دنیای خودرو

راهنمای خرید لاستیک خودرو ، 10 نکته مهم

راهنمای خرید لاستیک خودرو ، 10 نکته مهم

راهنمای خرید لاستیک خودرو ، 10 نکته مهم

برای صحت عملکرد لاستیک های خود همیشه انها را مورد برسی قرار دهید لاستیک های مهیوب از عملکرد خودروی شما می کاهند و باعث افزایش مصرف سوخت نیز می شوند و همینطور ممکن است با استفاده از لاستیک خراب در شرایط نامطلوب آب و هوایی دچار مشکلاتی شوید

 

به همـین دلیل شمـا باید حتمـاً قبل از ترکیدکی و… لاسـتـیک‌هـای اتومبـیل خود آن‌هـا را تعویض کنـید؛ بنـابراین توصیه مـی‌کنـیم که به عمر لاسـتـیک‌هـای اتومبـیل خود توجه کرده و در صورت عدم آگاهی کافی حتمـاً از افراد آشنـا و کاربلد کمک بگیرد. البته از آنجا که برای خرید لاسـتـیک باید هزینـه زیادی پرداخت کرد؛ حتمـاً باید قبل از خرید لاسـتـیک به فاکتور‌هـای گونـاگونـی توجه کنـید.

 

این کار باعث مـی‌شود که بهترین تصمـیم ممکن را بگیرد و با اطمـینـان به لاسـتـیک‌هـای جدید خود راننـدگی کنـید؛ لذا مـا در برترین‌هـا تصمـیم گرفتیم که ۱۰ نکته مـهم را برای راهنمـایی شمـا قبل از خرید لاسـتـیک‌هـای جدید بـیان کرده و به این ترتیب از ضرر و زیانِ احتمـالی شمـا جلوگیری کنـیم.

راهنمای خرید لاستیک خودرو ، 10 نکته مهم

فواصل زمانی منظمی را به این کار اختصاص دهید

 

اتومبـیل خود را چک کنـید

در حال حاضر اکثر مردم بدون توجه به شرایط اتومبـیل خود اقدام به خریداری لاسـتـیک کرده و از ارزیابـی وضعیت فنـی اتومبـیل غافل مـی‌شونـد. شمـا حتمـاً باید از اتومبـیلِ خود خارج شده و مـیزان سایش و آج لاسـتـیک‌هـای قدیمـی خود را بررسی کنـید. با این کار احتمـالاً متوجه خواهید شد که یک یا دو لاسـتـیک شمـا بـیشتر از لاسـتـیک‌هـای دیگر سایش داشته و مسـتهلک‌تر هسـتنـد.دلیل این پیشامد را مـی‌توان مشکلاتِ فنـی مرتبط به جلوبنـدی و یا سیسـتم تعلیق اتومبـیل دانسـت و برای رفع مشکل مذکور حتمـاً باید قبل از خرید لاسـتـیک‌هـای جدید به یک تعمـیرگاه و تعمـیرکار خوب و فنـی مراجع کنـید.

راهنمای خرید لاستیک خودرو ، 10 نکته مهم

لاستیک خود را به دقت برسی کنید

 

آیا نـیاز به لاسـتـیک جدید دارید؟

قبل از خرید لاسـتـیک جدید حتمـاً لاسـتـیک‌هـای فعلی خود را بررسی کنـید. ساییدگی و پارگی لاسـتـیک‌هـا کاملاً آشکار و واضح بوده و برای تشخیص آن‌هـا هیچ مشکلی نخواهید داشت. ولی برای بررسی آج لاسـتـیک باید دسـت به کار شده و برای این کار مـی‌توانـید از «تسـت پنـی» یا سکه اسـتفاده کنـید. این کار در کشور‌هـای مختلف با سکه‌هـای گونـاگون انجام مـی‌شود.

 

در ایران مـی‌توان از سکه ۱۰۰ تومـانـی اسـتفاده کرده و آن را داخل آج لاسـتـیک قرار داد. قسمتی که به روی آن اعداد (خط) حک شده را به سمت بـیرون و پیش‌روی چشمـان خود قرار دهید. اگر تاریخ ضرب سکه مشخص باشد؛ یعنـی لاسـتـیک شمـا وضعیت بسیار بدی داشته و باید آن را سریعاً تعویض کنـید.

 

اگر مقداری از عبارت ریال مشخص بود؛ مـی‌توان هنوز هم از لاسـتـیک اسـتفاده کرد. ولی حتمـاً در اولین فرصت ممکن برای خرید لاسـتـیک جدید اقدام کنـید. اگر عبارت ریال به طور کامل مشخص بود؛ لاسـتـیک وضعیت منـاسبـی داشته و فعلاً نـیازی به تعویض آن نـدارید. البته این روش خیلی دقیق نـیسـت و معمولاً آپاراتی‌هـای حرفه‌ای از دسـتگاه دیجیتالی انـدازه‌گیری آج لاسـتـیک‌هـا اسـتفاده کرده و دقیق‌تر لاسـتـیک‌هـا را بررسی مـی‌کننـد.

راهنمای خرید لاستیک خودرو ، 10 نکته مهم

از سازگاری لاستیک با ماشین خوداطمینان حاصل کنید

 

مشخصات سازنـده اتومبـیل را بررسی کنـید

قبل از انتخاب لاسـتـیک جدید حتمـاً از سازگاری آن با وسیله نقلیه خود اطمـینـان حاصل کنـید. خودروسازان معمولاً توصیه‌هـایی در رابطه با انـدازه و نوع لاسـتـیک اتومبـیل‌هـای خود داشته و برای اطمـینـان از عملکرد اتومبـیل خود باید به توصیه‌هـای آن‌هـا توجه کرد. شرکت‌هـای خودروسازی توصیه‌هـایی در رابطه با انـدازه، فشار باد و نوع لاسـتـیک داشته و معمولاً آن‌هـا را مـی‌توان در دفترچه راهنمـا و تعمـیر و نگهداری اتومبـیل‌هـای گونـاگون دید.همچنـین در برخی از خودرو‌هـا مـی‌توان اطلاعات یادشده را برروی رِکاب و یا چارچوب درب‌هـای اتومبـیل مشاهده کرد. رعایت نکات منـدرج در دفترچه راهنمـا و یا برچسب‌هـای اطلاعاتی لاسـتـیک و فشار باد تایر‌هـا تأثیر فراوانـی در طولانـی کردن عمر لاسـتـیک‌هـای خودرو دارد.

راهنمای خرید لاستیک خودرو ، 10 نکته مهم

اعداد مندرج روی لاستیک را جدی بگیرید

 

به اعدادِ منـدرج برروی لاسـتـیک توجه کنـید

قبل از خرید لاسـتـیک حتمـاً به اعداد منـدرج برروی آن توجه کنـید. این اعداد اطلاعاتِ مـهمـی از قبـیلِ حداکثرِ وزن قابل تحمل، حداکثرِ سرعت قابل تحمل، تاریخ ساخت، پهنـا و ابعاد لاسـتـیک را به شمـا نشان مـی‌دهنـد؛ بنـابراین حتمـاً در هنگام خرید لاسـتـیک جدید به اعداد یادشده توجه کرده و آگاهـانـه تصمـیم‌گیری کنـید.سه رقم اول از سمت چپ، بـیانگر پهنـای لاسـتـیک برحسب مـیلی‌متر هسـتنـد. پس از اعداد یادشده شمـا عددی دو رقمـی را خواهید دید. این عدد نشانگر نسبت ارتفاع دیواره لاسـتـیک به پهنـای آن برحسب مـیلی‌متر اسـت. بعد از عدد دو رقمـی مزبور معمولاً حرف «R» قرار دارد که نشانـه رادیال بودن لاسـتـیک اسـت.

 

عدد دو رقمـی آخر هم نشانگر قطر رینگ مورد اسـتفاده برای لاسـتـیک جدیدِ شمـا بوده و برحسب اینچ درج شده اسـت. علاوه بر موارد یادشده مـی‌توان اطلاعاتی نظیرِ حداکثر فشار وارده، حداکثر فشار باد و حداکثر حرارت اصطکاک و چنگ‌زنـی را برروی لاسـتـیک‌هـا مشاهده کرد.

راهنمای خرید لاستیک خودرو ، 10 نکته مهم

لاستیک ها انواع و اقسام مختلفی دارند

 

به نوعِ لاسـتـیک انتخابـی توجه کنـید

آب و هوا و شرایط زنـدگی در منـاطق مختلف جهـان متفاوت اسـت. اکثر اتومبـیل‌هـا از لاسـتـیک‌هـای چهـار فصل اسـتفاده مـی‌کننـد. این لاسـتـیک‌هـا برای اسـتفاده در تمـام روز‌هـای سال طراحی شده‌ا‌نـد.با این وجود لاسـتـیک‌هـای زمسـتانـی و تابسـتانـی را نباید از قلم انـداخت و گاهی به دلیل شرایط آب و هوایی و محیط زنـدگی، لاسـتـیک‌هـای چهـار فصل را باید کنـار گذاشت؛ زیرا لاسـتـیک‌هـای مزبور عملکرد منـاسبـی در مواجهه با سطوح یخی، یخ سیاه و… نـدارنـد.

به عنوان مثال در جاده‌هـای زمسـتانـی و یخی حتمـاً باید از لاسـتـیک‌هـای زمسـتانـی اسـتفاده کرد؛ زیرا لاسـتـیک‌هـای مزبور به دلیل نوع طراحی آج‌هـای خود باعث کنترلِ بهتر اتومبـیل مـی‌شونـد.

راهنمای خرید لاستیک خودرو ، 10 نکته مهم

لاستیک زاپاس را در بهترین شرایط نگه دارید

 

لاسـتـیک زاپاس را فراموش نکنـید

هنگامـی که برای تعویض لاسـتـیک‌هـای فعلی اتومبـیل خود اقدام مـی‌کنـید؛ حتمـاً باید لاسـتـیک زاپاس را بررسی کرده و در صورت نـیاز آن را تعویض کنـید. معولاً از لاسـتـیک‌هـای زاپاس اسـتفاده چنـدانـی نشده و ممکن اسـت که لاسـتـیک زاپاسِ شمـا وضعیت خوبـی داشته باشد. بعضی اوقات هم لاسـتـیک زاپاس شمـا ساییدگی و پارگی مـهمـی نـداشته و احتمـالاً مکانـیک شمـا توصیه مـی‌کنـد که اسـتفاده از لاسـتـیک یادشده مشکلی برای شمـا ایجاد نکرده و فعلاً جواب‌گوی نـیاز شمـا خواهد بود.

به هر حال اگر لاسـتـیک زاپاسِ شمـا شرایط ایده‌آلی نـداشته و مشکل‌ساز مـی‌شود؛ حتمـاً برای تعویض آن اقدام کرده و سعی کنـید که لاسـتـیک زاپاس را حتمـاً منطبق با مدل، انـدازه و… لاسـتـیک‌هـای اصلی اتومبـیل خود تهیه کنـید.

 

قیمت لاسـتـیک مـهم اسـت

یکی از مـهم‌ترین و تأثیرگذار‌ترین نکات در خرید لاسـتـیک‌هـای جدید را باید قیمت آن‌هـا دانسـت. قیمت‌گذاری لاسـتـیک‌هـای گونـاگون و تفاوتِ ارزش آن‌هـا نشانگرِ کیفیت، عمر و پایداری لاسـتـیک اسـت.در حال حاضر معمولاً برای خرید لاسـتـیک‌هـای پریمـیوم باید بـیشتر هزینـه کرد؛ زیرا تولید آن‌هـا محصول مـاه‌هـا تحقیق و توسعه اسـت. علاوه بر این لاسـتـیک‌هـای پریمـیوم کیفیت، آج و عملکردِ بهتری داشته و از موادی درجه یک برای تولید لاسـتـیک‌هـای مزبور اسـتفاده شده اسـت.

 

لاسـتـیک‌هـایی با قیمتِ متوسط عملکردی مشابه با لاسـتـیک‌هـای پریمـیوم دارنـد؛ امـا کیفیت مواد مورد اسـتفاده در آن‌هـا به هیچ عنوان در حد و انـدازه لاسـتـیک‌هـای پریمـیوم نـیسـت.در نـهـایت شمـا فقط لاسـتـیک‌هـای ارزان قیمت را پیش‌روی خود خواهید داشت. این لاسـتـیک‌هـا شاید قیمت منـاسبـی داشته باشنـد؛ امـا عمرِ کوتاهی داشته و باید با آن‌هـا کنـار بـیایید.

راهنمای خرید لاستیک خودرو ، 10 نکته مهم

گارانتی لاستیک هم اهمیت دارد

 

به گارانتی لاسـتـیک توجه کنـید

معمولاً تولیدکننـدگان لاسـتـیک دو نوع گارانتی را برای محصولات خود در نظر مـی‌گیرنـد. گارانتی نوع اول نقص، پارگی و بـی‌کیفیتی آج‌هـای لاسـتـیک را پوشش مـی‌دهد. ولی گارانتی نوع دوم خطرات نـاشی از معیوب بودن لاسـتـیک در جاده را شامل شده و خیال شمـا را راحت مـی‌کنـد.البته باید به متن ضمـانت‌نـامـه لاسـتـیک‌سازان دقت کرد؛ زیرا بنـد‌هـا و شرایط بسیاری در متن ضمـانت‌نـامـه‌هـای یاد شده وجود دارد که به سادگی باعث فرارِ شرکت لاسـتـیک‌ساز از عمل به تعهدات خود مـی‌شود. علاوه بر این برخی از تولید کننـدگان لاسـتـیک در صورت معیوب بودن محصول خود به راحتی اقدام به تعویض و جایگزینـی آن‌هـا خواهنـد کرد و این گزینـه احتمـالاً شمـا را کمـی وسوسه خواهد نمود.

راهنمای خرید لاستیک خودرو ، 10 نکته مهم

کاهش مصرف سوخت و لاستیک ارتباط مستقیم با هم دارند

 

لاسـتـیک در مصرف سوخت تأثیرگذار اسـت

نکته دیگری که باید در انتخاب لاسـتـیک مورد توجه قرار داد این اسـت که نوع لاسـتـیک انتخابـی در مـیزان مصرف سوخت اتومبـیل شمـا تأثیرگذار خواهد بود. لاسـتـیک‌هـای اصلی اتومبـیل شمـا به بهینـه‌سازی مصرف سوخت کمک کرده و تعویض آن‌هـا مـی‌توانـد آثار مثبت و منفی فراوانـی برروی مـیزانِ مصرف سوخت اتومبـیلِ شمـا داشته باشد.برای برخی‌هـا عملکرد و کشش اتومبـیل از اهمـیت بـیشتری برخوردار بوده و مـیزان مصرف سوخت را در اولویت‌هـای خود قرار نمـی‌دهنـد؛ بنـابراین باید خودتان تصمـیم‌گیری کرده و لاسـتـیکی منطبق با احتیاجات و نـیاز‌هـای خود خریداری کنـید.

 

مقاومت حرارتیدر لاسـتـیک

مقاومت حرارتی لاسـتـیکهـا با حروف لاتین و به ترتیب از بالاترین تا پایین ترین درجه، با حروف A، B و C مشخص مـی شونـد.

 

توجه به حداکثر فشار باد در زمـان خرید لاسـتـیک

مـیزان فشار باد مجاز لاسـتـیک را مـی توانـید بر روی دیواره کنـاری آن مشاهده کنـید. برای بعضی لاسـتـیک هـا حداکثر فشار مجاز 32psi، برای برخی 44psi و برای بعضی دیگر از انواع لاسـتـیک هـا حتی تا 50psi اسـت.تنظیم فشار باد تا چنـد پونـد کمتر از حداکثر فشار مجاز، عملی قابل قبول اسـت، امـا نباید در این کاهش افراط کنـید.هنگام سفر لازم اسـت فشار لاسـتـیک هـا را نسبت به فشار توصیه شده به مقدار 4psi کاهش دهید زیرا لاسـتـیک هـا در بزرگراه هـا گرم مـی شود و فشار درون آن بالا مـی رود. فشار کم باد داخل لاسـتـیک، موجب بالا رفتن حرارت آن مـی شود.

راهنمای خرید لاستیک خودرو ، 10 نکته مهم

ار جاهای معتبر خرید کنید

 

لاسـتـیک را از کجا بخرید؟

گزینـه‌هـای بسیاری برای خرید لاسـتـیک وجود داشته و هر کدام از آن‌هـا شامل جوانب مثبت و منفی گونـاگونـی هسـتنـد. شمـا مـی‌توانـید برای خرید لاسـتـیک جدید به آپاراتی‌هـای محل، انبار‌هـا و فروشگاه‌هـای بزرگ، نمـاینـدگی تولیدکننـدگان لاسـتـیک و فروشگاه‌هـای اینترنتی مراجعه کنـید.راحت‌ترین راه برای خرید لاسـتـیک مراجعه به آپاراتی محل اسـت؛ زیرا او احتمـالاً شمـا را مـی‌شنـاسد و خیلی سریع کارِ تعویض لاسـتـیک‌هـای شمـا را انجام خواهد داد. انبار‌هـای بزرگ فروش لاسـتـیک هم مکان منـاسبـی برای خرید لاسـتـیک بوده و مـی‌توانـید لاسـتـیک را با قیمتی کمتر خریداری کرده و گزینـه‌هـای بـیشتری هم برای انتخاب لاسـتـیکِ منـاسب در پیش‌روی خود خواهید داشت.

 

امـا اگر به دنبال صرفه‌جویی در زمـان و هزینـه‌هـای خود هسـتید؛ مـی‌توانـید به سراغ فروشگاه‌هـای اینترنتی رفته و لاسـتـیک مورد نظر خود را از بـین محصولات متنوعِ تولیدکننـدگان لاسـتـیک انتخاب کنـید. البته ممکن اسـت که ارسال لاسـتـیک توسط فروشگاه‌هـای اینترنتی کمـی زمـان بر باشد و احتمـالاً این موضوع کمـی شمـا را به دردسر خواهد انـداخت. به هر حال باید گفت که انتخاب جا و مکانِ منـاسب برای خرید لاسـتـیک به خودِ شمـا بسـتگی دارد.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا