دکوراسیون و چیدمان

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

زندگی در جایی که روف گاردن داشته باشد آرزوی بسیاری از کسانی است که می خواهند لاکچری زندگی کنند، روف گاردن می تواند در روحیه و شادی در زندگی هم بسیار موثر باشد.روف گاردن به تکنولوژی مدرنی که امروزه بر پایه سقف سبز نهاده شده است و بر روی پشت بام ها و تراس ها اجرا می شود گفته می شود و به معنای باغ در بام می باشد.روف گاردن در واقع خلق فضای سبز بر روی پشت بام است، تا از این طریق طبیعت را در زندگی دخیل کرده و از آن استفاده کنیم.

 

به زبان عامیانه روف گاردن شیوه ای است که در آن شما خواستار سطح گسترده سبز به صورت واضح تر اجرای سطوح چمنکاری شده روی پشت بام هستید.

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

داشتن یک محیط سرسبز روی پشت بام واقعا رویایی است

 

طراحی و ساخت روف گاردن

در این روش بعد از اجرای ایزولاسیون و زیرسازی مناسب پشت بام و تعبیه خروجی آب، سطح بام جهت کاشت چمن آماده می باشد. اما در روش متمرکز میتوانید درختان و بوته های زیبا و سرزنده نیز به پشت بام اضافه کنید. چرا که در این روش عمق کاشت بیشتری در اختیار شماست و اجرای باغچه ها به روش سنتی این امکان را در اختیار شما قرار میدهد.

 

موارد به کار گرفته شده در روف گاردن

بنابراین به هر نوع فضای سبزی که بر روی بام ساخته شود ، روف گاردن گفته می شود و شامل مجموعه ای از گیاهان سبز، آبنما، آلاچیق، مبلمان باغی، سایبان و سایر امکانات دیگر با توجه به مساحت موجود می باشد.

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

انواع کلاس های روف گاردن

عوامل ذکر شده در روش های گوناگون اجرایی به نام های روف گاردن گسترده، روف گاردن متمرکز و روف گاردن پرتابل و مدولار خلاصه میشوند.

 

مزایای روف گاردن

استفاده از روف گاردن باعث پاکسازی هوای اطراف، کاهش آلاینده ها، کاهش جذب حرارت ساختمان، کنترل دما، کاهش مصرف انرژی و بهره برداری از آب باران می شود و علاوه بر اینکه معماری ساختمان را ارتقا می دهد، چهره ساختمان را نیز زیباتر می کند. به دلیل استفاده از مواد سبک و البته مقاوم در ساخت روف گاردن، بستری فراهم می شود تا پوشش های گیاهی رشد داشته باشند و به کشت محصولات پرداخته شود. مزیت دیگر روف گاردن این است که محیطی تفریحی، زینتی را فراهم می کند و حتی می توان زیستگاه مناسبی برای حیوانات ایجاد نمود.

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

خاک مناسب برای روف گاردن

برای ایجاد روف گاردن نیاز به خاک مناسب بوده و انتخاب دقیق خاک یکی از مهم ترین مواردی است که باید به آن توجه کرده و نحوه آماده سازی آن را با کمک کارشناسان انجام داد. خاک مخصوص روف گاردن از محدودیت هایی برخوردار است، بنابراین باید خاکی را انتخاب کرد که قدرت جذب آب بیشتری را دارد و وزن کمتری داشته باشد. با وجود اینکه می توان با کود دهی مناسب نیاز غذایی گیاهان موجود در روف گاردن را برطرف نمود، اما به خاطر دردسر هایی که تعویض خاک در روف گاردن دارد، باید خاک مخصوص روف گاردن دارای مواد غذایی باشد که در طول زمان نه تنها دانه بندی گیاهان را بهبود بخشیده، بلکه نیاز آنها به مواد غذایی را برآورده کند.

 

عملیات ایزولاسیون روف گاردن

یک از با اهمیت ترین مواردی که باید در روف گاردن به آن پرداخته شود، انجام عملیات ایزولاسیون است، زیرا با ایزولاسیون می توان مرزی را تعیین نمود که امکان عبور و عدم عبور آب به زیر روف گاردن را فراهم می کند. با توجه به اندازه روف گاردن می توان از مواد و روش های مختلفی مانند قیر و گونی یا ایزوگام برای ایزولاسیون استفاده نمود.

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ روف گاردن ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ و ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﺟﺎی روف گاردن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻫﻜﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺎم ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻﻣﻘﺪار زﻳﺎدی آب ﺑﺎران را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣﻘـﺪاری آب اﺿـﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد:

1)ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺎم

2) ﻧﺎوداﻧﻲ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻴﺮواﻧﻲ ﻫﺎ

3) آﺑﺮاه و ﻛﺎﻧﺎل آب

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎﻳﺪ دوﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮای ﺳﺮرﻳﺰ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﺮد ( ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻟﻲ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺐ درﻳﭽﻪ ای در ﺑـﺎﻻی آن ﻫـﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد). در ﺗﺮاس ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮری ﺗﺮاس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﻧﺘﺨﺎب ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎرش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ و ﮔﻴﺎه را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ

 

وجود آلاچیق در روف گاردن یا بام سبز

از آنجایی که برای متصل کردن آلاچیق به ساختمان محدودیت وجود دارد و نیروی باد وارده در روف گاردن زیاد است، باید آلاچیق هایی مخصوصبرای روف گاردن ساخته شود و نمی توان از آلاچیق هایی که بر روی زمین نصب می شوند، استفاده نمود.

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

گیاه مناسب Roof Garden

با وجود اینکه گیاهان روف گاردن همان گیاهانی هستندکه بر روی زمین کاشته می شوند، اما باید در انتخاب گیاه مناسب به خصوصیت آن توجه کرده و گیاهانی را برگزینید که در روف گاردن ماندگاری بیشتری داشته باشند. بنابراین میزان رشد ریشه، میزان تحمل گیاه در مقابل گرما و نور مستقیم خورشید و همچنین میزان پایداری آن در مقابل وزش باد های شدید و… از جمله خصوصیاتی است که باید در زمان خرید گیاه به آن توجه داشته باشید.

 

در ادامه می توانید جدیدترین و زیباترین مدل های روف گاردن را ببینید و از آن ها الهام بگیرید:

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

روف گاردن چیست؟ | بهترین مدل های روف گاردن

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا