جامعه شناسی,روان شناسی

روش هایی برای موفقیت و خود شناسی در زندگی فردی

روش هـایی برای موفقیت و خـود شناسی در زندگی فردی

شناخت موجب درک بـهتر اســت، همينطور کـه از کودکی شروع بـه یادگیری و شناختن خـود شدیم بـهتر از خـودمـان شناخت پیدا کردیم این امر مي بـایست بـه صورت پویا ادامه داشته بـاشد تا مـاهم پیشرف کنیم. خـود شناسی موجب شکوفا شدن اســتعداد هـا، پیدا کردن نقاط قوت و ضعف و… ميشود هرچه مـا از خـود شناخت بیشتر داشته بـاشیم در کسب و کار و زندگی هروز موفقیت بـه دست مي آوریم.

روش هایی برای موفقیت و خود شناسی در زندگی فردی

خـودشناسی از جمله مفاهیمي اســت کـه برای تمـامي انسان هـا در مراحل مختلف رشدی مطرح مي شود. اغلب افراد گمـان دارند کـه از خـود یک شناخت کامل دارند. امـا زمـانی کـه از آن هـا دربـاره اهداف، ارزش هـای زندگی شان و دیگر مسائل پرسیده مي شود، بـه خـود نیز نمي توانند پاسخی مناسب دهند. بـاورهـا، علایق، احساسات، نیازهـا و بسیاری از چیزهـای دیگر در طول زندگی تغییر مي کند. امـا آیا این تغییرات هميشه بـاعث شادکامي و رشد افراد مي شود؟ چگونه مي توانیم مسیر زندگی خـود را بـه سمت ترقی و پیشرفت و رسیدن بـه خوشحالی پیش ببرم؟

 

تعریف خـودشناسی

خـودشناسی یعنی تلاش انسان برای یافتن بـهترین مسیر زندگی، تلاشی کـه عوامل ارثی و محیطی در آن تاثیرگذار هستند. همه افراد بـه دنبـال رسیدن بـه سعادت و کمـال هستند، امـا خـودشناسی بـه افراد کمک مي کند تا جست و جو را بـه شکلی سنجیده و آگاهـانه دنبـال کنند. شناخت خـود یعنی شناختن قدرت هـا و ضعف هـا، علایق و ترس هـا، خواســته هـا و آرزوهـا کـه در نهـایت بـه شناخت هدف در زندگی منجر مي شود. از طرفی خـودشناسی بـه مـا کمک مي کند تمـام الگوهـای فکری مخرب و عادت‌هـای ناسالم خـود را بشناسیم و آن هـا را اصلاح کنیم. بـا تقویت این مهـارت، مي‌توانید در زندگی تصميمـات بـهتری بگیرید و درموقعیت‌هـای گوناگون، واکنش‌هـای رفتاری عاقلانه‌تری نشان دهید.

روش هایی برای موفقیت و خود شناسی در زندگی فردی

خـودشناسی اساس زندگی

بـا خـودشناسی مي توانیم سلامت زندگی فردی و اجتمـاعی خـود را ارتقا بدهیم. زمـانی کـه متوجه شویم رفتارهـا و عواطف مـا تا چه حدی بـه بـاور هـای مـا وابسته اســت، خـودشناسی اهميت مي یابد. در واقع احساس مـا نسبت بـه دنیا و آدم هـا براساس نگرش و بـاور خاص مـاســت. بـه عنوان مثال از دروغ گفتن دیگران دلخور مي شویم بـه این دلیل کـه طبق قضاوت مـا کار ناپسندی اســت.

 

جالب اینجاســت کـه مـا دربـاره خـودمـان هم براساس این ارزش هـا قضاوت مي کنیم و نسبت بـه خـود احساس غرور و رضایت یا برعکس احساس سرافکندگی یا سرزنش مي کنیم. روشن اســت کـه احساسات مـا نقش بزرگی در سلامت روان و روحی مـا بـازی مي کند. طرز فکر انسان، مهم ترین عامل ارادی تعیین کننده در سرنوشت اوست. انسان خـودشناس، فردی آگاه اســت کـه خـود را از بند تعصبـات و تحميل هـای محیطی آزاد مي کند و مسیری آگاهـانه را برای زندگی خـود انتخاب مي کند. بی شک چنین انسانی در سطح اجتمـاع نیز بـا روشن بینی و شناخت صحیح از رفتار هـای خویش بـه انتخاب هـایی خردمندانه و دوراندیشانه دست مي زند.

 

 ده قدم کاربردی برای خـود شناسی و موفقیت در زندگی فردی

 

مراقب عادت‌هـا بـاشید

رفتارهـای مـا مجموعه‌ای از واکنش‌هـا و عادت‌هـای مـا هستند و تازه همين عادت‌هـا خیلی وقت‌هـا واکنش‌هـای مـا را هم تحت تاثیر قرار مي‌دهند. یکی از راه‌هـای خـودشناسی و رسیدن بـه موفقیت فردی این اســت کـه مراقب بـاشیم چه چیزهـایی در حال تبدیل شدن بـه عادت‌هـای مـا هستند و چه چیزهـایی همين الان هم برایمـان عادت شده‌اند. برای مثال در زندگی مشترک ممکن اســت عادت کرده بـاشید کـه هميشه همسرتان بـه شمـا ابراز احساسات کند و شمـا صرفا دریافت کننده بـاشید. این عادت خیلی راحت بـه مرور زمـان رابطه شمـا را تحت تاثیر قرار مي‌دهد و بـاعث بروز مشکلاتی مي‌شود کـه بـا یک تغییر عادت ساده، قابل پیشگیری بودند.

روش هایی برای موفقیت و خود شناسی در زندگی فردی

خود شناسی شما را به اوج قله های موفقیت میرساند

 

از دید بقیه ببینید

خـودتان را جای بقیه بگذارید. این کار علاوه بر اینکـه کمکتان مي‌کند احساسات دیگران را درک کنید؛ راه خوبی برای این اســت کـه ببینید از دید دیگران چطور بـه نظر مي‌رسید. اگر خیلی در درک احساسات دیگران مـاهر نیستید و دلتان مي‌خواهد این مهـارت را در خـودتان تقویت کنید سراغ معروف ترین و بـهترین کتاب هـای روانشناسی (صوتی و یا الکترونیک) بروید؛ کتاب‌هـایی کـه دستیابی بـه خـودشناسی و موفقیت را آسان‌تر از هر وقت دیگری کرده‌اند.

 

روراســت بـاشید

یکی از اولین گام‌هـای خـودشناسی این اســت کـه از دست از رودربـایستی کردن بـا خـودتان بردارید و صادق بـاشید. برای مثال ممکن اســت فردی خجالتی بـاشید؛ امـا ظاهرتان را بـه زور حفظ کنید و در نهـایت هم خـودتان را گول بزنید و هم دیگران را. در حالی کـه اگر بـا خـودتان روراســت بـاشید و بـه جای سرپوش گذاشتن روی مشکلات در صدد حل کردن آن‌هـا بربیایید، هم گام مثبتی در جهت پیشرفت فردی برداشته‌اید و هم بـه روابط اجتمـاعی‌تان کمک کرده‌اید.

 

مثبت حرف بزنید

بسیار مهم اســت کـه برای گفتگو بـا خـودتان چه کلمه‌هـایی را انتخاب کنید. آیا وقتی بـا خـودتان صحبت مي‌کنید بـه خـودتان احترام مي‌گذارید؟ آیا از کلمه‌هـای مثبت اســتفاده مي‌کنید؟ اگر جوابتان مثبت اســت، نه فقط یک گام؛ بلکـه کیلومترهـا در مسیر درست قدم خواهید زد. گفتگوی درونی مـا بـه افکار مـا شکل مي‌دهد و افکار مـا روی رفتارمـان تاثیر مي‌گذارند؛ بنابراین سعی کنید احترام خـودتان را حفظ کنید و بـا خـودتان درست رفتار کنید.

روش هایی برای موفقیت و خود شناسی در زندگی فردی

با خود شناسی شما استعداد های پنهان خود را کشف میکنید

 

قربـانی نبـاشید

در مقابل هر شکستی دو راه وجود دارد؛ اینکـه در قالب یک قربـانی فرو بروید و دنبـال دلایلی بـاشید کـه شکستتان را توجیه کند یا اینکـه اتفاقات را بـا واقع بینی تحلیل کنید، دلایل شکست را پیدا کنید و تلاش کنید این دلایل را برطرف کنید. برای مثال بـه عنوان یک خانم ممکن اســت تا بـه حال در روابط عاشقانه چندان موفق نبوده بـاشید؛ بـه جای اینکـه مرتب بـا دوستانتان دور هم جمع شوید و آن‌هـا سعی کنند بـه شمـا بگویند هميشه حق بـا شمـاســت؛ سعی کنید کتاب‌هـای مفیدی بخوانید کـه بـه شمـا در فهم دلایل کارهـایتان کمک مي‌کند؛ مثلا دانلود کتاب زنهـا مردهـا را از دست ميدهند چرا؟ یا خواندن سایر کتاب‌هـای روانشناسی مي‌تواند کمکتان کند خیلی زود موفق‌تر از گذشته عمل کنید.

روش هایی برای موفقیت و خود شناسی در زندگی فردی

مراقب اطرافیانتان بـاشید

بعضی از آدم‌هـا بـه اصطلاح هم‌انرژی شمـا نیستند. این‌هـا همـان‌هـایی هستند کـه در کنارشان دچار اضطراب مي‌شوید؛ آدم‌هـایی کـه مرتب نق مي‌زنند؛ از روزگار ناله مي‌کند و هیچ حرف مثبتی از دهـانشان بیرون نمي‌آید. اگر فکر مي‌کنید دوستی بـا چنین افرادی نمي‌تواند روی شمـا تاثیر بگذارد، اشتبـاه مي‌کنید. کافی اســت تصور کنید کـه بـه جای این افراد بـا آدم‎‌هـایی دوست هستید کـه بـا وجود مشکلات سعی مي‌کنند راه درست را برای زندگی کردن انتخاب کنند و تا جای ممکن شاد بمثل. همين تصور هم بـاعث بـهبود شرایط شمـا خواهد شد؛ چه رسد بـه اینکـه واقعا چنین دوستانی پیدا کنید.

 

علایقتان را فهرست کنید

هر آدمي لازم دارد فهرستی از کارهـای مورد علاقه‌اش درست کند و بخشی از زندگی‌اش را بـه انجام آن کارهـا اختصاص دهد. داشتن فهرست علایق، بـاعث مي‌شود بتوانید هدف‌گذاری‌هـای کوتاه مدت و بلند مدت داشته بـاشید و بـه ذهنتان برای رسیدن بـه این هدف‌هـا نظم دهید. برای مثال اگر مدت‌هـاســت دوست دارید نواختن سازی را یاد بگیرید، برنامه‌ریزی برای پس‌انداز و خرید آن ساز بـه شمـا انگیزه بیشتری مي‌دهد و در نهـایت شمـا را بـه کار مورد علاقه‌تان نزدیکتر خواهد کرد. انجام کارهـای مورد علاقه انرژی مثبت زیادی را وارد زندگی شمـا مي‌کنند و تا حد زیادی اســترس را از بین مي‌برند.

 

مهـارت یاد بگیرید

نقش مهـارت در رسیدن بـه موفقیت را دست کم نگیرید. برای اینکـه بتوانید در هر زمينه‌ای، ارتبـاط بـا خـودتان، بـا همسرتان یا بـا جامعه موفق عمل کنید، لازم اســت مهـارت‌هـای لازم در هر مرحله را بـه خوبی یاد بگیرید و بـا تمرین برای خـودتان جا بیندازید. هميشه بـه دنبـال بـهترین منبع برای یادگیری مهـارت‌هـا بـاشید و دست از یاد گرفتن برندارید. روزی کـه احساس کنید در شغل، رابطه یا هر کار دیگری عالی هستید و چیز تازه‌ای برای یادگیری وجود ندارد؛ در جا زدن شروع خواهد شد.

روش هایی برای موفقیت و خود شناسی در زندگی فردی

بـه خـودتان برسید

هیچ وقت فکر نکنید بـا رهـا کردن خـودتان راه درستی را انتخاب مي‌کنید. برای بـهبود ارتبـاط بـا خـودتان بـاید رسیدگی بـه خـودتان را در اولویت بگذارید. خوردن غذای سالم، انجام ورزش مورد علاقه و داشتن خواب کافی سه مورد از مهم‌ترین کارهـایی اســت کـه مي‌توانید برای سلامت جسم و روانتان انجام دهید. بنابراین از خـودتان غافل نشوید.

 

از تغییر نترسید

مي‌گویند نمي‌توان از یک رودخانه دو بـار رد شد؛ بـه عبـارت ساده‌تر رودخانه‌ای کـه الان وارد آن شوید، بـا رودخانه چند ثانیه پیش هم فرق مي‌کند؛ چه رسد بـه چند روز پیش. این اصل ساده بـه تغییرات زندگی اشاره دارد. زندگی پر از تغییرات اســت. برای اینکـه بتوانید موفق بـاشید اولا بـاید بتوانید تغییرات را تشخیص دهید و ثانیا اینکـه نگذارید عذابتان دهند؛ در عوض سعی کنید راهی پیدا کنید کـه شمـا را شبیه موج سواری سوار بر موج‌هـای بلند کند؛ همـانقدر مسلط و همـانقدر هشیار.

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا