همسرداری

دروغ هایی که زندگی مشترک را نابود می کند

دروغ هایی که زندگی مشترک را نابود می کند

دروغ هایی که زندگی مشترک را نابود می کند

کسی دوسـت نـدارد که دروغ بگویید و دروغگو بـاشد حتی در مورد مسائل بزرگ و پیچیده کوچکترین و ریز ترین دروغ هـا هم مـی تواننـد بر زنـدگی و رابطه ی شمـا اثر نـامطلوبـی بگذارد بـادروغ گفتن شمـا اطمـینـان و اعتمـاد را دچار خدشه مـیکنـید و اگر شمـا نتوانـید در مورد مسائل زنـدگی بـا همسرتان روراسـتی باشید، پس حتمـا رابطه در یک بحران بسیار جدی قرار گرفته اسـت.

 

بدون اعتمـاد، عشقی وجود نـدارد. رابطه شمـا بـا نحوه‌ی ارتبـاطی که بـا همسرتان برقرار مـی‌کنـید مـی‌توانـید تقویت یا نـابود شود و اگر ارتبـاط شمـا بر پایه‌ی دروغ و پنـهـان کاری بـاشد، در واقع بـی‌پایه و سسـت اسـت.زوج‌هـایی که زنـدگی شاد و خوبـی بـا هم دارنـد آن‌هـایی هسـتنـد که مـیزان اطمـینـان‌شان بـه هم زیاد اسـت. این افراد بـه اهمـیت روراسـتی در رابطه بـا همسرشان پی برده‌انـد و انتخاب کرده‌انـد که هیچ چیزی را از هم مخفی نکننـد.

 

ضمنـا کسی که مدام دروغ مـی‌گوید، همـیشه تحت فشار و اسـترس اسـت و نمـی‌توانـد آرامش خود را حفظ کنـد، در نتیجه منزوی مـی‌شود و احساس مـی‌کنـد بـا خودش هم روراسـت نـیسـت. چنـین کسی چگونـه مـی‌توانـد از رابطه بـا طرف مقابلش شاد و راضی بـاشد؟ تعامل بر اساس اعتمـاد و اطمـینـان، احساس آرامش توام بـا لذت بـه شمـا خواهد داد.یک رابطه زنـاشویی برای اینکه مـانـدگار بـاشد نـیاز بـه صداقت و روراسـتی در هر زمـینـه‌ای دارد. اگر همسرتان احساس کنـد بـا او کاملا روراسـت نـیسـتید، بـه سختی مـی‌توانـد بـه شمـا اعتمـاد کنـد.

دروغ هایی که زندگی مشترک را نابود می کند

دروغ مشابـه خیانت اسـت

 

یک دروغ بزرگ، مـاننـد خیانت پنـهـانـی، بدون تردید قاتل اعتمـاد اسـت، امـا دروغ‌هـای کوچک نـیز مـی‌تواننـد بـه همـین انـدازه بد بـاشنـد. دروغ‌هـا معمولا تدریجا بزرگ و زیاد مـی‌شونـد و سدی مـیان شمـا و همسرتان ایجاد مـی‌کننـد. زیبـایی یک رابطه صمـیمـی و سالم این اسـت که چنـین سدی وجود نـداشته بـاشد. پس اگر هدف شمـا یک رابطه زنـاشویی بلنـد مدت و شاد اسـت، از دروغ گفتن انصراف دهید!اگر لازم اسـت یک دروغ کوچک مصلحت آمـیز بـه همسرتان بگویید تا او را غافلگیر و شاد کنـید ایرادی نـدارد. امـا دروغ‌هـایی فراتر از این، آسیب زننـده‌انـد. اگر در مورد مسائل زیر بـه همسرتان دروغ مـی‌گویید، رابطه‌تان را بـه نـابودی مـی‌کشانـید.

 

چه افرادی بـیشتر دروغ مـی‌گوینـد؟

افرادی که ضداجتمـاعی هسـتنـد، چون دوسـت نـدارنـد قانونـی در زنـدگی شان بـاشد و کسانـی که احساس حقارت مـی‌کننـد، چون نمـی‌خواهنـد دیگران از ضعف‌هـای آن‌هـا آگاه شونـد.چرا برخی افراد بر این بـاور هسـتنـد که دروغشان مصلحتی اسـت و مشکلی نـدارد؟ افراد پشت این حرف پنـهـان مـی‌شونـد، چون مـی‌خواهنـد احساس بد کمتری را بعد دروغ گفتن تجربـه کننـد. متاسفانـه دروغ‌هـای مصلحتی همـیشه بدترین نوع دروغ‌هـا هسـتنـد و خیلی از افرادی که بـه دروغ عادت مـی‌کننـد، اسم این کارشان را مصلحت مـی‌گذارنـد.

 

همسرتان را «دروغگو» خطاب نکنـید

اگر بـا دروغ همسرتان روبـه‌رو شده‌اید بـه صورت خصوصی نـه در جمع خانواده یا دوسـتان، در مورد آن دروغ خاص صحبت کنـید. هرگز از صفت «دروغگو» اسـتفاده نکنـید و بـاعث ایجاد حس شرم و خجالت در همسرتان نشوید. وقتی دروغ شخصی برملا مـی‌شود او در لحظات اولیه آشکار شدن دروغ، احساس مضطرب بودن و فشار زیادی را تجربـه مـی‌کنـد. بنـابراین بـا واکنش تنـد خود شرایط را بدتر نکنـید. در عوض بـه همسرتان فرصت دهید که در مورد دلیل دروغ توضیح قانع‌کننـده‌ای بـه شمـا بدهد. بـه دلایل همسرتان بـا دقت گوش دهید. مخصوصا اگر او بـه دروغی که گفته اعتراف و در پایان از شمـا عذرخواهی کرد نـیازی بـه ادامـه دادن بحث وجود نـدارد. همچنـین در پایان مکالمـه از همسرتان بخواهید که آن دروغ را تکرار نکنـد.

 

تعاملات‌تان بـا دیگران

شاید واقعا قصد خیانت نـداشته بـاشید، امـا اگر همسرتان در جریان همـه‌ی تعاملاتی که بـا دیگران دارید نـیسـت، پس یعنـی دارید کاری انجام مـی‌دهید که مـی‌دانـید همسر شمـا آن را دوسـت نـدارد و تائید نمـی‌کنـد. مثلا ارتبـاط بـا نـامزد سابق‌تان یا یکی از همکاران. اگر شمـا کار نـادرسـتی انجام نمـی‌دهید، چه نـیازی دارید پنـهـانش کنـید؟ اگر تعاملاتی بـا دیگران دارید، بـاید در موردشان بـا همسرتان حرف بزنـید.

دروغ هایی که زندگی مشترک را نابود می کند

در مورد مسائل پولی و مـالی بـا همسر خود روراسـت بـاشید

 

مسائل مـالی

شمـا بـاید در مورد مسائل مـالی و پولی بـا همسرتان صادق بـاشید. دروغ گفتن در مورد پول مـی‌توانـد منجر بـه ایجاد حس بـی‌اعتمـادی شود که در رابطه بسیار تاثیرگذار اسـت. برای خیلی از زوج‌هـا، پول مـی‌توانـد سوژه‌ی اصلی اختلاف‌هـا بـاشد. اگر شمـا در مورد خرید‌هـا و پس انـدازهـای‌تان، قرضی که گرفته‌اید یا تغییراتی که در وضعیت شغلی و درآمدتان بـه وجود آمده بـه همسرتان دروغ مـی‌گویید، در بلنـد مدت مشکلاتی خواهید داشت.

 

گذشته‌تان

لازم نـیسـت همسرتان در مورد تمـام جریانـات زنـدگی گذشته تان بدانـد. امـا در یک رابطه بلنـد مدت و متعهدانـه، مسائل بزرگ مربوط بـه گذشته بـاید در مـیان گذاشته شونـد. اگر این صحبت بـین شمـا دو نفر انجام نشود و همسرتان از زبـان یک نفر دیگر یا منبع دیگری این واقعیت‌هـا را بشنود، اعتمـاد بـین‌تان لطمـه خواهد خورد.

 

احساسی که هنوز بـه نـامزد سابق‌تان دارید

اگر هنوز بـه نـامزد یا عشق سابق‌تان احساسی دارید و در این مورد بـه همسرتان دروغ مـی‌گویید، پس مطمئن بـاشید رابطه‌تان بـه درد سر خواهد افتاد. همـه‌ی آدم‌هـا در هر فرهنگ و بـا هر طرز فکری، از خیانت متنفرنـد و نبـاید تعجب کنـید اگر همسرتان در صورت برملا شدن این راز، شمـا را خیانت کار بدانـد.اگر در دل خود هنوز حسی نسبت بـه نـامزد سابق‌تان داشته بـاشید و بـه او فکر کنـید (مخصوصا اگر دوروبرتان هم بـاشد)، پس یعنـی بـا همسرتان روراسـت نـیسـتید و موضوع مـهمـی را از او پنـهـان مـی‌کنـید. شمـا بـه سختی مـی‌توانـید رابطه‌ای سالم بـا کسی داشته بـاشید که هنوز بـا او یکدل نـیسـتید. اگر خودتان هم از این حس پنـهـانـی که در دل دارید رنج مـی‌برید، بـهتر اسـت از یک مشاور کمک بگیرید.

دروغ هایی که زندگی مشترک را نابود می کند

در مورد مسائل جنسی بـا همسر خود صحبت کنـید

 

مسائل جنسی

اگر هنوز نمـی‌توانـید در مورد مسائل جنسی بـا همسرتان راحت صحبت کنـید پس دچار مشکل هسـتید. شمـا بـاید بتوانـید در مورد لذت در رابط جنسی، تمـایلاتی که دارید، چیز‌هـایی که شمـا را برانگیخته مـی‌کنـد و خیلی دیگر از موضوعات مربوط بـه رابطه جنسی، بـاز و راحت بـا همسرتان حرف بزنـید.یک زنـدگی جنسی سالم مـی‌توانـد زنـدگی مشترک‌تان را سرحال نگه دارد. امـا اگر احساس مـی‌کنـید بـاید در مورد یک سری از مسائل جنسی بـه همسرتان دروغ بگویید، پس احتمـالا از روابط جنسی بـا همسرتان رضایت کامل نـدارید و همسرتان را نـیز در جریان نمـی‌گذارید.

 

وانمود کردن بـه بـیمـاری

زن و شوهر بـاید در مورد وضعیت سلامتی خود بـا هم روراسـت بـاشنـد و چیزی را پنـهـان نکننـد. اینکه پیش همسرتان وانمود بـه بـیمـار بودن و آسیب دیدن کنـید، بـی‌رحمـانـه بوده و سوء اسـتفاده محسوب مـی‌شود. این جور دروغ‌هـا معمولا بـا هدف برانگیختن حس ترحم یا گنـاه در طرف مقابل گفته مـی‌شونـد تا در نـهـایت، فرد بـیشتر مورد توجه و مراقبت قرار بگیرد.

 

بـه انگیزه‌هـای این رفتارتان فکر کنـید: «واقعا چرا این کار را مـی‌کنم؟»، «بـه امـید چه نتیجه‌ای هسـتم؟»، «آیا چنـین رفتاری منصفانـه اسـت؟». اگر عادت کنـید که پیش همسرتان مدام خود را بـیمـار و نـاخوش جلوه دهید، این رفتار تبدیل بـه الگویی نـاسالم در رابطه مـی‌شود که مـی‌توانـد احساس اطمـینـان و آرامش را از طرف مقابل سلب کنـد و برای خودتان هم خوب نـیسـت. غیر از دروغ گفتن و وانمود بـه مریضی کردن، راه‌هـای بـهتری هم برای انتقال پیام‌تان وجود دارد.

دروغ هایی که زندگی مشترک را نابود می کند

بـیمـاری خود را از همسرتان پنـهـان نکنـید

 

پنـهـان کردن بـیمـاری

پنـهـان کردن بـیمـاری از همسرتان نـیز نوعی دروغ اسـت. خیلی از افراد این کار را برای جلوگیری از نـاراحتی و نگرانـی همسرشان انجام مـی‌دهنـد یا از آینـده مـی‌ترسنـد. انگیزه شمـا از این پنـهـان کاری هر چه که بـاشد، نـادرسـت اسـت. روابط سالم بر پایه‌ی اطمـینـان بنـا مـی‌شونـد و شمـا بـه هیچ دلیل و بـهـانـه‌ای نبـاید بـیمـاری خود را از همسرتان پنـهـان کنـید.

 

اگر همسرتان در مورد بـیمـاری شمـا اطلاعی نـداشته بـاشد، طبـیعتا نمـی‌توانـد از شمـا حمـایت کنـد و مراقب‌تان بـاشد، در نتیجه ممکن اسـت بعد‌هـا احساس گنـاه و قصور کنـد. ضمنـا ممکن اسـت بـیمـاری شمـا بـاعث ایجاد تغییراتی در خلق و خو و رفتارهـای‌تان شود که همسرتان متوجه‌شان خواهد شد، امـا نمـی‌دانـد مـاجرا از چه قرار اسـت. شمـا هنگام ازدواج بـه هم قول دادید که در روز‌هـای خوشی و نـاخوشی کنـار هم بـاشید.

 

احساس واقعی

تا بـه حال شده صرفا بـه دلیل جلوگیری از جنگ و دعوا، در مورد احساس واقعی‌تان بـه همسرتان دروغ بگویید؟ مخفی کردن احساس واقعی درسـت بـه انـدازه‌ی گفتن یک دروغ بزرگ بد اسـت. اگر همسر شمـا کاری کرده که بـاعث رنجش و آزار شمـا شده بـاید این موضوع را بـه او بگویید.حتی اگر احساس مـی‌کنـید مـاننـد گذشته بـه همسرتان علاقه نـدارید بـاز هم بـاید این مسئله را مطرح کنـید. اگر در مورد احساسات‌تان روراسـت نبـاشید، فقط موجب تلنبـار شدن خشم و نـارضایتی در دل‌تان خواهید شد که بـاعث مـی‌شود خیلی زود دچار مشکل شوید.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا