـامـی رویاهـا و امـیالمـان را تجربــه کنـیم. یکی از بزرگترین موانع در ظهور خواسـته هـایمـان، شک اسـت. چیزهـایی را مـی‌خواهیم، امـا در دسـتیابــی بــه آن شک مـی‌کنـیم. در واقع همـین شکل مـانع بروز آنـهـا خواهد شد.دانش، انرژی مثبتی اسـت که درهـای جـذب را بــاز خواهد نمود. شک انرژی منفی اسـت و همـان در را خواهد بسـت. وقتی در بــه دنبــال جـذب نـیمـه گمشده خود هسـتید، حسی از اعتقاد عمـیق بر اینکه او هم در مسیرش بــه سوی شمـاسـت، وجود خواهد داشت.

 

11- تسلیم نشویداولین دلیلی که قانون جـذب پاسخ منـاسب را برای برخی افراد بــه همراه نـدارد، اینسـت که آنـان پیش از دسـتیابــی بــه نتیجه دلخواه نـاامـید و تسلیم مـی‌شونـد. این مسـاله درسـت مـاننـد آنسـت که غذای بسیار خوش طعمـی را سفارش دهید و پیش از آنکه سفارشتان آمـاده شود، از رسـتوران خارج شوید. سفارش شمـا نـیز در راه اسـت، امـا اگر مسیر خودتان را عوض کنـید، آن را از دسـت خواهید داد.

 

وقتی حرف از عشق مـی‌شود، مردم از آنکه بــه نتیجه دلخواهشان در ملاقات‌هـای عاشقانـه دسـت پیدا نمـی کننـد، نـاامـید مـی‌شونـد و هیچ گواهی از دسـتیابــی بــه عشق واقعی نمـی بــیننـد. جدای از نـاامـیدی یا ترس از نـاامـید شدن، آنـهـا تسلیم مـی‌شونـد و هیچگاه نخواهنـد فهمـید که چه چیزی را از دسـت داده انـد. کلید قانون جـذب آنسـت که وقتی از آنچه مـی‌خواهید مطمئنـید، تا زمـانـی که در زنـدگیتان نمود پیدا نکرده بــاشد، بــاید در مسیر دسـتیابــی بــه آن از تلاش دسـت برنـدارید.

 

پس شمـا براي اسـتفاده از قانون جـذب براي ازدواج مـی بــایسـت از:

۱- از قابلیت هـای خوبتان آگاه شوید و آن هـا را پرورش دهید.

۲- این چنـین جهـان هسـتی مـی توانـد شخصی که مدام در رویاهـایتان تصور مـی کنـید را در سریعترین زمـان ممکن از بــین تمـام افرادی که در مسیر زنـدگی شمـا قرار دارنـد پیدا کرده و وی را بــه زنـدگیتان راهنمـایی کنـد.خداونـد عالمـیان، منبع انرژی و جهـان هسـتی از قبل از رویاهـای درونـی شمـا آگاه هسـتنـد و ميداننـد شمـا بــیش تر از همـه متمـایل هسـتید بــه چه چیزهـایی دسـت یابــید ولی همـان طور که دائم گفته ایم:

 

3- شمـا بــاید بــارهـا و بــارهـا خواسـته قلبــی تان را تکرار نمـایید.

4- بــاید خواسـته تان را بــا تمـام جزئیات آن بــه تصویر بکشید.

5- سـاعت هـا روی آن تمرکز کنـید.

 

جواب منبع انرژی کائنـات بــه هر درخواسـتی از طرف شمـا ۳ حالت ممکن اسـت :

آری! بفرمـائید این هم خواسـته شمـا.

آری، بــه خواسـته تان مـی رسید ولی اکنون موقعیت منـاسب آن نرسیده اسـت.

آری ولی من چیزی بــهتر از این خواسـته براي شمـا در نظر دارم!

 

بدین ترتیب شمـا بــا خواسـتار شدن از کائنـات و تصویرسـازی و رویاپردازی ویژگیهـای نـیمـه گمشده تان مـیتوانـید شایسـته ترین فرد را بــه عنوان همسر جـذب کنـید.شخصی که از هر جهت برازنـده شمـاسـت. در ادامـه: شروع بــه انجام اقدامـاتی کنـید تا بــه رویاهـای شمـا حال و هوای حقیقت ببخشد. بــه دنبــال هر خصوصیاتی از همسر آينـده تان که هسـتید و از آن اگاهی نـدارید در مورد ش تحقيق کنـید، مطالعه کنـید. خودتان را تصور کنـید که بــا شخصی بــا این ویژگیهـا زنـدگی مـی کنـید، چنـد سـاعت از وقتتان را صرف کنـید.

 

جزئیات دقیق روزی که در ذهن بــا همسر ایده آلتان سپری نموده اید را يادداشت نمـایید، این جزئیات بــاید بــه گونـه ای دقیق بــاشد گویی که در حال نوشتن خاطره هـا هسـتید، بــاید تمـامـی چیز را درسـت و دقیق تصویرسـازی کرده بــاشید. بعد بــه دنبــال راهی بــاشید که مـی توانـد رویایتان را بــه حقیقت تبدیل کنـد.

 

تمـام عمرتان را در انتظار این نبــاشید که همسر رویاییتان پیش شمـا بــیاید، احتمـالا هم اکنون همسر آينـده تان در انتظار شمـاسـت و قرار اسـت شمـا او را پیدا کنـید. در عین حال شروع بــه ایجاد یک فهرسـت از خصوصیت هـای مثبت افرادی کنـید که واقعاً دوسـت دارید همسرتان آن هـا را دارا بــاشد.

 

مـیتوانـید خصوصیت مثبت هر شخصی که دوسـت دارید و مدام آن را سـتایش نموده اید را بــه لیسـتتان اضافه کنـید. این را هم در لیسـتتان توضیح دهید که بــه چه دلیل دوسـت دارید همسرتان این خصوصیت را دارا بــاشد.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا