همسرداری

دعوا با همسر ، نگذارید مشکل حل نشده بماند

دعوا با همسر ، نگذارید مشکل حل نشده بماند

دعوا با همسر امری گریزناپذیر در زندگی مشترک اســـت ، این قضیه تا جایی نرمال و بدون آسیب اســـت کـــه مشکل در آخر حل شود و اگر حل نشده بماند منجر به مشکلات جدی تری مي شود. همه مشاورهای خانواده معتقدند کـــه جر و بحث زن و شوهرها در زندگی مشترک، موضوعی طبیعی و حتی نشان دهنده سلامت زندگی آن هاســـت. در این بین آن چه از اهميت ویژه ای برخوردار اســـت، رفتارها و واکنش های زوجین به این جر و بحث اســـت.

 

به گزارش نیک شو، بعضی رفتارها این شرایط را مشکل زا مي کند و یک سری رفتارها هم باعث مي شود تا زوجین به یکدیگر علاقه مندتر و دل هایشان به هم نزدیک تر شود. به گزارش «برترین ها» و در ادامه مطلب به رفتارهایی اشاره مي شود کـــه ارتکاب آن ها بعد از دعوا، مشکل زا خواهد شد.

دعوا با همسر ، نگذارید مشکل حل نشده بماند

دعوا با همسر نباید با پایان باز تمام شود

 

1- بی خیال ماجرا نشوید

اینکـــه وانمود کنید هیچ دعوایی بین تان نبوده کار عاقلانه ای نیست. درست مثل این اســـت کـــه اتاقی را جارو کنید و آشغال ها را زیر فرش مخفی کنید. مهم این اســـت کـــه تلاش کنید ارتباط دوباره خوبی با همسرتان برقرار کنید، کلید موفقیت همين اســـت. با همسرتان درباره چیزهایی حرف بزنید کـــه از مشاجره تان یاد گرفته اید. این کار کمک مي کند آسیب هایی کـــه حین دعوا به شما وارد شده ترميم شود. اشتباه نکنید؛ هميشه بعد از هر جر و بحثی آسیب هایی به جا مي ماند.

 

اگر اجازه ندهید همسرتان بداند چیزی کـــه درباره اش بگومگو کرده اید آزارتان داده، خشم تان در آینده چند برابر مي شود و ممکن اســـت ناگهان منفجر شوید! چیزی کـــه درباره آن بحث کرده اید باید حل شود. فراموش نکنید؛ اگر بحث شما نیاز دارد کـــه بعدا پیگیری شود حتما با هم، زمان مناسبی را برایش در نظر بگیرید، اگر هم فکر مي کنید آن قدر مهم نیست کـــه ادامه یابد، باز هم باید هر دوی شما موافق باشید.

 

2- دیگران را در جریان نگذارید

این طبیعی اســـت کـــه بخواهیم خانواده، دوستان یا هر فرد دیگری کـــه به حرف های ما گوش مي دهد، احساس ما را تایید کند اما دعوای زن و شوهری چیزی اســـت کـــه باید خصوصی بماند. اگر به اعتمادی کـــه همسرتان به شما دارد، ضربه بزنید هر دوی شما آسیب مي بینید. اگر ماجرایی را به بیرون از چهاردیواری خانه تان ببرید، دیگر نمي توانید آن را برگردانید! دیگران هم رابطه شما را قضاوت خواهند کرد و این هیچ کمکی به حل مشکلات تان نمي کند.

 

3- نگذارید مشکل حل نشده باقی بماند

اختلاف های شما دو نفر هر چه بیشتر حل نشده بماند، احساس خشم و نارضایتی تان بیشتر خواهد شد. خشم حل نشده و احساس آزردگی ِالتیام پیدا نکرده مي تواند رشد و بعدها کنترل بحث های تان را دشوارتر کند، اســـترس تان بیشتر خواهد شد و سلامت رابطه تان به خطر خواهد افتاد. در ضمن با گذشت زمان به یادآوردن آن چه اتفاق افتاده نیز سخت مي شود و ممکن اســـت دیگر به راحتی نتوانید روی فاکتورهای اصلی اختلاف تان توافق کنید.

 

پس بعد از دعوا و بعد از این کـــه خونسردی تان را به دست آوردید، موضوع را به ميان بکشید و روی آن کار کنید. این وقفه به خصوص برای مردها مفید اســـت چون یک مرد وقتی کـــه کمي اســـتراحت مي کند مغزش برای مدتی از آن موقعیت رها مي شود. سپس مي تواند با ذهنی بازتر و احساسی گرم تر به موقعیت برگردد و نگاه منطقی تری به آن چه روی داده، داشته باشد و راه حل را همراه با همسرش پیدا کند.

 

4- عذرخواهی همسرتان را بپذیرید

عصبانیت را در دل تان نگه ندارید و همسرتان را ببخشید. اگر او صميمانه و صادقانه از شما عذرخواهی کرد آن را بپذیرید تا احساسات منفی بیشتر از حد لازم باقی نمانند. بخشش، یک رفتار بسیار خوب برای یک رابطه بلند مدت اســـت. این را قبول کنید کـــه هیچ فردی کامل نیست و اگر شما هنوز هم عصبانی و دلخورید، لجبازی و یکدندگی شما و رد عذرخواهی تنها شرایط را بدتر خواهد کرد و مشکلات عميق تری ایجاد مي کند. رابطه زناشویی، بُرد و باخت ندارد و هردوی شما در یک جبهه هستید.

 

5- بعدها دوباره این دعواها را پیش نکشید

اگر زوج ها مدام دعواهایی را کـــه داشته اند یادآوری کنند، ناراحتی و اختلاف هرگز پایان نمي یابد و زمانی برای عشق ورزیدن باقی نمي ماند. ضمنا اگر اختلافی واقعا حل شده باشد پس چرا باید دوباره بحث آن را پیش بکشید؟ یادآوری مداوم اختلاف های گذشته، رفتاری مهربانانه نیست و رابطه را خراب مي کند.

 

اجازه ندهید روزها و لحظه های تان گرفتار این چرخه معیوب شوند. با پیش کشیدن دعواهای قدیمي تنها کاری کـــه مي کنید این اســـت کـــه جنگ را دوباره شروع مي کنید و به همسرتان هم نشان مي دهید کـــه حل اختلاف های پیشین هیچ ارزشی نداشته اند. پس یادتان باشد با طرح مجدد دعواهای گذشته، دعوای جدیدی را شروع خواهید کرد.

 

6- برای دعوای تان بهانه نتراشید

اســـترس، گرمازدگی، ترافیک و … چیزهایی نیستند کـــه بتوانید دعوا و جر و بحث های تان را گردن شان بیندازید. اگر برای عذر خواهی تان از کلمات «اما» و «ولی» اســـتفاده کنید دیگر عذرخواهی نیست. اگر بابت اتفاقی کـــه در محل کارتان افتاده ناراحت و عصبانی هستید بگذارید همسرتان هم این را بداند نه این کـــه از آن به عنوان بهانه ای برای دعوا اســـتفاده کنید. معمولا افرادی اهل بهانه تراشی هستند کـــه مسئولیت پذیر نیستند. پس درباره علت بگومگوهای تان رو راســـت باشید تا بهتر هم به راه حل برسید.

 

7- نگویید کـــه منظوری نداشته اید

حرفی کـــه زده اید و همسرتان را ناراحت کرده، دیگر بیان شده؛ چه منظوری داشته اید و چه نه. پس این کـــه بگویید منظوری نداشته اید نه تنها احمقانه اســـت بلکـــه مي تواند همسرتان را عصبانی کند و اتفاقا نشان مي دهد کـــه خوب هم منظور داشته اید و این اصلا راه منصفانه ای برای بحث و دعوا کردن نیست. ضمنا اگر بگویید منظوری نداشته اید یعنی آن را حل نمي کنید و ممکن اســـت در آینده دوباره پیش بیاید. این را درک کنید کـــه کلمات شما این قدرت را دارند کـــه طرف مقابل را برنجانند.

 

8- بعد از دعوا قهر نکنید

این خوب اســـت کـــه بعد از دعوا مدتی در سکوت و آرامش باشید اما نادیده گرفتن همسرتان و قهر کردن فقط آزردگی و خشم را بیشتر و او احساس مي کند مي خواهید تنبیه اش کنید. قهر کردن یا نادیده گرفتن طرف مقابل نوعی سوء اســـتفاده عاطفی اســـت کـــه بی احترامي، خوار و خفیف کردن و دغل کاری نیز محسوب مي شود. شما مي توانید به خودتان فرصتی بدهید تا آرامش و خونسردی تان را به دست بیاورید اما همزمان مي توانید با همسرتان با احترام و نیکی نیز رفتار کنید. به او توضیح دهید کـــه به زمانی برای آرام شدن نیاز دارید تا بتوانید منطقی تر فکر و گفت و گو کنید.

 

9- خودتان را سرزنش نکنید

لازم نیست به خاطر این ماجرا و دعوای پیش آمده، خودتان را سرزنش کنید چون به اعتماد به نفس تان و احترامي کـــه برای خود قائلید لطمه خواهد خورد. دو نفر قرار نیست مثل هم باشند بلکـــه مهم این اســـت کـــه هر دوی شما با کشف مسائلی کـــه برای طرف مقابل مهم اســـت به هم نزدیک تر شوید. جر و بحث و اختلاف در بهترین رابطه ها هم پیش مي آید و سرزنش خودتان فایده ای ندارد و وقت تان را هدر مي دهد. بگومگو کردن خوب اســـت و نشان مي دهد به رابطه تان اهميت مي دهید.

 

10- از کلمات آزاردهنده اســـتفاده نکنید

وقتی با همسرتان به گفت وگو مي نشینید تا اختلاف تان را بررسی و حل کنید از کلمات و عبارت های نامناسب برای خطاب کردن او اســـتفاده نکنید و او را نرنجانید. بهتر اســـت جمله هایی کـــه اســـتفاده مي کنید ساده و قابل فهم باشد، مثلا مي توانید بگویید: «وقتی به خانه برمي گردی و به من بی اعتنایی مي کنی، من احساس تنهایی مي کنم.»

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا