موفقیت و پیشرفت

مهمترین خصوصیات رهبران بزرگ | چگونه دیگران را رهبری کنیم؟

مهمترین خصوصیات رهبران بزرگ | چگونه دیگران را رهبری کنیم؟

مهمترین خصوصیات رهبران بزرگ | چگونه دیگران را رهبری کنیم؟

زمانی که یک شخص به رهبری مي رسد باید چنان به کمالات رسیده باشد که بتواند با اعضای تیم خود به درستی رفتار کند و درک متقابل داشته باشد تا اعضای تیم احساس امنیت داشته باشد در این مقاله ویژگی مهم یک رهبر کارامد بازگو مي کنیم .

 

دو ویژگی مهم برای اینکه فرد به عنوان یک رهبر انتخاب مي شود :

1- فرد به طور ذاتی با ویژگی های ژنتیکی رهبری زاده مي شود

2- به مرور با آموختن و بکار بردن شیوه های رهبری در این امر پیشرفت مي کند

نگران نباشید حتی اگر شما رهبر زاده نشده اید زیرا شما مي توانید با تمرین تنهایی به رهبری برسید .

 

برقراری ارتباط مناسب با همه به تناسب ظرفیت ها

هميشه رهبران عالی رتبه دارای یک ویژگی مشترک هستند و آن هم این که، با اطرافیان خود به درستی ارتباط برقرار مي کنند. شاید فکر کنید که این کار آسان اسـت اما این کار را از همين حالا شروع کنید. در اتاقی که هستید سعی کنید با همه افراد به تناسب نیازها، ظرفیت ها و چیزهایی که نیاز دارید ارتباط برقرار کنید و سعی کنید رضایت نسبی آن ها را فراهم کنید.

 

مطمئنا کار آسانی نیست اما شدنی اسـت و فقط رهبران عالی رتبه و برتر با تمرین به آن مي رسند.شگرد های ارتباطی که مدیران از آن بهره مي برند دارای شاخصه های مختلفی اسـت که آن ها را از دیگران جدا مي کند. ارتباط مداوم با همه اعضای تیم به طور موثر یکی از این شگرد هاسـت.

مهمترین خصوصیات رهبران بزرگ | چگونه دیگران را رهبری کنیم؟

مهارت در کار و داشتن بلوغ اجتماعی و کاری

در حالی که اصیل بودن ، اخلاقی بودن و کاریزماتیک بودن همه مهارت های عالی برای یک رهبر اسـت ، اما یک ویژگی که غالباً از آن غفلت مي شود بلوغ اسـت. تصميم گیری آگاهانه و روشنگری ، مشاوره دادن به توانمندسازی دیگران و امتناع از حاکم کردن احساسات ، همه نشانه های یک رهبر بالغ اسـت. بلوغ راهی برای ایجاد اعتماد اسـت. این مزیت نه با افزایش سن ، بلکه با ذهن آگاهی و پذیرش اشتباهات به عنوان یک پل برای پیروزی ( از شکست ) و برای افزایش مهارت ها، بدست مي آید.

 

رهبر باید انعطاف پذیر باشد در شرایط سخت و پیچیده

توانایی تغییر وضعیت و انعطاف پذیر از موقعیت های دشوار برای یک رهبر ضروی اسـت، زیرا این انعطاف پذیری اسـت که به یک تیم اطمينان و امنیت مي دهد تا در مسیر خود پیشرفت کنند. یکی دیگر از ویژگی ها انعطاف پذیری اسـت مقاومت پذیری در جهت انعطاف اسـت، و این بدین معنی اسـت که رهبر راه حل های دیگری را تست مي کند و تیم را بدان ترغیب مي کند. این کار موجب مي شود که از درجا زدن و نا اميدی دور شده و به رشد تیم کمک کند.

 

یکی از ویژگی های مهم رهبر مسئولیت پذیری در تیم اسـت

یکی از ویژگی های یک رهبر عالی رتبه این اسـت که تیم را برای پذیرش مسئولیت هایی راهنمایی مي کند. به هر کدام از اعضای تیم کاری واگذار مي کند و از در قبال هر کار، از آن ها پاسخ مي خواهد. اگر رهبری تا به اینجا پیش برود، و فقط مسئولیت را به گردن زیر دستان بیندازد، یک رهبری تحکمي اسـت. اما یک رهبری عالی و پر طرفدار، کار کسی اسـت که مسئولیت کار و تصميمات خود را مي پذیرد. او حتی خود را ملزم مي کند که در مورد اشتباهاتش با تیم صحبت کند و نشان دهــد که مسئولیت پذیر اسـت.

مهمترین خصوصیات رهبران بزرگ | چگونه دیگران را رهبری کنیم؟

همیشه تشنه یاد گیری باشید

اگر شما یک کارمند جدید باشید ، عطش دانش مهم اسـت ، اما یادگیری برای رهبران نیز مهم اسـت. به عنوان یک مدیر یا مالک ، این مهم اسـت که شما همچنان در مورد صنعت و علایق شخصی خود بیاموزید. تمایل به یادگیری مي تواند در هنگام رشد شرکت و مدیریت کارمندان خود مزیتی به شما دهد. به کمک افزایش یاد گیری مي توانید به طور مستقیم و غیر مستقیم روی رهــبری خود تــاثیر بگـذارید.

 

سعی کنید سازگاری و تطبیق پذیر باشید

این که شرایط کاری بالا و پایین دارد، چیزی اسـت که همه مدیران به آن اعتقاد دارند. اما این که بتوانید در شرایط سخت سازگار باشید و خودتان را با شرایط وفق دهید کار هر کسی نیست. تطبیق پذیری یعنی این که در شرایط بحرانی، کاری مي کنید که در جهت اهداف تیم و شرکت و کسب و کار، تغییراتی ایجاد مي کنید که همه به سود تیم تمام مي شود.

 

تطبیق پذیری مستلزم این اسـت که بتوانید تیم را برای رویارویی با چیزهایی که از پیش تجربه اش نکرده اند، آماده کنید. البته این کار نیاز به اعتماد به نفس و ریسک پذیری دارد.

مهمترین خصوصیات رهبران بزرگ | چگونه دیگران را رهبری کنیم؟

یک رهبر باید شجاع باشد 

یک رهبر باید شجاع باشد تا بتواند شرایط جدیدی را برای تیم تعریف کند. حتی وقتی که یک رهبر با تمام قوای خود، یک تصميم اتخاذ مي کند، در عین حال، باید بتواند درجه نا امنی سطح دو و سه را هم تشخیص دهد تا دچار غافلگیری نشوند. این گونه رهبر ها با تیم خود در مورد این نا امنی ها و شرایط اسـتثنایی صحبت مي کند و مشاوره ميگیرد و آن ها را برای مواجه با هر چیزی آماده مي کند. این کار بیشتر شبیه به دور اندیشی یک رهبر اسـت.

 

رهبر باید متواضع باشد 

یک رهبر، معمولا فردی اسـت که موفقیت یک تیم کاملا به او ارتباط دارد. در چنین حالتی وقتی او به موفقیتی مي رسد، مي تواند سر شار از فخر و غرور شود. اما رهبری دلخواه تر و دلپسند تر اسـت و مشی او دنبال کردنی تر اسـت که فروتنی را از خود به نمایش بگذارد.

 

چنین رهبری اینگونه القا مي کند که موفقیت او، و تیمش، به خاطر تلاش تک تک اعضای تیم اسـت. رهبری که به این موضوع معترف اسـت، تاثیرات مثبت و مستقیم و غیر مستقیم این کار را به تیم تزریق مي کند و بهره برداری بهتری خواهد کرد.

 

رهبر باید احساس امنیت رفتاری برای اعضای تیم ایجاد کند 

سادگی در رفتار موجب مي شود که تیم به شما نزدیک تر باشد و احساس بهتری در مورد شما و تصميمات شما داشته باشند. وقتی که از هر نظر در دسترس باشید و دارای افکار خاص و فانتزی نباشید دیگران بیشتر تمایل به دنبال کردن شما دارند.

 

اگر بیش از حد پیچیده ، پیشرفته یا فانتزی باشید تیم از شما فاصله مي گیرد و این اصلا به نفع تیم و اهداف مجموعه نیست. خاکی بودن تعریف بهتری از سادگی اسـت. هميشه ما افراد خاکی و بی غرور را بیشتر دوست داریم چرا که به فطرت مان نزدیک تر اسـت. معمولا حرف این افراد برش بیشتری دارد و کلامشان موثر تر اسـت.

 

رهبر باید به اعضای تیم کمک کند 

 

نمونه ای از مفید بودن که در شان روسا و مدیران عالی رتبه اسـت این اسـت که، به اعضای خود بگویید که در کجا نیاز به کمک دارند و شما از پس این کار بر مي آیید. معمولا یک رهبر عالی رتبه افرادی را جذب مي کند که از پس کار خودشان بر مي آیند اما اگر این تشریک مساعی در کار باشد، و کارکنان بدانند مدیر پا به پای ان ها در تلاش اسـت و در جهت بهبود پروژه عمل مي کند بهتر مي توانند روی کارها سوار باشند و به هدف برسند.

مهمترین خصوصیات رهبران بزرگ | چگونه دیگران را رهبری کنیم؟

رهبر شوخ طبع و خنده رو باشید

در مدت زمانی که دارید روی پروژه ای کار مي کنید، بهتر اسـت که کمي شوخ طبع باشید. با شوخ طبعی مي توانید به راحتی شرایط بحرانی را مهار کنید و از شدت تنش ها کم کنید. اگر شما فردی شوخ طبع باشید کارمندان بیشتر به شما اعتماد مي کنند و حاضرند تلاش کنند تا همه چیز به خوبی پیش برود.

 

شوخ طبعی جو حاکم بر محیط کار و تیم را سبک مي کند و موجب مي شود همه با انرژی و به راحتی و با آرامش خیال کار کنند و به نتیجه برسند. اگر شما تا کنون نقش یک مدیر تحکمي داشته اید لطفا همين حالا شوخ طبعی را وارد کار خود کنید و نتیجه آن را ببینید.

 

یک رهبر خوب درونگرا اسـت

بر خلاف تصور غلط رایج ، افراد درونگرا رهبران بسیار خوبی هستند. آنها معقول و مستدام مشغول به مدیریت هستند و توانایی آنها برای تجزیه و تحلیل دقیق هر موقعیتی گاهی مي تواند نتایج باورنکردنی به همراه آورد. همچنین ، درونگراها ترجیح مي دهند به صحبت کردن گوش دهند ، به این معنی که آنها دیدگاه های مختلفی را در نظر مي گیرند و سپس زمان بیشتری را در تفکر انتقادی قرار مي دهند.

 

یک رهبر خوب در حین مثبت اندیشی واقع گرا اسـت

همه فکر مي کنند باید در طول کار و مدیریت خود واقع نگر باشند تا ضربه نخورند یا غافلگیر نشوند. اما واقع نگر بودن را به معنی منفی نگر بودن تلقی مي کنند. در صورتی که مثبت بودن و تزریق این حس در سراسر تیم مي تواند تجربه های بهتر را ارتقا دهد. مثبت بودن به معنی بی توجهی به واقعیت ها نیست.

مهمترین خصوصیات رهبران بزرگ | چگونه دیگران را رهبری کنیم؟

رهبر پر اشتیاق باشید

هر جا حسی از اشتیاق به چیزی دیده شده، رسیدن به آن چیز، موضوعی اسـت که به وقوع پیوسته اسـت. مدیرانی که به کار و تلاش و رسیدن به اهداف اشتیاق دارند، این حس مثبت را در سر تا سر سازمان و تیم تزریق مي کنند. این اشتیاق مسری اسـت و به راحتی به تک تک اعضا منتقل مي شود و نتیجه های عالی به بار مي آید.

 

رهبر باید پایداری و ثبات در شرایط بحرانی باشد

داشتن یک رهبر خوب نیاز به ترکیبی از صفات خوب دارد. یک صفت کافی نیست. اما در بین تمام صفات ، من معتقدم که یک رهبر باید هم در احساسات و هم در شور و شوق ثبات داشته باشد. وقتی شرکت با هر مشکلی روبرو مي شود ، رهبر کسی اسـت که جمعیت به دنبال آن هستند.

 

پایدار بودن به معنای سرسخت بودن نیست. پایدار بودن بدان معنی اسـت که رهبر ، که پایه و اساس شرکت اسـت ، در هر طوفانی آرام اسـت.در واقع رهبر شدن کار سختی اسـت برای بدست آوردن هر چیزی باید تلاش دو چندانی داشته باشید .رهبر شدن هم تلاش بسیاری ميخواهد .تا بتوانید سازمان خوب با تیم عالی داشته باشید.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا