فال و طالع بینی

قوری در فال قهوه نشانه چیست؟ دیدن قوری در فال قهوه

قوری در فال قهوه نشانه چیست؟ دیدن قوری در فال قهوه

قوری در فال قهوه نشانه چیست؟ دیدن قوری در فال قهوه

بسیاری از افراد فال قهوه میگیرند و در این فال اشکال متفاوتی دیده می شود که نشان از چیزی اســت .ممکن اســت بعضی از افراد قوری در فال قهوه خود ببینند که نشان از چیزی اســت ما در این مقاله می خواهیم در مورد قوری در فال قهره برای شما بازگو کنیم .

 

معبرین اسلامی در مورد قوری و یا وسایلی به مانند آن تعابیری را بیان نکرده‌اند ولی به طور مختصر مطیعی تهرانی دیدن قوری در خواب را افرادی (زن و مرد) بیان کرده اســت که بسیار حسابگر بوده و اموال خود را در راهی بیهوده خرج نمی‌نمایند.

قوری در فال قهوه نشانه چیست؟ دیدن قوری در فال قهوه

تعبیر قوری در فال قهوه

تعبیر خواب قوری به روایت معبرین غربی

چای در خواب سمبلی از روشن فکری اســت و معمولاً ارتباطات قوی بین جهان روحانی را نشان می‌دهد. اگر در خواب قوری مشاهده کردید نشان می‌دهد که برای شما دارای مهم اســت که احساساتتان در برابر دیگران چگونه باشد.

دیدن قوری در خواب بیانگر این اســت که احساساتتان مورد آزمایش واقع شده اســت.

قوری در فال قهوه نشانه چیست؟ دیدن قوری در فال قهوه

قوری در فال قهوه

معبرین غربی گویند:

اگر به بررسی نمادها و سمبل‌هایی که معبرین غربی برای قوری در نظر گرفته‌اند بپردازیم به سه مورد مهم دست خواهیم یافت.

احساس ترس

احساس درباره سرنوشت که از قبل مشخص شده و قابل تغییر نمی‌باشد.

اتفاقات خوشحال کننده در آینده‌ای نــزدیک

دیدن قوری در خواب هشداری از رسیدن خبرهای ناگوار به بیننده خواب اســت.

 

اگر دختری در خواب ببیند که به وسیله آب سردی روی زمین می‌ریزد نشانه این اســت که به زودی مورد تحسین دیگران قرار خواهد گرفت و یا دوستانی صمیمی پیدا خــواهد کــرد.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا