جامعه شناسی,روان شناسی

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

طـلاق، کابوس سیـاهی کـه بر زندگی هـای مشترک سایه افکنده و باعث از هم گسستن زندگی هـای بسیـاری شده اسـت. اما چرا این کابوس هرروزه با سرعت زیـادی دامان بسیـاری از زندگی هـا را میگیرد و زندگی هـا بسیـار شاد را تبدیل بـه یک جهنم میکند . نیک شو همراه شماسـت تا در این مقاله بـه برسی این موضوع بپردازد و در اخر هم نکاتی در مورد کاهش ریسک طـلاق خدمت شما عزیزان خواهیم گفـت.

 

در يک ازدواج موفق،اگر شوهـر فراموش کند بر اساس قولي کـه داده لباسهـاي زنش را از خشکشويي تحويل بگيرد، زن با خود بـه اين نتيجه مي رسد کـه مشغله هـاي کاري شوهـرش بـه قدري زياد اسـت کـه بـه او اسـترس مي دهد. بـه اين نتيجه مي رسد کـه شوهـرش بايد کمي بيشتر بخوابد و اسـتراحت کند.

 

دارا و اوليور درآزمايشگاه نشسته اند .هر دو اواخر دوران 20 سالگي خود را مي گذرانند .آنهـا داوطلب شده اند کـه دربررسي من روي زوجهـايي کـه بـه تازگي ازدواج کرده اند ،شرکت کنند.در اين بررسي گسترده ،130 زوج پذيرفتند کـه نه تنهـا زندگي زناشويي خود را زير ذره بين بگذارند ،بکـه شرايط خود را جلوي دوربين فيلمبرداري قرار دهند.دارا و اوليور در شمار 50 زوجي بودند کـه روي رفتارشان دقيق شديم.پيش بيني من درباره طـلاق بـه اسـتناد علم و اطلاعاتي اسـت کـه در جريان اين پژوهش بـه دست آورده ام.

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

دارا و اوليور مي گويند زندگي پر تلاش و پرتقلايي دارند،اما خوشبخت هستند .زن در يک دوره شبانه پرستاري درس مي خواند و مرد همه روزه ساعات طولاني بـه عنوان يک برنامه نويس کامپيوتر کارمي کند.مانند بسياري از زوجهـا ،چه آنهـايي کـه از ازدواجشان راضي هستند و يا آنهـايي کـه کارشان بـه طـلاق مي کشد،دارا و اليور مي گويند کـه ازدواجشان عالي و صد در صد بي عيب و نقص نيست.اما مي گويند کـه يکديگر را دوست دارند و متعهدند کـه بـه در کنار هم باقي ماندن بـهـا بدهند.

 

از آنهـا مي خواهم بـه مدت پانزده دقيقه در آزمايشگاه يکي از اختلافات خود را حل و فصل کنند.در تمام اين مدت از آنهـا فيلم مي گيرم .وقتي با هم حرف مي زنند،دستگاههـايي روي بدنشان قرار دارد کـه ميزان اسـترس درون آنهـا را اندازه مي گيرد.ضربان قلبشان هم اندازه گيري مي شود.

 

انتظار دارم کـه صحبتشان دست کم تا اندازه اي منفي باشد.بـه هر صورت ،از آنهـا خواسـته ام کـه با هم مشاجره کنند.در حالي کـه بعضي از زوجهـا مي توانند با کلماتي کـه نشان از درک متقابل بدهد با هم حرف بزنند،در اغلب موارد تنشي بروز مي کند.دارا و اوليور هم اسـتثنايي بر اين قاعده نيستند .دارا معتقد اسـت کـه اوليور بـه اندازه کافي در خانه کار انجام نمي دهد.از سوي ديگر،اوليور متعهد اسـت کـه دارا بيش از اندازه غر مي زند و اين باعث مي شود کـه او انگيزه لازم را براي اينکـه کار بيشتري بکند،نداشته باشد.

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

وقتي بـه صحبتهـاي آنهـا در اين زمينه گوش مي دهم،با کمال تأسف بـه همکارم مي گويم کـه شادي و خوشبختي اين زن وشوهـر بـه تدريج کاهش خواهد يافت.چهـار سال بعـد،اين زن و شوهـر بـه من اطلاع دادند کـه در شرف متارکـه هستند.با آنکـه هنوز با هم زندگي مي کردند،اما رابطه سردي ميان آنهـا حاکم بود.

 

من نه بـه اين دليل کـه اين زن و شوهـر با هم مشاجره کردند پيش بيني کردم کـه کارشان بـه متارکـه مي کشد.بـه هر صورت ،خود من از آنهـا خواسـته بودم کـه با هم مشاجره کنند. وجود خشم ميان زن و شوهـر علتي براي طـلاق نيست. ساير زوجهـاي بـه تازگي ازدواج کرده در آزمايشگاه ما بـه مراتب بيشتر و تندتر از دارا و اوليورمشاجره مي کنند،با اين حال من پيش بيني مي کنم کـه بسياري از آنهـا زندگي زناشويي پابرجايي خواهند داشت و اين اتفاق هم مي افتد .من تحت تأثير طرز مشاجره آنهـا پيش بيني کردم کـه با هم متارکـه مي کنند.

 

نشانه اول: شروع خشونت بار

نشانه بارز اينکـه اين صحبت (و اين ازدواج)بـه خوبي برگزار نخواهد شد، طرز شروع آن اسـت. دارا بلافاصله لحن منفي و تهمت آميزي پيش مي گيرد. وقتي اوليور موضوع کار در خانه را پيش مي کشد،دارا با طعنه با او برخورد مي کند.اوليور سعي مي کند با گفـتن يک لطيفه از شدت مسئله بکاهد ،اما دارا همچنان با صورت اخم کرده باقي مي ماند .زن و شوهـر با هم صحبت مي کنند و مي کوشند راه حلي پيدا کنند کـه اوليور سهم بيشتري از کارهـاي خانه را متقبل شود. بعـد دارا مي گويد:«دوست دارم اين مسئله فيصله پيدا کند،اما بـه نظر مي رسد کـه اين اتفاق نمي افتد .سعي کرده ام فهرستي از کارهـاي خانه تهيه کنم،اما بي فايده بوده اسـت.بعـد بـه تو گفـتم کـه خودت اين کار را بکن .يک ماه اسـت کـه از پيشنهـاد من مي گذرد و تو کاري صورت نداده اي.» حالا دارا،اوليور را سرزنش و نکوهش مي کند.در واقع،با اين کار مي گويد کـه موضوع بر سرکارهـاي خانه نيست،موضوع برسر خود اوست.

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

وقتي بحث بـه اين شکل ادامه پيدا مي کند،شروع خشونت بار مي گيرد.با آنکـه دارا با اوليور بـه لحني آرام و ملايم حرف مي زند،کلماتش بار منفي دارند.بعـد از آنکـه يک دقيقه اي بـه صحبتهـاي آنهـا گوش مي دهم ،برايم هرگز عجيب نيست اگردر پايان وقت آنهـا مسئله شان حل نشده باقي بماند.بررسيهـاي ما نشان مي دهد اگر گفـت و گو شروع تند و خشونت بار داشته باشد،سرانجام بـه رغم همه تلاشهـايي کـه مي شود،نتيجه مطلوب بـه دست نمي آيد.در اين زمينه آمار بسيار روشنگر اسـت :تا 96 درصد مي توان با مراجعه بـه سه دقيقه اول گفـت و گو نتيجه آن را پيش بيني کرد.شروع توأم با خشونت کارتان را بـه شکست مي کشاند .از اين رو ،اگر اين گونه شروع کنيد،بحث و گفـت و گويتان بـه نتيجه مطلوب نمي رسد.

 

نشانه دوم: چهـار اسب سوار

شروع توأم با خشونت دارا زنگ خطري را بـه صدا در مي آورد مبني براينکـه او و اوليور با دشواري جدي روبـه رو هستند .حالا وقتي بحث ادامه پيدا مي کند ،من همچنان مترصد يافتن جنبـه هـاي منفي باقي مي مانم.برخي از جنبـه هـاي منفي مي توانند يک رابطه را متلاشي کنند.من اسم آنهـا را چهـار سوار اپوکاليپس گذاشته ام.اين چهـار سوار با نظم زير وارد معرکـه مي شوند:انتقاد،اهـانت،حالت تدافعي و کارشکني.

 

اسب سوار شماره 1انتقاد. هميشه در ارتباط با کسي کـه با او زندگي مي کنيد گله هـايي داريد،اما ميان گله و انتقاد و تفاوت بارزي وجود دارد.شکايت و گله تنهـا اقدام خاصي را کـه همسرتان بـه اشتباه انجام داده،مورد خطاب قرار مي دهد.اما انتقاد فراگيرتر اسـت.در واقع ،در شرايط انتقاد،خود همسرتان يا شخصيت او را زير سؤال مي بريد.«از اينکـه ديشب آشپزخانه را جارو نزدي،ناراحتم .ما با هم توافق کرديم کـه بـه نوبت اين کار را بکنيم .»اين يک شکايت اسـت.اما «چرااين قدر فراموشکار هستي؟»من از اينکـه بايد بـه جاي تو آشپزخانه را جارو کنم،متنفرم.تو آدم بي توجهي هستي!»يک انتقاد اسـت.بـه عبارت ديگر،گله و شکايت رفتار خاصي را مورد هدف قرار مي دهد،اما انتقاد بـه خود شخص و شخصيت او حمله مي کند.

 

اغلب اوقات،شروع خشونت آميز با عبارت انتقادي شروع مي شود.وقتي دارا شروع بـه صحبت مي کند،مي بينيد کـه شکايت بـه سرعت تبديل بـه انتقاد مي شود.بار ديگر بـه حرفهـاي او گوش بدهيد:

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

دارا:منظورم اين اسـت کـه مي خواهم اين موضوع فيصله پيدا کند،اما بـه نظر نمي رسد کـه اين اتفاق بيفتد.(شکايت ساده)منظورم اين اسـت کـه سعي کردم فهرست کارهـاي خانه را تهيه کنم کـه مؤثر واقع نشد.بعـد از تو خواسـتم کـه اين کار را بکني و حالا با گذشت يک ماه هيچ اقدامي در اين خصوص انجام نشده اسـت.(انتقاد .او مي گويد کـه کوتاهي متوجه شوهـر اوست.حتي اگر اين طور باشد،سرزنش کردن بـه دشواري مسئله مي افزايد.)

 

بـه نمونه هـاي ديگري اشاره کرده ايم کـه تفاوت ميان شکايت و انتقاد را نشان مي دهد.

شکايت .اتومبيل بنزين ندارد .چرا تو کـه گفـتي بنزين مي زني اين کار را نکردي؟

انتقاد.چرا حرفي کـه مي زني يادت نمي ماند ؟هزار بار بـه تو گفـتم بنزين بزن و تو اين کار را نمي کني.

شکايت .بايد قبلاً بـه من مي گفـتي کـه خسته اي.

انتقاد.چرا هميشه تا اين حد خود خواه هستي؟

شکايت.تو قرار بود اگرخواسـتي کسي را براي صرف شام دعوت کني،با من مشورت کني.

انتقاد:چرا دوستانت را مقدم بر من حساب مي کني ؟من هميشه در فهرست اولويتهـاي تو نفرآخر هستم.قرار بود امشب من و تو تنهـا شام بخوريم.

 

اسب سوار شماره 2:اهـانت .دارا در حد انتقاد از اوليور باقي نمي ماند .وقتي پيشنهـاد مي کند فهرستي از کارهـايي کـه اوليور بايد انجام دهد تهيه شود تا او آن را روي يخچال بکوبد کـه فراموش نشود ،مي گويد :«فکر مي کني اگر فهرستي تهيه شود،تو کارت را بـه خوبي انجام مي دهي؟»اوليور بـه دارا مي گويد وقتي بـه خانه مي آيد،ابتدا مي خواهد کـه پانزده دقيقه اسـتراحت کند و بعـد بـه کارهـاي منزل بپردازد .دارا مي پرسد :«يعني اگر بـه تو پانزده دقيقه فرصت اسـتراحت بدهم،بعـد از آن از جا مي پري و دست بـه کارهـاي خانه مي شوي؟»
اوليور مي گويد:«شايد .اين را تا بـه حال امتحان نکرده ايم.»

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

دارا فرصتي پيدا مي کند کـه نرم و ملايم شود.اما بـه جاي آن،حال طعنه و زخم زبان مي زند.او مي گويد :«فکر مي کنم کارت عالي اسـت .بـه خانه مي آيي، کمي اين دست و آن دست مي کني،بعـد بـه دستشويي مي روي .فکر مي کني در اين شرايط درست اسـت کـه پانزده دقيقه هم بـه تو فرصت اسـتراحت بدهم؟»

 

طعنه زدن نوعي اهـانت اسـت. بدزباني ،مسخره کردن و مشرب خوش خصمانه هم بـه شکلي اهـانت بـه شمار مي آيند .اهـانت يک رابطه را تخريب مي کند زيرا نفرت را مي رساند.اگر همسرتان احساس کند کـه از او متنفريد،بدانيد کـه هيچ مسئله اي حل و فصل نمي شود.

 

پيتر،مدير يک کفش فروشي ،اسـتاد اهـانت بود و يا دست کم در ارتباط با همسرش اين گونه بود .بـه صحبتهـاي او و سينتيا کـه درباره اختلاف نظرشان در مورد خرج کردن پول اسـت ،توجه کنيد.پيتر مي گويد:«بـه تفاوت ميان اتومبيلمان و لباسهـايمان نگاه کن .فکر مي کنم اين بـه خوبي شرايط ما را قضاوت مي کند.تو بـه من مي گويي کـه اتومبيلم را بشويم ،بعـد خودت بـه ديگران پول مي دهي تا اتومبيلت را بشويند.زحمت شستن اتومبيلت را بـه خودت نمي دهي .اين خجالت آور اسـت.اين لوس ترين حرکتي اسـت کـه مي تواني از خودت نشان بدهي.»اين نمونه بارز يک اهـانت اسـت.پيتر تنهـا بـه اين اشاره ندارد کـه آنهـا بـه طرز متفاوت از يکديگر پولشان را خرج مي کنند .او اخلاق و شخصيت زنش را زير سؤال مي برد و او را لوس خطاب مي کند.

 

سينتيا بـه شوهـرش مي گويد براي او شستن اتومبيل کار دشواري اسـت.اما پيتر با رد حرف او بـه شيوه صحبت خودش ادامه مي دهد.«من از اتومبيلم مراقبت مي کنم زيرا با اين کار عمر و دوام آن بيشتر مي شود.من مثل تو نيستم کـه بگويم :«خوب وقتي خراب شد،يک اتومبيل جديد مي خرم.»

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

سينتيا کـه مي خواهد نظر مساعد شوهـرش را جلب کند،مي گويد :«اگر بـه من در شستن اتومبيل کمک کني ،بسيار متشکر مي شوم.»اما پيتر بـه جاي اينکـه از اين موقعيت بـه سود رابطه شان بـهره برداري کند،همچنان بـه روش خود ادامه مي دهد.او مي گويد :«تو چند بار تا بـه حال در شستن اتومبيل من کمک کرده اي؟»

 

سينتيا بار ديگر راه مصالحه را در پيش مي گيرد.«اگر تو در شستن اتومبيل من کمک کني،من هم در شستن اتومبيل تو کمک مي کنم.»

اما پيتر قصد مصالحه ندارد و مي خواهد او را بکوبد.از اين رو،مي گويد :«حرف من چيز ديگري اسـت.چند بار تاکنون بـه شستن اتومبيل من کمک کرده اي؟»

سينتيا مي گويد:«هيچ بار.»

پيترمي گويد :«مي بيني .بـه همين دليل اسـت کـه مي گويم تو مسئوليتي احساس نمي کني .اگر پدرت براي تو يک خانه بخرد،آيا انتظار داري برايت خانه را نقاشي هم بکند؟»

«اگر من در شستن اتومبيل تو بـه تو کمک کنم،تو در شستن اتومبيل من بـه من کمک مي کني؟»
پيتر مي گويد:«فکر نمي کنم بـه کمک تو احتياجي داشته باشم.»
سينتيا مي پرسد:«حاضري در شستن اتومبيل من کمک کني؟»

 

«وقتي بتوانم اين کار را مي کنم.اما تضميني نمي دهم کـه اين کار را بکنم.مي خواهي با من چه کار کني؟از من شکايت مي کني کـه اتومبيلت را نمي شويم؟»وقتي بـه اين گفـت و گو توجه مي کنيد ،مي بينيد همه تلاش پيتر اين اسـت کـه زنش را بکوبد.

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

زوجهـايي کـه بـه يکديگر اهـانت مي کنند،در مقايسه با ديگران بيشتر از بيماريهـاي عفوني مانند سرماخوردگي و آنفولانزا رنج مي برند.

اهـانت تحت تأثير انديشه هـاي منفي بلند مدت درباره شريک زندگي صورت خارجي پيدا مي کند. اگر اختلافات شما فيصله پيدا نکند، بـه احتمال زيادتري بـه اين انديشه هـاي منفي مي رسيد. بدون ترديد،اولين باري کـه پيتر و سينتيا درباره پول مشاجره کردند ،پيتر آن قدرهـا غير محترمانه صحبت نکرد.او شايد اين گونه گفـته باشد:«بـه نظر من بـهتر اسـت تو اتومبيل خودت را شخصاً بشويي زيرا هزينه اينکـه از ديگران بخواهي اين کار را برايت بکنند ،بسيار زياد اسـت .»اما وقتي اختلاف نظرشان در اين مورد ادامه دار شد،گله او حالت فراگير پيدا کرد.مثلاً گفـت :«تو هميشه پول بيش از حد خرج مي کني.»و چون اختلاف ادامه پيدا کرد،پيتر احساس کرد کـه از سينتيا بدش مي آيد و اين روي طرز صحبت او با سينتيا تأثير گذاشت.

 

اسب سوار شماره 3:حالت تدافعي.جاي تعجبي نيست کـه سينتيا از خودش دفاع کند.او مي گويد بـه اندازه اي کـه لازم اسـت اتومبيلش را نمي شويد .بعـد مي گويد بـه لحاظ فيزيکي برايش مشکل اسـت کـه اتومبيل بشويد،و حال آنکـه شوهـرش در موقعيتي اسـت کـه مي تواند بـه راحتي اين کار را بکند.

 

با آنکـه مي توان سينتيا را بـه خاطر رفتار تدافعي اش درک کرد،بررسيهـا نشان مي دهند کـه اين روش بـه ندرت اثرات مطلوب بر جاي مي گذارد .همسر حمله کننده در اين مواقع عقب نشيني يا عذرخواهي نمي کند .علتش اين اسـت کـه رفتار تدافعي درواقع راهي براي سرزنش کردن شريک زندگي اسـت .شما در واقع مي گوييد.«من مشکلي ندارم،آيا تو هستي کـه مشکل داري.»حالت تدافعي بر شدت اختلاف نظر مي افزايد و بـه همين دليل اسـت کـه تا اين حد مخرب اسـت.وقتي سينتيا بـه پيتر مي گويد کـه شستن اتومبيل برايش دشوار اسـت،او در جوابش نمي گويد :«خوب حالا فهميدم.»او توجيه و بـهـانه زنش را ناديده مي انگارد .حتي تصديق هم نمي کند کـه در اين زمينه حرفي شنيده اسـت.بـه جاي آن،بـه او مي گويد کـه چقدر بـه خوبي از اتومبيلش مراقبت مي کند و بعـد بـه لوس بودن زنش اشاره مي کند .سينتيا امکان پيروزي ندارد.ازدواج آنهـا هم امکان پيروزي ندارد.

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

انتقاد، اهـانت و حالت تدافعي معمولاً هميشه با نظم و ترتيب خاص يک زندگي زناشويي را مورد تاخت و تاز قرار نمي دهند،بلکـه بيشتر بـه يک مسابقه امدادي شباهت دارند.زن و شوهـر يکي پس از ديگري يکديگر را مورد تهـاجم قرار مي دهند،مگر آنکـه آنهـا راهي براي توقف اين کار پيدا کنند.مي توانيد اين اتفاق را در مشاجره ميان دارا و اوليور ملاحظه کنيد.آنهـا درباره نظافت خانه با هم بحث ادامه دار مي کنند .با آنکـه بـه نظر مي رسد آنهـا دنبال راه حل مي گردند،دارا بـه طور فزاينده لحن اهـانت آميز مي گيرد.دارا هر مطلبي را کـه اوليور مي گويد زير سؤال مي برد .هر چه حالت تدافعي اوليور بيشتر مي شود،دارا بيشتر بـه او حمله مي کند.زبان تنش هم بـه اين هجوم و حمله او کمک مي کند .او آرام حرف مي زند،اما آرنجهـايش روي ميز تکيه دارند.انگشتان درهم فرورفته اش زير چانه او قرار مي گيرند.دارا مانند اسـتاد حقوق يا يک قاضي ،اوليور را براي جواب دادن بـه سؤالاتش آماده مي سازد.

 

دارا:يعني تو فکر مي کني اگر پانزده دقيقه اسـتراحت کني،همه چيز حل و فصل مي شود؟(پوزخند)

اوليور:نه،فکر نمي کنم همه چيز تمام شود .من فکر مي کنم بـه همراه تهيه فهرست کارهـاي روزانه براي من اين کار هم بايد انجام شود.چه

اشکالي دارد کـه اين را هم بـه فهرست اضافه کنيم؟مي توانم مرتب بـه آن نگاه کنم.

دارا:درست همان طور کـه ساير کارهـا انجام مي شود؟(پوزخند و اهـانت بيشتر)

اوليور:من فرصتي ندارم کـه همه روزه بـه برگه هـايي کـه بايد انجام دهم نگاه کنم.(حالت تدافعي)

دارا:پس چرا چنين پيشنهـادي مي کني؟

اوليور:بله،اگر قرار باشد کاري بکنم .تو بايد موضوع را بـه من يادآورشوي.بايد در خواسـت کني،نه اينکـه بگويي :«اين کار را نکرده اي ،آن کار را نکرده اي.»مي تواني بپرسي :«آيا دليلي دارد کـه اين کار را نکرده اي ؟»يادت رفته کـه فهرست را آن شب برايت نوشتم.کارهـاي زيادي هست کـه من مي کنم و تو آنهـا را بـه حساب نمي آوري.(حالت تدافعي)

دارا:يعني من هيچ کاري براي تو نمي کنم؟(حالت تدافعي)

اوليور:چرا مي کني.فکر مي کنم کمي بايد آرام بگيري.

دارا(بالحن تمسخر):فکر مي کنم مسائل زيادي را حل کرديم.

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

مسلماً دارا و پيتر مسئله اي را حل نکرده اند.کـه علتش را بايد در انتقاد ،اهـانت و تدافع جست و جو کرد.
اسب سوارشماره 4:کار شکني.در ازدواجهـاي از نوع دارا و اوليور کـه بحث شروع تند و خشونت آميز دارد و انتقاد و اهـانت بـه تدافع کشيده مي شود و بعـد بـه اهـانت بيشترو انتقاد بيشتر منجر مي شود،سرانجام نوبت بـه مرحله کارشکني از سوي يکي از شرکاي زندگي مي رسد.

 

بـه شوهـري فکر کنيد کـه از سرکارش بـه منزل بر مي آيد و با انتقادهـاي فراوان زنش روبـه رو مي گردد.او خودش را پشت روزنامه پنهـان مي کند .هرچه بيشتر سکوت مي کند ،زنش بيشتر فرياد مي کشد .سرانجام ،شوهـر از روي صندلي بلند درگير نمي کند.او بي اعتنايي بـه زنش مي خواهد از درگيري اجتناب کند ،اما با اين کار از ازدواجش اجتناب مي کند.او سنگ اندازي مي کند.باآنکـه هم زن و هم شوهـر ممکن اسـت سنگ اندازي کنند،اين رفتار در مردهـا بيشتر مشاهده مي شود.دلايلي دارد کـه بعـداً بيشتر توضيح مي دهم.

 

درجريان صحبت ميان دو شخص ،گوش دهنده سرنخهـاي متعددي بـه صحبت دهنده مي دهد تا بگويد بـه صحبتهـاي او گوش مي دهد.ممکن اسـت کـه برقراري تماس چشمي اسـتفاده کند،سرش را بـه علامت تأييد تکان بدهد،حرفهـاي تأييد آميز بزند-«بله!»،«آهـا!»،اما کسي کـه کارشکني مي کند اين نشانه هـا را عرضه نمي کند .بدون اينکـه حرفي بزند سرش را پايين مي اندازد و واکنش نشان نمي دهد.مانند ديوار سنگي سر جاي خودش مي نشيند .طوري رفتار مي کند کـه صحبتهـايي کـه مي شنود ابداً براي او مهم نيست.

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

در مقايسه با سه اسب سوار قبلي ،اين يکي در مراحل بعـدي ازدواج چهره مي نمايد .بـه همين دليل اسـت کـه اين حالت را در ميان زوجهـاي بـه تازگي ازدواج کرده کمتر مي بينيم .مدتي طول مي کشد کـه جنبـه هـاي منفي ناشي از سه حالت اول موقعيت را براي کارشکني هموار سازد .در اين زمينه بـه گفـت و گوي ماک و ريتا توجه کنيد.آنهـا درباره رفتار يکديگر در مهماني با هم حرف مي زنند.

 

ريتا:بارديگر من مسئله دارشدم.من گله کردم و بعـد همه کاسه کوزه هـا بر سر من شکست.اين ظاهراً اتفاقي اسـت کـه هميشه مي افتد.

ماک:بله،مي دانم اين کار را مي کنم.اما رفتارهـاي بچه گانه تو آبروي مرا جلوي دوستانم مي برد.

ريتا:خواهش مي کنم، اين رفتار توست کـه آبروي مرا مي برد.

ماک:(نگاهش را بـه پايين مي اندازد،تماس چشمي اش را از زنش بر مي گيرد و حرفي نمي زند-در واقع از روش سنگ اندازي اسـتفاده مي کند.)

ريتا:فکر مي کنم ما هميشه خيلي راحت با هم کنار مي آييم (خنده)

ماک:(بـه رفتار قبلي اش ادامه مي دهد.)

ريتا:يعني تو نظر ديگري داري؟

ماک:(واکنشي نشان نمي دهد.)

ريتا:با تو هستم ،ماک !الو؟

 

نشانه سوم :غرقه سازي

ممکن اسـت بـه نظر ريتا برسد کـه شوهـرش بـه گله او اعتنا نمي کند،اما اين حقيقت ندارد. اغلب اشخاصي کـه از روش بي اعتنايي اسـتفاده مي کنند،مي خواهند از غرقه سازي اجتناب کنند.در اين شرايط کسي کـه مورد حمله واقع مي شود در برابر تيرانداز سکوت مي کند و حرفي نمي زند .هر چه بيشتر احساس کنيد کـه تحت تأثير رفتار همسرتان حالت غرقه پيدا کرده ايد ،بـه حرفهـاي او کمترتوجه مي کنيد.راهي براي خلاص شدن از اين موقعيت اين اسـت کـه بـه لحاظ احساسي از همسرتان فاصله مي گيريد .جاي تعجبي نيست کـه ماک و ريتا حالا از هم جدا شده اند.

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

بـه ماجراي زير ميان پل و آمي توجه کنيد.وقتي آمي منفي حرف مي زند ،پل گرفتار احساس سنگ اندازهـا مي شود.
آمي:وقتي عصباني مي شوم،تو بايد بـه ميان بيايي و وضع را بـهتر کني.اما وقتي تو از صحبت کردن خود داري مي کني،معنايش اين اسـت کـه بـه احساس من توجه نداري.حرفهـا و نقطه نظرهـاي من هم براي تو جايگاه خاصي ندارند.درست نيست کـه ازدواج بـه اين شکل باشد.

پل:حرف من اين اسـت اگر مي خواهي بحث جدي داشته باشي،بايد اين کار را بدون فرياد و جيغ کشيدن انجام بدهي.تو حرفهـايي مي زني کـه توليد رنجش مي کنند.

 

آمي:وقتي من ناراحت و عصباني هستم،دلم مي خواهد تو را هم ناراحت کنم.در اين زمان حرفهـاي ناخوشايند مي زنم.اين زماني اسـت کـه بايد هر دو متوقف شويم .بايد بگويم:«متأسفم.»تو هم بايد بگويي :«مي دانم کـه مي خواهي در اين باره با من حرف بزني.من بايد بـه جاي اينکـه تو را ناديده بگيرم،با تو حرف بزنم.»

پل:من وقتي حرف مي زنم کـه

آمي:باب ميلت باشد.

پل:نه ،وقتي کـه تو جيغ و داد نکني و بالا و پايين نپري.

آمي مرتب بـه پل مي گفـت کـه وقتي او سکوت مي کند،احساس بدي پيدا مي کند.اما بـه نظر نمي رسد او متوجه شده بود کـه چرا پل سکوت مي کند.اين زن و شوهـر هم کمي بعـد از هم جدا شدند.

مي توان فروپاشي يک ازدواج را پيش بيني کرد .وقتي گفـت و گو شروع خشونت بار داشته باشد و يکي از چهـار اسب سوار بـه طور دائم تاخت و تاز کند،فرصتي براي شکوفايي ازدواج باقي نمي ماند.

 

نشانه چهـارم: زبان تن

حتي اگر نمي توانستم صداي ماک و ريتا را بشنوم،صرفاً با نگاه کردن بـه حرکات فيزيولوژيکي آنهـا مي توانستم پيش بيني کنم کـه کارشان بـه طـلاق مي کشد.وقتي در جريان يک گفـت و گو يا مشاجره با لحن تند حالات جسماني اشخاص را بررسي مي کنيم،مي توانيم درباره آنهـا قضاوت کنيم.يکي از بارزترين تغييرات فيزيکي در اين اشخاص سرعت گرفتن ضربان قلب اسـت.سرعت ضربان قلب از حد 100در دقيقه مي گذرد و حتي در مواقعي بـه 165مي رسد .(واين درحالي اسـت کـه سرعت ضربان قلب در يک مرد 30 ساله 76،و در يک زن در همان سن و سال بـه 82 مي رسد.)از جمله تغييرات هورموني هم مي توان بـه ترشح آدرنالين کـه توليد واکنش جنگ يا گريز مي کند اشاره نمود.فشارخون هم افزايش پيدا مي کند.اگر اين تغييرات بـه طور تکراري در روابط ميان زن و شوهـر ديده شود،مي توان گفـت کـه کار آنهـا بـه طـلاق مي کشد.

 

مي توان براي اين مهم دو دليل را عنوان کرد.اول،اين تغييرات نشان مي دهند کـه دست کم يکي از طرفين ازدواج دچار پريشاني عاطفي شديد مي شود.دوم ،جنبـه هـاي جسماني احساس غرقه شدن -افزايش ضربان قلب،عرق کردن و نظاير آن-مانع از آن مي شود کـه طرفين بتوانند با هم گفـت و گوي سازنده داشته باشند. در اين شرايط بدن با زنگ هشداري روبـه رو مي شود کـه يادگار اجداد ما درما قبل تاريخ اسـت.تمامي واکنشهـاي پريشان کننده مانند کوبش قلب و عرق کردن از آن جهت صورت خارجي پيدا مي کند زيرا تحت تأثير شرايط موجود احساس خطر مي کنيد .با آنکـه در عصر پيشرفتهـاي عظيم بشري زندگي مي کنيم،بلافاصله زماني چنداني با زماني کـه در غار زندگي مي کرديم نداريم.بنابراين بدن انسان همچنان واکنشهـاي ناشي از هراس را در خود حفظ کرده اسـت.

 

وقتي کوبش ضربان قلب و ساير نشانه هـاي پريشاني در ضمن گفـت و گوي شما با همسرتان شکل مي گيرد ،نتايج مصيبت باري بـه دست مي آيند،توانايي شما در پردازش کردن اطلاعات کاهش مي يابد .بـه عبارت ديگر،نمي توانيد بـه خوبي متوجه صحبت همسرتان بشويد.در اين زمان پيدا کردن راه حل خلاق منتفي مي شود و شما براي حل مسئله تنهـا با منازعه و جنگيدن و يا فرار کردن تنهـا مي مانيد.بـه عبارت ديگر، يا انتقاد مي کنيد،حرفهـاي اهـانت آميز مي زنيد و رفتار تدافعي مي گيريد ،و يا اقدام بـه سنگ اندازي و کارشکني مي کنيد.در اين شرايط فرصت رسيدن بـه راه حل از ميان مي رود.

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

زنان و مردان با هم تفاوتهـاي اصولي دارند

در 85 درصد ازدواجهـا ،سنگ اندازي و کار شکني کار مردان اسـت.اين نشانه کمبود و فقداني در مردان نيست.دليل را بايد در ميراث تکاملي خودمان جست و جو کنيم.انسان شناسان معتقدند از دير باز زنان بـه کار مراقبت و نگهداري از فرزندان و مردان بـه شکار اشتغال داشتند.

 

هر مادري کـه فرزندش را با شيرخود تغذيه مي کند،بـه شما خواهد گفـت ميزان شيري کـه درمادر توليد مي شود،با احساس راحتي و آرامش او رابطه مستقيم دارد.کـه اين ناشي از ترشح هورمون اکسي توسين در مغز اسـت.بنابراين زنان بـه حکم طبيعت خود مي خواهند بـه سرعت بعـد از احساس نقش داشتن بـه آرامش برسند.هر چه مادر بتواند بيشتر آرامش خود را حفظ کند،امکان اينکـه فرزندش زنده بماند بيشتر مي شود.اما مردان بـه عنوان يک واکنش ،راه معکوسي را انتخاب مي کنند .براي اين شکارچيان عهد قديم هشياري و گوش بزنگي يک مهـارت بقايي بوده اسـت .بنابراين مرداني کـه آدرنالين در آنهـا افزايش مي يافت و در حد بالا باقي مي ماند،امکان بقاي بيشتري پيدا مي کردند.

 

تا بـه امروز دستگاه قلب و عروق جنس مذکر واکنشي تر از زنان اسـت و ديرتر از شرايط اسـترس فاصله مي گيرد .براي مثال ،اگر يک زن و يک مرد ناگهـان صداي بلندي بشنوند ،بـه احتمال بسيار زياد ضربان قلب مرد تندتر خواهد زد .دوام ضربان قلب تند هم در مردان بيشتر خواهد بود .اين مطلبي اسـت کـه درستي آن را بررسيهـاي دکتر رابرت لونسون و دانشجوي او لورن کارتر در دانشگاه کاليفرنيا واقع در برکلي ثابت کرده اسـت .همين مطلب درباره فشار خون زن و مرد هم صدق مي کند .فشارخون در مردان بالاتر مي رود و در مقايسه با زنان مدتي طولاني تر بالا باقي مي ماند.دکتر دلف زيلمن،روانشناس،در دانشگاه آلاباما بـه اين نتيجه رسيده کـه وقتي با مردان بـه عمد بدرفتاري مي شود،فشارخون آنهـا بالا مي رود و تا زماني کـه مردان اقدام جبراني و مقابله بـه مثل نکنند،اين فشارخون بالا باقي مي ماند.اما زنان اگر فشارخونشان بالا رود،مي توانند در عرض بيست دقيقه بـه آرامش برسند و از شدت فشار خونشان کاسـته شود.

 

اين يک واقعيت بيولوژيکي اسـت کـه مردان در مقايسه با زنان سريع تر و بيشتر تحت تأثير تعارضهـاي زناشويي کلافه مي شوند.

اين تفاوت جنسيتي در واکنش فيزيولوژيکي در طرز برخورد مردان و زنان با اسـترسهـاي زناشويي مشاهده مي شود.ما بـه عنوان بخشي از آزمايشات خود از زوجهـا مي خواهيم با مراجعه و تماشاي نوار مشاجرات خود بـه ما بگويند کـه در چه فکري بوده اند .با توجه بـه اطلاعات منفي،ميزان منفي انديشي در مردان بيشتر از زنان مي شود و اين در حالي اسـت کـه زنان سعي مي کنند بـه شکلي خودشان را آرام کنند.

 

البته بايد دانست کـه اين مطالب لزوماً براي تمام مردان و زنان مصداق ندارد.اما بعـد از 25 سال تحقيق و بررسي ،بـه اين نتيجه رسيده ام اکثريت زوجهـا از قواعدي کـه توضيح دادم پيروي مي کنند .بـه همين دليل اسـت کـه اغلب ازدواجهـا ازرويه مشابـهي پيروي مي کنند .بسياري از زنان موضوعات مورد اختلاف را مطرح مي سازند و مردان هم سعي مي کنند تا جايي کـه امکانش وجود دارد خود را درگير بحث نکنند.بـه همين دليل اسـت کـه مردان رفتار انفعالي يا سنگ اندازي و کارشکني را انتخاب مي کنند .مردان حتي ممکن اسـت براي بـه سکوت وادار کردن همسرانشان لحن تند و خشن بـه خود بگيرند.

 

اما بـه صرف اينکـه ازدواج شما از اين قاعده پيروي مي کند معنايش اين نيست کـه طـلاق انتظارتان را مي کشد .در تمامي ازدواجهـاي با ثبات و با دوام ،حضور هرچهـار سوار را شاهد هستيم .اما وقتي چهـار سوار در زندگي زناشويي شما حالت دائم پيدا کنند،رابطه شما با مشکل جدي روبـه رو مي شود.زن و شوهـر وقتي مستغرق مي شوند از هم فاصله مي گيرند.بعـد از آن گرفتار احساس تنهـايي مي شوند و اگر بـه اين زوج کمک نشود،رابطه زناشويي شان بـه هم مي خورد.

 

نشانه پنجم:

بـه شکست انجاميدن اقدامات اصلاحي و تعميراتي براي اينکـه چهـار اسب سوار با تاخت و تاز خود ازدواج شما را بـه هم بريزند،بـه گذشت زمان احتياج اسـت.و با اين حال مي توان با گوش دادن بـه صحبتهـاي زن و شوهـري کـه با تازگي ازدواج کرده اند،امکان متارکـه کردن آتي آنهـا را پيش بيني نمود .چگونه اين اتفاق مي افتد؟جواب اين اسـت کـه با بررسي و تحليل اختلاف ميان زن و شوهـر،متوجه مي شويد کـه از روند مشخصي پيروي مي کنند .يک نکته مهم اين اسـت کـه آيا اقدامات اصلاحي بـه موفقيت مي رسند يا شکست مي خورند.همان طور کـه قبلاً توضيح دادم،اقدامات اصلاحي و تعميراتي براي جلوگيري از بالا گرفتن دامنه اختلاف ميان زن و شوهـر مورد اسـتفاده قرار مي گيرند.بـه عبارت ديگر،زن و شوهـر ترمز مي کنند تا در اختلاف خود غرق نشوند.

 

اقدامات اصلاحي نه بـه اين دليل کـه از شدت تنش ميان زن و شوهـر مي کاهند،بلکـه بـه اين دليل کـه ضربان قلب و فشارخون را کاهش مي دهند،مي توانند ازدواج را نجات بدهند .وقتي چهـار سوار کار بر ارتباط ميان زن و شوهـر غالب و مسلط مي شوند،اقدامات اصلاحي اغلب بـه نتيجه نمي رسند .وقتي در اختلاف غرق شده ايد ،نمي توانيد پرچم سفيد کلامي را تماشا کنيد.

 

در ازدواجهـاي ناموفق،يک حرکت دوار بازخوردي ميان چهـار سوار کار و ناکامي اقدامات اصلاحي صورت خارجي پيدا مي کند .هرچه يک زوج بيشتر بـه هم اهـانت کنند و بيشترحالت تدافعي بگيرند، بيشتر در اختلاف غرق مي شوند و در اين شرايط پاسخ مناسب دادن بـه اقدام اصلاحي دشوارتر مي شود. از آنجايي کـه صحبت اصلاحي و تعميراتي شنيده نمي شود، اهـانت و اقدام تدافعي شديدتر مي شود. در نتيجه زن و شوهـر بيشتر خود را مستغرق احساس مي کنند. آنقدر كه شنيدن حرفهـاي اصلاحي و تعميراتي بعـدي دشوارتر مي شود تا اينکـه سرانجام يکي از طرفين پس نشيني مي کند و درلاک خود فرو مي رود.
بـه همين دليل اسـت کـه مي گويم با شنيدن يک گفـت و گو و مشاجره ميان زن و شوهـر مي توانم طـلاق گرفتن آنهـا را پيش بيني بکنم. وجود هر چهـارسوار کار در روابط زناشويي با 82 درصد دقت طـلاق را پيش بيني مي کند. اما وقتي اقدامات اصلاحي و تعميراتي بـه نتيجه نمي رسند، در صد درستي پيش بيني از حد 90 بالاتر مي رود. در واقع، 84 درصد کساني کـه با تاخت و تاز چهـار سوار کار روبـه رو بودند اما مي توانستند از اقدامات اصلاحي بـهره بگيرند،شش سال بعـد از ازدواج هنوز زن و شوهـر بودند و ازدواج موفقي داشتند.

بعـد از سه دقيقه گوش دادن بـه صحبتهـاي يک زن و شوهـر بـه تازگي ازدواج کرده،با 96 درصد دقت مي توانم درباره سرنوشت ازدواجشان حرف بزنم.

 

اينکـه سخن اصلاحي موفق شود يا بـه شکست بينجامد با اينکـه چه ميزان از فصاحت و بلاغت بـهره دارد ارتباط ندارد.همه چيز بستگي بـه حالت ازدواج دارد.يک زوج موفق کـه اين درس را بـه من آموختند،هـال و جوري بودند .هـال کـه يک شيمي دان بود بـه سبب طبيعت تحقيقاتش اغلب در آخرين لحظه متوجه مي شد کـه نمي تواند ساعتهـاي خود را کنترل کند،اين موقعيت صرف شام او را ناراحت مي کرد.وقتي آنهـا در آزمايشگاه من درباره اين موضوع بحث کردند،جودي بـه هـال گفـت بچه هـا تا زماني کـه او بـه خانه نرسد نمي خواهند شام بخورند.در نتيجه آنهـا هميشه دير شام مي خورند کـه او اين را دوست ندارد.هـال بـه جودي پيشنهـاد کرد کـه مي تواند قبل از صرف شام بـه آنهـا غذاي مختصري بدهد تا زياد گرسنه نمانند.در اين زمان جودي ناباورانه بـه هـال گفـت:«پس فکر مي کردي تا بـه حال چه مي کردم؟»

 

هـال متوجه شد کـه با حرفش کار را خراب کرده اسـت .نشان داده اسـت کـه از آنچه در خانه اش مي گذرد بي اطلاع اسـت و از آن بدتر بـه هوش و فراسـت زنش توهين کرده اسـت .در يک ازدواج ناموفق اين موضوع مي تواند دردسر بزرگي توليد کند .من صبر کردم تا بدانم بعـد از آن چه اتفاقي مي افتد. از آنجايي کـه همه چيز اين ازدواج خوب بـه نظر مي رسيد،انتظار داشتم کـه هـال حرف اصلاحي مناسبي بزند.اما هـال بـه جاي حرف،تبسمي تحويل جودي داد و جودي متقابلاً خنده اي سر داد .بعـد زن و شوهـر بـه صحبتشان با هم ادامه دادند.

 

تبسم سريع هـال مؤثر واقع شد زيرا ازدواجشان موفق بود.اما وقتي اوليور خواسـت همين کار را با دارا بکند ،بـه جايي نرسيد .در ازدواجهـايي کـه چهـار اسب سوار در آن تاخت و تاز مي کنند،حتي بـهترين اقدامات اصلاحي مي تواند با شکست کامل روبـه رو گردد.

 

جالب اينجاسـت کـه در ازدواجهـاي ناموفق ،اقدامات اصلاحي بيشتري مشاهده مي شود .هر چه اين اقدامات بيشتر بـه شکست منتهي مي شود،زن و شوهـر بيشتر تلاش مي کنند کـه از آن اسـتفاده نمايند.

 

نشانه ششم:خاطرات بد

وقتي ازدواجي آغشته بـه منفيهـا مي شود،تنهـا زندگي فعلي و آتي زوج نيست کـه بـه خطر مي افتد،گذشته آنهـا با هم با خطر روبـه رو مي شود.وقتي با زوجهـا مصاحبـه مي کنم،اغلب درباره سابقه ازدواجشان از آنهـا سؤال مي کنم.بـه اين نتيجه رسيده ام آنهـايي کـه درباره سابقه ازدواجشان خاطرات بد دارند،اغلب اين گذشته را دوباره نويسي مي کنند.وقتي ازآنهـا درباره دوران نامزدي ،مراسم عروسي و اولين سال زندگي مشترکشان مي پرسم،متوجه مي شوم آيا کارشان بـه طـلاق مي کشد يا نه.

 

اغلب زوجهـا با اميد فراوان و انتظارات زياد با هم ازدواج مي کنند ودر ازدواجهـاي خوب،زوجهـا بـه گذشته خود نظر خوب دارند.حتي اگر مراسم ازواجشان بـه خوبي برگزار نشده باشد ،آنهـا در مرور اين مراسم بـه جاي اشکالات بـه جنبـه هـاي مثبت آن توجه مي کنند.در رابطه با يکديگر هم اين شرايط وجود دارد.زوجهـاي موفق در نگاهي بـه روابط گذشته خود بـه جنبـه هـاي مثبت با هم بودن توجه دارند.

 

اما وقتي ازدواج موفق نيست،تاريخ دوباره نويسي مي شود و اين بار حتي بدتر از گذشته تکرار مي شود .حالا زن بـه خاطر مي آورد کـه شوهـرش سي دقيقه دير بـه مراسم ازدواج رسيد.حالا شوهـر بـه ياد مي آورد کـه زنش بـه هنگام صرف شام در جشن عروسي مرتب با اين و آن صحبت مي کرد.اشکال ديگر اين اسـت کـه ممکن اسـت زن و شوهـر تحت تأثير تألم ناشي از خاطرات گذشته،اين گذشته را بـه طور کامل فراموش کرده باشند.

 

در يک ازدواج موفق،اگر شوهـر فراموش کند بر اساس قولي کـه داده لباسهـاي زنش را از خشکشويي تحويل بگيرد، زن با خود بـه اين نتيجه مي رسد کـه مشغله هـاي کاري شوهـرش بـه قدري زياد اسـت کـه بـه او اسـترس مي دهد. بـه اين نتيجه مي رسد کـه شوهـرش بايد کمي بيشتر بخوابد و اسـتراحت کند. اما همين حادثه وقتي در يک ازدواج ناموفق اتفاق مي افتد،ممکن اسـت زن با خود بـه اين نتيجه برسد کـه شوهـرش آدم ملاحظه کاري نيست،سر بـه هواسـت و توجه کافي ندارد.

 

پايان نزديک مي شود

وقتي ازدواج بـه شرايطي مي رسد کـه زن و شوهـر گذشته را دوباره نويسي مي کنند،وقتي در شرايطي قرار مي گيرند کـه ذهن و چشمشان اجازه نمي دهد با هم ارتباط درست داشته باشند ،بـه شکست انجاميدن آن ازدواج قابل پيش بيني اسـت.در اين زمان،زن و شوهـر پيوسته در شرايط آژير قرمز حرکت مي کنند .ازدواج براي آنهـا يک زجر و ناراحتي مي شود.نتيجه آن مي شود کـه زن و شوهـر هردو پس نشيني کنند و از رابطه خود فاصله بگيرند.

 

گاه زوجهـا وقتي بـه اين مرحله پاياني مي رسند براي مشاوره مراجعه مي کنند ممکن اسـت در ظاهر اين گونه بـه نظر برسد کـه اشکال بزرگي درآنهـا وجود ندارد،آنهـا با هم مشاجره نمي کنند ،سخن اهـانت آميز نمي گويند،رفتار کارشکنانه هم ندارند .آنهـا بـه آرامي و با فاصله درباره روابطشان حرف مي زنند،يک مشاور کم تجربـه ممکن اسـت بـه اين نتيجه برسد کـه ازدواج انهـا با دشواري جدي روبـه رو نيست.و اين درحالي اسـت کـه يکي از آنهـا يا هر دو نفرشان بـه لحاظ احساسي از روابط زناشويي کنار کشيده اند .چهـار مرحله نهـايي مرگ يک رابطه را خبر مي دهد:

1.مشکل ازدواج را جدي مي بينيد.

2.صحبت درباره مشکلات در ظاهر بـه نتيجه نمي رسد،در صدد برمي آييد کـه مشکل را بـه تنهـايي حل کنيد

3.براي خود زندگي موازي درست مي کنيد.

4.احساس تنهـايي از در وارد مي شود.

 

وقتي يک زوج بـه اين مرحله انتهـايي مي رسد،پايان ازدواج رقم مي خورد.متلاشي شدن اين ازدواج از مدتهـا قبل مشهود بوده اسـت.در مواقعي زوجهـا در صدد بر مي آيند از مشاوران در امور زناشويي کمک بگيرند،اما اگر اين زوجهـا مي توانستند از نشانه هـاي خطر آگاهي داشته باشند،خيلي زودتر از بروز مشکل جلوگيري مي کردند.مي توانيد بذرهـاي خطر را در موارد زير جست و جو کنيد: (1)صحبتي کـه زن و شوهـر با هم مي کنند،(2)شکست اقدامات و صحبتهـاي اصلاحي،(3)واکنشهـاي فيزيولوژيکي،(4)بروز انديشه هـاي منفي درباره ازدواج.

 

اما تا زماني کـه بـه انتهـا نرسيده ،هنوز وجود دارد با آنکـه ممکن اسـت عجيب بـه نظر برسد،فکر مي کنم مي توان شمار بسيار زيادتري از ازدواجهـا را از متلاشي شدن نجات داد.حتي ازدواجي را کـه در شرف متلاشي شدن اسـت،مي توان با راهنماييهـاي مناسب نجات داد.متأسفانه ،اغلب ازدواجهـايي کـه کارشان بـه اين مرحله مي کشدازکمکـهـا و راهنماييهـاي نامناسب برخوردار مي شوند .بسياري از مشاوران کـه قصد خير هم دارند بـه زوجهـا توصيه مي کنند از طريق گفـت و گو اختلافات خود را از ميان بر دارند .زماني بود کـه من هم همين کاررا مي کردم .وقتي توانستم طـلاق زوجهـا را پيش بيني کنم،بـه فکرم رسيد کـه مي توانم ازاين کار جلوگيري نمايم.بـه اين نتيجه رسيدم تنهـا کاري کـه بايد بکنم اين اسـت کـه راه گفـت و گو و مشاجره را بـه آنهـا بياموزم تا ميدان ازدواجشان عرصه تاخت و تازچهـاراسب سوار نشود. بعـد از آن ،فکر کردم کـه يک اقدام اصلاحي مي تواند شرايط را تغيير دهد و زن و شوهـر مي توانند اختلافات خود را حل و فصل کنند.

 

اما مانند بسياري از متخصصان ديگر اشتباه مي کردم.بعـد بـه اين نتيجه رسيدم کـه تنهـا در صورتي موفق مي شوم کـه بدانم آنچه در روابط زناشويي کار درست اسـت کدام اسـت .نکات مثبت ازدواجهـاي موفق و با نشاط کدام اسـت.بعـد از شانزده سال مطالعه درباره ازدواجهـاي موفق، بـه اين نتيجه رسيدم راه نجات ازدواج اين نيست کـه چگونه با اختلافات خود برخورد مي کنيد،مهم اين اسـت کـه وقتي با هم اختلافي نداريد و مشکلي در ميان نيست،چگونه با هم کنار مي آييد .بنابراين گرچه اصول هفتگانه من راه برخورد و حل و فصل تضاد و اختلاف را هم نشان مي دهد،ولي اساس کارم متکي بر تقويت درستي و مودتي اسـت کـه در دل ازدواج وجود دارد.

نشانه هایی که طلاق را پیش بینی می کنند

نکاتی درباره اینکـه چگونه ریسک طـلاق را کاهش دهید

 

منتظر باشید کـه کمی بزرگتر شوید و ازدواج کنید

گاهی آمار هـا حاکی از آن اسـت کـه اگر ازدواج بعـد از ۲۵ سالگی اتفاق بیفتد، این ازدواج شانس بـهتری خواهد داشت.زیرا در این صورت با کسی ازدواج کرده اید کـه در صدد ازدواج اسـت.

اگر شما فکر می‌کنید کـه بعـد از انگشتر دست کردن همه چیز آنطور خواهد شد کـه شما می‌خواهید، سخت در اشتباه هستید. شما نمی توانید کسی را تغییر دهید، پس کسی را انتخاب کنید کـه آن چیزی را بخواهد کـه شما می‌خواهید

 

درباره مسائل مهم قبل از ازدواج صحبت کنید

هر دوی شما چند فرزند می‌خواهید؟ این مهم اسـت کـه تمام این سؤالهـا قبل از ماه عسل مشخص شود. آموزش قبل از ازدواج و یـا مشاوره می‌تواند در این موضوع بـه شما کمک کند. مطالعات نشان می‌دهد زوج هـایی کـه این عمل را انجام داده اند رضایت خاطر بیشتری از ازدواجشان دارند و نسبت بـه همسرشان تعهدات بیشتری دارند.

 

فرصتی را برای شناخت روحیـات یکدیگر فراهم کنید

محققان می‌گویند: اگر مدت ارتباط یک زوج بعـد از ازدواج بـه طور میـانگین در حدود ۲ سال و ۴ ماه باشد احتمال طـلاق کمتر خواهد بود. زن و شوهـرهـایی کـه عجولانه ازدواج می‌کنند و یـا زوجهـایی کـه زمان آشنایی طولانی تری دارند، احتمال جدایی در آنهـا بیشتر اسـت.

 

بعـد از ازدواج هیچ چیز تغییر نمی‌کند

اگر شما فکر می‌کنید کـه بعـد از انگشتر دست کردن همه چیز آنطور خواهد شد کـه شما می‌خواهید، سخت در اشتباه هستید. شما نمی توانید کسی را تغییر دهید، پس کسی را انتخاب کنید کـه آن چیزی را بخواهد کـه شما می‌خواهید.

 

شما می‌توانید بحث کنید، اما اجازه ندهید کـه بـه جنگ جهـانی سوم تبدیل شود
بحث کردن قسمت طبیعی یک رابطه اسـت و از طـلاق پیشگیری می‌کند. محققان می‌گویند با دیدن نحوه بحث کردن یک زوج می‌توان طـلاق را پیش بینی کرد.آنهـا بر طبق عکس العمل هـای منفی و مثبت زوجین، این را پیش بینی می‌کنند.

 

مواردی کـه در هنگام بحث کردن باید از آنهـا اجتناب کرد: انتقاد، تحقیر، حالت دفاعی و کارشکنی. بیـاموزید کـه در هنگام مباحثه هـای داغ برای ایجاد لحن مناسب از شوخ طبعی و واژه هـای محبت آمیز اسـتفاده کنید.

 

زمانتان را با هم پر کنید

هر دوی شما نیـاز دارید کـه منافع فردیتان را داشته باشید، اما اگر مرد هر شنبـه بـه زمین فوتبال رود و زن هم جمعه هـا بـه اسـتخر رود و هر کدام زندگی خود را تفکیک کنند و جدا از هم رشد کنند، آنهـا در حال طی کردن پله هـای نزدیک شدن بـه طـلاق خواهند بود.

بیـاموزید کـه با یکدیگر مرتبط باشید، با داشتن فعالیت هـا و سرگرمی هـای مشترک از کنار هم بودن لذت ببرید. راههـای بسیـار عالی برای نزدیکی بیشتر شما وجود دارد مثل بازی کردن، قدم زدن عاشقانه در پارک و در کنار هم اسـتراحت کردن…

 

در کارهـای روزانه شریک هم باشید

اگر یکی از زوجین اکثر کارهـای خانه را انجام دهد و دیگری با شلوار راحتی روزنامه بخواند این نسخه ای دیگر از طـلاق اسـت.

 

مؤدب بودن با یکدیگر همچون غریبـه هـا

در بعضی موارد ما با یکدیگر بدون کمترین احترام رفتار می‌کنیم بدون اینکـه بدانیم کـه چقدر این رفتار می‌تواند خطر ساز باشد، حتی بعضی اوقات با اطرافیـان هم همین گونه رفتار می‌کنیم.از خودمان بپرسیم آیـا این رفتاری کـه با همسر، دوستان، آشنایـان، همکاران حتی غریبـه هـا دارم، می‌پسندم کـه با من داشته باشند؟

با یکدیگر بـه گونه ای احترام آمیز صحبت بگویید، تعارفات و لطفاً و متشکرم را بیشتر از کلمات آزاردهنده بکار ببرید.

 

محققان می‌گویند: اگرمدت ارتباط یک زوج بعـد از ازدواج بـه طور میـانگین در حدود ۲ سال و ۴ ماه باشد احتمال طـلاق کمتر خواهد بود. زن و شوهـرهـایی کـه عجولانه ازدواج می‌کنند و یـا زوجهـایی کـه زمان آشنایی طولانی تری دارند، احتمال جدایی در آنهـا بیشتر اسـت
مشکل دارید؟ کمک بگیرید

 

آیـا شما از افسردگی رنج می‌برید؟ آیـا یکی از شما فریب خورده اید؟ اگر نشانی‌هـایی از مشکلات در بین شما وجود دارد ریسک طـلاق در بین شما بالا رفته اسـت. برای حل این مشکلات، تا وقتی کـه دیر نشده، بـه مشاوره روید و یـا از وسیله دیگری اسـتفاده کنید، فقط در صدد حل آن باشید.

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا