همسرداری

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

رابطه مسموم را باید فورا به جایی رساند که آزار دیدن هر دو طرف در رابطه متوقف شود. اگر شما هم نمی دانید که رابطه شما در چه وضعیتی است نشانه های رابطه مسموم را به شما معرفی می کنیم. یکی از اولین علائم روابط سمي این اسـت که یکی از آن ها دیگری را کنترل مي کند. کنترل هميشه به معنی خشونت و تــهدیدات فیزیکی نیست. بلکه مي تواند ترس از نظر دادن و سهیم شدن عقاید به خاطر عکس العمل احتمالی طرف مقابل باشد.

 

علائم روابط سمي را به راحتی مي توان تشخیص داد. برای مثال خیانت یا خشونت های فیزیکی مي تواند یکی از این نشانه ها باشد. اما این نشانه ها مي توانند بیشتر از این ها باشند.

 

علائمي که نشان مي دهند بین شما و همسرتان یک مشکلی وجود دارد. یا حتی بین شما و همکارتان یا دوستتان. در واقع این مشکلات فقط بین رابطه های رمانتیک ایجاد نمي شوند.

 

مهم نیست که چه رابطه ای دارد شکل مي گیرد مهم این اسـت که پس از شکل گرفتنش چه حسی داشتــه باشید. اگر روی احساسات خودتان شناخت داشتــه باشید به بینشتان دررابطه با مردمي که در زندگیتان هستند کمک زیادی مي کنید.

 

لذا مي توانید سالم ترین شرایط را برای خودتان انتخاب کنید. برای کمک به شما در این زمينه چندین نشانه روابط سمي و چگونگی واکنش شما نسبت به آن را توضیح خواهم داد.

 

برخورد شخصیتی شما

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

انسان های سمي و تعاملات سمي وجود دارند. گاهی در رابطه ای که دو نفر دارند هر دو عالی هستند اما به هر دلیلی شاید شما متوجه مشکلی شوید. این مشکل مي تواند نگرانی شما درباره تعهد او باشد ولی او دوست ندارد که لای منگنه گذاشتــه شود.

 

یا زمانی هست که شما دوست دارید که مورد توجه او باشید اما او درگیر کارهایش اسـت. اگر احساس مي کنید که انتظارات شما پاسخ داده نمي شوند با فاجعه ای روبرو شده اید. حتی اگر او هیچ تقصیری نداشتــه باشد.

 

با شرکت در جلسات مشاوره زناشویی مي توان تغییراتی در این مسائل ایجاد کرد.

 

وقتی نمي توانید خودتان باشید

تمام این نشانه ها مي تواند یک دلیل داشتــه باشد و آن این اسـت که خود واقعی خودتان نیستید و از اینکه خودتان باشید ترس دارید شاید اطرافیان خوششان نیاید.

 

اگر احساس مي کنید که باید نقاب به صورتتان بزنید همه چیز از حالت طبیعی خود خارج مي شود و لحظات پراسـترس و ناسالمي را تجربه خواهید کرد.

 

در چنین شرایطی وقتی مي خاهید وارد یک رابطه بشوید از خودتان این سوال را بپرسید که آیا این شخص باعث مي شود که من خودم باشم؟

 

و در نهایت اطرافتان را از اشخاصی پر کنید که واقعا این حس را به شما مي دهند که خودتان باشید نه شخصیتی که آن ها دوست دارند.

 

حسادت

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

حس حسادت هميشه حس بدی نیست. اما وقتی در آن افراط کنید قضیه فرق مي کند. برای مثال اگر دوستتان باردار شده اسـت ولی شما نه و این مسئله باعث حسادت شما نسبت به او شدده اسـت.

 

بهتر اسـت که کمي از آن دوستتان دوری کنید. این به این معنی نیست که او دوست خوبی نیست اما بهتر اسـت برای حفظ رابطه دوستی تان این کار را انجام دهید.

 

انجام کارهای ناتمام دیگران

هميشه همکاران باید این ذهنیت را داشتــه باشند که ما همه باهم در یک رده انجام وظایف مي کنیم. اما وقتی در سمت ها تعادل وجود نداشتــه باشد، هميشه یکی هست که از دیگران برای کارهای ناتمامش اسـتفاده مي کند و شما متوجه این کار او نمي شوید.

 

مشاجرات حل نشده

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

مشاجره ها تا زمانی که هر دو طرف پس از آن حس خوبی داشتــه باشند سالم اسـت. بحث هایی که سروتــه ندارند و دو طرف متوجه علت ناراحتی های همدیگر نمي شوند .

 

حتی با فهميدن علت ناراحتی باز هم فرق زیادی نکند، اخطار بزرگی در روابط اسـت. برای اینکه پس از مشاجره احساس خوبی داشتــه باشید بهتر اسـت فکر کنید که صدای شما را شنیده و بار دیگر همه چیز فرق خواهد کرد.

 

صحبت نکردن درباره مسائل جدی

اکثر مواقع این حرفهای نگفتــه اسـت که باعث سردشدن روابط مي شود نه مسائلی که درباره آن ها بحث مي کنید. دلایل افراد برای نگفتن حرفهایشان متفاوت اسـت. بعضی ها از واکنش طرف مقابلشان ترس دارند.

 

بعضی ها از تکرار مسائلی که قبلا بدون موفقیت بازگو شده اند خستــه شده اند. یا نظر طرف مقابلشان برایشان اهميتی ندارد. اگر دیدید نمي توانید حرفتان را بزنید به دنبال دلیلش بگردید و راهی را برای راحت بازگو کردنش بیابید.

 

لجبازی

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

طرف مقابل شما ممکن اسـت نظرات شما را رد کند. حتی مواقعی که با اطمينان آن ها را بازگو مي کنید. علت این مشکل مي تواند عدم تعادل باشد. به طوری که هميشه یکی از طرفین نظر مي دهد یا برنامه ریزی مي کند.

 

حتی در مسائل کوچک مثل اینکه کجا شام بخوریم. یا در مسائل بزرگ مثل اینکه کجا ساکن باشیم. اگر با این مسئله که طرف مقابلتان هميشه تصميم گیرنده باشد بی تفاوت هستید مشکلی ندارد. اما معمولا دو طرف از این مسئله به جوش مي آیند.

 

قدردانی نکردن

یکی از دلایلی که باعث تار شدن روابط مي شود قدرناشناسی طرفین اسـت. تجربه ثابت کرده اسـت متاهلینی که قدردان همسرشان بوده اند و به کارهای خوب همسرشان واقف بوده اند روابط بهتری نسبت به آن هایی داشتند که قدردان نیستند.

 

و این مسئله قدرت سپاسگذاری را نشان مي دهد. حتی هنگاميکه همسرتان در آشفتگی اسـت و با مشکلات دست و پنجه نرم مي کند با سپاسگذاری از او نتایج مثبتی در روابط زناشویی ایجاد خواهید کرد.

 

ترغیب رفتارهای بد

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

دوستان شمامي توانند دو نوع باشند: آن هایی که شما را از اشتباهات نهی مي کنند و آن هایی که شما را به کارهای بد ترغیب مي کنند. مطمئن باشید که این دوست شما در راه خود دچار مشکلات زیادی شده اسـت اما به تمایلات شما احتیاج دارد.

 

رابطه شما با چنین دوستی به این سوال ختم مي شود: آیا وقتی در کنار این دوستتان هستید خودتان را کمتر دوست دارید؟ اگر به ارزش های خودتان اعتماد دارید و تحت تاثیر رفتارهای آن ها قرار نمي گیرید مشکلی بوجود نمي آید.

 

اما اگر آن ها باعث ایجاد رفتارهای ناشایست در شما بشوند این رابطه یک رابطه سالم نیست.

 

برخوردهای فیزیکی

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

ممکن اسـت در تصورات خودتان فکر کنید که برخورد فیزیکی همسرتان چگونه مي تواند باشد اما وقتی در آن موقعیت قرار بگیرید به وضوح خواهید دید.

 

وقتی با عصبانیت بازوی شما را گرفتــه و به سمتی هول مي دهد و مي گوید که نمي خواهد صحبتی داشتــه باشد و رفتارهایی از این قبیل…

 

این رفتارها آسیب فیزیکی ایجاد نمي کند اما باعث کشمکش هایی مي شود که خون شما را به جوش مي آورد. البتــه اگر این رفتار از یک خانم سر بزند خیلی بیشتر به چشم مي آید.

 

شکستن ظرف ها

کوبیدن دیوار و شکستن ظرف ها هم یکی از اخطارها مي باشد. این روش های ناسالم عدم کنترل احساسات باعث آسیب رساندن به طرفین نیز مي شود.

 

چون با تکرار این کار ممکن اسـت آن را به سمت همسرتان پرتاب کنید. در این رابطه باید بگویم که مشکل عدم امنیت احساسات نیز بوجود مي آید در واقع طرفین باید بتوانند بدون ترس از عواقب، نظرات خودشان را بیان کنند.

 

دروغ

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

دروغ های مصلحتی هميشه بد نیستند بخصوص هنگامي که همسرتان مي خواهد با این دروغ ها شخصی را که برایتان مهم اسـت را حفظ کند. اما وقتی یک رابطه را با دروغ شروع کردید باید به نیت طرف مقابل دقت داشتــه باشید.

 

اگر در رابطه به مسئله ای که مي داند شما با آن موافق نیستید به شما دروغ بگوید باید مراقب باشید چون ممکن اسـت برایش عادت شود و همچنان به دروغ هایش ادامه دهد. از همان ابتدا برایش شفاف سازی کنید که دروغ و خیانت برایتان قابل تحمل نیست.

 

رابطه یک طرفه

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

شاید در رابطه ای هستید که فقط شما برای باهم بودنتان تلاش مي کنید و طرف مقابلتان فقط درمورد خودش صحبت مي کند و هیچ تمایلی به صحبت درمورد شما ندارد.

 

بعضی ها در روابطشان فقط به فکر نیازهای خودشان هستند و هیچ کمکی به رفع نیازهای شما نمي کنند. در این مواقع باید از خودتان بپرسید که آیا این رابطه رابطه سالمي اسـت.

 

اگر او لحظات سختی را مي گذراند او را رها کنید اما اگر وضعیت عادی و نرمال اسـت سعی کنید نگرانی های خودتان را به او بگویید.

 

همه چیز در زندگی یعنی رقابت

دوستان صميمي مي توانند با هم رقابت کنند به خصوص که اگر در موقعیت های شغلی یکسان باشند و روش های یکسانی را در زندگی به کار مي برند. اما اگر هميشه با هم در حال رقابت باشید ناخودآگاه از شکست دوست خود خوشحال مي شوید.

 

این رفتار نه تنها باعث ایجاد دشمنی بین شما و دوستتان مي شود بلکه این احساس نیز به شما دست مي دهد که آیا موقعیتی که در آن هستید به اندازه کافی عالی هست یانه.

 

پس یک لطفی به خودتان بکنید و از مقایسه خودتان با دیگران دست بکشید. در این صورت اسـت که ذهن و رابطه دوستی شما مي تواند قوی تر عمل کند.

 

وقتی همسرتان مي خواهد در شما ایجاد حسادت کند

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

اگر همسر شما در رابطه تان احساس ناامنی کند سعی مي کند که در مقابل شما با دیگران روابط صميمانه ای برقرار کند تا حس حسادت را در شما برانگیزد.

 

شاید این روش تاثیرات مطلوب او را داشتــه باشد اما روش سازنده ای برای خطاب قرار دادن مشکلات روابطتان نمي توان باشد. حتی نتیجه معکوس هم مي دهد و به جای اینکه در شما تاثیر بگذارد در صدد تلافی برمي آیید.

 

راه درست این اسـت که او با شما درباره اینکه در روابطتان احساس تنهایی و نادیده گرفتــه شدن مي کند صحبت کند نه اینکه صبر کند تا شما این مشکل را تشخیص بدهید.

 

وقتی خانواده ها از حد خود تجاوز مي کنند

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

این درست نیست که بخواهیم خانواده هایمان را انتخاب کنیم درست این اسـت که روابط سالمي با آن ها برقرار کنیم. خیلی از جوانان هستند به خانواده هایشان اجازه مي دهند که با آن ها طوری رفتار کنند که هیچوقت تحمل پذیرش آن را از یک غریبه نخواهید داشت.

 

اگر رفتار آن ها باعث شود که احساس گناه و تقصیر کنید اشتباه اسـت چون آن شخص فقط خواهر یا مادر شماسـت و باید برای آن ها حد و مرز تعیین کرد. محدودیت ها و توقعاتتان را برای آن ها تعیین کنید و اصلا احساس گناه نکنید.

 

وقتی هميشه مشغول موبایلتان هستید

اگر موبایل دوستتان نقش یک فرد سومي را در رابطه شما بازی کند، ممکن اسـت در معرض یک مداخله قرار گرفتــه باشد. امروزه این مشکل در بسیاری از روابط وجود دارد و در بیشتر آن ها باعث درگیری و کشمکش مي شود.

 

مقصر اصلی این مشکل شبکه های اجتماعی هستند. شاید خود فرد متوجه نشود که با این کار دوست خودش را نادیده مي گیرد. وقتی متوجه این موضوع مي شود که شما مشکل را با او درميان گذاشتــه و او اولویت هایش را برای شما متذکر مي شود.

 

سخن چینی و شایعات

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

شاید در آن لحظه که دوستتان شایعه ای بی اساس را مثل اینکه واقعیت دارد به شما مي گوید و باعث خنده شما مي شود احساس خوبی داشتــه باشید.

 

اما اگر این شادی به قیمت خراب شدن دیگران باشد باید رابطه تان را با او دوباره بررسی کنید. شاید آن لحظه که شایعات را از او مي شنوید حس شادی داشتــه باشید اما بعد از مدتی احساس بدی پیدا مي کنید.

 

یک نکتــه مهم دیگر اینکه مطمئن باشید آن ها پشت سر شما هم با شخص دیگری صحبت خواهند کرد. سخن چینی در محل کار طرفین را به رقابت واداشتــه و فضای ناخوشایندی را ایجاد مي کند.

 

سعی کنید که همه چیز را در جهت مثبت هدایت کنید و به جای این که یک دوست انفرادی داشتــه باشید با همه دوست باشید.

 

وقتی قرارملاقاتتان طاقت فرسا مي شود

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

اگر به قرار شامي که با دوستتان دارید مثل یک وظیفه ای که باید انجام داده باشید نگاه کنید و از آن هیچ لذتی نمي برید باید به فکر یکسری تغییرات باشید.

 

شاید شما از منفی بافی های دوستتان خستــه شده باشید یا از دیر کردن هایش کاملا نا اميد شده باشید. شاید تمام کردن این دوستی ها کمي سخت باشد اما ادامه دادنش هم سلامت ذهن شما را به خطر مي اندازد.

 

پس باید با خودتان فکر کنید که مستحق چه چیزی هستید. و در نهایت با دوستتان درباره این مسائل که واقعا شما را آزار مي دهد صحبت کنید اگر تاثیری نداشت این دوستی را رها کنید.

 

واکنش پرخاشگرانه

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

بعضی روابط هستند که هميشه حس ترس و وحشت را در شما ایجاد مي کنند و باعث مي شوند که به همه چیز واکنش پرخاشگرانه نشان بدهید. وقتی پیامي از رئیس یا دوستتان برایتان ارسال مي شود بدون اینکه آن را بخوانید قلبتان مي ایستد و به قول معروف فکتان مي افتد.

 

یادتان باشد که این نشان مي دهد که شما دچار آسیب های روانی شده اید. و تمام اعضای بدنتان واکنش نشان مي دهند. و در این مواقع باید حواسـتان باشد.

 

احساس بی اعتمادی

گاهی اوقات رفتار طرف مقابل شما نیست که رابطه سمي را نشان مي دهد. و این شما هستید که باعث ایجاد مشکل شده اید. اگر به طور ناگهانی احساس عدم اعتماد کنید باید دلیلش را ابتدا از خودتان بپرسید.

 

آیا کاری بوده که باید برای شما انجام ميداده ولی نداده؟ شاید شما در موقعیت نامناسبی بوده و نگرانی هایی دارید که آن ها وارد زندگی زناشویی کرده اید.

 

پس سعی کنید که این نگرانی ها و عدم اعتمادتان را با همسرتان در ميان بگذارید. اگر در مقابل صحبت های شما جبهه گرفت یک نشانه خطر دیگر محسوب مي شود.

 

تــهدیدات احساسی

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

هیچ کارفرمایی که به کارمندانش زیادی سخت بگیرد دوست داشتنی نیست. اگر با رئیستان یک رابطه سمي داشتــه باشید در کارتان آسیب وارد مي کند.

 

اگر کارفرمای شما مدام شما را تــهدید مي کند، شما را مقصر مي داند و خجالت زده مي کند و در جبهه مخالف همکارانتان قرار مي دهد بدین معنی اسـت که قوانین صحیحی را در محیط کار اسـتفاده نمي کند.

 

بهترین کار این اسـت به دنبال شغلی باشید که در آنجا همه با هم همراه باشند.

 

دست انداختن

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

انتقاد از ظاهر و شخصیت و اسـتعدادهای شما بدتر از دست انداختن شماسـت. توضیح بعضی ها این اسـت که در کل روش دوستانه شان به این صورت اسـت.

 

اما اگر این رفتار را بارها و بارها تکرار کنند به خاطر آن چیزی که هستید احساس بی ارزشی و نارضایتی مي کنید. در واقع رفتارهای انتقادی و تحقیرآميزی مثل: طعنه، تمسخر، چشم چرخاندن و… نشان دهنده یک رابطه اشتباه هستند.

 

وقتی از دوستانتان دور مي شوید

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

یک دوست بدزبان هیچوقت از عصبانیت برای کنترل شما اسـتفاده نمي کند. گاهی اوقات شما را مقصر مي کنند تا احساس کنید که شما به او آسیب رسانده اید. مثلا به شما مي گویند:

 

اگر با دوستت بیرون بروی من تنها مي شوم یا چرا این کار را بدون من انجام دادی؟ این طبیعی اسـت که وقتی یک دوست جدید پیدا مي کنید بقیه دوستانتان را کمتر ببینید اما اگر کاملا از بقیه دوستانتان جدا شوید باز هم نشانه یک رابطه سمي اسـت.

 

وقتی دوستانتان اشتباهتان را گوشزد مي کنند

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

شاید تا زمانی که اوضاع بسیار وخیم نشود تشخیص ندهید که در یک رابطه سمي هستید. بخصوص زمانی که متوجه مي شوید مدتی طولانی اسـت که وضعیت دوستی تان نابسامان شده اسـت.

 

در این مواقع باید به نظرات بقیه دوستانتان گوش بدهید. گاهی لازم اسـت از فردی که از بیرون شاهد این رابطه شماسـت نظر بخواهید تا بفهميد که مشکل واقعی کجاسـت.

 

مشاجرات حل نشده

با علامت های یک رابطه مسموم آشنا شوید

مشاجره ها تا زمانی که هر دو طرف پس از آن حس خوبی داشتــه باشند سالم اسـت. بحث هایی که سروتــه ندارند و دو طرف متوجه علت ناراحتی های همدیگر نمي شوند و حتی با فهميدن علت ناراحتی باز هم فرق زیادی نکند، اخطار بزرگی در روابط اسـت.

 

و در پایان مطلب امروز این را به خاطر داشتــه باشید که برای اینکه پس از مشاجره احساس خوبی داشتــه باشید بهتر اسـت فکر کنید که صدای شما را شنیده و بار دیگر همه چیز فرق خواهد کرد.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا