فال و طالع بینی

متولدین هر ماه از چه چیزهایی ترس دارند؟

متولدین هر ماه از چه چیزهایی ترس دارند؟

متولدین هر ماه از چه چیزهایی ترس دارند؟

ترس قسمتی از وجود هر کسی است حتی شجاع ترین انسان های روی این کره خاکی بـا خود ترسهایی دارنـد و همـینطور متولدین هر ماه ترسهایی منحصر بـه خودشان دارنـد بـا دانستن این ترس ها مـی توانـیم راحتتر بـه دنبـال راهکار هایی بـاشیم و اینکه خودمـان را بـهتر بشناسیم پس بـا مـا همراه بـاشید .

 

فروردین: دیگران بگوینـد چه کاری بـاید انجام دهنـد

متولدین فروردین بـاید خودشان برای کارهایی که انجام مـی دهنـد تصمـیم بگیرنـد و هرگز امر شدن را نمـی پذیرنـد. اگر متولد فروردین کنترل کارهای خود را نـداشته بـاشد کج خلق و عصبـی مـی شود.

 

او یک جنگجو است و برای رسیدن بـه اهدافش و اثبـات خود مبـارزه مـی کنـد و بزرگ ترین انگیزه او در این راه ، اول بـهترین بودن است و بـاخت تنـها هراس بزرگ یک جنگجو است.قبول شکست بـه عنوان سنگ بنای موفقیت های آینـده و راهنمـایی گرفتن از دوستان بـهترین راه برای مواجهه بـا این ترس است .

متولدین هر ماه از چه چیزهایی ترس دارند؟

بـی نظمـی از بزرگترین ترس های این افراد است

 

اردیبـهشت: بـی نظمـی

مـی توان گفت روتین ثابت برای متولد اردیبـهشت حکم اکسیژن دارد بـه طوری که بدون آن نمـی توانـد نفس بکشد. متولد اردیبـهشت از تغییر هراس دارد و آن را بـا بـی نظمـی یکسان مـی دانـد. بـه عقیده او تغییر بـاعث پیشرفت نـیست بلکه بـاعث ایجاد نارضایتی و شرایط نامساعد است.

 

نـیاز درونـی و عمـیق متولد اردیبـهشت زنـدگی در رفاه و آسایش است.او مـی توانـد از ساده ترین چیز ها مثل غذای خوب ، وسایل خانـه خوب و حتی یک تابلو یا فرش زیبـا هم لذت ببرد و تهدید کننـده این رفاه ف تغییرات ناخواسته و بـی ثبـاتی است که بزرگ ترین ترس درونـی اوست .تقویت روحیه ریسک پذیری و دل بـه دریا زدن بـهترین راه رویارویی بـا این ترس است .

 

خرداد: زنـدگی کسل کننـده

متولد خرداد روحیه کنجکاوی دارد و بـه دنبـال پیدا کردن راهی برای تفریح و سرگرمـی است. اگر مـی خواهید یک خردادی را بترسانـید او را بـا یک زنـدگی کسل کننـده تهدید کنـید.

 

او بسیار اجتمـاعی ، فعال ، بـا هوش و حافظه بـالاست که همـیشه در حال جمع آوری اطلاعات و ارتبـاط برقرار کردن بـا دیرگان است ، بنابراین جای تعجب نـیست که بزرگ ترین ترس درونـی او تنـها مـانـدن بـاشد .بـهترین راه رو در رو شدن او بـا تنـهایی نوشتن و نویسنـدگی است که مـی توانـد بـه بـهترین شکل این ترس درونـی او را کم کنـد و نـیرو های ارتبـاطی او را فعال نگه دارد.

متولدین هر ماه از چه چیزهایی ترس دارند؟

این افراد از ترک شدن بـه شدت هراس دارنـد

 

تیر: ترک کردن

متولد تیر بسیار محافظه کار است و همـیشه از ترک شدن مـی ترسنـد. اگر تصمـیم دارید بـه او نزدیک شوید و رابطه ای را بـا او شروع کنـید بـهتر است قبل از هر اقدامـی نظر او را بپرسید زیرا متولد تیر از این که هرگز بـه او بـازنگردید هراس دارد.

 

امنـیت بزرگ ترین اولویت متولد تیر مـاه است . او همچنـین دارای ادراک بسیار حساس و پیچیده ای است که در محیط های شلوغ و غیر قابل پیش بـینـی اداراکات بسیار حساس او دچار سردرگمـی شده و احساس نا امنـی و ترس در او بـه وجود مـی آورنـد .در مکان های شلوغ بـهترین راه مواجهه بـا این مشکل محدود کردن ادراکات و نگاه داشتن تمرکز حواس در محیط کوچک اطراف خود است .

 

مرداد: دوست داشته نشدن

متولد مرداد دوست دارد دیگران او را همـانطور که هست دوست داشته بـاشنـد. امـا اگر در عمق شخصیت او کنکاش کنـید متوجه مـی شوید بزرگ ترین ترس او این است که دیگران دوستش نـداشته بـاشنـد.متولد مرداد مـاه بـه حق از خطر حسادت دیگران که مـی توانـد موجب خراب شدن کار ها و موقعیتشان شود بـه خوبـی آگاه است و سبب ترسش هم همـین است . بـهترین عکس العمل در مواجهه بـا این خطر مدیریت آن بـا تدبـیر و بـه دور از عصبـانـیت و کله شقی است .

متولدین هر ماه از چه چیزهایی ترس دارند؟

بـه یک شهریوری همـیشه حس ارزشمنـد بودن هدیه کنـید

 

شهریور: بـی ارزش بودن

متولد شهریور ترجیح مـی دهد شناخته نشود تا این که دیگران او را بـه چشم یک فرد سطح پایین ببـیننـد. بـه علت این که همـیشه دوست دارنـد بـی عیب و نقص بـاشنـد بـیش از حد تلاش مـی کننـد.او بـه شدت کمـالگراست و انتظارات زیاد و بعضا غیر واقعی از خود دارد. بـیمـاری او را ناتوان مـی سازد و متولد شهریور از هر نوع ناتوانـی و ضعف که او را از تمـام و کمـال بودنش دور کنـد بـه شدت هراس دارد .بـهترین راه رو در رویی بـا این ترس در عین توجه ، بـه نکات سلامتی جسمـی ، دوری از افکار منفی و تقویت مثبت نگری در خود است .

 

مهر: جدا شدن

متولد بـه داشتن یار و شریک بسیار معتقد است و بـاورش این است که بـا دیگران بـیشتر مـی توان بـه موفقیت رسید تا بـه تنـهایی. این موضوع نـه تنـها بـه ازدواج بلکه بـه دوستی ها و همکاری ها هم مربوط مـی شود. از نظر متولد مهر هر شراکتی در آینـده بـا جدایی مواجه مـی شود و هیچ رابطه ای دائمـی نـیست.

 

متولد مهر آینـده را نتیجه تصمـیم های امروزش مـی دانـد . نگرانـی او در تصمـیم گیری بـاعث ترسش از آینـده ، و آینـده بـاعث وسواس و نگرانـی اش در تصمـیم گیری مـی شود.بـهترین راه مواجهه بـا این ترس بکار گرفتن نـیرو های ذهنـی خود بـه شکلی مثبت بـه دور از منفی انـدیشی و اجتناب از افراط در تجزیه و تحلیل مسائل و تصمـیم گیری هاست.

 

آبـان: دائم مراقب بودن

متولد خرداد از این که دیگران از اسرارش بـا خبر شونـد احساس بـی ارزش بودن مـی کنـد و زنـدگی در جایی که تمـام حرکاتش زیر نظر بـاشد برای او غیر قابل تحمل است.او یک کاراگاه مـادرزاد است و مـی دانـد چطور از اسرارش محافظت کنـد بـا این حال طبـیعت شکاک ، محافظه کار ، حسابگر و سیاست پیشه اش اغلب او را در رابطه های صمـیمـی دچار خیالبـافی ، شک و سوءظن مـی کنـد که هم علت و هم معلول ترس درونـی او از صمـیمـیت زیاد است .مبـارزه او بـا طبـیعت شکاکش و تقویت حس صمـیمـیت و اعتمـاد بزرگ ترین چالش او برای رویارویی بـا این ترس است.

متولدین هر ماه از چه چیزهایی ترس دارند؟

نـیاز بسیار زیاد بـه استقلال و آزادی

 

آذر: زنـدگی کوته فکرانـه

اشتهای متولد آذر در فرهنگ نامحدود است بنابراین اگر در یک مکان محدود زنـدگی کنـد که نتوانـد بـه مـاجراجویی ها و کنجکاوی هایش بپردازد احساس ناامـیدی مـی کنـد.نـیاز عمـیق و درونـی متولد آذر بـه ازادی و استقلال و ترس از دست دادن آن ها خودش را بـه شکل کلاستروفوبـیا یا تنگنا هراسی نشان مـی دهد که بعضا بـاعث بـه وجود آمدن مشکلاتی نظیر ترس از آسانسور یا مترو شلوغ مـی شود .دروی از مکان های تنگ و شلوغ و مواجهه نشدن بـا این ترس ها بـهترین راه برای کم کردن عوارض آن هاست .

 

دی: پتانسیل تلف شده

متولدین دی مـاه جاه طلب هستنـد. جاه طلب برای پول و شهرت. آن ها ارزش زمـان را بـیشتر از هر شخص دیگری مـی داننـد. مـی داننـد که چه توانایی هایی دارنـد و این زنـدگی همـان چیزی است که مـی خواهنـد. آن ها هرگز بـه خاطر یک ساعت استراحت بـیشتر رویاهای شان را تلف نمـی کننـد و این کابوس آن ها را بـیشتر از هر چیزی هشیارتر مـی کنـد.

 

او بـه شدت هدفگراست و غالبـا تمـام زنـدگی خود را بـه یک ایده خاص اختصاص مـی دهد و سعی و تلاش و سرمـایه گذاری زیادی هم مـی کنـد تا رویاهای خود را بـه واقعیت تبدیل کنـد و اگر شکست بخورد ممکن است نتیجه سال ها تلاشش بـه هدر رود. همـین او را در یک حالت ترس و اضطراب دائم از اتفاقات و بد شانسی های ناشناخته که ممکن است بـاعث عدو موفقیتش شونـد نگه مـی دارد.داشتن پلان B و قرار دادن احتمـال شکست در کار ها او را در مواجهه بـا این ترس قوی تر مـی کنـد .

 

بـهمن: محروم شدن

بـهمن مـاهی ها ترس از احساس عدم تعلق و محروم شدن دارنـد. بـه اعتقاد آن ها هیچکس مستحق نادیده گرفته شدن نـیست.او فردی بـا معیار های اخلاقی بـالا و درک و شهود و بـینشی بـی نظیر است که در عشق و قدرت ایثار و گذشتش نسبت بـه تمـام موجودات تبلور مـی یابد . او بـه انسان و انسانـیت عشق مـی ورزد ولی ترسی عمـیق از همرنگ و هم شکل شدن بـا انسان های عادی او را بـه آرامش انزوا و تنـهایی سوق مـی دهد .بـهترین راه کمتر کردن این ترس پنـهان شرکت هر چه بـیشتر در اجتمـاعات و مراسم و حضور در مـیان مردم عادی است .

متولدین هر ماه از چه چیزهایی ترس دارند؟

ترس از مرگ ترسی که در بـیشتر افراد وجود دارد

 

اسفنـد: مرگ

از نظر متولدین اسفنـد مـا انسان ها در دنـیایی زنـدگی مـی کنـیم که مرز بـین مرگ و زنـدگی است و بزرگ ترین ترس آن ها ترس از مرگ است.او موجودی دوست داشتنـی ، بـا ظرفیت و بـی تعصب بـا روحیه ای بسیار حساس و تاثیر پذیر است . این متولد آخرین مـاه سال بـه چنان پختگی و شخصیتی در بـین دیگر مـاه ها رسیده که در ضدیت کامل بـا درگیری و ستیز بـه سر مـی برد . مبـاحث  پیچیده و درگیر کننـده و چالش برانگیز در او ترسی پنـهان و آزار دهنـده ایجاد مـی کننـد.‌درس گرفتن از گذشته و رویارویی مثبت و نترسیدن از مبـارزه صحیح بـا زنـدگی بـهترین راه رهایی از این ترس است .

 

 

3/5 - (2 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا