جامعه شناسی,روان شناسی

شخصیت شناسی | چطور میخندید؟ ریز یا قاه قاه؟

شخصیت شناسی | چطور میخندید؟ ریز یا قاه قاه؟

هرکسی یک جور خاصی می خندد ، بعضی ها بلند و قاه قاه می خندند و بعضی ها هم ریز ریز گونه شان سرخ می شود. امروز به شما خواهیم گفت کـــه رابطه طرز خندیدن تان با شخصیت تان چیست؟ میلیون‌ها دلیل برای خندیدن وجود دارد مثلا وقتی یک لطیفه دست اول و باحال ميشنویم یا یک فیلم کمدی نگاه ميکنیم، بدون اختیار ميخندیم و لحظات خوبی برای خودمان و دیگران رقم ميزنیم. چیزی کـــه بیشتر افراد نميدانند، این اســت کـــه مدل خندیدن هر فرد ميتواند به آدم‌های اطرافش چیز‌هایی را درباره او و شخصیتش بگوید. فرقی نميکند کـــه مدل خندیدن شما با صدای بلند مانند بمباران باشد یا مدل آرام مثل یک موش!

 

همه این مدل‌های خنده، پیام‌هایی دارند کـــه شما درباره شخصیت تان به دیگران ميفرستید و برعکس ميتوانید درباره شخصیت دیگران با توجه به مدل خنده هایشان اطلاعاتی کسب کنید. در ادامه و بر اساس نظرات چند روان شناس معروف، مدل‌های مختلف خندیدن و چیزی را کـــه در خصوص شخصیت افراد بیان ميشود برای تان جمع آوری کرده ایم. باید توجه کنید کـــه این موارد ممکن اســت روی همه افراد صدق نکند.

 

با صدای خیلی بلند خندیدن

شخصیت شناسی | چطور میخندید؟ ریز یا قاه قاه؟

این افراد معمولا اعتماد به نفس بالایی دارند و صدای خندیدن آن‌ها در مکان‌های سر بسته تا حدودی آزار دهنده ميشود. افرادی کـــه با صدای بلند ميخندند، اهمیتی نميدهند کـــه توجه‌ها به آن‌ها جلب شده اســت و همین مورد، نقطه ضعف آن هاســت. بالاخره رعایت آداب اجتماعی در هر جامعه‌ای از اهمیت قابل توجهی برخوردار اســت و این افراد برای خودشان دردسرساز ميشوند.

 

خنده بدون صدا

شخصیت شناسی | چطور میخندید؟ ریز یا قاه قاه؟

افرادی کـــه بدون صدا ميخندند، افرادی فروتن و درون گرا هستند و نميخواهند هیچ توجهی را به خود جلب کنند. به همین دلیل اســت کـــه در زمان خندیدن هم به دنبال این هستند کـــه کمترین صدا‌ها را از خود تولید کنند. این افراد کمتر حاشیه ساز ميشوند و به همین دلیل، تلاش هایشان هم کمتر دیده ميشود.

 

خندیدن همراه با خرناس

شخصیت شناسی | چطور میخندید؟ ریز یا قاه قاه؟

خنده با خرناس دارای صدایی اســت کـــه فرد برای سرکوب خنده اش تولید ميکند. کسی کـــه موقع خنده خرناس ميکشد، نشان ميدهد کـــه فرد فروتنی اســت و به نوعی درون گراســت کـــه سعی ميکند بلند نخندد. درون گرا‌ها کمتر به رفت و آمد با دیگران علاقه‌مند هستند و همین موضوع باعث ميشود کمتر در جمع حاضر شوند.

 

خندیدن به حالت پوزخند

شخصیت شناسی | چطور میخندید؟ ریز یا قاه قاه؟

افرادی کـــه همیشه به جای خندیدن، پوزخند ميزنند معمولا افراد شوخ طبعی هستند کـــه در همه چیز به جنبه طنز آن توجه ميکنند. آن‌ها ذهن خلاقی دارند و بهترین افراد برای شروع یک شراکت اقتصادی هستند. چنین افرادی به جای خندیدن به همه چیز، پوزخند کوچکی ميزنند کـــه ممکن اســت برای اطرافیان ناراحت کننده باشد، اما دست خودشان نیست. باید توجه داشت منظور از این نوع خنده، افرادی کـــه هر از چندگاهی پوزخند ميزنند، نیست.

 

ریز ریز خندیدن

شخصیت شناسی | چطور میخندید؟ ریز یا قاه قاه؟

این نوع خندیدن به نوعی سرکوب خنده به شکل مودبانه اســت. افرادی کـــه ریز ریز ميخندند، ترجیح ميدهند کـــه برای حل مشکلات شان به امید کمک کردن دیگران صبر کنند. این افراد معمولا خودشان در دل مشکل نميروند و ترجیح ميدهند کـــه کنار بایستند و دیگران مشکلات شان را حل کنند. همکاری اقتصادی، مشارکت و انجام پروژه‌های دانشگاهی با چنین افرادی توصیه نميشود.

 

قاه قاه خندیدن

شخصیت شناسی | چطور میخندید؟ ریز یا قاه قاه؟

قاه قاه خندیدن مدل خاصی از خنده اســت و نشان ميدهد کـــه صاحب چنین مدل خنده ای، انسان بی نظیری به عنوان منبع تولید شادی در جمع‌های خانوادگی و دوستانه اســت. چنین افرادی اعتماد به نفس بالایی دارند. در خور ذکر اســت کـــه این مدل خندیدن، مسری اســت و ميتواند باعث ادامه خنده در خود فرد و دیگران شود. معمولا چنین افرادی، مهربان و دلسوز هم هستند.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا