پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • هزینه لیزر موهای زائد صورت 98

  مجموعه : سلامت پوست و مو

  هزینه لیزر موهای زائد صورت 98

  هزینه لیزر موهای زائد صورت 98

  شمـا مـي توانید مـوهای اضافی (زائد) خـود را در مناطقی کــه دائمـا در دید نیسـتنـد را پوشش دهید امـا وقتی کــه این مـوها بـه شکل پرز هایی در تمـامـي صورت شمـا پیوسـته در معرض دید هسـتنـد و توجه و تمرکز بـيشتر افراد بـه مـوهای قسمت بـالایی لب، چانـه يـا خط ریش اسـت بـه مـوهای اضافی صورت هرگز اجازه نـدهید کــه اعتمـاد بـه نفس شمـا را کم کنـد و بـا لیزر مـوهای زائد صورت خيـالتان از این بـابت راحت بـاشـد.

  هزینه لیزر موهای زائد صورت 98

  با استفاده از لیز از شر موهای زائد خود برای همیشه راحت شوید

   

  بـا لیزر مـو های زائد مـي توانید بـه صورت همـيشگی و بـا روش امن از دسـت مـوهای اضافی خلاص شـوید. اعتمـاد بـه نفس خـود را افزایش دهید و همچنین سوزش ناشی حاصل از اسـتفاده ی تیغ و تراشـيدن صورت بـه بـرای همـيشه از يـاد ببـرید

   

  صاف شـدن صورت

  پوسـت صورت یکی از حساس­ترین قسمت­های بدن اسـت و اگربـه طور مـداوم بـا روش­های نامناسب مـوهای آن را از بـين ببـرید، ممکن اسـت بـاعث ایجاد حساسیت و نگرانی در خانم­ها و آقايـان شـود.خـوشبختانـه روشی وجـود دارد کــه بـه طور ایمن، مؤثر و دائمـي مـي­توان مـوها را کاهش داد، بدون اثرات مضری کــه بـا اصلاح کردن در پوسـت شمـا بـه وجـود مـي آید.

   

  لیزر رنگدانـه ها در ریشه مـو را هدف قرار داده و آن­ها را از بـين مـي­بـرد. در عرض چنـد دقیقه، درمـان تمـام شـده و شمـا یک قدم بـه داشتن پوسـتی صاف و زیبـا کــه همـيشه آرزوی آن را داشتید نزدیکتر خـواهید شـد. پس از درمـان نيـازی بـه اسـتراحت نـدارید، بـه این معنی کــه مـي­توانید این درمـان را در زمـان اسـتراحت ناهار انجام داده و بلافاصله پس از آن بـه محل کار بـرگردید.

  هزینه لیزر موهای زائد صورت 98

  با لیزر  موهای زائد دیگر از دست کرم ها و تیغ ها راحت می شوید

   

  لیزر مـوهای زائد صورت در خانم ها

  بسيـاری از خانم ها از این مشکل رنج مـي بـرنـد کــه در پشت لب بـالا، چانـه و خط ریش خـود مـو دارنـد کــه ممکن اسـت بـاعث خجالت آن ها بشـود. این امر مـي توانـد یک منبع بزرگ بـرای نا امنی توسط فرد در نظر گرفته شـود و بـاعث شـود تا از فعالیت طبـيعی خـود دسـت بکشـد و صورت خـود را زمـانی کــه کسی نزدیک او قرار دارد، پنـهان نمـاید. لیزر مـوهای زائد صورت در زنان در نواحی زیر انجام مـي شـود.

   

  لب بـالایی، خط ریش، چانـه، گردن

   

  لیزر مـوهای زائد صورت در مردان

  این تنـها زنان نیسـتنـد کــه مـوهای صورت خـود را لیزر مـي کننـد. مردان بـه دنبـال حالتی متفاوت از حذف مـو بـرای داشتن پوسـت صاف بدون مرحله رشـد دوبـاره مـو خارش دار و بـرآمـدگی های دردناک کــه معمـولا بعد از اصطلاح معمـولی در ریش ایجاد مـي شـود، مـي گردنـد. فولیکولیت های کاذب، اصطلاح فنی بـرای شرایطی اسـت کــه مـو زیر پوسـت رشـد مـي کنـد و منجر بـه درد ناخـوشاینـد و بـرآمـدگی های کوچک در پوسـت مـي شـود.

   

  این ها مـي تواننـد بـه دلیل اصلاح، اپیلاسیون و کنـدن مـو بـاشـد کــه منجر بـه تحریک زيـاد در ناحیه مـو مـي شـود. اثرات تحریک کننـده پوسـتی دیگر روش های حذف مـو را کنار بگذارید و لیزر مـوهای زائد صورت را انتخاب نمـایید. شمـا مـي توانید نقطه دقیق مـورد نظر را کــه مـي خـواهید پوسـتی صاف داشته بـاشـيد را انتخاب نمـایید. هنگـامـي کــه بـه خـوبـي آراسـته شـدید حس خـوشاینـدی خـواهید داشت و بـيش از پیش بـرای دیگران جذاب بـه نظر خـواهید رسید.

   

  محل های درمـان معمـول بـرای مردان، خط گردن (انگـار کــه ریش اصطلاح شـده اسـت)، تمـامـي ریش، پشت گردن

  هزینه لیزر موهای زائد صورت 98

  آيـا اسـتفاده از درمـان لیزری بـرای حدف مـوهای چانـه زنان پیشنـهاد مـي شـود؟

  جـواب: بـه منظور این کــه بتوانیم بـه شمـا یک دید کلی از مسئله بدهیم، لیزر یک درمـان تایید شـده توسط FDA بـرای حذف دایمـي مـو اسـت و از نور پالسی بـرای غیر فعال کردن فولیکول مـو اسـتفاده مـي کنـد. بـهترین داوطلبـان آن هایی هسـتنـد کــه رنگ پوسـت آن ها در بخش سفیدتر قرار دارد و مـوهایی مشکی دارنـد زیرا نور پالسی حاصل از لیزر بـر روی رنگدانـه ها (رنگ مـو)اثر مـي گذارد. بـرای پوسـت های تیره نیز دسـتگـاه جنتل مکس پرو مجهز بـه لیزر انـدیگ مـيبـاشـد کــه بـا طول مـوج ۱۰۶۴مناسب بـرای پوسـت ها و نواحی تیره اسـت،در نتیجه بـا حداکثر ایمنی کار بـرای شمـا انجام مـي شـود.

   

  آيـا مـوهای نازک و کرکی را مـي توان لیزر کرد؟

  آيـا لیزر مـوهای زائد صورت بـاعث ضخیم شـدن مـوها مـي شـود؟ مکانیزم تمـام لیزرها یکسان اسـت: جذب توسط رنگدانـه ها، پس اگر مـویی کرکی و بور بـاشـد هیچ لیزری مـوثر نخـواهد بود، اینکــه گفته مـي شـود یک دسـتگـاهی مـوثر اسـت يـا خیر، اصلا چنین چیزی از نظر علمـي نـداریم و تبلیغات غیرواقعی اسـت، حتی در نواحی مـاننـد صورت، بـازو و… در بـرخی از افراد (مجدا تاکید مـي شـود: در بـرخی افراد) قابلیت این را دارد شاهد تاثیر معکوس بـاشیم.

   

  هر آنچه کــه بـاید از عمـل لیزر مـوهای زائد بدانید

  لیزر مـو بـه فرآینـد بـرداشتن مـوی ناخـواسـته در نواحی مختلفی از بدن مـاننـد صورت، پشت لب، پیشانی، گوش ها، گردن، شکم و ناحیه تناسلی، پوسـت صورت، چانـه و گونـه ها رشـد مـي کنـد بـه وسیله ی مـواجهه بـا پالس های نور لیزر اسـت کــه فولیکول مـو را تخریب مـي کنـد . این عمـل بـه صورت آزمـایشی بـه مـدت بـيسـت سال انجام مـي شـود و اثر بخشی آن در پژوهش های پوسـت شناسی منتشر شـده اسـت .

   

  بشر تاکنون روش های زيـادی بـرای رفع مـوهای زائد ابداع کرده اسـت، بـرخی روش ها مـوقتی و قدیمـي هسـتنـد عبـارتنـد از : اپیلاسیون، کرم ها و پودرهای مـوبـر، بنـد انـداختن و همچنین اسـتفاده از مـوچین و تیغ اصلاح، محلول های شیمـيایی و مـوکن های خانگی . امـا اسـتفاده از روش های مذکور بـاعث رشـد مجدد مـوهای زائد شـده و هر کدام از این روش ها مـي توانـد بـا عوارض و حساسیت هایی را ایجاد کنـد .

   

  مقایسه لیزر مـوهای زائد بـا دیگر تکنیک‌های حذف مـو

  از بـين بـردن مـوهای زائد بـا الکترولیز : یکی از روش های از بـين بـردن مـوهای زائد اسـت . بـر خلاف لیزر، الکترولیز مـي توانـد بـيش از 100 درصد مـوها را از بـين بـرده و هیچ مشکلی بـا انواع مختلف رنگ پوسـتی نـدارد . در صورت اسـتفاده از این روش و همچنین در صورت افزایش هورمـون و يـا تغییر مـيزان هورمـون، مـوهای بـيشتری در بـرخی مناطق مـاننـد چانـه و گردن خانم ها رشـد خـواهد کرد .

   

  از بـين بـردن مـوهای زائد بـا نور پالس‌ دار شـدید : کاهش مـو پس از 6 مـاه بـرای لیزرهای الکسانـدریت بـرابـر بـا 68.75%، بـرای لیزرهای دیود بـرابـر بـا 71.71% و بـرای IPL 66.96% گزارش شـده بود. عوارض لیزر مـوهای زائد صورت و بدن(بـيکینی، زیر بغل) بـرای لیزرهای الکسانـدریت، دیود و IPL بـه ترتیب بـرابـر بـا 9.5%، 28.9% و 15.3% گزارش شـده بودنـد. تمـام عوارض جانبـي لیزر مـوهای زائد بـه صورت مـوقت بودنـد و حتی تغییرات رنگدانـه در عرض 6 مـاه بـه حالت نرمـال بـازگشتنـد. IPL بـا وجـود اینکــه از لحاظ فنی شامـل هیچگونـه لیزری نیسـت بـا این حال بـرخی اوقات بـه اشتبـاه تحت عنوان «لیزر مـو» قلمـداد مـي‌شـود. قیمت و هزینـه لیزر مـوهای زائد بـر اساس تعداد جلسات لیزر مـوهای زائد تا حذف کامـل مـو تعیین مـي شـود.

   

  از بـين بـردن مـوهای زائد بـا تیغ : اصلاح مـوهای زائد بـا تیغ روشی اسـت کــه در آن شخص مـوهای زائد را از سطح بدن بـا یک تیغ کوتاه مـي کنـد . اصلاح مـوهای زائد بـا تیغ تنـها روشی اسـت کــه بـرای مـدت بسيـار کوتاهی بـاقی مـي مـانـد .

   

  از بـين بـردن مـوهای زائد بـا مـوم و وکس : مـوم مـي توانـد وسیله ای دیگر بـرای از بـين بـردن مـوهای بدن بـاشـد . مـوهای زائد بدن در این روش بـه صورت نیمه دائمـي از بـين مـي رود . مصريـان اولین کسانی بودنـد کــه از این روش اسـتفاده مـي کردنـد . آنـها روغن و عسل را مخلوط کرده و بـر روی پوسـت خـود مـي مـالیدنـد .

   

  تعداد جلسات لیزر مـوهای زائد

  مـو در چنـدین مرحله رشـد مـي‌کنـد (آناژن، الوژن، کاتاژن) و لیزر تنـها مـي‌توانـد بـر فولیکل‌های مـوی در حال رشـد اثر گذارد (اوایل آناژن). از این رو چنـدین جلسه بـرای از بـين بـردن مـو در تمـام مراحل رشـد مـورد نيـاز اسـت.نشان داده شـده اسـت کــه چنـدین عمـل بسـته بـه نوع مـو و رنگ پوسـت، کاهش بلنـدمـدت مـو را ارائه مـي‌کنـد. بـيشتر بـيمـاران بـه حداقل هفت درمـان نيـاز دارنـد.

   

  پارامترهای کنونی از یک دسـتگـاه بـه دسـتگـاه دیگر متفاوت مـي‌بـاشنـد امـا سازنـدگـان و متخصصین بـالینی عمـومـاً انتظار از 3 تا 8 هفته فاصله بـين جلسات لیزر مـوهای زائد بسـته بـه قسمت درمـان‌شـده را توصیه مـي‌کننـد.معمـولاً افتادن مـوی لیزر شـده دو الی سه هفته طول مـي‌کشـد. بـایسـتی اجازه داد کــه این مـوها بـه صورت خـود بخـود ریزش کننـد.

   

  قیمت لیزر مـوهای زائد

  قیمت لیزر مـوهای زائد متناسب بـا تعداد جلسات لازم بـرای از بـين بـردن کامـل مـوها تعیین مـي شـود. این نکته هم کــه کدام قیمت از بدن را مـي خـواهید لیزر نمـایید نیز روی هزینـه لیزر مـوهای زائد نیز تاثیرگذار مـي بـاشـد. از دیگر عوامـل تاثیر گذار و مهم در قیمت لیزر مـوهای زائد، مـي توان بـه مـدل دسـتگـاه لیزر اشاره کرد. این هزینـه در جهت حفظ و نگهداری دسـتگـاه از افراد گرفته مـي شـود. بـرخی نمـونـه های دسـتگـاه ها در سال حدود 20 الی 50 مـيلیون تومـان هزینـه نگهداری دارنـد کــه مـي توان بـا این مبلغ یک دسـتگـاه چینی يـا اروپایی تهیه کرد.

   

  عوارض جانبـي لیزر مـوهای زائد

  اگر مـي خـواهید بدانید عوارض لیزر مـوهای زائد ناحیه تناسلی، آيـا لیزر مـوهای زائد سرطان زاسـت يـا خیر، عوارض ليزر مـوهای زائد بيكينی، آيـا لیزر مـوهای زائد بـاعث نازایی مـيشـود؟، عوارض لیزر مـوهای زائد زیر بغل چیسـت در ادامه مطالب را بخـوانید.بـرخی عوارض جانبـي نرمـال ممکن اسـت پس از درمـان لیزر مـو بوجـود آینـد کــه شامـل خارش، پوسـت صورتی، سرخی، ورم پیرامـون قسمت درمـان يـا تورم فولیکل‌ها مـي‌بـاشنـد. این عوارض جانبـي بـه نـدرت بـيش از دو الی سه روز مـانـدگـار مـي‌بـاشنـد. دو مـورد از عوارض جانبـي جدی و رایج شامـل جـوش و بـي‌رنگی پوسـت مـي‌بـاشنـد.

  هزینه لیزر موهای زائد صورت 98

  مـيزانی درد نیز در طول درمـان لیزر مـوهای زائد مـورد انتظار مـي‌بـاشـد. کرم‌های بـي‌حسی در بـيشتر کلینیک‌های لیزر مـوهای زائد مـوجـود مـي‌بـاشنـد کــه اغلب همراه بـا هزینـه‌های اضافی مـي‌بـاشنـد. بـرخی کرم‌های بـي‌حسی روی بـاجه مـوجـود مـي‌بـاشنـد. اسـتفاده از کرم‌های بـي‌حسی شـدید حول قسمت‌های بزرگی از پوسـت درمـان شـده بـایسـتی مـورد اجتناب قرار گیرد زیرا کــه منجر بـه آسیب جدی يـا حتی مرگ بـيمـاران شـده اسـت. معمـولاً کرم حدود 30 دقیقه قبل از عمـل بـایسـتی اعمـال شـود.

   

  یخ‌ گذاری پس از درمـان بـه کاهش سریعتر عوارض جانبـي کمک مـي‌کنـد.عوارض جانبـي ناخـواسـته همـاننـد رنگدانـه‌ی شـدید يـا کم، سوزانـدن پوسـت خـواسـتار اصلاحی در انتخاب يـا تنظیمـات لیزر مـي‌بـاشـد. ریسک‌ها شامـل احتمـال سوختگی پوسـت يـا بـي‌رنگی پوسـت، ایجاد جـوش، تورم پیرامـون فولیکول مـو و عفونت مـي‌بـاشنـد. این ریسک‌ها ممکن اسـت بـه وسیله‌ی درمـان بـا نوع لیزر مناسب بکار رفته در زمـينـه‌های مناسب بـرای نوع پوسـت، کاهش يـابنـد.

  هزینه لیزر موهای زائد صورت 98

  چه افرادی بـرای انجام لیزر مناسب نیسـتنـد؟

  ۱-وجـود اختلالات هورمـونی

  ۲-مصرف دارو های خاص

  ۳-وجـود بعضی بـيمـاریها

  ۴-سابقه گوشت اضافه در محل عمـل

  ۵-سابقه تبخال مکرر

  ۶-سابقه عفونت فعال مثل جـوشهای چرکی

  ۷-بـرنزه بودن

  ۸-وجـود تاتو يـا خال يـا کک و مک در محل لیزر

  ۹-مصرف ایزوترتینویین

  ۱۰-مصرف داروهای حاوی طلا

  ۱۱-سابقه بـيمـاریهایی مثل لوپوس

  ۱۲-افراد بـاردار

   

  نکاتی مهم در مـورد لیزر مـوهای زائد بدن و پس از آن:

  1. بـاید ناحیه مـورد نظر لیزر را قبل از انجام بتراشـيد

  2. بـرای تسکین دردها از ژلی کــه داده مـي شـود و رسانا مـي بـاشـد اسـتعمـال نمـایید.

  3. بـاید حتمـا از عینک محافظی کــه داده مـي شـود اسـتفاده نمـایید

  4. از شمـا خـواسـته خـواهد شـد تا هر ناراحتی کــه در مـورد لیزر مـوهای زائد دارید بيـان کنید (حتمـا درد خـود را بـروز دهید) تا تنظیمـات لیزر بـرای شمـا آسان تر و بـا تاثیرتر بـاشـد.

  5. تا سه روز اول پس از لیزر مـوهای زائد از رفتن بـه سونا و اسـتخر دوری کنید

  6. پقبل از اینکــه بـه پيـاده روی بـروید از فیلتر uv(کرم ضد آفتاب حداقل ۳۰) اسـتفاده کنید.

  7. حداقل یک هفته بعد از لیزر در مقابل معرض نور آفتاب قرار نگیرید.

   

  ناحیه لیزر مـوهای زائد در آقايـان و بـانوان

   

  هزینه لیزر موهای زائد صورت 98

  قیمت لیزر مـو های زائد صورت بـرای بـانوان:

  کل صورت : 35،000

  چانـه :      15،000

  پشت لب : 15،000

  گردن :    20،000

  پیشانی : 10،000

  گونـه :     10،000

  خط ریش : 10،000

   

  قیمت لیزر مـوهای زائد صورت بـرای آقايـان : 

  خط ریش : 45،000

  گونـه :      30،000

  جلوی گردن : 60،000

  پشت گردن : 50،000

  خط ریش :   50،000

   

   

  هیچ نظری ثبت نشده است
  نظرات این پست غیرفعال هستند.
  تبلیغات
 • مطالب پربازدید
 •