پزشکی و بهداشتی

سوزش سر نشانه چیست؟ بررسی علل و درمان

سوزش سر نشانه چیست؟ بررسی علل و درمان

سردرد انواع و اقسـام و انواع مختلفی دارد که مــی توان بــه سوزش نــاشی از درد، در تپنــده، درد تیز و شــدید، درد خفیف. احسـاس سوزش بسیار مرتیط و منحصر بــه فرد بــا سر درد های خوشه ایی مــی بــاشــد. بــا این وجود سر درد های سینوسی بــه علت سوزش در برخی از افراد سرشنــاس و مشهور مــی بــاشــد. در ادامه بخش سلامت نمنــاک خواهیم گفت که سوزش مــی توانــد در پشت سر، پشت چشم ها، اطراف سینوس ها و در بخش های دیگر سر احسـاس شــود. تمرکز این مقاله در سوزش اسـت، آنچه بــاعث ایجاد احسـاس سوزش مــی شــود و چیزی که عنــاصر این درد را ایجاد مــی کنــد. همچنــین بــه اسـتراتژی های درمــانــی برای سوزش سر و نحوه کنــار آمدن بــا سوزش سر در زنــدگی روزمره نــیز مــی پردازد.

 

چه چیزی موجب سوزش سر مــی شــود؟

سردردهای تجمعی، یک شکل بسیار جدی از سردرد هسـتنــد که در یک طرف سر رخ مــی دهنــد و بــه چرخه در مــی آینــد.افرادی که از سردرد خوشه ای رنج مــی برنــد، درد و رنجی که احسـاس مــی کننــد، سوزش اسـت. این نوع احسـاس سوزش در یک طرف سر و پشت یک چشم قرار مــی گیرد.فشار سینوزیت بــاعث ایجاد احسـاس سوزش مــی شــود.هم چنــین یک مشکل که بــه عنوان نورالایزای گوش شنــاخته مــی شــود، اعصابــی را تحت تاثیر قرار مــی دهد که از نخاع بــه پوسـت سر گسـترش یافته و ممکن اسـت که احسـاس سوزش در مغز را ایجاد کنــد.

 

عنــاصر سوزش سر:

اگر چه هیچ چیز در سر واقعا نمــی سوزد، امــا این احسـاس مــی توانــد از التهاب در مسیرهای سینوسی رخ دهد که پشت گونــه ها، پیشانــی و بــینــی وجود دارد و این بــهترین راه برای توصیف نوع دردی اسـت که احسـاس مــی کنــد سر آتش گرفته اسـت.احسـاس سوزش، اغلب ثابت اسـت و بدون درمــان منــاسب بــه سرعت از بــین مــی رود.همچنــین ممکن اسـت یک نشانــه از مشکل پزشکی جدی تری بــاشــد،

سوزش سر نشانه چیست؟ بررسی علل و درمان

عوامل بسیار زیادی هستند که باعث سوزش سر می شود

 

چه عواملی بــاعث سوزش در سر مــی شــود؟

عوامل اسـاسی بسیاری مــی توانــد بــاعث احسـاس سوزن سوزن شــدن در سر شــود امــا رایج ترین عوامل مــیگرن، دیابت و سرمــاخوردگی مــی بــاشــد. سوزن سوزن شــدن وقتی در اثر دیابت بــاشــد معمولا کاملا ثابت اسـت. این معمولا بــه دلیل آسیب عصب نــاشی از دیابت اتفاق مــی افتد. احسـاس موقتی اسـت هر چنــد زمــانــی که توسط مــیگرن و یا عفونت های تنفسی ایجاد مــی شــود. توضیحات بــیشتر در مورد این علل عبــارتنــد از:

 

سرمــاخوردگی یا سینوس: شمــا ممکن اسـت پارسـتزی سر را در اثر سرمــاخوردگی بد یا عفونت های شــدید سینوس تجربــه کنــید. این اتفاق مــی افتد زمــانــی که گذرگاه های هوا در قسمت بــالایی صورت شمــا مسدود یا ملتهب اسـت. این سبب فشرده شــدن اعصاب در آن منطقه و بــاعث سوزش مــی شــود.

 

دیابت: دیابت از جمله شایع ترین علل نوروپاتی محیطی اسـت. این امر بــاعث پارسـتزی مداوم سر مــی شــود زیرا در بــیمــاران مبتلا برای سـال ها قنــد خون کنترل نشــده و در نــهایت سبب آسیب بــه اعصاب شمــا مــی شــود. این اعصاب آسیب دیده در نتیجه سبب درد، خارش و یا سوزش مــی شــود.

 

مــیگرن و عدم تعادل فشار در مغز: افراد مبتلا بــه مــیگرن تجربــه پارسـتزی سر را برای مدت پایدار تر دارنــد. این حالت معمولا بــه دلیل تغییر در جریان خون در طی یک حمله مــیگرنــی اتفاق مــی افتد. بــه طور مشابــه، تجمع مــایع نــیز ممکن اسـت سبب احسـاس سوزن سوزن شــدن در سر شــود. این اتفاق مــی افتد زمــانــی که کیسه کوچکی از مــایع مغزی یا خون در کانــال داخلی مغز گرفتار شــده اسـت.

سوزش سر نشانه چیست؟ بررسی علل و درمان

آسیب های عضلانی هم یک دیگر از عوامل سردرد هستند

 

آسیب عصبــی یا عضلانــی : هر نوع آسیب بــه عضلات گردن یا اعصاب سر مــی توانــید سوزن سوزن سر را آغاز کنــد. احسـاسی که بــه این دلیل ایجاد مــی شــود بــیشتر بر روی گونــه ها یا پوسـت سر حس مــی شــود. بسـته بــه نوع آسیب، احسـاس سوزن سوزن شــدن نــاشی از آسیب های عصبــی مــی توانــد موقتی یا مزمن بــاشــد. احسـاس سوزن سوزن شــدن در پیشانــی، گونــه و چانــه او نــاشی از سفتی و ضعف یکی از عضلات گردن اسـت.

 

پزشکان مــی گوینــد که آسیب بــه اعصاب سر مــی توانــد بــاعث احسـاس مورمور شــدن شــود. این آسیب عصبــی معمولا بــا عفونت های ویروسی، فشار خون بــالا و یا سکته مغزی ایجاد مــی شــود. علائم عمومــی نوروپاتی کرانــیال، که در آن اعصاب در مغز تحت تاثیر هسـتنــد، شامل احسـاس سوزن سوزن شــدن، درد و بــی حسی در نــاحیه سر مــی شــود.

 

اثر برخی داروها : پارسـتزی سر مــی توانــد یک عارضه جانبــی از دارو بــاشــد. از دکتر خود بپرسید اگر شمــا فکر مــی کنــید تجربــه یک احسـاس سوزن سوزن شــدن در سر را پس از آغاز مصرف داروی خاص داشته اید.این ممکن اسـت هنگام اسـتفاده از مواد مخدر رخ دهد بــه ویژه کسـانــی که در خانواده از مواد مخدر اسـتفاده مــی کنــید. این داروها سبب آسیب عصبــی طولانــی مدت مــی شــود.

 

اضطراب: اضطراب و احسـاس اضطراب مــی توانــد سبب مسـائل جدی شــود. داشتن اضطراب در مورد چیزی یک پاسخ اسـترس اسـت که شمــا را بــا مشکلات مختلف، از جمله سوزش و خارش در سر مواجه مــی کنــد. نکته خوب این اسـت که اگر احسـاس سوزن سوزن شــدن شمــا در سر بــه خاطر اضطراب بــاشــد شمــا لازم نــیسـت که در مورد داشتن سـایر شرایط اسـاسی نگران بــاشید. شمــا فقط نــیاز بــه مدیریت اضطراب خود برای از بــین بردن علائم دارید.

سوزش سر نشانه چیست؟ بررسی علل و درمان

تومر در سر هم باعث سوزش در سر می شود

 

(مولتیپل اسکلروزیس) MS: این بــیمــاری خود ایمنــی مغز و نخاع را تحت تاثیر قرار مــی دهد. زمــانــی که غلاف های محافظ اطراف عصب آسیب دیده بــاشــد شمــا تجربــه علائم مختلف را دارید این ممکن اسـت سبب مشکلات روده و مثانــه شــود ممکن اسـت بــا مسـائلی مــاننــد بــی حسی، از دسـت دادن مشکلات تعادل، سوزن سوزن شــدن، فلج، لرزش، ضعف و مشکلات بــینــایی همراه بــاشــد.

 

تومور: تومور مغزی ممکن اسـت بــاعث سوزش در سر شــود. این حالت معمولا بــه عنوان یک توده کوچکی از سلول شروع مــی شــود ورشــد مــی کنــد اضافه کاری تومور موجب نشانــه هایی مــاننــد عملکرد مختل مغز بــا افزایش فشار در داخل سر مــی شــود دیگر علائم شایع تومور سیسـتم عصبــی، تهوع، سردرد، اسـتفراغ، بــی حالی و سردرگمــی اسـت.بــیمــاران همچنــین ممکن اسـت مشکلات گفتار و زبــان و همچنــین تشنج و مشکلات بــینــایی را تجربــه کننــد.

 

ورم مغز : آنسفالیت التهاب مغز اسـت و گاهی اوقات توسط گزش کنــه ایجاد مــی شــود. عفونت های ویروسی شایع ترین علت آنسفالیت هسـتنــد. اگر چه، عفونت های بــاکتریایی و دیگر بــیمــاری های التهابــی نــیز ممکن اسـت بــه این بــیمــاری دامن بزننــد. تورم مغز پارسـتزی همراه بــا اسـتفراغ، سردرد و تب ایجاد مــی کنــد. یکی دیگر از بــیمــاری های جدی که بــاعث التهاب مغز همراه بــا احسـاس سوزن سوزن شــدن سر مــی شــود، مننژیت اسـت.

 

توصیه هایی برای پیش گیری از سوزش سر:

بــا اینکه نمــی توان از سردرد پیش گیری کرد، امــا بسیاری از آن ها مــی تواننــد بــا اجتنــاب از محرک های شنــاخته شــده و حفظ سلامت کلی، خوب شــونــد و بــهبود یابنــد.اگر در یک فرد سردردهای خوشه ای تشخیص داده شــود، توصیه مــی شــود که از مشروبــات الکلی، بوهای شیمــیایی قوی، سیگار کشیدن و ورزش شــدید اجتنــاب کنــد.برای جلوگیری از سوزش سر، لازم اسـت از ابتلا بــه سینوزیت جلوگیری بکنــید، که منجر بــه این نوع سر درد مــی شــونــد.سیگار کشیدن

 

سوزش سر نشانه چیست؟ بررسی علل و درمان

درمان های سوزش سر متفاوت می باشد

 

درمــان هایی برای سوزش سر:

همــاننــد اسـتراتژی های پیش گیری، درمــان سوزش سر براسـاس آنچه بــاعث وقوع آن ها مــی شــود متفاوت اسـت.ونکوییش یک داروی ضد سردرد اسـت که مــی توانــد سوزش مرتبط بــا انواع مختلف سردرد را کاهش دهد.هم چنــین ممکن اسـت مــاسـاژ سر و گردن برای تسکین تنش و گذاشتن پک داغ روی این منــاطق نــیز بــه سوزش سر کمک کنــد.داروهای ضد التهاب ممکن اسـت برای کاهش درد سوزش نــیز توصیه شــونــد.

 

راه حل های طبــیعی برای رفع سوزش سر، عبــارتنــد از:

امتحان کردن یک مشت بــادام، غذاهای تنــد بــا پودر فلفل، اسـتفاده از کمپرس سرکه سیب و انجام تمرینــات کششی سـاده. یک چیز مشترک مــاننــد سینوزیت مــی توانــد بــاعث سوزش در سرتان شــود. اگر گرفتگی، نــاراحتی صورت، ضعف، تب و فشار گوش داخلی را تجربــه کرده اید، ممکن اسـت عفونت سینوسی داشته بــاشید.

 

در طول سردرد، درد معمولاً در اطراف بخش جلویی مغز قرار مــی گیرد و بر روی صورت امتداد مــی یابد.احسـاس سوزش و یا درد نــاشی از التهاب مجاری سینوسی که پشت بــینــی، گونــه ها و پیشانــی جریان دارد، ایجاد مــی شــود.شمــا ممکن اسـت متوجه شــده بــاشید که اگر بــه سرعت خم شــوید، مــیزان دردتان بــیشتر مــی شــود و احتمــالاً صبح ها پس از این که مخاط در سینوس ها جمع مــی شــود، احسـاس بدی خواهید داشت. برخی اشکال از بــاکتری ها هسـتنــد و یک دوز مصرفی از آنتی بــیوتیک ها ممکن اسـت بــه پاک سـازی عفونت کمک کننــد.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا