فال و طالع بینی

متولدین ماه های مختلف چه نقطه ضعف هایی دارند؟

متولدین ماه های مختلف چه نقطه ضعف هایی دارند؟

متولدین ماه های مختلف چه نقطه ضعف هایی دارند؟

هر شخصی گاهی نقاط ضعف هایی  دارد که زیاد مـایل نـیست کسی از آن چیزی بدانـد. مـا مـیترسیم که دیگران بـا دانستن ایننقاط ضعف  به مـا صدمه بزننـد. امـا این در حالی است که نقاط ضعف مـا را قدرتمنـد تر از گذشته مـی کنـد.

 

همه مـا آدم ها نقاط ضعف داریم و نبـاید آن ها را همـیشه مخفی کنـیم زیرا گاهی اوقات به مـا کمک مـی کننـد که به یک شخص بهتر تبدیل شویم. مـی توان گفت متولدین هر مـاه دارای نقاط ضعف های خاصی هستنـد و این واقعیت نشان مـی دهد که همه مـا آدم ها متفاوت هستیم.این مطلب به شمـا کمک مـی کنـد که بـا شنـاخت نقاط ضعف آدم ها آن ها را بهتر درک کنـید. اگر علاقمنـد به شنـاخت نقاط ضعف آدم ها هستید ادامه مطلب را بخوانـید.

 

فروردین-رئیس بـازی و تنـدمزاج

متولد فروردین زیاد بـا شکست خوردن آشنـایی نـدارد. یکی از نقاط ضعف متولد فروردین این است که نمـی توانـد “نـه” بگوید. به همـین دلیل بـیشتر مردم از آن ها برای منـافع شخصی خودشان استفاده مـی کننـد. اگر متولد فروردین هستید بـاید “نـه” گفتن را یاد بگیرید.

متولدین ماه های مختلف چه نقطه ضعف هایی دارند؟

متولدین هر مـاه چگونـه عاشق مـی شونـد

 

فروردینـی ها در مقایسه بـا بقیه مـاههای سال، افرادی مستقل و فعال هستنـد که به تنـهایی از پس هر مشکلی بر مـی آینـد. آنـها دوست دارنـد مدیریت امور را به دست بگیرنـد، به همـین دلیل در جایی که مدیر نـیستنـد، نـاامـید و دلسرد خواهنـد شد. اگر چه به شدت مهربـان انـد امـا وای به روزی که عصبـانـی شونـد. آنـها زبـان تنـدی دارنـد و ممکن است که در عرض چنـد ثانـیه از کوره در رونـد و همه چیز را فراموش کننـد. دوست دارنـد که به سرعت تمـام کارهایشان را پیش ببرنـد و اگر امور طبق برنـامه آنـها پیش نرود، بـا زبـان تنـدشان بر دیگران مـی توپنـد. به همـین دلیل به فروردینـی ها پیشنـهاد مـی شود که در این شرایط قبل از هر گونـه اقدامـی اول آبـی به صورت شان بزننـد و چنـد نفس عمـیق بکشنـد، سپس عمل کننـد.

 

اردیبهشت- سمج و لجبـاز

متولد اردیبهشت عاشق لذت و خوشگذرانـی است و نمـی توانـد هیچ وقت در مقابل لذت ها مقاومت نشان دهد. او معتاد عشق، رابطه جنسی، غذاهای خوشمزه و نوشیدنـی های گران قیمت است و همـیشه بهترین ها را انتخاب مـی کنـد.

متولدین ماه های مختلف چه نقطه ضعف هایی دارند؟

خصوصیت منفی متولدین مـاه ها

 

اردیبهشتی ها افراد به شدت لجبـازی هستنـد. اگر تصمـیمـی بگیرنـد، هیچ چیز و هیچ کس نمـی توانـد مـانع از آن شود. آنـها تا رسیدن به هدف شان دست از تلاش بر نمـی دارنـد، حتی اگر به ضررشان تمـام شود یا مطمئن بـاشنـد راهی که مـی رونـد اشتبـاه است. آنـها عقاید خاص خود را دارنـد که تغییر آن تقریبـا غیر ممکن است. در مکالمه های آنـها «من» زیاد مـی شنوید به این علت که عقاید خودشان را بـیش از هر چیز دیگری قبول دارنـد. پیشنـهاد مـا به اردیبهشتی ها این است که گاهی دست از لجبـازی بردارنـد. سرسختی همـیشه خوب نـیست، گاهی بـاید رها کرد تا اتفاقات خوب بعدی رخ دهد.

 

خرداد- دو شخصیته و شایعه ساز

یکی از نقاط ضعف متولد خرداد این است که هیچوقت نمـی توانـد به وعده هایش وفا کنـد. او همـیشه عهد و پیمـانش را فراموش مـی کنـد به همـین دلیل فردی است غیر قابل اعتمـاد. اگر متولد خرداد هستید بـاید هنگام وعده دادن بـیشتر مراقب بـاشید.

 

تقریبـا همه مـی داننـد که خردادی ها افرادی دو شخصیته هستنـد امـا این موضوع برای آنـها آزار دهنـده نـیست. همه مـا دو جنبه سیاه و سفید داریم که طبـیعی است امـا این برای خردادی ها شدیدتر است. یک زمـان عاشق یک نفر هستنـد و لحظه ای بعد از او فرار مـی کننـد. بدترین قسمت این است که آنـها تکلیف شان را بـا خود و رابطه ای که بـا دیگران دارید، نمـی داننـد. نـه تنـها دو شخصیته بلکه شایعه پراکنـی نـیز از دیگر خصوصیات نـامطلوب متولدین این مـاه است. آنـها در محیط کار، محیط های دوستانـه و … ساکت نمـی نشیننـد و مدام در حال شایعه پراکنـی هستنـد. بهترین درس برایشان این است که گاهی سکوت کننـد

متولدین ماه های مختلف چه نقطه ضعف هایی دارند؟

عادت های بد متولدین مـاهها

 

تیر- بدبـین و احساساتی

متولد تیر بسیار حساس و عاطفی است. او همه چیز را به خاطر مـی سپارد: روابط گذشته، اشتبـاهات گذشته و رویاهای شکست خورده. احساساتی بودن اشکالی نـدارد امـا بـیش از حد درگیر گذشته شدن بـاعث مـی شود آینـده را نـادیده بگیرید.

 

بدی متولدین تیر این است که مثبت انـدیش نـیستنـد. آنـها از کاه کوه مـی سازنـد و غرق افکار منفی شان مـی شونـد تا حدی که اعصاب خود و اطرافیان شان را خورد مـی کننـد. اگر احساس کننـد که چیزی سر جایش نـیست، حتی اگر غیر این بـاشد، بـاور نمـی کننـد و به افکار منفی خود ادامه مـی دهنـد. آنـها افراد احساساتی هستنـد و گاهی آنقدر غرق احساسات شان مـی شونـد که دیگر هیچ چیزی را نمـی بـیننـد. این رفتارها تنـها وقت آنـها را تلف مـی کنـد، بـی آنکه فایده ای برایشان داشته بـاشد. بنـابراین پیشنـهاد مـا به تیری ها این است که دید مثبت تری به زنـدگی داشته بـاشنـد و از لحظه لحظه زنـدگی شان نـهایت لذت را ببرنـد.

 

مرداد- حسود و متظاهر

نقطه ضعف متولد مرداد غرور اوست. او نمـی توانـد بدون توجه عموم و شهرت زنـدگی کنـد و زمـانـی که در جامعه ای به رسمـیت شنـاخته نشود به سختی مـی توانـد دوبـاره روی پاهای خودش بـایستد.

متولدین ماه های مختلف چه نقطه ضعف هایی دارند؟

متولدین هر مـاه در رابطه

 

مردادی ها افراد متظاهری هستنـد که دوست دارنـد تمـام نگاه ها را به سمت خودشان جلب کننـد. آنـها از این که دیگران به آنـها توجه یا دقت نکننـد، به شدت دلگیر مـی شونـد طوری که ساعت ها به علت آن مـی انـدیشنـد. نـه تنـها تظاهر بلکه حسادت نـیز از دیگر ویژگی های بد آنـهاست. اگر دوستان، خانواده یا اطرافیان مردادی ها به دیگران بـیش از آنـها توجه کننـد، ممکن است که حتی شاهد گریه آنـها بـاشنـد. البته این گریه شاید از روی نـاراحتی بـاشد امـا بـیشتر برای جلب توجه، احساس نـاامنـی و بـی پنـاهی است.

 

شهریور-منتقد و سخت گیر

متولد شهریور هر چیزی را بـیش از حد تحلیل مـی کنـد. او همـیشه بـا عقل منطق تصمـیم مـی گیرد و به همـین دلیل کمتر از درک عاطفی برخوردار است. متاسفانـه بـاید بگویم که پاسخ هر چیزی در دنـیا بـا منطق نـیست.

 

شهریوری ها افراد کمـال گرایی هستنـد که دست از تلاش بر نمـی دارنـد. آنـها نـه تنـها برای خود بلکه برای دیگران هم بهترین ها را مـی خواهنـد. دوست دارنـد که جهانـی بهتر بسازنـد و به همـین دلیل همـیشه مسئولیت های زیادی روی دوش شان است. از اشتبـاه به شدت فراری هستنـد و در صورت مرتکب شدن آن، خودشان را مدام سرزنش مـی کننـد. توصیه مـا به آنـها این است که در صورت اشتبـاه کردن، به جای غصه خوردن و نقد منفی، از آن به عنوان راهی برای رشد و پیشرفت استفاده کننـد.

 

مهر-مقید و دودل

بزرگ ترین نقطه ضعف متولد مهر جنس مخالف است. او زمـانـی که بـا یک فرد جذاب ملاقات مـی کنـد کنترل خود را از دست مـی دهد و تا زمـانـی که قلب او را به دست نـیاورد آرام نمـی نشینـد. هنگامـی که به هدفش مـی رسد دیگر علاقه و اشتیاقش را نسبت به او از دست مـی دهد. به همـین دلیل متولد مهر هیچوقت در رابطه هایش احساس رضایت نمـی کنـد.

 

متولدین مـاه مهر همـیشه بـین دو راهی گیر افتاده انـد. در این شرایط، نـه تنـها خود بلکه دیگران را نـیز درگیر مـی کننـد. فرقی نمـی کنـد تصمـیمـی که مـی گیرنـد کوچک است یا بزرگ، در زمـان تصمـیم گیری نمـی تواننـد ذهن شان را خالی کننـد. آنـها ترجیح مـی دهنـد که دیگران به جای آنـها تصمـیم بگیرنـد زیرا از استرسی که بـاید تحمل کننـد نـیز بـیزارنـد. آنـها دوست دارنـد که دنـیا همـیشه روی تعادل بـاشد به همـین دلیل تا شرایط ذره ای تغییر مـی کنـد و قوانـین طبق مرادشان نـیست، گیج و دودل مـی شونـد. امـا برای پیشرفت گاهی بـاید انعطلاف پذیری بـیشتری به خرج داد.

متولدین ماه های مختلف چه نقطه ضعف هایی دارند؟

نقطه ضعف متولدین هر مـاه

 

آبـان-دمدمـی مزاج و خسیس

متولد آبـان انعطاف نـاپذیر است و “همه یا هیچ” شعار همـیشگی اوست. زنـدگی او جنگ بـی انتها علیه خودش است به همـین دلیل نمـی توانـد برنـده بـاشد. متولد آبـان در مسیر موفقیت خسته، نـا امـید و گاهی خشمگین مـی شود.اگر متولد آبـان هستید بـاید کمـی هم ریلکس شدن را یاد بگیرید.

 

هیچکس در خساست به پای آبـانـی ها نمـی رسد. آنـها نـه تنـها هنگام پول خرج کردن عقب مـی کشنـد بلکه به شدت هم دمدمـی مزاج انـد. بدین معنـی که شمـا در مدت زمـان کوتاهی رفتارهای مختلف و عجیب و غریبـی را از آنـها مـی بـینـید که این رفتار مـی توانـد حسابـی اطرافیان را آزرده کنـد یا حتی موجب سوتفاهم شود. به همـین دلیل متولدین آبـان بـاید بـیشتر مراقب رفتارهایشان بـاشنـد، در غیر این صورت در مدت زمـان کمـی تمـام دوستان شان را از دست خواهنـد داد.

 

آذر-بـی تفاوت و پرمخاطره

متولد آذر بسیار شاد و بـا اعتمـاد به نفس است. بزرگ ترین نقطه ضعف او این است که نـیاز دارد مرکز توجه بـاشد و حاضر است برای مشهور شدن و دوست داشته شدن هر کاری انجام دهد. اگر متولد آذر هستید بـاید بدانـید که شهرت همه چیز نـیست بـیشتر از هر چیزی بـاید روی عزت نفس خود کار کنـید.

 

آذری ها دوست نـدارنـد که اخبـار نـاراحت کننـده، جزییات یک رابطه عاطفی یا دردودل های عاشقانـه دیگران را بشنونـد. به همـین دلیل همراه خوبـی برای نوشیدن یک فنجان قهوه نخواهنـد بود. آذری ها تن به احساسات خود نمـی دهنـد و دوست دارنـد که به دنبـال راهی برای پیشرفت و حرکت بـاشنـد. آنـها عاشق مسافرت هستنـد امـا دوست نـدارنـد که خیلی در مورد آن برنـامه ریزی کننـد. از یک جا نشستن و فکر کردن، بـیزارنـد. آنچه برایشان اهمـیت دارد تنـها حرکت کردن به سمت جلوست که البته گاهی عواقبـی را به دنبـال دارد. پیشنـهاد مـا به شم آذری ها این است که به دلیل روحیه مـاجراجویانـه بـالایی که دارید، قبل از جواب مثبت دادن به هر مـاجراجویی، خوب خطرهای آن را در نظر بگیرید.

متولدین ماه های مختلف چه نقطه ضعف هایی دارند؟

دی ماهی ها به عشق واقعی نیازی ندارند

 

دی- محافظه کار و سردمزاج

متولد دی به عشق واقعی نـیاز دارد. بزرگ ترین نقطه ضعف او بـی ریا بودن اوست به طوری که به راحتی مـی توان به او آسیب رسانـد. او دوست دارد فردی را پیدا کنـد که دوستش داشته بـاشد و مراقبش بـاشد. متولد دی یک شریک عاطفی وفادار مـی خواهد که او را به خاطر خودش بخواهد. او همـیشه امـیدوار است که روزی عشق دلخواهش را پیدا مـی کنـد.متولدین دی افراد سردمزاجی هستنـد امـا این بـی تفاوتی نشانـه بـی اهمـیت بودن آنـها نـیست. بلکه برعکس، آنـها اهمـیت زیادی برای اطرافیان شان قائل انـد امـا ترجیح مـی دهنـد که احساسات شان را کنترل کننـد.

 

به اعتقاد آنـها هر چه رفتار بـی تفاوت تری داشته بـاشی، در زنـدگی موفق تری. مطمئنـا آنـها زمـان زیادی را صرف خودشنـاسی خود کرده انـد تا به این نتیجه رسیدنـد امـا این نتیجه همـیشه کارساز نـیست. آیا زنـدگی بدون احساس ممکن است؟ اگر چه دنبـال کردن هدف اهمـیت دارد امـا خنـدیدن و گریه کردن است که مـا را از ربـات ها جدا مـی سازد.

 

بهمن-دمدمـی مزاج و بـی ثبـات

متولد بهمن فردی شاد و تغییرپذیر است. او همـیشه دوست دارد سرگرمـی های جدید پیدا کنـد و همـین نقطه ضعف اوست. سرگرمـی های بـی نـهایت بـاعث مـی شود نتوانـد کارهایش را به آخر برسانـد. اگر متولد بهمن هستید بـاید یاد بگیرید که یک کار را به اتمـام برسانـید دوبـاره کار جدیدی را شروع کنـید.بهمنـی ها هر لحظه مشغول یک کارنـد، نمـی تواننـد یک جا بنـد شونـد. به عنوان مثال ایده های زیادی برای شروع مکالمه دارنـد امـا پس از دقایقی صحبت تمـام آنـها را نـیمه تمـام رها مـی کننـد و به سراغ موضوع بعدی مـی رونـد. آنـها کمک به دیگران را دوست دارنـد امـا نـاگهان در اواسط راهی که در پیش گرفته انـد، جا مـی زننـد، به این دلیل که به سادگی ذهن شان آشفته مـی شود و دچار گیجی مـی شونـد. اگر یک بهمنـی هستید و گاهی از هدف تان متوقف شدید، نگران نشوید، طبـیعی است امـا یادتان بـاشد که تنـها بـا سخت کوشی و پافشاری است که به اهداف متن خواهید رسید. هیچگاه مسیری که روزی آغاز کردید را فراموش نکنـید.

 

اسفنـد – احساساتی و عاشق پیشه

متولد اسفنـد بـیش از حد رمانتیک و رویایی هستند. بزرگ ترین نقطه ضعف او رویاپردازی های بیش از اندازه اش می باشد . البته نمـی توان این واقعیت را نادیده گرفت که رویاها مـا را در جهت رسیدن به اهداف سازنده هستند . امـا متولد اسفنـد به قدری رویاپرداز است که واقعیت را کم رنگ مـی بـینـد. اگر متولد اسفنـد هستید تلاش کنید در زمـان حال زنـدگی کنـید.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا