کسب و کارها

لیست شرکت های حمل و نقل اردبیل

تیز بار اردبیل       ۰۴۵۳۳۶۳۴۱۴۱   اردبيل جاده خلخال سه راهي كورائيم شهرك حمل ونقل تیزبار

امن ترابر ۰۴۵۳۲۳۶۹۷۳۵   اردبيل كيلومتر۲۰ جاده اردبيل به آستارا

سيمان كاراردبيل    ۰۴۵۳۲۳۶۹۸۲۰   نمين-جنب كارخانه سيمان اردبيل-پايانه سيمان-شركت حمل ونقل سيمان كار اردبيل

عقاب بار مغان      ۳۲۷۲۳۱۱۱         پارس آباد -كيلومتر اول جاده پارس آباد بطرف اصلاندوز

يول يولداشي         ۰۴۵۳۲۸۲۸۰۲۰   اردبيل بيله سوار كمربندي رو بروي دانشگاه سابق

محسن بار ۰۴۵۳۲۴۲۴۰۳۶   خلخال اول جاده اردبيل

فرآورده نفتي سيال بار اردبي  ۰۴۵۳۳۸۲۱۴۱۵   اردبيل كيلومتر پنج جاده اردبيل به مشگين شهر تاسيسات انبار ۲ شركت نفت اردبيل- سيال بار

آبادان (اردبيل)       ۶۶۳۵۰۵۲          اردبيل كيلومتر ۳جاده خلخال سه راهي كورائيم شهرك حمل ونقل بار

دشت بارنيار         ۰۴۵۳۳۶۱۱۱۰۰   اردبيل كيلومتر ۳ جاده خلخال سه راهي كورائيم شهرك حمل و نقل بار اردبيل غرفه ۲۸

زمان بار اردبيل     ۳۳۶۳۴۲۶۲-۴     جاده خلخال ذ-سه راهي كورائيم-شهرك حمل ونقل غرفه۱۳

گلبارسيمان           ۴۵۳۲۳۶۹۸۶۲     اردبيل روبروي كارخانه سيمان پايانه بار سيمان

دشت بار جعفرآباد   ۰۴۵۳۲۸۸۲۶۱۱   اردبيل بيله سوار شهر جعفرآباد خ امام جنب نيروي انتظامي

عدالت جهان         ۳۳۶۳۴۴۵۵         اردبيل جاده خلخال سه راهي كورائيم شهرك حمل ونقل غرفه ۱۴

لیست باربری های اردبیل

عزت بار رضي     ۰۴۵۳۲۵۸۲۳۳۷   استان اردبيل -شهررضي -دروازه اردبيل

نگين سيمان          ۳۲۳۶۹۸۱۴         پايانه بار سيمان

مژده بار سيمان      ۳۲۳۶۹۸۷۷         رو بروي كارخانه سيمان اردبيل

ارمغان پامنار        ۳۳۸۱۸۹۰۴         اردبيل كيلومتر اتوبان آستارا اول جاده كركرق جنب معاينه فني خودرو

پاياپاي كالاي سبلان ۰۴۵۳۲۳۶۹۸۵۱   كيلومتر ۲۵ جاده اردبيل آستارا پايانه بار سيمان اردبيل

مرواريد سيمان بار  ۰۴۵۳۲۳۶۹۸۶۵   اردبيل نمين جنب كارخانه سيمان اردبيل پايانه بار سيمان

پاكان ترابر اردبيل  ۰۴۵۳۲۳۶۹۸۴۷   جنب كارخانه سيمان اردبيل

اطمينان بار گرمي   ۰۴۵۳۲۶۴۳۸۷۶   گرمي هلال احمر ميدان بسيج

جعفرآباد مغان       ۰۴۵۳۲۸۸۴۳۹۳   كيلومتر ۱ جاده جعفرآباد به بيله سوار – روبروي كارخانه آرد سمبل گلستان

نسيم بار نمين        ۰۴۵۳۲۳۶۹۸۸۰   نمين جنب كارخانه سيمان اردبيل . پايانه بار سيمان

سالم بارمغان         ۰۴۵۵۸۶۸۷۰۸۸   شهرستان گرمي – شهر انگوت – روستاي اللهيارلو

سريع سالم صبا      ۰۴۵۳۲۷۸۲۷۲۸   استان اردبيل پارس آباد مغان خيابان كمربندي شركت حمل و نقل سريع السير سالم صبا

اميربار اردبيل       ۰۴۵۳۳۶۳۴۵۰۳   اردبيل كيلومتر ۳ جاده خلخال سه راهي كورائيم شهرك حمل و نقل بار اردبيل غرفه ۲۵

سپهري    ۳۲۷۵۱۹۱۲         پارس آباد كيلومتر ۱۲ جاده اصلاندوز

تندربار اردبيل       ۳۳۶۳۵۵۰۰         سه راهي كورائيم پايانه بار غرفه۲۳

 

لیست پایانه های باربری اردبیل

سالم سيمان اردبيل   ۰۴۵۳۲۳۶۹۸۳۴   پايانه سيمان اردبيل – جنب كارخانه سيمان

سرعت كارسيمان    ۴۵۲۳۲۲۹۸۶       نمين جنب كارخانه سيمان

رسول بار ۳۳۶۳۴۴۶۷         اردبيل كيلومتر ۳ جاده خلخال سه راهي كورائيم شهرك حمل و نقل بار غرفه ۴

دريابار    ۰۴۵۳۳۶۳۴۴۶۰   اردبيل كيلومتر ۳ جاده خلخال سه راهي كورائيم شهرك حمل و نقل بار اردبيل غرفه ۳

اصلان ترابر         ۳۳۶۲۴۲۱۵         اردبيل كيلومتر ۳ جاده خلخال سه راهي كورائيم شهرك حمل و نقل بار غرفه ۱۵

صادق بار مغان     ۰۴۵۳۲۷۹۴۳۶۷   شهرستان پارس آباد ۱۳ كيلومتري جاده پارس آباد – اصلاندوز جنب كارخانه نساجي قديم

رسالت بار اردبيل   ۰۴۵۳۳۶۳۴۴۳۶   اردبيل كيلومتر ۳ جاده خلخال سه راهي كورائيم شهرك حمل و نقل بار غرفه ۲۱

آرمين ترابر آرتا     ۴۵۳۲۳۶۹۸۴۳     اردبيل كيلومتر ۲۵ ج آستارا رويروي كارخانه سيمان اردبيل

تكتاز ترابر سبلان   ۳۳۶۳۴۴۹۵-۶-۷  سه راهي كورائيم – شهرك حمل و نقل – غرفه ۷

خليج فارس (روح كندي )      ۳۲۸۶۰۲۱۵         اردبيل= مابين بيله سوار و جعفرآباد

سيمان دوستان نمين ۰۴۵۳۵۸۳۱۱۱     كارخانه سيمان اردبيل-پايانه دوستان نمين

تيزبار اردبيل        ۰۴۵۳۳۶۳۴۱۴۱   اردبيل كيلومتر ۳ جاده خلخال سه راهي كورائيم شهرك حمل و نقل بار اردبيل غرفه ۱۸

نور بار   ۳۲۷۸۰۰۸۸         پارس آباد – كيلو متر جاده ۲ اصلاندوز – جنب باسكول رفعيي

تانكربارسبلان        ۳۳۸۱۱۱۷۹         اردبيل جاده مغان انبار نفت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه اردبيل

پيام خلخال            ۰۴۵۳۲۴۲۱۹۵۲   خلخال جاده سنتو

حامد بار آرتا         ۳۳۶۳۴۴۲۷         اردبيل جاده خلخال سه راه كورائيم شهرك حمل و نقل غرفه ۱۲

افق بار مغان         ۰۴۵۳۲۷۲۴۰۸۲   استان اردبيل پارس آباد مغان بالاتر از روستاي اجيرلو

باربری شهرستان         02165472203        باربری حمل بار آریو بار

وحيد سرعت سيمان ۰۴۵۳۲۳۶۹۸۱۰   جنب كارخانه سيمان-پايانه بار سيمان اردبيل-شركت حمل ونقل وحيدسرعت سيمان

اميربار نمين         ۳۲۳۶۹۸۳۸         جنب كارخانه سيمان اردبيل شركت حمل و نقل امير بار نمين

جاويد آرابار          ۰۴۵۳۳۶۳۴۵۱۷   اردبيل كيلومتر ۳ جاده خلخال سه راهي كورائيم شهرك حمل و نقل بار اردبيل غرفه ۱۰

سردار بار ارس     ۰۴۵۳۲۷۹۲۱۵۰   استان اردبيل شهرستان پارس آباد بخش مركزي نرسيده به سراه ايران آباد

جهان پارس اباد      ۰۴۵۳۲۷۷۲۱۰۹   پارس آباد كيلومتر ۱۰ جاده بيله سوار نرسيده به سراهي ايران آباد جنب شركت ممتاز مغان

 

باربری های اردبیل

ساحل بار انجيرلو   ۰۴۵۸۳۷۷۰۴۴     اردبيل دهستان انجيرلو

ياشار زمرد          ۰۴۵۳۲۳۶۹۸۱۸   نرسيده به كارخانه سيمان شركت حمل ونقل اردبيل ياشارزمرد

سريع روسالم         ۰۴۵۳۳۶۳۴۵۰۰   كيلومتر ۳ جاده خلخال سه راهي كورائيم شهرك حمل و نقل بار اردبيل غرفه ۲۲

نياربار    ۰۴۵-۳۳۶۳۴۴۵۰  جاده خلخال سه راه كواييم شهرك حمل و نقل غرفه ۲۰ شركت حمل و نقل نيار بار

سبلان بار آرتاويل   ۰۴۵۳۳۶۳۴۵۲۰   اردبيل كيلومتر ۳ جاده خلخال سه راهي كورائيم شهرك حمل و نقل بار اردبيل غرفه ۱

سامان سيمان         ۰۴۵۳۲۳۶۹۷۹۶   اردبيل -نمين -جنب كارخانه سيمان –پايانه بارسيمان- شركت حمل ونقل سامان سيمان اردبيل

پادسيمان اردبيل     ۴۵۲۳۲۲۹۸۹       نمين روبروي كارخانه سيمان

سيمان آذرحامد       ۰۴۵۳۲۳۶۹۸۵۴   كيلومتر۲۵جاده اردبيل آستارا جنب كارخانه سيمان اردبيل پايانه سيمان شركت آذرحامد

نجات بار اردبيل     ۰۴۵۳۳۶۳۴۴۷۴   اردبيل – كيلومتر ۳ جاده خلخال – ۳ راهي كورائيم – شهرك حمل و نقل بار اردبيل – غرفه ۲۴

اردبيل سيمان        ۰۴۵۳۲۳۶۹۸۲۲   ردبيل جاده نمين جاده كارخانه سيمان پايانه سيمان

فرجاد پرند           ۳۲۳۶۹۸۲۵         نمين نرسيده به كارخانه سيمان

احسان بار مشگين شهر         ۰۴۵۳۲۵۱۳۷۳     مشگين شهر – جاده اهر – روبروي پمپ بنزين

يزدان ترابر مشگين ۳۲۵۴۰۲۴۸         مشگين شهر كيلومتر ۳ جاده اهر

مسعود بار سبلان    ۳۳۶۳۴۴۷۰-۲     اردبيل كيلومتر ۳ جاده خلخال سه راهي كورائيم شهرك حمل و نقل غرفه۱۱

هادي بار دشت مغان            ۰۴۵۳۲۷۸۷۹۹۹   پارساباد كيلومتر ۲ جاده اصلاندوز روبروي كارخانه پنبه قزل وش

نيما ترابر ۴۵۳۲۳۶۹۸۳۱     اردبيل نمين روبروي كارخانه سيمان

حقيقت گرمي         ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۷۴   كيلومتر ۳ جاده اردبيل نرسيده به جايگاه سي ان جي شهرداري

عقاب بار اردبيل     ۰۴۵۳۳۶۳۴۴۸۱   اردبيل شهرك حمل ونقل

هدف بارمهاجر      ۰۴۵۳۳۶۳۴۵۱۰   اردبيل سه راه كورائيم

حامد بار مغان       ۴۵۲۷۲۲۵۵۷       پارس آباد مغان- كيلومتر۱ جاده بيله سوار -روبروي كارخانه آرد مغان

باربری حمل بار تهران به اردبیل      02165472231       آریو بار

۳۲۳۶۹۸۱۱         نمين جنب كارخانه سيمان نعيم بار

آرتاويل بار           ۰۴۵۳۳۴۶۳۳۵۷   اردبيل كيلومتر ۳ جاده سردابه

محمدبار مغان        ۰۴۵۳۲۷۷۲۶۰۱   استان اردبيل – شهرستان پارس اباد كيلومتر ۷ جاده گرمي

قشلاق بار ۳۳۶۳۴۵۳۰         اردبيل سه راه كورائيم شهرك حمل و نقل بار غرفه ۲

صائب انديشه افق خلخال       ۰۴۵۳۲۴۵۲۳۷۵   خلخال / جاده سنتو/روبروي پمپ بنزين خوجين /شركت حمل .نقل صائب انديشه ا

اصلاندوزمغان       ۰۴۵۳۲۷۴۲۵۱۹   اردبيل پارس اباد اصلاندوز

آبادان (جعفرآباد مغان )         ۴۵۲۸۲۷۲۲۵       جعفرآباد خيابان معلم داخل سيلوي شهيد خانعليزاده

سيارآذر   ۰۴۵۳۳۶۱۶۶۶۷   اردبيل سه راهي كورائيم شهرك حمل ونقل غرفه ۶

فرآورده هاي نفتي تانكربارامي ۸۸۲۰۷۸۰          جاده مغان كيلومتر ۱۰تاسيسات شركت نفت

باربری کرج به اردبیل     02632829569       آریو بار

سلامت بار           ۰۴۵۳۳۳۳۸۳۸۵   شهرستان نمين – شهرك صنعتي شماره ۲ – خيابان ارغوان ۵ – پلاك ۱۲۰۵

دنيز بار اردبيل      ۴۵۲۳۲۲۹۸۹       نمين مجتمع پايامه بار سيمان

قزل گل نير          ۴۵۳۲۲۸۲۵۲۸     شهرستان نيرخيابان امام(ره)

اتحاديه بارتعاون روستايي اردبي          ۳۳۷۴۱۰۹۱         اردبيل-روستاي كمي آباد جب انبارهاي سرد تعاوني روستايي

فرآورده نفتي تانكربارباقر      ۶۶۳۴۵۰۳          جاده مغان كيلومتر ۱۰تاسيسات شركت نفت

حقيقت لاهرود       ۰۴۵۳۲۵۱۲۶۵۰   استان اردبيل – شهر لاهرود – خيابان امام خميني

رسالت بار اردبيل   ۳۲۳۲۸۱۳۰         نمين كيلومتر ۵ جاده اردبيل جنب سردخانه كادوس

فرآورده هاي نفتي تانكرران اردبيل       ۸۸۱۲۱۲۲          اردبيل اول خيابان جام جم روبروي تب بي تي

بركت بار مشكين    ۰۴۵۳۲۵۳۷۰۹۰   مشگين شهرجاده اهرسه راهي عور

بهرام بيله سوار(افسري بار)   ۴۵۲۸۲۲۲۸۲       بيله سوار تير پارك پايانه مرزي

آرمان بار اردبیل    ۳۳۶۳

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا