دنیای خودرو

دلیل لاستیک سایی چیست؟ | چرخ عقب، جلو، از داخل و بیرون

دلیل لاستیک سایی چیست؟ | چرخ عقب، جلو، از داخل و بیرون

دلیل لاســتیک سایی چیست؟ | چرخ عقب، جلو، از داخل و بیرون

لاســتیک سایی یکی از مشکلات آزار دهنده هر خودرو اســت کــه افراد معمولا نمي دانند دلیل آن چیست ، ما در مقاله امروز به طور مفصل به دلایل لاســتیک سایی مي پردازیم. لاســتیک سایی کــه بیشتر در خودرو های مدل پائین دیده مي‌شود ، به علت آن اســت کــه به مرور زمان زاویه‌های تنظیم این خودروها به هم مي خورد و نیز هنگام انجام تعميرات توسط تعميرکاران غیر مجرب، این اندازه ها رعایت نمي وشند و یا اصلا دقیق تنظیم نمي شوند مثلا به هنگام تعمير جلوبندی ماشین و تعویض سیبک ها یا فنر بندی خودرو ممکن اســت، این تنظیم ها به هم بخورد. خیلی از تعمير کاران ما اساسا با اصطلاحات کمبر و کستر و تو این و تو اوت آشنایی ندارند و حتی ممکن اســت کــه این عبارات به گوششان هم نخورده باشد.

 

علل اصلی لاســتیک سابی در خودروها

در مبحث خودرو ، بحثی اســت بنام هندلینگ ( کــه به معنی همان خوش دستی ماشین اســت ) کــه البته بخش عمده ای از آن مربوط به مسائل فنی و طراحی خودرو مي شود و بخشی از آن هم ناشی از ميزان بودن تنظیم های خودرو اســت. خودرویی کــه بخوبی تنظیم باشد، رانندگی به مراتب لذت بخش تر و راحت تری را دارد.

 

فرمان ماشین در حین حرکت نباید به چپ یا راســت منحرف شود ، حتی اگر آن را رها هم کنید ، نباید چنین وضعی پیش بیاید . گاهی هم فرمان لرزش دارد ، بعضی از وقت ها تنظیم فرمان آنقدر به هم خورده اســت کــه اصطلاحا مي گویند فرمان گیج اســت چون بدرستی عمل نمي کند. همه این موارد به اضافه موارد متعد دیگر مي تواند علل گوناگونی داشته باشد از خرابی و سائیدگی پلوس ها گرفته تا ایراد در بالانس چرخها و یا حتی تنظیم نبودن باد لاســتیک ها. کــه قضاوت در مورد این موارد متعدد کار تعميرکار اســت تا بتواند عیب اصلی را تشخصی دهد و این مهم ترین بخش یک کار تعميراتی اســت . در اینجا بدون اینکــه وارد مباحث پیچیده تنطیم های گوناگون ماشین شویم به اشاره ای گذرا به این موضوعات اکتفا مي کنیم تا لااقل دید تازه تری نسبت به موضوعی کــه بظاهر کم اهميت مي نمابد، پیدا کنید.

دلیل لاستیک سایی چیست؟ | چرخ عقب، جلو، از داخل و بیرون

سائیدگی غیر عادی لاســتیک ها نشانه خوبی اســت برای اینکــه متوجه شویم کــه زمان تعویض آنها فرا رسیده اســت ولی آیا این مي تواند هشداری باشد برای اینکــه شما متوجه شوید کــه بخش هایی دیگر خودرو از جمله: فرمان، جلوبندی و فنر بندی آن نیز دچار مشکل شده اند؟ اگر با این هشدارهای اولیه آشنایی داشته باشید مي توانید با کارهایی کــه جزء تعميرات پیشگیرانه اســت باعث شوید کــه از خرابی خودرو در جاده ها جلوگیری بعمل آید.

 

فرمان خودروها

اگر خودرو شما به هنگام رانندگی به یک سمت کشیده مي شود ( بخصوص زمانی کــه فرمان را رها مي کیند ) اولین کاری کــه باید انجام دهید این اســت کــه ميزان بودن باد لاســتیک ها را چک کنید. اما اگر باد لاســتیک ها را چک کردید و تنظیم بودند آنگاه ممکن اســت اشکال در جای دیگری باشد، ممکن اســت ،ميل فرمان ناميزان باشد یا زاویه کمبر و کستر درست نباشند یا فرمان درست در مرکز تنظیم نشده باشد. اگر فرمان ماشین شما بیش از اندازه بازی دارد یا به سختی مي پیچید، باید مارپیچ فرمان و قطعات داخلی جعبه فرمان را چک کنید.

 

فنربندی

فنر بندی ماشین از اجزای متعددی تشکیل شده اســت در این حالت لازم اســت کــه همراســتایی چرخها و یاتاقانهای آنها و بوش و ميله تعادل و بازوهای کنترل فنر و خود فنرها را بررسی کنید. اگر بخش هایی از فنر ها دچار سائیدگی شده یا صدمه دیده اند باید تعویض شوند. چون اگر این کار صورت نگیرد باعث فرسودگی و صدمه دیدن پیش از موعد سایر بخش های سیستم فنر بندی و خودرو مي شود.

دلیل لاستیک سایی چیست؟ | چرخ عقب، جلو، از داخل و بیرون

همراســتایی

برای هدایت کردن مناسب و درست خودرو و جلوگیری از سائیدگی لاســتیکــها؛ لازم اســت کــه چرخها هم راســتا باشند. این کار باعث مي شود کــه از سائیدگی و اصطکاک و سر خوردن چرخها جلوگیری شود. ضمن اینکــه ميزان مصرف سوخت هم کاهش مي یابد و از وارد آمدن فشار بر روی فرمان و سیستم فنر بندی کاســته مي شود و هدایت خودرو بهتر صورت مي گیرد. برای همراســتایی و تنظیم چرخهایخودرو سه نوع تنظیم وجود دارد: زوایای کبر، کستر و تفارب و تنافر زاویه چرخها (toe out و toe in)

 

کمبر و کستر به معنی مقدار بیرون بودن و داخل بودن قسمت جلوی چرخهاســت . هدف از این تنظیم توزیع بار خودرو بطور متوازن بر روی سطح جاده اســت. این کار باعث مي شود کــه فرمان دهی خودور بسهولت صورت گیرد و از سائیش لاســتیک ها جلوگیر بعمل آید.

 

زاویه کستر ميزان داخل یا بیرون بودن زاویه چرخهاســت. تنظیم بودن زوایه کستر باعث مي شود کــه چرخاندن فرمان خودرو راحت تر صورت گیرد. حرکت ماشین بر روی جاده از تبات بهتری برخودار باشد و برگشت فرمان در هنگام پیچیدن بهتر انجام شود. زوایای: ” تو این ” و ” تو اوت ” هم از این جهت مهم هستند . اگر انها را با پاهای خودتان مقایسه کنید ، اگر قسمت جلوی چرخ ها به طرف داخل متمایل باشد مثل حالتی اســت کــه نوک پاهای شما به طرف داخل متمایل اســت و به عکس ” تو اوت ” به معنی متمایل بودن نوک انگشتان بطرف خارج اســت. خارج از تنظیم بودن این زوایا باعث مالش و سایش لاســتیکــها مي شود.

 

 

2.3/5 - (6 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا