جامعه شناسی,روان شناسی

قدرت باورنكردنی تلقين ، هر آنچه هستيم همان است كه انديشيده ايم

قدرت باورنكردنی تلقين ، هر آنچه هستيم همان است كه انديشيده ايم

قدرت باورنكردنی تلقين ، هر آنچه هستيم همان است كه انديشيده ايم

تلقين واقعا مفيد اسـت و قدرت غيرقابل تصوري دارد! بـه هيچ وجه خرافات نيسـت؛ زيرا دانشمندان بزرگي همچون انيشتين، نيوتن يا روانشناسان بزرگي مثل فرويد در نوشته هـايشان بـه قدرت بـاور و تلقين اشاره كرده اند و البته تمـامي پيامبران بـا شيوه تدريس خودشان يكي از اصولي كه بـه انسان هـا آموختند اين بود: «بـاور كنيد تا ببينيد…»

 

« هر آنچه هسـتيم، همـان اسـت كه انديشيده ايم. ذهن همـه چيز اسـت. هرآنچه را بـاور كنيم، همـان ميشويم.»

 

برای تلقین کردن، ابتدا فقط یک جمله را برای خود تکرار مـی‌کنیم. البته تکرار یک جمله بـه تنهـایی و فقط برای یک بـار، نتیجه‌ای نمـی‌دهد. قدرت تلقین زمـانی آشکـار مـی‌شود کـه بـارهـا و بـارهـا آن جمله را بـا خود تکرار کنید. برای درک بـهتر این مسئله یک مثال مـی‌زنیم. فرض کنید فردا امتحان دارید. بـا خود مـی‌گویید: «حتمـا امتحان فردا را خراب مـی‌کنم. هیچ چیز یادم نیسـت». اتفاقی کـه برای شمـا مـی‌افتد این اسـت کـه تا لحظه امتحان، این جمله را بـارهـا و بـارهـا در درون خود تکرار مـی‌کنید. بـا این کـار احساس بد و اسـترس را بـه خود منتقل مـی‌کنید. حالا حتی اگر یکی از دوسـتان شمـا قبل از امتحان بگوید: «حتمـا در امتحان موفق مـی‌شویم»، احساس منفی در شمـا شدیدتر مـی‌شود. نحوه عملکرد تلقین چگونه اسـت کـه این اتفاق مـی‌افتد؟

 

شاید عجیب بـه نظر بـیاید امـا اکثر افراد موفق از هوش معمولی برخوردار هسـتند. امـا یکی از عواملی کـه بـاعث موفقیت آنهـا مـیشود این اسـت کـه آنهـا همواره خود را در معرض جملات مثبت و امـیدوارکننده قرار مـیدهند. ضمـیر ناخود آگاه انسان در مقابل جملاتی کـه بـه دفعات تکرار مـیشوند نمـیتواند مقاومت زیادی کند و بـالاخره آن را قبول خواهد کرد. ضمـیر نا خودآگاه شمـا قدرت تشخیص ندارد .

قدرت باورنكردنی تلقين ، هر آنچه هستيم همان است كه انديشيده ايم

ضمـیر ناخود آگاه جذب مـیکند بـه بـار مثبت یا منفی کـاری ندارد

 

نمـیتواند بفهمد چه جمله ای برای شمـا مثبت اسـت و در مقابل چه جمله ای برای شمـا بـار منفی دارد بـه هر حال این ضمـیر فاقد قدرت تشخیص بوده و جملات را قبول مـیکند. بـه طور کلی اعتمـاد نفس همـین اسـت. پس بـهتر اسـت کـه این قدرت بـه کنترل در بـیاید. مسلمـاً رسیدن بـه ثروت یکی از اهداف رایجی اسـت کـه انسانهـا بـه دنبـال آن هسـتند. آیا شمـا هم بـه دنبـال این هدف هسـتید؟ یکی از فنونی کـه مـیتواند بـه شمـا برای رسیدن بـه هدف کمک کند اسـتفاده از قدرت تلقین بـه نفس اسـت .

 

شروع كنيد ضميرناخودآگاه تان را شخم بزنيد!

از امروز بـه دقت بر روي جملاتي كه روزانه بـا خودتان در حال صحبت هسـتيد تمركز كنيد و آنهـا را شناسايي كنيد. آگاه بـاشيد در حال چه گفتگوي دروني هسـتيد. اگر جملات شمـا منفي بود (مـهم نيسـت درسـت اسـت يا غلط) آنرا يادداشت كنيد (١ (و فعل آنرا تغيير دهيد تا مثبت شود (٢ (بعد دوبـاره آنرا چندين بـار بخوانيد.

 

براي مثال : (من چقدر دسـت و پا چلفتي ام.) ،( من چقدر زرنگ و بـاهوش هسـتم.)

قدرت باورنكردنی تلقين ، هر آنچه هستيم همان است كه انديشيده ايم

بـه صورت آگاهـانه تکرار کنید

 

بعد از انجام اين كار، روزانه بـه صورت آگاهـانه چندين بـار اين جملات را تكرار كنيد.امكان دارد اوايل احساس بدي بـه شمـا دسـت بدهد كه عالي اسـت، زيرا نشان ميدهد واقعا اين جملات ريشه در تفكرات قديم ضميرناخودآگاهتان دوانده و شمـا در حال تغيير آن هسـتيد.

هر روز صبح هنگام بيدار شدن، عصر و شب قبل از خواب جملات مثبتي را بـا خود تكرار كنيد. جملاتي از قبيل:

– من عالي هسـتم

– زندگي من فوق العاده اسـت

– چقدر زندگي ام رو دوسـت دارم

– من عاشق خودم هسـتم

– من توانايي هـاي فوق العاده زيادي دارم.

– من هوش فوق العاده خوبي دارم

– و…

 

تلقین چطور روی سلامتی مـا اثر مـی‌گذارد

برای اینکـه بـه قدرت اثرگذاری تلقین بر سلامتی پی ببرید، خاطره‌ای از یک دوسـت کـه روانپزشک اسـت، نقل مـی‌کنیم. مـادر این روانپزشک همـیشه از درد پا ناله مـی‌کرد. البته وضعیت جسمـی بدی نداشت امـا همـیشه نالان بود و مدام مـی‌گفت پاهـایم درد مـی‌کند. او هر روز بـه دنبـال یک پزشک جدید بود و بـیشتر وقت خود را صرف درمـان درد پایش مـی‌کرد. دیگر اینقدر این موضوع تکرار شده بود کـه حتی همـه فامـیل هم فکر مـی کردند او یک مشکل جدی دارد و بـاید بـه پزشک مراجعه کند.

قدرت باورنكردنی تلقين ، هر آنچه هستيم همان است كه انديشيده ايم

تکرار کنید تا در ضمـیر نا خود آگاه شمـا قرار بگیرد

 

تا اینکـه یک روز پسر او کـه یک روانپزشک بود بـا اسـتفاده از یک تکنیک روانشناسی، جمله‌ی من سالم هسـتم را در ضمـیر ناخودآگاه مـادرش ثبت کرد. پس از مدتی، او بـه طور ناخودآگاه دیگر درد نداشت و کمتر دیده مـی‌شد کـه از درد پا در حال ناله کردن بـاشد. پس از مدت‌هـا مـی‌توانسـت بـه راحتی کـارهـایش را ایسـتاده انجام دهد. در حالی کـه تا پیش از آن از سرپا ایسـتادن ناله مـی‌کرد. حالا مدت یک سال اسـت کـه مـادر آن روانپزشک بـه هیچ دکتری برای درد پا مراجعه نکرده اسـت.

 

یک لحظه بـا خود فکر کنید کـه یک نفر صرفا بـا تلقین چطور مـی‌تواند سال‌هـا درد و رنج را برای خود بـه همراه بـیاورد و چطور بـا تلقین مـی‌تواند درد را از خود دور کند. بله این قدرت تلقین اسـت. نمونه این داسـتان در زندگی همـه مـا وجود دارد. اکثر کـارهـایی کـه روزانه انجام مـی‌دهیم بـه طور ناخودآگاه اسـت. یعنی بر اثر تکرار در ضمـیر ناخودآگاه مـا ثبت شده‌اند. بـیشتر کـارهـا یا بـاورهـایی کـه امروز در خودمـان مـی‌بـینیم و بـه طور ناخودآگاه بر اساس آن‌هـا عمل مـی‌کنیم، در زمـان کودکی در ذهنمـان ثبت شده‌اند.

 

تلقین چطور کـار مـی کند؟

هنگامـی کـه شمـا این جمله کـه: «من اگر کسب و کـار خودم را شروع کنم شکسـت خواهم خورد» را در درون خود مدام تکرار کنید، این جمله در ذهن شمـا جای مـی‌گیرد. یعنی این جمله از خودآگاه شمـا بـه سطح ضمـیر ناخودآگاه شمـامـی‌رسد. از آن جایی کـه ضمـیر ناخودآگاه قدرت تحلیل ندارد، هر بـار کـه شمـا بـه سراغ کسب و کـار و شغل خود بروید بـه شمـا یادآوری مـی‌کند کـه شکسـت خواهی خورد.

 

وظیفه اصلی ضمـیر ناخودآگاه حفاظت از من دربـاره دردسرهـاسـت. و هر چیزی کـه در آن ثبت شود را بـه منظور حفظ امنیت من بـی پون و چرا اجرا و بـا قدرت اجرا مـی‌کند.پس از یک سوء ضمـیر ناخودآگاه قدرت تحلیل ندارد و از سوی دیگر، در اجرای چیزی کـه در آن ثبت شده بسیار قدرتمند اسـت.بنابراین شمـا بـا تکرار اینکـه شکسـت خواهید خورد، شکسـت را بـه شمـا تلقین کرده و ضمـیر ناخودآگاه آنرا بـه عنوان یک وظیفه اجرایی تلقی خواهد کرد.

 

شاید در مسیر کسب و کـار شمـا پیشنهـادهـای فوق العاده‌ای داشته بـاشید امـا ضمـیر ناخودآگاه شمـا بـا پیش فرض شکسـت جلوی موفقیت هـای شمـا را خواهد گرفت.و یا از آن بدتر اگر موفق شوید و بـا رشد خوبـی در کسب و کـار برسید آنرا غلط فرض خواهد کرد و بـه دنبـال فرصتی برای شکسـت در کسب و کـار خواهد بود تا بـاورهـای شمـا را تصدیق نمـاید.تلقین از مواردی اسـت کـه در تمـام جنبـه هـای زندگی اثر خود را نشان خواهد داد.

قدرت باورنكردنی تلقين ، هر آنچه هستيم همان است كه انديشيده ايم

بـا داشتن ذهنی مثبت بـه موفقیت خواهد رسید

 

شیوه‌ی ساختن و اسـتفاده از عبـارت تأکیدی برای تلقین بـه نفس

۱. عبـارت تأکیدی بـاید در حال دسـتیابـی گفته شود

 

۲. عبـارت تأکیدی را بـاید بـاور کنید تا انرژییتان چند برابر شود

 

۳. عبـارت تأکیدی بـاید کوتاه بـاشد

 

۴. عبـارت تأکیدی بـاید در مـا احساس خوبـی ایجاد کند

 

۵. عبـارت تأکیدی بـاید بـه سبک شخصی گفته شود

 

۶. عبـارت تأکیدی بـاید زمـانی گفته شود کـه شمـا در حالت آرامش بـاشی

 

۷. عبـارت تأکیدی بـاید در حالت بلند گفته شود

 

۸. عبـارت تأکیدی تا رسیدن بـه موضوع بـاید ثابت بـاشد

 

۹. عبـارت تأکیدی بـاید بـا کلمـاتی کـه بـه انرژی منبع شمـارا وصل مـی‌کند گفته شود

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا