پزشکی و بهداشتی

درمان فوری کمردرد در 15 دقیقه

درمان فوری کمردرد در 15 دقیقه

درمان فوری کمردرد در 15 دقیقه

نگذارید کــه درد مفاصل پشت بدن، شمــا را در انجام کار هـای روزمره محدود کنــد. برنــامــه هـای ســاده زیر رابــه کار بگیرید تا کمر درد را از پای در آورید مبــارزه هر روزه بــا درد مفاصل بسیارسخت و نــاراحت کننــده بوده و بــاعث مشــود نتوانــیم کارهـای روزمره را بتوانــیم بــه خویــی انجام دهیم. داروهـای تسکین دهنــده، مــی توانــد این درد را تا حدی قابل تحمل کنــد، امــا کارهـای بسیاری وجود دارد کــه خودتان و بدون دارو مــی توانــید انجام دهید تا از درد فاصل نجات یایــید. چنــد دقیقه تمرین در روز مــی توانــد بــاعث تسکین درد مفاصل شمــا شــده و تغییرات بزرگ را در خود خواهید دید و از آن پس مــی توانــید بــه فعالیت هـای مورد علاقه خود پاسخ مثبت بدهید.

 

راز مفاصل ســالم، انعطاف پذیر نگه داشتن آنــهـاســت. مفاصل مملو از مــایع مفصلی اســت کــه مواد غذایی مورد نــیاز برای سلامت مفصل در آن محلول اســت. و تنــهـا راهی کــه مفاصل بــه این مواد غذایی حیاتی دســترسی پیدا کننــد، حرکت دادن آنــهـا در تمــام محدوده حرکتی اســت. در صورت آسیب مفاصل حرکت دادن آن آخرین کاری اســت کــه مــی خواهید انجام دهید، امــا بدانــید کــه متحرک نگه داشتن آن تغییر زیادی خواهد داشت. مفاصل بری حرکت داشتن طراحی شــده انــد، حتی اگر این حرکت دردنــاک بــاشــد. تحرک مفاصل را ســالم نگه مــی دارد. امــا نگران نبــاشید. شمــا نــیازی بــه برنــامــه ورزشی خاص و افســانــه ای نــدارید. ترفنــدهـای ســاده ای وجود دارد کــه کمک مــی کنــد طبق برنــامــه روزانــه خود پیش رفته و بــا انجام دادن آنــهـا درد مفاصل تسکین یابد.

درمان فوری کمردرد در 15 دقیقه

برنــامــه ایی برای شـکســت دادن درد پیدا کنــید

 

برنــامــه شـکســت درد

وقتی از خواب یــیدار مــی شــوید، مفاصل خود را حرکت دهید. خشـکی مفاصل هنگام صبح، رایج بوده و حرکت را سخت مــی کنــد. چنــد دقیقه حرکت مفاصل در دقایق اولیه روز بــاعث آزاد شــدن گرفتگی شــده و مــایع مفصلی را بــه اطراف مفاصل هدایت خواهد کرد. سعی کنــید تمــام مفاصل از سر تا انگشتان پاهـایتان را در تمــام جهـات دو یا سه بــار حرکت دهید. مثلا سر خود را از طرفی بــه طرف دیگر بچرخانــید، انگشتان دســت را خم و راســت کنــید، مچ هـا را بچرخانــید، زانو هـا و آرنج هـایتانرا خم و راســت کنــید، زانو هـا را یک بــه یک بــه سمت سینــه خم کنــید، دســتهـا را بــه سر رســانــده و شانــه هـا را بچرخانــید.بــه آرامــی مفاصل را تا زمــانــی کــه خشـکی آنــهـا از یــین برود، یــیدار کنــید. اگر مفصلی دردنــاک اســت و در حرکت دادن آن مشـکل دارید، سعی کنــید هر دو ســاعت یک بــار آن را بــه آرامــی حرکت دهید تا بــه مرور از دت درد آن بکاهید.

 

مکمل امگا3 برای صبحانــه

اگر فقط یک مکمل برای کاهش دردهـای مفاصل وجود داشته بــاشــد، آن مکمل امگا3 گرفته شــده از روغن مــاهی خواهد بود. دانشمنــدان معتقدنــد اسیدهـای چرب امگا3 بــاعث کاهش التهـاب مفاصل شــده و منجر بــه کاهش شــدت درد مــی شــونــد. مصرف روغن مــاهی بــاعث کمتر شــدن خشـکی مفاصل هنگام صبح خواهد شــد.

 

پیاده روی کنــید

راه دیگر هدایت مــایع مفصلی بــه اطراف مفاصل، پیاده روی مداوم روزانــه اســت. طبق مطالعات، پیاده روی بــاعث مــی شــود ریسک ابتلا بــه آرتروز 18 درصد کاهش و غضروف ســازی افزایش یابد. همچنــین پیاده روی بــاعث کاهش وزن مــی شــود کــه در نتیجه آن فشار کمتری بــه مفاصل وارد مــی شــود. حتمــا از کفش منــاسب پیاده روی اســتفاده کنــید.

درمان فوری کمردرد در 15 دقیقه

بالا رفتن از پله ها برای تقویت عضلات پا مفید می باشد

 

بــالا رفتن از پله هـا

بــالا رفتن از پله هـا هنگامــی کــه درد زانو و لگن شمــا را آزار مــی دهد، بسیار سخت اســت. امــا مــی توانــد یکی از راه هـای تقویت عضلات پاهـا شــده و فشار را از مفاصل بردارد. بــه صورت مداوم و بــا سرعت دلخواه خود از پله هـا بــالا رفته و در صورت نــیاز مــی توانــید از نرده هـا نــیز کمک بگیرید. روی یک دقیقه پله هـا را بــالا و پایین بروید و بــه تدریج بــه دو دقیقه برســانــید. در ابتدای کار ممکن اســت فقط یک یا دو پله بتوانــید بــالا بروید بــه ویژه اگر درد مفصل دارید. امــا پس از مدتی کــه بــه تدریج بــا تقویت عضلات تعداد پله هـای بــالا رفته یــیشتر شــده و آســانتر خواهد شــد.

 

عضله ســازی کنــید

تقویت و قوی نگه داشتن عضلات تاثیر زیادی در کاهش درد مفاصل داشته زیرا فشار را از روی آنــهـا برمــی دارد. پزشـکان توصیه مــی کننــد، اگر از زانو درد رنج مــی برید، سعی کنــید عضلات ران را تقویت کنــید. برای تقویت عضلات ران وقتی در حالت نشســته روی صنــدلی قرار دارید، پاهـای خود را در حالت صاف و در راســتای ران هـا نگه دارید و تا ده شمرده و سپس روی زمــین قرار دهید. برای هر پا این حرکت را ده بــار تکرار کنــید. درد مفاصل لگن را بــا تقویت عضلات کاهش دهید. بــه این صورت کــه در کنــار مــیز یا صنــدلی قرار گرفته و تعادل خود را حفظ کنــید و یک پا را بــه سمت پهلو هـا بــالا آورده و کمــی نگه داشته و بــه حالت اول برگردانــید و ده بــار این حرکت را برای هر پا انجام دهید.

درمان فوری کمردرد در 15 دقیقه

به کیسه ی آب گرم فکر کنید

 

کیسه آب گرم یا سرد قبل از خواب

اگر درد مفصل بــاعث یــیداری شبــانــه شمــا مــی شــود، برای کاهش ورم و خشـکی مفاصل از گرمــا و سرمــا مــی توانــید اســتفاده کنــید. برای خشـکی مفاصل از کیسه آب گرم و برای ورم و بــاد کردگی از کیسه آب سرد اســتفاده کنــید.حمــام آب و نمک حاوی منــیزیم تسکین دهنــده بزرگی اســت. آب بــاعث تقویت مفاصل شــده و منــیزیم موجود در نمک آرام بخش مــاهیچه هـا و کاهنــده درد اســت.

 

مراقب وزن خود بــاشید

اگر اضافه وزن دارید، 2/5 برابر یــیشتر از ســایرین در خطر ابتلا بــه آرتروز زانو هســتید چون اضافه وزن بــاعث افزایش فشار روی مفاصل زانو مــی شــود. نــه تنــهـا این، بلکــه التهـاب هـای دیگر کــه بــا اضافه وزن همراه اســت، ممکن اســت بــه درد در ســایر مفاصل مــاننــد دســت هـا نــیز شــود. بــه طور کلی حفظ تعادل وزن، دارای فواید فراوانــی اســت.آیا مــی دانــید 6 نفر از 10 نفر از درد هـای آرتروزی رنج مــی برنــد؟

درمان فوری کمردرد در 15 دقیقه

صبور باشید و در انجام برنامه اصرار بورزید

 

تغییرات را دنبــال کنــید

پس از چنــد هفته عمل کردن بــه برنــامــه هـای گفته شــده، شمــا متوجه تغییرات حاصل در درد مفاصل خواهید بود. صبور بــاشید و در انجام آنــهـا تداوم داشته بــاشید. امتیاز دادن روزانــه بــه مقدار درد، مــی توانــد راهکار منــاسیــی برای فهمــیدن تغییرات اســت. هر روز بــه مــیزان درد خود از 1 تا 10 امتیاز دهید تا متوجه شــوید چه حرکات و فعالیت هـایی برای شمــا مفید یا مضر اســت.

 

یوگا

در یک تحقیق انگلیسی کــه در مجله پزشـکی داخلی منتشر شــد، افرادی کــه کمردرد داشتنــد و یک بــار در هفته بــه مدت سه مــاه کلاس یوگا مــی رفتنــد، بــهبود یــیشتری نسبت بــه افرادی کــه درمــان هـای عادی مــاننــد دارو یا فیزیوتراپی انجام مــی دادنــد، پیدا کردنــد.

 

حرکات کششی

همــان تحقیق قبلی ثابت کرد کــه حرکات کششی بــه انــدازه یوگا در درمــان کمردرد مؤثر هســتنــد. کلاس هـای 52 دقیقه ای حرکات کششی شامل 15 حرکت مــی شــدنــد کــه همــه عضلات مــهم بدن را تمرین مــی دادنــد و یــیشتر بر بــالاتنــه و پاهـا متمرکز بودنــد.

 

مــاســاژ

دو کلمــه بگوییم: خودتان را درمــان کنــید. افرادی کــه از کمردرد مزمن رنج مــی برنــد و بطور هفتگی مــاســاژ مــی رونــد، پس از 10 هفته درد کمتری نسبت بــه افرادی کــه مــاســاژ انجام نمــی دهنــد دارنــد.

 

ورزش هـای قدرتی

کتی کاهلر، مریــی فیتنس ســتاره هـا، یک تســت برای شمــا دارد: کنــار دیواری بــایســتید و پشتتان را بــه دیوار تکیه دهید بطوریکــه شانــه هـا بــه دیوار بخورنــد. آیا مــی توانــید بــه مدت چنــد دقیقه در این وضعیت بمــانــید؟ اگر اینطور نــیســت، بــاید کمر و بــالاتنــه خود را قوی کنــید. قوی کردن این قسمت هـای بدن بــه پیشگیری و تسکین کمردرد کمک مــی کنــد.

 

کاهش اســترس

اینکــه یاد بگیرید خونسردی خود را حفظ کنــید هم برای کمرتان و هم برای سلامت روانــی تان خوب اســت. وقتی مضطرب هســتید، بدن شمــا واکنش “مبــارزه یا پرواز” مــی دهد و این شامل تنش در عضلات مــی شــود تا اینکــه شمــا آمــاده حرکت شــوید. یک تحقیق نشان داده اســت کــه افرادی کــه نسبت بــه افکار منفی و اضطراب آسیب پذیر هســتنــد یــیشتر احتمــال ابتلا بــه کمردرد را دارنــد.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا