مطالب جالب علمی

ویژگی های تیپ شخصیتی INFJ

ویژگی های تیپ شخصیتی INFJ

ویژگی های تیپ شخصیتی INFJ

MBTI personality type

شخصیتی متفکر و درون گرا کــه هنگامی کــه سکوت می کند باید نباید کاری به کارش داشته باشید. در این مطلب به شما خصوصیات رفتاری تیپ شخصیتی INFJ را معرفی می کنیم.

ویژگی های تیپ شخصیتی INFJ

کارکردها : درونگرا – شمّی – احساسی – داوری کننده

عنوان : محرم راز

توصیف : تسریع کننده تغییرات مثبت

دسته بندی : کمال گرایان، معنا طلب ها، آرمان گرایان

 

صفات کلیدی

رازدار

درون نگر

مهربان

متمرکز

همدل

مستقل

مصمم

قاطع

حساس

کمال گرا

حساس

تمایل به داشتن حریم خصوصی

دارای برنامه

با درک و فهم

از خود گذشته

دگرمحور

اهل نظریه و تئوری

غیر عملگرا

نجیب

آینده نگر

صلح طلب

مشوق

دلگرم کننده

پیچیده

هدف گرا

هدفمند

نتیجه گرا

شهودی

دارای شمّ قوی

منظم

ساخت یافته

احساساتی

ارزش گرا

خلاق

ساکت

آرام

 

ویژگیهای شخصیتی

INFJها در دنیایی از ایده ها زندگی می کنند. آنها اشخاصی مستقل، متفكر و اندیشمند، همراه با احساسات قوی، اصول محکم و همیت مشخص هستند. آنها به نقطه نظرها و تصمیمات خود اعتماد دارند، از پنداره های درونی خود انگیزه می گیرند و برای آنها به شدت احترام و توجه قائل اند. این تیپ شخصیتی از تصور و تخیل غنی برخوردار اســت و به احساسات و انگیزه های دیگران بها می دهد. معمولاً در موقعیتهای مختلف به عمق آنها توجه دارند و معانی عمیق تر را می بینند و در برخورد با موقعیتها از شمّ قوی برخوردارند. به الهامات و ایده آلهای خود وابسته اند و به دیگران نیز رشد و فراســت می بخشند. برای الهامات، آرزوها و اســتنباط های خود ارزش زیادی قائل اند، حتی اگر دیگران آنها را تایید نكنند.

 

INFJها صمیمی، وفادار، متعهد و آرمان گرا هستند. دوست دارند کــه نقطه نظرهایشان مورد پسند قرار گیرد و به اجرا درآید. آنان برای انسجام و تمامیت ارزش فراوان قائل اند، بسیار مصمم بوده و ممکن اســت گاه به قدری مصصم رفتار کنند، کــه سماجت به خرج دهند. INFJها به سبب اعتقاد بارزشان به پنداره های روشن و اینکــه می دانند چه چیزی به صلاح مردم و جامعه اســت رهبران و تصمیم گیرندگان خوبی می شوند. اغلب مردم به این اشخاص احترام می گذارند.

 

از آنجا کــه INFJها به رسیدن به توافق و هماهنگی با دیگران علاقه دارند، دوست دارند اعتبار نقطه نظرهایشان را به دیگران بقبولانند. آنان با تصدیق کردن و با تعریف و تمجید از دیگران همکاری آنها را برای خود می خرند. علاقه ای به اختلاف نداشته و تمایل به رسیدن به توافق با دیگران دارند. این تیپ شخصیتی سعی می کند کــه تا حد امکان از اختلاف و تعارض فاصله بگیرد.

 

INFJها اغلب تصمیم گیرندگانی فکور و اندیشمند هستند. آنان مساله را جالب ارزیابی کرده و اغلب قبل از اینکــه دست به کار شوند، خوب فکر می کنند. آنها ترجیح می دهند کــه در هر زمان تنها به یک موضوع بیندیشند.

 

INFJها ساکت، مهربان و همدل و مردم شناس هستند. به منافع دیگران اهمیت می دهند و دوست دارند کــه به رفاه و حال خوش دیگران توجه کنند. از احساسات و علایق دیگران خبر دارند و اغلب اوقات با اشخاص سختگیر به راحتی کنار می آیند. INFJها معمولاً افرادی با شخصیتی پیچیده هستند، و می توانند در ضمن آنکــه با احساس هستند، سختگیر نیز باشند. شناخت آنها گاهی سخت اســت و شخصیت پیچیده آنها اغلب اسباب حیرت دیگران را فراهم می سازد. آنان دوستانی دیرینه دارند و در شرایط مناسب می توانند بر شمار دوستان خود بیفزایند.

 

نقاط ضعف شخصیتی

از آنجا کــه این اشخاص به شدت به ایده ها و نقطه نظرها توجه دارند، گاه کارهایشان عملی نیست و به بسیاری از کارهای روزانه کــه محتاج توجه اســت نمی رسند. آشنا شدن بیشتر با آنچه پیرامونشان می گذرد و تکیه بیشتر بر اطلاعات به اثبات رسیده، به INFJها کمک می کند تا از ایده های خلاق خود در دنیای واقعیت ها اســتفاده کنند.

 

INFJها ممکن اســت به قدری به اصول خود پای بند باشند کــه گرفتار گسسته بینی شوند. آنها ممکن اســت در زمینه تغییر، سمج و مصر باشند و پس از گرفتن یک تصمیم نخواهند آن را به سادگی عوض کنند. گاه آنان از کنار واقعیت های مهمی کــه از موضع آنها حمایت نکند، به راحتی می گذرند و یا در برابر ایده هایی کــه با ارزش های آنها در تعارض باشد مقاومت می نمایند. ممکن اســت اعتراضات دیگران را نشنوند، زیرا به نظرشان برسد کــه موضعشان کمترین اشکالی ندارد. INFJها باید به خود و به کارشان با عینیت بیشتری توجه کنند.

 

INFJها به این دلیل کــه بسیار به پنداره خود توجه دارند، ممکن اســت بیش از اندازه به وضع قوانین و مقررات بپردازند. آنان اغلب کمال طلب هستند و می توانند نسبت به انتقاد به شدت حساس باشند. گرچه آنها از اراده قوی برخوردارند، در برخورد با تعارض و اختلاف در روابطشان دشواری هایی دارند. هر چه INFJها بیشتر بتوانند درباره خود و روابطشان عینی تر به مسائل نگاه کنند، آسیب پذیری شان کمتر می شود.

ویژگی های تیپ شخصیتی INFJ

روابط با دیگران

آرام و دل نازک هستند.

دوست دارند خانه راحتی داشته باشند.

می توانند بسیار صمیمی باشند. ممکن به خاطر نیازهای شریک زندگیشان تن به هر کاری بدهند.

شنونده خوبی هستند.

احساسات، عواطف و محبتهای خود را با شمار کوچکی از دوستانشان در میان می گذارند.

اغلب خود را در قبال احساسات دیگران مسؤول می دانند و نمی توانند حد و مرز سالمی را رعایت کنند.

می توانند روحیه ای متلون داشته باشند.

نسبت به انتقاد بسیار حساس هستند و اگر آنها را درک نکنند، به شدت رنجش به دل می گیرند.

در بیان اندیشه های خود با دشواری روبرو هستند.

نیازمند هماهنگی هستند و اگر به این هماهنگی نرسند، رنجش به دل می گیرند.

وقتی لازم باشد کــه با افراد برخورد کنند، مودبانه رفتار می کنند.

 

در محل کار

به شدت بکر و خلاق هستند.

 

برای دستیابی به اهداف بلند مدت خود کار می کنند. می خواهند ببینند کــه نقطه نظرهایشان صورت تحقق پیدا می کند و به کار بسته می شود.

 

می توانند از خود و دیگران به شدت متوقع باشند. اغلب کمال طلب هستند.

 

در دفاع از ارزشها و باورهای خود بسیار راسخ هستند.

از ایده آلها و هدفهایشان حمایت می کنند.

اغلب به رفاه مردم کمک می کنند.

ناکامی ها را مسائلی می دانند کــه باید حل و فصل شوند.

در اســتفاده از کلمات بسیار دقیق هستند.

 

درباره مسائل به طور دقیق فکر می کنند. در تمرکز قوی هستند و از پرت شدن حواسشان خوششان نمی آید.

ترجیح می دهند در مکانهایی بی سر و صدا و سازمان یافته کار کنند.

خواهان تحسین و احترام هستند، اما دوست ندارند کــه توجه دیگران را به خود جلب کنند.

می توانند رهبرانی مجاب کننده و الهام بخش باشند.

دوست دارند اوقات خود را سازماندهی کنند و روی فرایند محصول کنترل داشته باشند.

 

نقاط قوت كاری

داشتن تمرکز و توجه کافی به پروژه هایی کــه برایشان جالب اســت

داشتن قاطعیت و مهارتهای سازمانی قوی

خلاقیت بالا

داشتن همدلی و توان پیش بینی نیازهای دیگران

داشتن دید جامع و همه جانبه نسبت به کارها و مسائل

توانایی درک مسائل پیچیده

علاقه فراوان به کمک به رشد و تعالی دیگران

میل به مولد بودن و رسیدن به اهداف خود

تعهد عمیق به کاری کــه به آن اعتقاد دارند

 

نقاط ضعف كاری

قضاوت و داوری بیش از حد

دشواری در برخورد با تعارضات و اختلافات

عدم تمایل به كار در پروژه های مخالف با ارزشهایشان

عدم تمایل به كار در شرایط رقابتی و چالشی

نداشتن انعطاف و چابكی كافی

دشواری در ایجاد نظم و ترتیب در نیروهای زیردست

دشواری در انتقال ایده های پیچیده و نو

نداشتن دید واقع بینانه در خصوص زمان و مدت انجام كارها

ویژگی های تیپ شخصیتی INFJ

رضایت شغلی

برای یک INFJ رضایت شغلی یعنی:

بتواند روی ایده ها و نقطه نظرهایی کار کند کــه به رشد و تعالی دیگران کمک کند.

امکان تولید محصولات و خدماتی را کــه به آنها اعتقاد دارد و به خاطرشان احساس افتخار می کند، داشته باشد.

به حرفه نویسندگی و مالکیت وی و تلاشهای منحصر به فردی کــه می تواند داشته باشد توجه شود و به آن بها داده شود.

بتواند خودش را ابراز کند و نتیجه پنداره خود را ببیند.

به وی اجازه داده شود از ایده های خود برای یاری رسانی به دیگران اســتفاده کند.

بتواند کارش را در محیطی دوستانه و عاری از تنش انجام دهد.

بتواند به طور مستقل کار کند، اما نظراتش را با دیگران در میان بگذارد و از محیطی دوستانه برخوردار باشد.

این امکان وجود داشته باشد کــه اوقات و محیط کار خودش را سازماندهی کرده و روی جریان و نتیجه کار کنترل کافی داشته باشد.

به وی فرصت کافی داده شود کــه نقطه نظرهایش را صورت بندی و پردازش نماید، به طوری کــه در شرایط آمادگی مطلوب قرار گیرد.

کار با ارزشها و باورهای شخصی وی هماهنگی داشته باشد و بتواند از نظر شخصی و حرفه ای به کمال برسد.

 

مشاغل مناسب

مشاغل گروه مشاوره و آموزش :

این مشاغل به INFJها امکان می دهد تا از دانش و نقطه نظرهای خود برای کمک به دیگران اســتفاده کنند. زمینه های مشاوره و آموزش نیاز به ارتباط نزدیک و خصوصی با دیگران دارند و این به INFJها امکان می دهد تا با دیگران ارتباط عمیق پیدا کنند.

 

روانشناس

مشاور

مشاور شغلی

مشاور تحصیلی

معلم دبیرستان

مددکار اجتماعی

کتابدار

جامعه شناس

 

مشاغل گروه مذهب :

کارهای دینی مستلزم تعهد عمیق شخصی اســت. باید فلسفه کاری در میان باشد کــه بتوان آن را یک مأموریت دانست. INFJها از اینکــه بتوانند فلسفه و باورهای خود را با دیگران در میان بگذارند لذت می برند.

 

روحانی

کشیش

راهب و راهبه

مددکار مذهبی

 

مشاغل گروه کارهای خلاق :

علاقه INFJها به هنر ناشی از توانایی شان در خلق آثار منحصر به فرد، با اســتفاده از ایده هایشان اســت. آنها به کمک هنر می توانند خود را ابراز کنند و بر دیگران تاثیر بگذارند. کار در بسیاری از این مشاغل به صورت مستقل و فردی اســت و به آنان این امکان را می دهد کــه محیط را کنترل و سازماندهی کنند.

 

نقاش

شاعر

نمایشنامه نویس

رمان نویس

ناشر

طراح صحنه

طراح لباس

طراح داخلی

طراح آگهی های تجاری

گرافیست

فیلمساز مستند

تدوین گر

سردبیر

 

مشاغل گروه مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی :

افرادی کــه در زمینه خدمات اجتماعی کار می کنند متعهدند کــه به دیگران کمک کنند. اغلب INFJها کار کردن در این زمینه را دوست دارند، به خصوص اگر جمع محدودی به این کار بپردازند. خدمات اجتماعی به INFJها فرصت می دهد تا به دیگران کمک کنند.

 

متخصص تغذیه

متخصص گفتار درمانی

متخصص ستون فقرات

متخصص ماساژ درمانی

مددکار اجتماعی

 

مشاغل گروه بازرگانی و تجارتی :

اگر چه INFJها در مجموع به کارهای بازرگانی و تجارتی علاقه نشان نمی دهند، اما به زمینه هایی از تجارت و بازرگانی علاقه مندند. منابع انسانی، امور پرسنلی، مشاوره در مورد بهسازی سازمانی، موضوعاتی اســت کــه این تیپ شخصیتی ممکن اســت به آن علاقه مند گردد.

 

کارشناس و مدیر منابع انسانی

کارشناس و مدیر بازاریابی

مترجم

مشاور توسعه و بهسازی سازمانی

متصدی کتابخانه

 

مشاغل گروه تکنولوژی :

INFJها به دلیل داشتن دید کلی نگر می توانند به خوبی روی پروژه ها و فرآیندها نظارت داشته و آنها را مطابق برنامه تعیین شده پیش ببرند.

 

مدیر پروژه

مشاور تکنولوژی

 

اوقات فراغت

INFJها اعتقاد به تعادل بین صرف وقت به تنهایی(به منظور رسیدگی به پروژه های خلاق) و صرف وقت با دوستان و افراد خانواده دارند. برای آنها وجود یک خانواده خوشایند بسیار مهم اســت. بسیاری از INFJها از شرکت در مناسبتهای فرهنگی و هنری لذت می برند. INFJها کارهای ذهنی را بیش از کارهای جسمانی دوست دارند.

 

پیشنهادات

به زمانی کــه برای تنها بودن، در خیال فرو رفتن، بررسی تئوریها و خواندن و خلق کردن احتیاج دارید، احترام بگذارید.

نقطه نظرها، پنداره ها، احساسات و غنای درون خود را با نزدیکانتان سهیم شوید.

در ارتباط خود صریح و مستقیم باشید.

سعی کنید به دیگران زمانی کــه نیاز دارند، محبت کنید.

در اینکــه به چه اندازه می توانید از دیگران قبولی و پذیرش بطلبید، واقع بین باشید.

بیش از اندازه، خود را تحلیل نکنید. احساسات خود را از طریق نوشتن یا صحبت کردن ابراز نمایید.

روحیه خود را گذرا در نظر بگیرید. بدانید کــه روحیه تان تغییر خواهد کرد.

بی جهت وقت خود را صرف جزئیات بیش از اندازه نکنید. تصمیم بگیرید چه کارهایی مفید اســت و چه فعالیت هایی را باید کنار بگذارید.

نخواهید کــه زندگی را کنترل کنید. بگذارید عالم هستی کار خودش را بکند.

از سرعت زندگی خود بکاهید. بیش از اندازه خودتان را تحت فشار قرار ندهید.

با کم و کاســتهای زندگی کنار بیایید. امور را به شکلی کــه هستند بپذیرید و نخواهید کــه همه چیز براساس ایده آل شما باشد.

دوستانی را انتخاب کنید کــه نظرات شما را درک کنند و شما را تشویق کنند کــه خودتان باشید.

به نقاط قوت خود یعنی بینش فراوان، کمالگرایی، بکر بودن، خلاقیت، مهربانی، صمیمیت، حساسیت، وفاداری، سازمان یافتگی، نو آوری و قاطعیت. توجه داشته باشید.

رمز موفقیت یك INFJ توجه به جزئیات، انعطاف پذیر بودن و دست به کار شدن اســت.

 

 

1/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا