مدل لباس مردانه

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاســت

اگر مي خواهید خوش تیپ ترین مرد سال شوید امروز به شما بهترین و شیک ترین مدل های کت شلوار مردانه رسمي ، نیمه رسمي و اسپرت را نشان مي دهیم. با نیک شو خوش تیپ ترین باشید . . .

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

در اروپا کت های ۲ دکمه برای مهمانی ها رایج تر اســت ولی ایرانی ها انواع ۳ د کمه را ترجیح مي د هند . هر چه تعداد دکمه بیشتر مي شود کت ها نیمه رسمي مي شوند ؛کت های فانتزی و مدرن و با طراحی نو هم اغلب د کمه بیشتری د ارند .هر آقایی باید حد اقل یک دست کت و شلوار د اشته باشد . بالاخره برای هر کسی مجالس عروسی و مهمانی های رسمي پیش مي آید و در این مواقع کت و شلوار بهترین انتخاب اســت. انتخابی کـــه کاملا هم ریشه های ایرانی د ارد . اگر به کتاب های معتبری کـــه د رباره تاریخچه پوشاک نوشته شد ه سری بزنید ، مي بینید کـــه ۲ نوآوری در دنیای تحولات پوشاک مربوط به ایرانی ها بوده اســت.

 

اول اینکـــه ایرانیان باســتان زیر بالاپوش خود پیراهن و شلوار مي پوشید ه اند و دوم اینکـــه به مرور زمان بالاپوش های ایرانی جای خود را به کت هایی دادند کـــه روی شلوار پوشیده مي شد . خلاصه اینکـــه کت و شلوارهایی کـــه حالا جهانی شده و رنگ به رنگ و مدل به مدل د ر همه جای د نیا پیدا مي شود ، خاســتگاه اولیه اش ایران بوده اســت. از تاریخچه این لباس رسمي کـــه بگذریم نکاتی درباره انواع کت و شلوار وجود د ارد کـــه همه ما برای یک انتخاب د رست به آن نیاز پیدا مي کنیم.

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاستاهميت دکمه

هنگام خرید کت و شلوار حواســتان به تعداد دکمه های کت باشد . کت هایی کـــه دکمه کمتری دارند رسمي تر هستند و باید برای مجالس رسمي انتخاب شوند . علتش هم این اســت کـــه کت های یک یا ۲ دکمه، یقه بازتری د ارند و پیراهن زیر کت بیشتر د یده مي شود ، در نتیجه حالت رسمي تری پیدا مي کند.در اروپا کت های ۲ دکمه برای مهمانی ها رایج تر اســت ولی ایرانی ها انواع ۳ د کمه را ترجیح مي د هند . هر چه تعداد دکمه بیشتر مي شود کت ها نیمه رسمي مي شوند ؛کت های فانتزی و مدرن و با طراحی نو هم اغلب د کمه بیشتری د ارند .

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

رابطه ميان قد و دکمه

بد نیست در انتخاب تعداد دکمه کت به قد تان هم توجه کنید . کت های ۲ د کمه برای مرد ان کوتاه تر و کت های ۳ دکمه برای مردان بلند تر مناسب هستند . این را هم فراموش نکنید کـــه بعضی از کت ها یک ردیف دکمه د ارند و بعضی د یگر ۲ طرف دکمه د ارند . دسته دوم برای افراد چهارشانه مناسب نیستند و عرض شانه ها را بیشتر نشان مي دهند . کت های تک دکمه هم خیلی رسمي هستند و اگر قرار اســت فقط یک د ست کت و شلوار در کمد لباســتان داشته باشید ، بی خیال این کت ها شوید چون خیلی خاص اند .

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

پشمي های اسم و رسم دار

جنس کت و شلوار هم رسمي و غیر رسمي بودن آن را تعیین مي کند . هرچه ميزان پشم پارچه بیشتر باشد رسمي تر از کار در مي آید . معمولا کت های خیلی رسمي صد در صد پشم هستند. مرغوبیت شان هم به کیفیت و نوع پشم به کار رفته بستگی دارد .

 

البته بهتر اســت نقطه ضعف شان را هم بد انید . پارچه های پشمي خیلی بیشتر و سریع تر چروک مي شوند و باید فکر پوشید ن آنها در محیط های اداری و کاری را از سرتان بیرون کنید . چون نظم و آراســتگی آنها در حد یک مجلس رسمي اســت و برای محیط کار مناسب نیستند .

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

اهميت اســتاند ارد بودن

نباید سایز کت و شلوارتان خیلی بزرگ باشد . دقت کنید سرشانه های کت جذب شانه ها باشد نه بزرگ تر از شانه هایتان. قد کت و شلوار غیر از موارد اســتثنا اســتاندارد های ثابتی دارد کـــه باید رعایت شود . همين نکات ظریف باعث مي شود خوش تیپ و برازنده به نظر برسید .

 

برای کت های معمولی کـــه مدل شان خیلی بلند یا کوتاه نیست وقتی کت را مي پوشید ، در حالت ایستاده دست ها را کنار بدن قرار د هید ، قد کت باید تا نوک انگشت شست باشد . قد آستین هم بهتر اســت به اند ازه ای باشد کـــه یکی، دو سانتی متر از لبه آستین پیراهن از زیر آن بیرون بزند .

 

بلندی یقه کت هم باید طوری باشد کـــه یقه پیراهن از کت بیرون باشد .به قد شلوار هم توجه کنید . لبه پشت شلوار باید تا لبه پایین پاشنه کفشتان برسد و وقتی راه مي روید جورابتان دیده نشود . البته حواســتان به رنگ جوراب هم باشد کـــه همرنگ شلوارتان انتخاب کنید .

 

در ضمن این روزها دیگر پوشیدن شلوار خیلی گشاد و خیلی تنگ در کت و شلوار، رواج ندارد .یک نکته مهم در شلوارهای کت و شلوار این اســت کـــه کمر آنها به اندازه نیم تا یک سایز امکان تنگ یا گشاد شدن دارد و برای آنکـــه شلوار مناسب اندامتان د اشته باشید نگرانی زیادی نخواهید داشت.

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

مدل های کت شلوار مردانه مد سال 2021 اینجاست

با رنگ تیره بد رخشید

اگر مي خواهید د ر یک مجلس رسمي مثل جشن عروسی شرکت کنید بهتر اســت سراغ رنگ های تیره بروید . طیف خاکستری تا مشکی کـــه ساده و بدون طرح یا راه راه باشد ، کاملا مناسب اســت. برای این نوع مجالس پارچه های چهارخانه را فراموش کنید چون اصلا رسمي نیستند . این طرح ها بیشتر به درد مهمانی های غیر رسمي مي خورند .

 

 

2.3/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا