مطالب خواندنی و جالب

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب کــه باورتان نمي شود زنده اســت

بسیاری از زنان و دختران برای باربی شدن و عروسکی شدن دست به عمل های زیبایی زیادی در چهره و اندام خود مي زنند کــه چهره ای مصنوعی و غیر عادی به آن ها مي دهد. اما ما امروز درباره دختری حرف مي زنیم کــه به طور طبیعی عروسکی و باربی اســت. او ونوس آنجلیک  venus angelic نام دارد.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

نیک شو: دختری با صورت رنگ پریده، چشم های درشت آبی آسمانی و دور مشکی، مژه های مشکی، و لب هایی کــه مثل غنچه گل سرخ اســت.یک بلوز مدل ویکتوریانا پوشیده و موهای بلوندش را روی یقه آن افشان کرده. اشتباه نکنید! این دختر ریزنقش و رنگ پریده ای کــه مي بینید، یک دختر 15 ساله به نام ونوس اســت کــه زنده اســت و نفس مي کشد و خودش خواســته شبیه یک عروسک زنده شود.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

ونوس عروسک نیست. یک دختر 15 ساله اســت کــه خودش خواســته شبیه یک “عروسک زنده” باشد. ونوس در کانال اینترنتی اش، فیلم های آموزشی را به نمایش گذاشته کــه به شما نشان مي دهد چطور خودتان را مثل یک عروسک آرایش کنید. وی فیلم هایی از خودش تهیه مي کند و روی اینترنت قرار مي دهد؛ تا کنون نیز توانسته پیروانی در سراسر جهان پیدا کند کــه به تقلید از عقاید و طرز تفکر وی روی آورده اند.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

به گزارش نیک شو، طبق آخرین آمار، کانال تلویزیونی رایگان ونوس حدود 30000 بیننده داشته، و اینستاگرامش 250000 فالور دارد. وی در آموزش های آنلاینش، به مردم یاد مي دهد کــه چطور نگاهشان را مثل آن خیره کنند. تا کنون حدود 10 ميلیون نفر از مردم سراسر جهان از آن تبعیت کرده اند و اکثر آنها دختران مدرسه ای بریتانیایی هستند کــه با نااميدی تمام به تقلید از عکس های وی روی آورده اند.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

وی مي گوید: ” من پیام های زیادی از دختران جوان دریافت کردم. آنها دوست دارند یاد بگیرند مثل من نگاه کنند و مي خواهند شبیه من بشوند.”این خیلی عجیب و کمي هم نگران کننده اســت. اما یک دختر شبیه عروسک اســت، با این تفاوت کــه رشد مي کند و بزرگتر مي شود.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

طی ماه های اخیر، عده کثیری از پیروان آنلاین ونوس، کــه عموما دختران نوجوان هستند، فیلم خودشان را برای وی ارسال کرده اند و از وی خواســتند دستورالعمل هایی به آنها بدهد تا بتوانند خصوصیات عروسکی چهره شان را بارزتر نشان بدهند و بخصوص نگاه عجیب و غریبشان را شبیه ونوس کنند.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

اغلب آنها اسم عروسکی مخصوص به خودشان را دارند؛ اسم عروسکی ونوس، “ونوس آنجلیک” اســت و همه آنها نیز نگاه هایشان مرموز و ترسناک اســت بطوری کــه اگر نوزاد بودند، بهترین جا برای آنها پشت ویترین اسباب بازی فروشی ها بود.اما چیزی کــه نگران کننده به نظر نمي رسد، این اســت کــه این تمایل و گرایشات، اقتضای سن نوجوانان اســت و چیزی جز یک مد زودگذر نیست.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

در دوره ای کــه مدل های روز زیادی از جمله مد های عجیب و غریب و غیر رایج، در دسترس دختران جوان قرار دارد، ممکن اســت برداشت مردم از ونوس، یک دختر عجیب و غریب باشد کــه به نوعی شیطانی و جعلی به نظر مي رسد؛ و او را بعنوان نسخه مدرن دختر جوانی با لباس های تخیلی و زیبای عروسکی در نظر نمي گیرند.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

با اینحال، خیلی از مردم هم آن را “عروسک زنده” (Living Doll) خطاب مي کنند. این عبارت با “L” شروع مي شود و اگر از مخفف کلمه اســتفاده شود، معنی و مفهوم آن به نوعی مي تواند گمراه کننده و شیطانی به نظر برسد. مادر ونوس اصلا دوست ندارد دخترش را لولیتا صدا کنند.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

وی در آموزش های آنلاینش، به مردم یاد مي دهد کــه چطور نگاهشان را مثل آن خیره کنند. تا کنون حدود 10 ميلیون نفر از مردم سراسر جهان از آن تبعیت کرده اند و اکثر آنها دختران مدرسه ای بریتانیایی هستند کــه با نااميدی تمام به تقلید از عکس های وی روی آورده اند.
مارگارت پالرموی 37 ساله، کاملا از سرگرمي عجیب و غریب دخترش حمایت مي کند، اما هر گونه کامنتی کــه بصورت پیشنهاد روی اینترنت برای دخترش مي آید، مثل تلنگوری اســت کــه وی را نگران مي سازد.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

وی گفت: “من نگران لیلیتا نیستم؛ این آخرین چیزی اســت کــه وی دوست دارد باشد.”ونوس یک دختر معصوم اســت. نه مشروب مي خورد و نه سیگار مي کشد. پسرها حتی از دور هم برای وی جذابیتی ندارند. وی شدیدا به درس خواندن علاقه دارد.من وقتی باید از دست آن ناراحت باشم کــه مست کرده باشد و در خیابان تلو تلو بخورد.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

کارهایی کــه ونوس مي کند، بخاطر این نیست کــه مردان را به سمت خودش جذب کند. این کاری اســت کــه وی دوست دارد برای خودش انجام دهد و از آن لذت مي برد. چرا من باید مانع کاری بشوم کــه خودش دوست دارد، و در آن موفق اســت و هیچ آسیبی به وی نمي رساند؟ این کارهایش هیچ جنبه جنسی ندارد؛ او فقط مي خواهد زیبا به نظر برسد.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

ونوس، زیبا به نظر برسد یا عجیب و غریب، بستگی به دیدگاه شما دارد. از همه اینها کــه بگذریم، ونوس مثل یک عروسک فوق العاده باورنکردنی اســت و تمام خصوصیات آن را دارد. زمانی کــه من ونوس و مادرش را با هم در پایین شهر جنوب لندن در خانه کوچکشان دیدم، ونوس همانطور کــه پشت سرهم پلک مي زد، در عین حال مي توانست بدون پلک زدن به صفحه کامپیوتر خیره شود.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

تنها توصیفی کــه مي توان از ظاهر وی داشت، یک دختر ریزنقش با لباس طرح دار شطرنجی و یک بلوز با یقه تزیینی با صورتی اســت کــه مثل گچ با پودر سفید شده اســت.تنها فرقی کــه با نسخه پلاســتیکی اش دارد این اســت کــه این یکی صحبت مي کند. مثل زنگ در گوش آدم صدا مي کند.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

“سلام”، او مثل موش با صدای جیغ صحبت مي کند، و با مژه های پر و برجسته اش پلک مي زند. این نگاه مطمئنا نگاه ملتمس آميزی اســت. ونوس هميشه همين طور لباس مي پوشد، و روز به روز مقاومتش در برابر پوشیدن لباس های معمول نوجوانان، شلوار ورزشی راحت یا جین های تنگ بیشتر مي شود.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

او گفت: “من حتی یک دست شلوار ورزشی هم ندارم.” چشمانش را تا جایی کــه مي تواند باز مي کند و مي گوید: “من هرگز از این لباس ها نمي پوشم.”اگر بخواهم راحت باشم، لباس خواب مي پوشم. من همين طوری کــه هستم راحتم؛ من هر لباسی غیر از این بپوشم، اعتماد به نفسم را از دست مي دهم و احساس مي کنم خودم نیستم.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

وی اغلب لباس هایش را از مغازه های بالاشهر مثل تاپ شاپ و نکست خریداری مي کند؛ هرچند برخی از لوازم خاصش را از سایت های اینترنتی مي خرد.وی توضیح مي دهد: “من لباس های زیادی ندارم، شاید 10 دست، اما مي توانم تاپ و دامن هایم را با هم مطابقت بدهم و از ترکیب آنها مدل های مختلفی برای خودم درست کنم.”

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

مادرش با افتخار سرش را تکان مي دهد. وی مي گوید: “همه اینها انتخاب خودش هستند.” ونوس از زمانی کــه یک بچه بود از لباس پوشیدن لذت مي برد و الان هم همان دختره، فقط بزرگتر شده. او با این ذهنیت بزرگ شده اســت. بعنوان والدین یک بچه باید درک کنید اگر بچه شما در برخی موارد مصمم به انجام کاری اســت، آنها بالاخره راهی را برای انجام آن کار پیدا خواهند کرد هرچقدر هم شما منعشان کنید برایشان اصلا مهم نیست.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

مارگارت، مادر مجردی اســت کــه در یک عینک سازی محلی مشغول به کار اســت. وی با این رفتار دخترش کنار آمده اســت. در حالی کــه بطور متوسط، پدرها راحت تر با این طرز رفتار و لباس پوشیدن دخترشان کنار مي آیند تا مادرها.همانطور کــه مي بینید پدر ونوس نقشی در زندگی آنها ندارد. مارگارت با لحن محکمي مي گوید: “ما درباره او صحبت نمي کنیم و حتی اسمش را هم نمي آوریم.”

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

کل صحبتی کــه مارگارت درباره پدر ونوس گفت این بود کــه در دوران نوجوانی، زمانی کــه در سوییس تحصیل مي کرد، با وی آشنا شد. در طوفان عشق درگیر شدند و با هم ازدواج کردند و ثمره این ازدواج، دخترشان ونوس بود کــه مارگارت در سن 21 سالگی آن را به دنیا آورد.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

با این حال، این ازدواج دیری نپایید و مارگارت دخترش را به تنهایی بزرگ کرد.آنها در سوییس ماندند تا ونوس 11 سالش شد؛ زمانی کــه مارگارت تصميم گرفت به تنرایف و سپس لندن نقل مکان کند.البته شکی نیست کــه بین این مادر و دختر پیوند نزدیکی وجود دارد؛ مارگارت اذعان مي کند هنوز هم گاهی اوقات در تختخواب، کنار هم مي خوابند.

ونوس آنجلیک دختر عروسکی جذاب که باورتان نمی شود زنده است

اگرچه دستشان تنگ اســت، اما با این حال مارگارت آنقدر پس انداز دارد تا بتوانند تعطیلاتشان را در اقلیم های دوردست بگذرانند. در سال 2008 آنها به ژاپن رفتند؛ جایی کــه شخصیت های انیميشن و کارتون های شیک و مد روز ژاپنی برای اولین بار نظر ونوس را به خود جلب کردند و وی شروع به الهام گرفتن از آنها نمود.

 

ونوس، زیبا به نظر برسد یا عجیب و غریب، بستگی به دیدگاه شما دارد. از همه اینها کــه بگذریم، ونوس مثل یک عروسک فوق العاده باورنکردنی اســت و تمام خصوصیات آن را دارد.در آن زمان، با توجه به اینکــه وی از سنین پایین کلاس رقص مي رفت، خیلی مشتاق بود و آمادگی آن را داشت تا مثل یک مجری شاد برنامه اجرا کند. زمانی کــه وی 13 سالش بود، حساب یوتیوپش را راه انداخت، و فیلم رقص و همخوانی خودش را با موزیک به سایت پست کرد.

 

خیلی از بازدیدکنندگان جذب کلیپ های وی شدند؛ تعدادی از آنها ژاپنی بودند و به وی مي گفتند خیلی شبیه عروسک به نظر مي آید و باید مثل عروسک هم لباس بپوشد.طرفداران ونوس با کامنت هایشان وی را تشویق مي کردند. از آن به بعد بود کــه ونوس تصميم گرفت صورتش را بطور آزمایشی شبیه یک عروسک آرایش کند.شاید چنین کاری اکثر والدین را عصبانی و برآشفته کند. اما مادر ونوس اینطور نبود.

 

وی گفت: ” من اصلا نگران نشدم. چرا باید اینطور احساسی داشته باشم؟ آن فوق العاده بی گناه بود. زمانی کــه دختر کوچکی بود، تزیینات لباس و روبان را دوست داشت. ميل به آرایش، روند طبیعی رشد و بلوغ وی بود کــه ناگزیر بود آن را پشت سر بگذارد.ونوس یک دختر معصوم اســت. او نه مشروب مي خورد و نه سیگار مي کشد. او حتی از دور هم به پسرها محل نمي گذارد. وی سخت درس مي خواند. من زمانی باید ناراحت باشم کــه دخترم از زور مستی در خیابان تلو تلو بخورد.

 

البته هنوز هیچ ویژگی “طبیعی” در نگاه ونوس نمایان نیست. نگاه ونوس خیلی ساختگی اســت، از لنزهای تماسی مات اســتفاده مي کند تا عنبیه هایش بزرگتر به نظر برسد و به پوستش پودر بچه مي زند تا سفید تر شده و با موها و ابروهای سفیدش هماهنگ شود.وی به کمک مادرش، ماهی یک بطری اکسیدان مصرف مي کند تا رنگ طبیعی موهایش را کــه تیره و زیباســت، بیرنگ کند. خودتان از روی عکس های اولیه ونوس قضاوت کنید.

 

اما این نوجوان مي گوید: “من این رنگ موهایم را دوست دارم. من خیلی رنگ پریده هستم و بعضی از طرفدارانم به من مي گویند شبیه یک جسد هستم. با این حال ترجیح مي دهم بلوند باشم.”گفته هایی از این قبیل، گاهی اوقات روی وی تاثیر مي گذارد و عملکردش را تحت الشعاع قرار مي دهد. اما ونوس مغز متفکر و ذهن بازی دارد و مي تواند بر روی ذهنیت گروه عظیم پیروانش تاثیر گذار باشد و برنامه هنری کامپیوتری اش را بصورت حرفه ای هدایت کند.

 

با این حال وی حتی تا حدودی کوچکتر از سنش به نظر مي رسد.در اتاق خواب وی، بیشتر اسباب بازی های کرکی نرم و پشمالو جلب توجه مي کنند تا عکس پوستر پسرهای معروف. و تاکید مي کند کــه اصلا علاقه ای به دوست شدن با پسرها ندارد.وی گفت: ” نیاز نیست عجله کنم؛ من سال های زیادی را پیش رو دارم، خیلی وقت دارم. مي دانم بسیاری از دختران هم سن و سال من دوست پسر دارند اما فکر نمي کنم این کار درستی باشد.”

 

ونوس مغز متفکر و ذهن بازی دارد و مي تواند بر روی ذهنیت گروه عظیم پیروانش تاثیر گذار باشد و برنامه هنری کامپیوتری اش را بصورت حرفه ای هدایت کند.خیلی از مردم بصورت آنلاین وی را تحسین مي کنند، اما برخی از آنها مشکوکند و از روی ميل جنسی کــه به کودکان دارند برای وی کامنت مي گذارند. هرچند مارگارت اصرار دارد تا کنون در مسدود کردن بازدید کنندگان ناخواســته موفق بوده اســت.

 

وی مي گوید: ” اولین بار کــه ونوس تصميم گرفت کانال یوتیوب خود را راه اندازی کند، من موافقت نکردم؛ چراکــه نگران آدم هایی بودم کــه ممکن بود جذب دخترم شوند.”من تا چند ماه اجازه این کار را به ونوس ندادم و با این شرط راضی شدم کــه در عین آزادی هنری کــه به وی دادم، باید تمام کلیپ ها و عکس هایش را قبل پست چک کنم و بر تمام کامنت ها و نظراتی کــه مردم برایش مي فرستند، نظارت کنم.

 

یک سری مردهای مسن، پیام های بدی برای ونوس مي فرستادند و سعی مي کردند با دخترم قرار بگذارند، اما من بلافاصله آنها را مسدود کردم و کاملا متوقف شدند. من حواسم کاملا جمع اســت.اما زمانی کــه مارگارت و دخترش از خانه شان در لندن بیرون مي آیند، چاره ای جز تحمل نگاه های شهوت انگیز مردان مسن ندارند.

 

وی گفت: “با این حال، ونوس تاکید مي کند واکنش مردم نسبت به وی تقریبا هميشه مطلوب اســت. تا بحال هیچ کس وی را اذیت نکرده اســت. به ویژه خانم های مسن آن را دوست دارند، و به نظرشان ونوس دختر خیلی شیرینی اســت.”نوجوانان هم با وی خوب هستند. اما برخی از نظرات آنلاین آنها وحشتناک اســت و در زندگی واقعی هم با ونوس خیلی تعارف دارند و از او مي پرسند لباس هایش را از کجا تهیه مي کند.

 

صادقانه بگویم، برخی از مردم فکر کنند آن عجیب و غریب اســت، اما اصلا برای من مهم نیست. به نظر من آن اصلا غیرعادی اســت، بلکــه زیبا و جذاب اســت. آن یک دختر شاد و شیرین اســت.جالب اســت بدانید ونوس در خانه درس مي خواند. البته تصور اینکــه ونوس در یک محیط عادی پشت ميز تحریر نشسته یک کم عجیبه.مارگارت ادعا مي کند بعد از مخالفت مقامات محلی با حضور ونوس در مدرسه، این وضعیت به آنها تحميل شد.

 

در حال حاضر توفیق اجباری نصیب ونوس و مادرش شده، تا زمانی کــه مارگارت سر کار نیست، در درس خواندن به دخترش کمک کند.مارگارت این شرایط را پذیرفته و مي گوید شاید اینطوری برایشان بهتر باشد؛ چراکــه احتمالا برای ونوس مشکل اســت کــه به یک مدرسه معمولی برود.

 

ونوس به کمک مادرش، مارگارت (سمت راســت)، هرماه یک شیشه اکسیدان مصرف مي کند تا موهایش را کــه بطور طبیعی تیره رنگ اســت، بیرنگ کند.انصافا ونوس گذشته از خصوصیات بارزی کــه دارد: به 5 زبان زنده دنیا از جمله اسپانیولی و ژاپنی صحبت مي کند و پشت آن نگاه خیره کودکانه و صدای جیغ جیغوش، آدم متفکر و با ملاحظه ای اســت و فن بیان خوبی هم دارد. اما به نظر منزوی اســت. جدای از “انجمن آنلاین”، وی در تعامل با برخی شخصیت های کارتونی ژاپنی اســت، و دوست واقعی ندارد.

 

مارگارت قبول دارد کــه خوب اســت دخترش با هم سن و سال های خودش هم ملاقات کند. البته این امر معمولا در مدرسه حادث مي شود، اما ما دنبال این هستیم کــه وی عضو برخی انجمن ها یا کلاس های رقص شود تا بتواند در جامعه باشد و با مردم معاشرت کند.مسلما، تصورش برای شما سخت اســت کــه بدانید ونوس در یک باشگاه محلی جوانان، به تمرین تیراندازی مشغول اســت.

 

البته بزودی ممکن اســت وی دیگر وقتی برای انجام این کارها نداشته باشد. بطوری کــه در هفته های اخیر، علاقه روزافزون وی به داشتن ظاهر غیر معمولش، سبب شده تا وی تعدادی پیشنهاد تجاری بالقوه سودآور از سوی شرکت های تبلیغاتی داشته باشد؛ از جمله بعنوان چهره مدل خط تولید محصولات مراقبت از پوست در ژاپن.

 

حتی فکر کردن به آن هم برای وی خیلی جذاب اســت. وی مي گوید: “خیلی خوشحال مي شوم اگر بتوانم این کار را بعنوان یک حرفه انجام دهم. من از این کار خیلی لذت مي برم و چی بهتر از این کــه در زندگی کاری را انجام بدهی کــه دوستش داری؟”عاملی کــه بهر حال ونوس از آن ناگزیر بوده و با آن روبروست، زمان اســت. با اینکــه در حال حاضر خیلی جوانتر از سنش به نظر مي رسد، تنها کاری کــه مي شود انجام داد تا شکل این عروسک زنده همين طور حفظ شود، کشتن آن اســت.

 

با این حال، ونوس تاکید مي کند کــه بیشتر از این رشد نخواهد کرد؛ هرچند ایده، تفکر و دیدگاهی نیز کــه نسبت به زندگی دارد با وی بزرگ مي شود. وی اصرار دارد حتما راهی وجود دارد کــه با گذشت عمرم، روحیه، تفکر، ایده و اندیشه ام نیز رشد کند، اما سن و سالم همين قدر کــه هستم باقی بماند.

 

من فکر نمي کنم مجبور باشم وقتی 18 سالم شد موهای صورتم را بردارم.

 

بعضی از مردم ممکن اســت فکر کنند 15 سالگی سن مناسبی برای این کار اســت؛ اما در مورد ونوس اصلا این طور نیست.

 

من کنار ونوس مي نشینم و آن پشت کامپیوترش در حال پاسخگویی به سوالاتی اســت کــه طرفداران آنلاینش از وی مي پرسند. و کلمه ای کــه ذهن اکثر مردم را درباره ونوس به چالش مي کشاند، “عجیب و غریب” اســت.

 

مطالب بیشتر:

تجاوز دختر ۲۰ ساله به پسر ۱۴ ساله جنجالی شد

۱۷ بار همخوابی معلم ۴۸ ساله و دختر ۱۲ ساله +عکس

دختر سوپر مدل آمریکایی کــه دو واژن در بدن خود دارد

جی جی حدید دختر سوپرمدل شماره یک در جهان

دختر جذاب چینی کــه قبلا یک پسر بود +عکس

عکس های پاریس جکسون دختر زیبا و جذاب سلطان پاپ

 

 

3/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا