فال و طالع بینی

طالع بینی چینی متولدین سال مار

طالع بینی چینی متولدین سال مار

طالع بینی چینی متولدین سال مار

هر یک از ما در سالی متولد شده ایم و هر فرد با توجه به سالی که به دنیا آمده اســت خصوصیات رفتاری خاصی دارد در این مقاله طالع بینی چینی متولدین سال مار را تهیه کرده ایم با ما همرا باشید .

 

این نام‌گذاری حتی در میان ایرانیان هم رواج دارد. بین سال‌های چینی ششمین سال، سال مار اســت. شما ميتوانید به جدول سال‌ها نگاه کنید و ببینید سال تولدتان چی سالی ميشود. در این نوشتار ميخواهیم طالع بینی چینی متولدین سال مار را بررسی کنیم.

طالع بینی چینی متولدین سال مار

شـــعار مــــار: “مــن احســاس ميکنم”

رنگ: آبی یخی

حیوان: قمری

گُل: کاملیا

درخت: نخل

رایحه: مُشک

گیاه: رازیانه

طعم: تلخ و شیرین

ادویه: کاری

جواهر تولد: عین الشمس

فلز: پلاتین

عدد شانس: ۳

آلت موسیقی: ویولن

بهترین جفت: گاو، خروس

بدترین جفت: ببر، میمون، خوک

طالع بینی چینی متولدین سال مار

طالع‌بینی چینی متولدین سال مار

جذاب، احساسات، شوخ، زیبا، روشنفکر، فیلسوف، دقیق، حسابگر، اهل خطر کردن نیست، سختگیر، زنان متولد این ماه معمولاً زیبا هستند. مار وقتش را بیهوده تلف نميکند و کمتر عمرش را با پر‌گوئی و بیهوده‌گوئی از دست ميدهد و به احساس و درک اولیه‌اش در موارد مختلف ایمان دارد و چون در شناسائی محیط و مردم اشتباه نميکند اغلب قدم صحیح بر‌ميدارد.

 

حس ششم او همان قدر قوی اســت که پنج حس دیگر او قوی ميباشد در مورد امور مالی مار اقبال بلند دارد به سرعت تصمیم ميگیرد و در راه رسیدن به هدفش آسمان را به زمین ميآورد و اجازه نميدهد هیچ مانعی در سر راهش قرار گیرد کمک‌کردن به مردم را بزرگترین کار‌ها ميداند و در امور عشقی با ببر قادر به انجام هیچ کاری نميباشد. ژاپنی‌ها برای تعریف از زنان معمولا این جمله را ميگویند: «عزیز من، تو یک مار واقعی هستی» و این جمله بار معنایی مثبتی برای زنان ژاپنی دارد.

طالع بینی چینی متولدین سال مار

حال آن که در کشور‌های غربی اصلا نميتوان برای تعریف و تمجید از کسی از چنین جمله‌ای اســتفاده کرد.یک متولد سال مار در لباس پوشیدن بسیار خوش‌سلیقه اســت و مدام خودنمایی ميکند. مردان متولد این سال بسیار خوش‌لباس هستند و خانم‌ها هم هم بی‌اندازه خودآرایی ميکنند.یک شخص متولد سال مار هرگز عمر عزیزش را به بطالت نميگذراند بنابراین از بدگویی و یاوه‌گویی در گریز اســت.

 

او بسیار فکر ميکند و روشن‌فکر، فرزانه و خردمند اســت. هر چند نیاز چندانی به اســتفاده از عقل و خرد هم ندارد، چون روان و نا خودآگاه بسیار روشن او کاملا هدایتش ميکند و در صورت پرورش به روشن‌بینی و شهود ميانجامد. به این ترتیب او به فطرت و غریزه خود بیش از اســتدلالات، نظرات و تجربیات دیگران اهمیت ميدهد و اینطور به نظر ميرسد که برای شناخت جهان از حس ششم خود اســتفاده ميکند.

 

متولدین سال مار با همت و پشتکار کار‌ها را تا پایان دنبال ميکنند. آن‌ها از تردید و بی‌ثباتی بیزار هستند و سریع و قاطع تصمیم ميگیرند. برای رسیدن به هدفشان هم از هیچ کوششی فروگذاری نميکنند و به نظر ميرسد که هیچ چیز نميتواند آن‌ها را از هدفشان بازدارد.مــار در امور مالی و اقتصادی کمی حسابگر اســت، ولی حس انسان‌دوستی او، سر انجام او را به همیاری با دیگران وا ميدارد.

طالع بینی چینی متولدین سال مار

هر چند کمک‌های او بیشتر معنوی ميباشد تا مادی! به هر حال این را بدانید که برای مار جان دادن راحت‌تر از پول دادن اســت! جالب اینجاســت که او همیشه دم از بخشندگی ميزند، تا آن جا که دیگر اعتبار خود را از دست ميدهد و حنایش رنگ ميبازد که حقش هم هست.نقطه ضعف شخصیت مار انحصارطلبی او در کمک به دوستانش اســت.

 

او اگر بخواهد به کسی مهربانی کند، حضور هیچ کس دیگر را نميتواند تحمل کند، به طوری که شخص نیازمند از تمنای خود پشیمان ميشود، چون اصلا طبیعت مار اینطور اقتضا ميکند که حلقه‌وار به دور فرد دل خواســته‌اش بپیچد و باعث خفگی او بشود! پیش از آن که پیشنهاد یاری مار را قبول کنید، خوب در موردش فکر کنید، چون در غیر این صورت پشیمان خواهید شد.

 

مار در امرار معاش بسیار خوش‌اقبال اســت و هرگز در مورد پول نگرانی نخواهد داشت. به قول معروف پولش از پارو بالا ميرود. او خود نیز به این دولتمندی اشراف دارد و خیالش از این بابت راحت اســت. اما اگر پولدار شود، دست خودش نیست، ولی ناخن‌خشکی ميکند و هرگز به کسی پول نميدهد.متولدین سال مار وقتی پیر ميشوند، خساســت آن‌ها به اوج ميرسد.

طالع بینی چینی متولدین سال مار

یک متولد سال مار همیشه دنبال مشاغل بی‌دردسر و آسان ميگردد و ميتوان گفت تا اندازه‌ای هم تنبل اســت.مار نسبت به شریک عشقی خود حتی اگر خیلی هم عاشقش باشد، بسیار حسود اســت و طوری به دور او حلقه ميزند تا سرانجام او را از میدان به در کند.مردان متولد سال مار، چشم‌چران هستند، ولی چنین صفتی را از همسران‌شان تحمل نميکنند.

 

آنان خانواده‌ای پرجمعیت و شلوغ راه مياندازند تا مطمئن شوند همسران خود را آن قدر گرفتار کرده‌اند تا فرصتی برای چشم‌چرانی و هوس‌بازی نداشته باشند!دوران کودکی و جوانی متولدین سال مار معمولا آرام و بی‌دردسر ميگذرد، اما آن‌ها ممکن اســت سر پیری به فکر معرکه‌گیری بیفتند، زیرا در این دوران تاره احساسات و طبیعت پرحرارت و نیز ماجراجویی‌های آن‌ها از خواب بیدار شده و این قضیه آرامش دوران سالخوردگی آن‌ها را هم بر هم ميزند.

 

در این میان عامل تعیین کننده در خوشبختی این افراد این اســت که در زمستان به دنیا آمده باشند یا در تابستان، در گرما یا در سرما و در روز یا شب، چون طبیعت آن‌ها با طوفان، سرما و باران‌های بهاری سازگاری ندارد.

طالع بینی چینی متولدین سال مار

ماری که در نیم‌روزی تابستانی و در منطقه‌ای گرمسیر متولد شده باشد، از ماری که در نیمه شب سرد زمستان به دنیا آمده باشد، شادتر زندگی ميکند. آب وهوای زادروز متولدان سال مار تاثیر بسیار زیادی در سرنوشت آن‌ها دارد. اصلا ماری که در یک روز طوفانی به دنیا آمده باشد زندگی پرماجرایی خواهد داشت.

 

مشــاغل متناسب متــولــدین سال مـــار

این شغل‌ها ميتوانند برای متولدین سال مار مناسب باشد: غیب‌گو، پیشگو، طالع‌بین، فالگیر، جادوگر، واسطه احضار روح، کف‌بین، خطاط مدیر مدرسه، اســتاد دانشگاه، نویسنده، فیلسوف، حقوق‌دان، روان‌پزشک، سیاســتمدار، نماینده سیاسی، کارگزار بورس

طالع بینی چینی متولدین سال مار

متولدین ماههای مختلف سال مار 

طالع بینی چینی متولدین سال مار

رابطه های عاطفی زنان متولد سال مار

طالع بینی چینی متولدین سال مار

رابطه های عاطفی مردان متولد سال مار

طالع بینی چینی متولدین سال مار

رابطه های دوستانه متولدین سال مار 

طالع بینی چینی متولدین سال مار

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا