مهارت های زندگی

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

زیباترین ماهی های آکواریومي آب شیرین

اگر طرفدار آکواریوم و ماهی های آب شیرین هستید ما امروز به معرفی زیباترین ماهی هایی مي پردازیم که مي توانید خریداری و نگهداری کنید و از داشتن آکواریوم لذت ببرید.

 

ماهی اسکار

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي: Astronotus ocellatus

اسم های رایج: اسکار

خانواده: Cichlidae

رفتار :پرخاشکر و تا حدی مهاجم

دما : ۲۶ الی ۲۸

PH پی هاش :۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی

سازگاری: با ماهیان گوشت خوارهم سایز مانند نایف،پنکوسی شکارچی و…،از قرار دادن اسکار کناراروانا خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را ميزند

 

سیچلاید فرانتوزا

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي : CyPH پی هاشotilapia frontosa

اسم های رایج :فرانتوزا،سیچلاید فرانتوزا،فرانتوسا

خانواده: Cichlidae

رفتار: نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب، با رعایت سایز سازگار با سایر گونه ها اســت

دما: ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد

PH پی هاش: ۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه: غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئینی،غذاهای زنده

سازگاری:با سایر هم خانواده های صلح جوی خود و سایر ماهیان هم سایز

 

ماهی اوراتوس

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي :melanochromis auratus

اسم های رایج: اوراتوس

خانواده :Cichlidae

رفتار: بسیار مهاجم

دما : ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد

PH پی هاش: ۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه: همه چیز خوار از غذاهای خشک تا غذاهای زنده را ميخورد

سازگاری: با سایر سکلید های هم خانواده افریقایی

 

فلاور هورن

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي: Flower Horn

اسم های رایج: فلاور،فلاور هورن

خانواده :Cichlasoma

رفتار: بسیار مهاجم و تندخو، به ماهیان دیگر حتی دست شما حمله ميکند

دما :۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

PH پی هاش :۷ الی ۷.۵

تغذیه: برای تغذیه از انواع غذاهای تجاری مخصوص فلاور برای رشد هد و رنگ اســتفاده شود

سازگاری :بهتر اســت این ماهی به صورت تنها نگهداری شود.

 

سیچلاید گوره خری

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي : Cichlasoma Nigrofasciatum

اسم های رایج: سیچلاید زندانی،سیچلاید گوره خری

خانواده :Cichlidae

رفتار: پرخاشگر و تندخو

دما: ۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

PH پی هاش: ۷ الی ۸

تغذیه :همه چیز خوار بوده واز غذاهای زنده گرفته تا انواع غذاهای خشک را ميخورد

سازگاری: با سیچلاید های هم خانواده خود وبزرگتر از خود

 

جوئل فیش

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي: hemichromis bimaculatus

اسم های رایج: جوئل فیش، سیکلید جواهری

خانواده: Cichlidae

رفتار: بسیار مهاجم و تندخو

دما: ۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

PH پی هاش :۷.۵ الی۸.۵

تغذیه: انواع پلت ها، لوفاک، دل گاو وگوسفند ، کرم خونی و…….

سازگاری: برای مخازن اجتمایی مناسب نیست

 

گرین ترور

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي: Aequidens rivulatus

اسم های رایج :گرین ترور،گرین تیلور

خانواده :Cichlidae

رفتار: نه انقدر صلح جو و نه زیاد مهاجم

دما :۲۶-۲۴

PH پی هاش :۷ الی ۸

تغذیه: غذاهایی با منبع گوشتی و پروتئین بالا، غذاهای زنده

سازگاری: بهتر همتوعان خود را در گروه های ۶ الی ۷ تایی نگهداری کرد،نگهداری این ماهی با اسکار و سورم و…. نیز ميسر اســت

 

ماهی راميزی

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي :Bolivian Ram ، MikrogeoPH پی هاشagus ramirezi

اسم های رایج: راميزی، راميرزی

خانواده: Cichlidae

رفتار: صیح جو و ارام

د ما: ۲۸-۲۶ درجه سانتیگراد

PH پی هاش :۶ الی ۷

تغذیه: همه چیز خوار

سازگاری: با ماهیان صلح جو و هم خانواده خود که از نظر سایز هم اندازه و ارام باشند

 

دیسکس

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي :SymPH پی هاشysodon aequifasciatus

اسم های رایج: دیسکاس

خانواده: Cichlidae

رفتار: صلح جو و ارام

دما: ۳۰- ۲۸

PH پی هاش: ۶ الی ۷

تغذیه: غذاهای زنده مثل ميگوی ارتميا، غذاهای خشک مثل لوفاک وغذاهای مخصوص دیسکس

سازگاری: بهتر اســت با هم گروه خود با ماهیان ارام و صلح جو نگهداری شود ولی ميتوان با انجل،کریدوارس ،بلک گوست،پوزه خرگوشی و….. نگهداری شود

 

ماهی پرت

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي: Blood Parrot Cichlid

اسم های رایج: پرت فیش،طوطی ماهی

خانواده :Cichlidae

رفتار : تند خو و قلمرو طلب. گرچه این ماهی را جزو گونه های صلح جو نیز معرفی ميکنند که چندان در عمل اینچنین نیست

دما: ۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

PH پی هاش: ۶ الی ۷

تغذیه: ميتوان با غذاهای گوشتی حتی غذاهای زنده تغذیه شود،از غذاهای اماده خشک هم تغذیه ميشود

سازگاری :با ماهیان گوشتخوار مانند اسکار،نایف و ماهیان هم سایز تا بزرگتر از خود

 

ماهی انجل

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي :PteroPH پی هاشyllum scalare

اسم های رایج: فرشته ماهی،ماهی انجل

خانواده: Cichlidae

رفتار: صلح جو

دما: ۲۶-۲۴

PH پی هاش: ۶ الی ۷

تغذیه: از انواع غذاهای خشک مانند کرم فشرده تا انواع غذاهای گوشتی مانند دل گاو

سازگاری: با انواع ماهیان گیاه خوار و صلح جو

 

پنکوسی

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي: Pangasius hypoPH پی هاشthalmus

اسم های رایج: پنکوسی شکارچی،کوسه ملوان،پنکوسی گوشت خوار

خانواده :Pangasiidae

رفتار: هر چیزی را بتواند شکار کند ميبلعد ولی با رعایت سایز با ماهیان دیگر چندان محاجم نیست

دما: ۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

PH پی هاش :۶.۵ الی ۷.۵

تغذیه: گوشتخوار بوده ميتوان از دل گاو یا ماهی کیلکا برای تغذیه اســتفاده کرد

سازگاری: با سایر ماهیان گوشتخوار با رعایت سایز،(ماهیان کوچک و گیاه خوار را ميخورد)

 

پوزه خرگوشی

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي :myxocyprinus asiaticus

اسم های رایج: پوزه خرگوشی ،خفاش ماهی

خانواده :Cyprinidae

رفتار: صلح جو بوده با بیش تر گیاهخواران و برخی گوشتخواران سازگار اســت

دما: ۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

PH پی هاش :۶ الی ۷.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی مثل کرم خونی ، پولکی و حتی لجن های اکواریم را ميخورد

سازگاری: با اکثر ماهیان گیاه خوار و ماهیان گوشتخوار صلح جو

 

ماهی نایف یا چاقو ماهی

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي :Notopterus Chitala

اسم های رایج: نایف،چاقو ماهی

خانواده :Notopteridae

رفتار :تا حدودی مهاجم ولی بی ازار

دما :۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

PH پی هاش :۶ الی ۷.۵

تغذیه: غذاهای زنده ، فریز شده و غذاهای دانه ای همانند لوفاک را مي خورد

سازگاری: با سایر ماهیان هم اندازه مانند اسکار،سورم و…این ماهی ماهیان کوچک وگیاه خوارمانند مولی ،گوپی و غیره را ميخورد

 

اروانای نقره ای

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي :silver arowana

اسم های رایج: سیلور آروانا

خانواده : Osteoglossum bicirrhosu

رفتار: مهاجم بوده ،در صورتی که با ماهیان هم سایز نگهداری شود شاید مشکلی پیش نیاید.در کل نميتوان به او در مقابل ماهیان ضعیف تر از خود اعتماد کرد

دما :۲۸-۲۶

PH پی هاش : ۶.۵ الی ۷

تغذیه: غذاهایی با منبع گوشتی مانند دل گاو و سایر غذاها با منبع پروتئینی مانند ماهی کیلکا

سازگاری: با برخی گربه ماهیان، سفره ماهی ها و برخی سیکلیدها مانند فرانتوزا ميتوان نگهداری شود، از قرار دادن اروانا کناراسکار خوداری کنید زیرا اسکار از زیر ماهی اروانای شما را ميزند، بهترین گزینه نگهداری انفرادیست

 

سیلور دالر

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي: Metynnis Fasciatus

اسم های رایج: دالر،سیلور دالر

خانواده :Serrasalmidae

رفتار: صلح جو

دما: ۲۸-۲۶

PH پی هاش :۵.۵ الی ۶.۵

تغذیه: همه چیز خوار بوده و غذاهایی با منبع گوشتی را هم ميپسندند

سازگاری: با تمامي ماهیان گیاه خوار و ماهیان صلح جو

 

ماهی پیرانا

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي :Serrasalmus Nattereri

اسم های رایج: پیرانا

خانواده :Characidae

رفتار :مهاجم و تندخو

د ما :۲۶- ۲۴

PH پی هاش :۵ الی ۶.۵

تغذیه: گوشتخوار و زنده خوار،هرنوع غذای گوشتی مانند دل گاو و غیره شامل پرتئین

سازگاری: تنها نگهداری با هم نوعان خود در مخزن بزرگ توصیه ميشود این ماهی در هنگام گرسنگی به ماهیان دیگر حمله کرده و انها را زنده زنده ميخورد

 

اسکات سبز

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي: ScatoPH پی هاشagus argus

اسم های رایج :اسکات ، اسکات سبز

خانواده: ScatoPH پی هاشagidae

رفتار: نسبتا صلح جو ولی اطمينانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما :۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

PH پی هاش :۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه: همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی

سازگاری: با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود ميتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز اســت

 

سیلور اسکات

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي: Selenotoca multifasciata

اسم های رایج: سیلور اسکات

خانواده: ScatoPH پی هاشagidae

رفتار: نسبتا صلح جو ولی اطمينانی به صلح جویی کامل این ماهی نداشته باشید

دما: ۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد

PH پی هاش :۷.۵ الی ۸.۵

تغذیه: همه جیز خوار،غذاهای زنده و گوشتی این ماهی را ميتوان با انواع غذاهای خشک هم تغذیه کرد

سازگاری: با هم گروه و هم خانواره های خود و با انواع ماهیان هم سایز خود ميتوان نگهداری کرد ولی نگه داشتن ماهیانی با باله و دم بلند با این گونه مشکل ساز اســت

 

کریدوراس

زیباترین ماهی های آکواریومی آب شیرین

اسم علمي: Corydoras spp

اسم های رایج: کریدوراس، کوریدوراس،گربه ماهی

خانواده :Callich thydae

رفتار: صلح جو و ارام

دما :۲۸-۲۵

PH پی هاش :۶ الی ۷

تغذیه: ته مانده غذاها را مي خورد بهتر اســت از غذاهای کف نشین برای تغذیه اســتفاده کرد

سازگاری: با تمامي ماهیان گیاه خوار و صلح جو

 

 

ماهی دانیوس،قیمت ماهی آکواریوم آب شیرین،انواع ماهیهای گیاهخوار اکواریوم،ماهی های گوشتخوار آکواریومي،مقاوم ترین ماهی آکواریوم،لیست ماهی های گیاه خوار با تصویر،خرید ماهی آکواریوم،ماهی گوپی

 

 

2.5/5 - (21 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا