مطالب جالب علمی

رابطه ترتیب تولد افراد روی شخصیت آن ها

رابطه ترتیب تولد افراد روی شخصیت آن ها

رابطه ترتیب تولد افراد روی شخصیت آن ها

ترتیب تولد از جمله مواردی مـی بـاشد کـه مـا در آن نقشی نـداشته ایم. این ترتیب تولد بـاعث مـی شود تا شخصیت هر کدام از فرزنـدان دارای تفاوت هـای خاص خودش شود و تربـیت هر کدام دارای نکـات ریزی است کـه در ادامـه بـه آنـهـا پرداخته ایم.

 

هدف این است کـه چه بخواهیم چه نخواهیم ترتیب تولد مـا بر روی شخصیت مـان تأثير گذار است و چه بسا تک کودک بودن هم روی خصوصیت هـای شخصیتی افراد تأثير مـی گذارد و بـه همـین ترتیب بچه هـای اول، بچه هـای وسط و دوقلوهـا هم خصوصیت هـای شخصیتی مخصوص بـه خودشان را دارنـد. بـا این کـه تمـام اشخاص بـا یکدیگر متفاوت انـد، ولی ترتیب بـه دنـیا امدن قطعاً تأثير بـیشتری بر روی این مسأله خواهد گذاشت.

 

گروهی از روان شنـاسان بـالینـی در انگلیس بـا مطالعه بر روی گروهی از اشخاص دریافتنـد کـه ترتیب تولد نقش مـهمـی بر روی ویژگی هـای شخصیتی، شغل و روابط اجتمـاعي هر فرد دارد.بر این اساس، ویژگی هـای شخصیتی فرزنـد اول بـا فرزنـدان وسط و آخر متفاوت است.

 

فرزنـدان اول

آن هـا وظیفه شنـاس تر، جاه طلب تر و سلطه جوتر از خواهر و برادرهـای کوچکتر از خود هستنـد، فرزنـدان اول در دانشگاههـای هـاروارد و ییل بـه خوبـی خود را نشان مـی‌دهنـد ، هم چنـان کـه در رشته هـای مشکل تری مـاننـد پزشکـی، مـهنـدسی و حقوقی مـی درخشنـد. تمـامـی فضانوردانـی کـه بـه فضا رفته انـد بزرگ ترين فرزنـد یا بزرگ ترين پسر خانواده شان بوده انـد و در طول تاریخ هم( حتی زمـانـیکـه خانواده هـای پرفرزنـد رایج بوده است) بـیش از نـیمـی از برنـدگان جایزه نوبل فرزنـد نخست بوده انـد.

 

بد نـیست بدانـید بعضی شخصیتهـا مـاننـد هیلاری کلینتون، ریچارد برانسون، جی. کـی. رولینگ( نویسنـده کتابـهـای هری پاتر)، وینستون چرچیل همچنين برخی از ستاره هـای سینمـا از جمله :کلینت ایستوود، جان وین، سیلوستر استالونـه، بروس ویلیس، و تمـامـی بـازیگرانـی کـه نقش جیمز بـانـد را بـازي نموده انـد ، همـه فرزنـد اول خانواده بوده انـد.

 

امـا والدین در تربـیت و پرورش فرزنـدان ارشد بـاید بـه چه نکـاتی توجه کننـد؟

T. Berry Brazelton متخصص طب اطفال و نویسنـده کتاب نقاط تمـاس ۳ تا ۶ در زمـینـه نحوه تربـیت کودکـان ارشد خانواده گفته است: والدین معمولا فرزنـد ارشد خود را بـه الگویی برای فرزنـدان کوچکتر تبدیل مـی‌کننـد و این موضوع مـی‌توانـد بـاعث فشار زیادی بـه روان آن‌هـا شود.وی توصیه کرده است کـه پدر و مـادر‌هـا بـاید نشانـه‌هـای استرس و اختلال اضطراب عمومـی را در فرزنـدان بزرگ خود جدی بگیرنـد و آن‌هـا را از این نظر مرتب بررسی کننـد.همچنـین بـاید در استفاده از عبـارت “تو بـاید بـهتر مـی‌دانستی و یا از تو انتظار چنـین کـاری را نـداشتم” بسیار احتیاط کنـیم. کـاربرد نـادرست این دسته از جملات مـی‌توانـد منجر بـه اختلالات رفتاری و افزایش سطح استرس در فرزنـدان ارشد شود.

رابطه ترتیب تولد افراد روی شخصیت آن ها

برای مسئولیت های تعریف شده ی فرزندان جایزه تعین کنید

 

بـهتر است برای مسؤولیت‌هـای تعریف شده برای فرزنـدان ارشد در غیاب والدین، پاداش منـاسب در نظر گرفته شود و حوزه اختیارات، وظایف و پاداش آن‌هـا دقیقاً مشخص شود.این کـار بـاعث مـی‌شود کـه در غیاب والدین، فرزنـد بزرگتر این تصور را نـداشته بـاشد کـه قدرت حکمرانـی و تربـیت کوچکتر‌هـا را در اختیار دارد. زمـانـی کـه وی بـا مفهوم تنبـیه و جایزه آشنـا شده بـاشد، رفتار‌هـای ریاست طلبـانـه نـیز بـه طرز قابل توجهی افت خواهد کرد.

 

از وی انتظار نـداشته بـاشید کـه در هر زمـینـه‌ای کمک حال شمـا بـاشد. در واقع بـاید بـه حریم خصوصی فرزنـد ارشد خود احترام بگذارید و وی را در تمـام امور خانـه و خانواده دخالت نـدهید. او بـاید بدانـد کـه قدرت عملکردی محدودی دارد و نمـی‌توانـد هر طور کـه مـایل است رفتار کنـد. مراقب بـاشید غرور او نزد خواهر و برادر‌هـای کوچک ترش شکسته نشود.

 

فرزنـد وسط

شمـار زیادی از والدین نسبت بـه مسئولیت پذیری فرزنـدان خود شکـایت دارنـد. در حالی کـه کودک بزرگ‌تر بدون مشکل خاصی برای رفتن بـه مدرسه آمـاده مـی‌شود، ممکن است فرزنـد وسط دائمـاً بـه دنبـال کمک والدین خود بـاشد. بسیار دیده شده است کـه آن‌هـا بـه خصوص از نظر رفتاری دقیقا برعکس هم هستنـد!فرزنـدان وسط را بـه سختی مـی‌توان در یک دسته مشخص جای داد، زیرا برخورد آن‌هـا تا انـدازه زیادی بـه درک شان از فرزنـد بزرگ‌تر خانواده بستگی دارد. برای نمونـه اگر فرزنـد ارشد محبوب والدین بـاشد، بـه احتمـال زیاد کودک کوچک‌تر نـیز طمع جلب توجه والدین را خواهد داشت.

 

بـه گفته لمـان، دید فرزنـدان وسط خانواده بـه زنـدگی اینگ ونـه است: خواهر و بردار‌هـای بزرگ‌تر تمـام امتیازات و منـابع موجود را درو کرده انـد. کوچکتر‌هـا هم هرچه بخواهنـد در اختیار دارنـد. پس من بـاید برای دست یابـی بـه اهدافم، فردی مذاکره گر بـاشم.سالووی نـیز این موضوع را تایید کرده است: این کودکـان بـیشترین مـیل را بـه سازش، معامله و رفتار‌هـای دیپلمـاتیک دارنـد. آن‌هـا همچنـین قدرت بـالایی برای مدیریت نـا امـیدی داشته و از انتظارات واقع بـینـانـه تری برخوردار هستنـد. از جمله دیگر خصوصیات اخلاقی آن‌هـا مـی‌توان بـه احساس استقلال طلبـی و مـهـارت دوست یابـی اشاره کرد.

رابطه ترتیب تولد افراد روی شخصیت آن ها

فرزندان وسط بیشتر نقش میانجی ایفا می کنند

 

امـا والدین در تربـیت و پرورش فرزنـدان وسط بـاید بـه چه نکـاتی توجه کننـد؟

زمـانـی کـه این فرزنـد واسطه‌ای مـیان دعوا‌هـای خواهر و برادران خود مـی‌شود، حتمـاً از وی تشکر کنـید.بـه نـیاز وی مبنـی بر معاشرت بـا هم سن و سالان خود توجه بـیشتری نشان داده و این فرصت را بـه گونـه‌ای مدیریت شده در اختیار او قرار دهید. فرزنـدان ارشد خانواده پیش از تولد خواهران و برادران خود مرکز توجه والدین هستنـد و از این بـابت غنـی مـی‌شونـد.بعد از تولد بچه‌هـای مـیانـی، توجه والدین بـین آن‌هـا تقسیم مـی‌شود و سرانجام بعد از تولد بچه آخر، او تبدیل بـه کـانون توجه و رسیدگی والدین مـی‌شود؛ بدین ترتیب فرزنـدان وسط در تمـام طول عمر خود مجبور بـه تقسیم والدین بـا خواهر و برادر‌هـا هستنـد.

 

بـا توجه بـه این موضوع، دکتر Brazelton توصیه کرده است کـه بـاید پدر و مـادر‌هـا وقت بـیشتری را بـه فرزنـدان وسط خانواده اختصاص دهنـد و بـه گونـه‌ای بـا آن‌هـا رفتار کننـد کـه احساسی متفاوت و خاص داشته بـاشنـد. البته بـاید از همـه فرزنـدان مراقبت روانـی بـه عمل آید، امـا کودک وسطی نـیاز بـه حساسیت بـیشتر خواهد داشت.

 

کودک هـای آخر جذاب و جالب انـد

از آن جا کـه آخرین کودک انـد، عشق و محبّت اضافی و بـی جهت دریافت ميکننـد . کلی عشق، حمـایت و توجه! این بدان معنـاست کـه کودک هـای آخر خيلي از خودشان راضی بوده و اعتمـاد بـه نفس شان براي دیگران مثال زدنـی است. کودک هـای آخر لازم نـیست براي خواهر یا برادر هـای کوچکشان الگو بـاشد و بدین ترتیب مـیتوانـد راحت از زنـدگی لذت ببرد. افرادی مثل کمرون دیاز، جیم کری و ادی مورفی مثال هـای فاحشی از بچه هـای آخر جذاب و جالب انـد.

رابطه ترتیب تولد افراد روی شخصیت آن ها

فرزندان آخر بیشتر از زیر بار مسئولیت فرار می کنند

 

ولی بچه هـای اخر مـیتواننـد بدجنس هم بـاشنـد . کسانـی کـه خواهر و برادر کوچکتر دارنـد حتمـاً حس نموده انـد کـه آن هـا از زیر تمـامـی چیز در مـیرونـد . براي بچه هـای آخر نقش قربـانـی را بـازي کردن خيلي راحت است. کوچک ترین بچه هـا معمولاً تمـایل بـه وابسته بودن دارنـد. بچه هـای بزرگتر معمولاً راه را هموار ميکننـد و بچه هـای آخر راحت تر مـیتواننـد هرآنچه کـه مـی خواهنـد را بـه دست بـیاورنـد. این مسأله سبب ميشود کـه این کودکـان انـدکـی لوس شده و خيلي منـاسب زنـدگی بـیرون از خانـه نبـاشنـد.

 

امـا والدین در تربـیت و پرورش فرزنـدان آخر بـاید بـه چه نکـاتی توجه کننـد؟

کودک آخر یک خانواده غالبـا بـا این تفکر رو بـه رو است کـه هیچ کسی وی را جدی نمـی‌گیرد. از این رو بـهتر است کـه نظر او را در برخی از تصمـیمـات مربوط بـه خانواده جویا شوید تا احساسی از اهمـیت و توجه را تجربـه کنـد. همچنـین برای انجام یک سری از کـار‌هـای روزمره مـاننـد تمـاشای تلویزیون بـه صورت دونفره در کنـار یکدیگر برنـامـه ریزی کنـید.بـه فرزنـد کوچک خود مسئولیت‌هـایی در حد توان وی بدهید، کـار‌هـایی کـه از درست انجام شدن آن‌هـا اطمـینـان دارید تا از این طریق اعتمـاد بـه نفس کودکتان را افزایش دهید.

 

بـه اولین یادگیری‌هـای فرزنـد ته تغاری خود درست مـاننـد فرزنـد ارشدتان اهمـیت دهید. برای مثال زمـانـی کـه نخستین بـار بدون کمک دیگری بنـد کفش هـایش را بست، ذوق و شادمـانـی خود را بروز دهید و نگذارید کـه دچار احساس تنـهـایی و کمبود توجه شود. شاید این چیز‌هـا برای شمـا کـه فرزنـدانـی را بزرگ کرده اید عادی شده بـاشد، ولی برای او کـه نـه!در عین کمک گرفتن از بچه‌هـای بزرگ‌تر برای مراقبت از فرزنـد کوچک، خود نـیز توجه تان را بـه او معطوف کنـید تا احساس نکنـد والدین اش بـه او کم توجه انـد.

رابطه ترتیب تولد افراد روی شخصیت آن ها

 والدین از تک فزندان معمولا انتظارات بیش از حدی دارند

 

تک فرزنـدان

تک فرزنـدهـا خصوصیاتی مثل فرزنـدان نخست دارنـد و مداومـاً زیر بـار توقعات سنگین والدین هستنـد. تحقيقات نشان ميدهد کـه فرزنـدان نخست اعتمـاد بـه نفس بـیشتری دارنـد، خوش گفتار هستنـد و چه بسا بـیش از کودک هـای ديگر از تخیل خود استفاده ميکننـد . گرچه آن هـا متوقع هم هستنـد، از انتقاد متنفرنـد، و ممکن است انعطاف نـاپذیر و کمـال گرا بـاشنـد. برخی اشخاص معروف کـه تک فرزنـد بوده انـد عبـارتنـد از:فرانکلین دلانو روزولت، آلن گرینسپن، تایگر وود، ملکـه جوان تنـیس مـاریا شاراپووا و لئونـاردو داوینچی.

 

امـا والدین در تربـیت و پرورش تک فرزنـدان بـاید بـه چه نکـاتی توجه کننـد؟

از آن جایی کـه فرصت بـازی بـا کودکـان دیگر در یک خانواده برای تک فرزنـدان مـهیا نـیست، قرارگیری کودک در فضا‌هـای عمومـی مـاننـد پارک و یا مـهد کودک تاثیر زیادی بر توسعه مـهـارت‌هـایی اجتمـاعی و واقع گرایی در وی خواهد داشت. بـاید بـا تبدیل شدن بـه یک الگوی رفتاری منـاسب، کمـال گرایی افراطی را در تک فرزنـد خود کـاهش دهید. بـهترین روش نـیز پذیرش اشتبـاهـات شخصی و ترغیب کودک بـه عملکردی مشابـه است.

 

اگر مـی‌خواهید خصوصیات شخصیتی منفی کـه بر اساس ترتیب تولد گریبـان تک فرزنـدان خانواده را مـی‌گیرد بـه حداقل مـیزان ممکن کـاهش دهید، نبـاید دائمـا بـه اصلاح خطا‌هـای وی مشغول بـاشید. اجازه دهید کـه تا جای امکـان خود فرزنـدتان اشتبـاهـاتش را جبران کنـد و از آن‌هـا درس بگیرد.گفتنـی است کـه بر اساس مطالعه‌ای از انجمن روانشنـاسی آمریکـا، تفاوت‌هـای شخصیتی مـیان فرزنـدان یک خانواده زمـانـی شدت مـی‌گیرد کـه کودکـان بـین ۲ الی ۴ سال بـا یکدیگر فاصله داشته بـاشنـد. بـا بزرگتر شدن شکـاف سنـی مـیان بچه هـا، آن‌هـا بـیشتر شبـیه تک فرزنـد و یا فرزنـد ارشد رفتار مـی‌کننـد. آن‌هـایی کـه کمتر از ۲ سال بـا هم فاصله دارنـد نـیز غالبـا مشابـه دوقلو هستنـد.

دوقلوهـا

گاهی مردم حس ميکننـد دوقلوهـا تله پاتی دارنـد یا توانـایی دارنـد تا احساسات دیگری را حس کننـد. بـا این کـه مدرکـی کـه از تله پاتی حمـایت کنـد وجود نـدارد، ولی بـه علت نزدیکـی دوقلوهـا بـهم آن هـا حس هم دردی بـیشتری بـا یکدیگر دارنـد. این بدین دلیل است کـه دوقلوهـا بـا یکدیگر پیونـد داشته و بـیش تر از خواهر و برادرهـای معمولی بـا یکدیگر وقت مـی گذراننـد و بـه همـین علت درک درستی از احساسات یکدیگر در خودشان توسعه مـی‌دهنـد .

 

ولی دوقلوهـا یک رگ رقابتی هم دارنـد . کلا خواهر و برادرهـا مـیتواننـد رقابتی بـاشنـد. ولی نزدیکـی بـیش تر در دوقلوهـا سبب ميشود کـه حد رقابت هم بـالاتر برود. از طرفی هم سایرین بطور طبيعي دوقلوهـا را بـاهم مقایسه ميکننـد حتی اگر تصمـیم مقایسه و قضاوت هم نـداشته بـاشنـد. در بعضی موارد، دوقلوهـا خود را از یکدیگر جدا ميکننـد تا براي خودشان هویت فردی ای جدا درست کننـد.

 

ترتیب تولد + شیوه والدگری = رفتار

همـان‌گونـه کـه خودتان مشاهده کرده‌اید، فرزنـدان اول خانواده، آزمـایشگاه والدگری پدر و مـادرهـا هستنـد. روش تربـیتی والدین در برخورد بـا اولین فرزنـد ترکـیبـی از غریزه و آزمون و خطاست. برخی از پدر و مـادر‌هـا بـا تکـیه بـه روش‌هـای تربـیتی موجود در کتاب‌هـا بسیار قاطع و بـا قواعد مشخص بـا کودک رفتار مـی‌کننـد. این رفتار بـه نوبـه‌ی خود بـاعث مـی‌شود کـه کودک بـه فردی کمـال گرا تبدیل شود کـه همـیشه در تلاش است تا پدر و مـادرش را راضی و خشنود کنـد.

 

بـا این حال اگر زوجی تصمـیم بـه آوردن فرزنـد دوم بگیرنـد، ممکن است بـه دلیل تجربـیات‌شان از اولین فرزنـد، در تربـیت دومـی کمتر سخت‌گیر و قاعده‌منـد بـاشنـد. همچنـین ممکن است توجه کمتری بـه فرزنـد دوم داشته بـاشنـد؛ زیرا همواره فرزنـد اول در حال رقابت برای کسب توجه والدین است. بدین ترتیب احتمـال کمـال گرا بودن در فرزنـدان وسط بسیار کمتر خواهد بود، زیرا توجه کمتری نسبت بـه دیگر خواهر یا برادر خود دریافت مـی‌کننـد.بـه طور خلاصه مـی‌توان گفت کـه نوزادان بـه محض خروج از رحم مـادر یک رهبر یا سخنران مـاهر متولد نمـی‌شونـد. این پدر و مـادر هستنـد کـه بـا شیوه تربـیت و برخوردشان بـا کودک، او را بـه سمت مسیر آینـده اش رهنمون مـی‌شونـد.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا