موفقیت و پیشرفت

خوب صحبت کنید تا همه شیفته شما شوند

خوب صحبت کنید تا همه شیفته شما شوند

خوب صحبت کنید تا همه شیفته شما شوند

هميشه سعی کــنید خوب صحبت کردن را یاد بگیرید چون باعث روابط بیشتر شما بین مردم مي شود و ارتباطات اجتماعی خوبی برقرار مي کــنید .پس سعی کنیم مهارت خوب صحبت کردن را یاد بگیریم .در ادامه با ما همراه باشید .

 

راز افراد اجتماعی و موفق، آن ها که عالی ارتباط برقرار مي کنند چیست؟ یکی از مهمترین دلایلش شیوه صحبت کردن آن ها اســت. تن صدا، شدت، لحن و توجه به حرف هایی که از دهانمان بیرون مي آید مهمترین موارد تاثیرگذار در این موضوع هستند.

 

هنر خوب صحبت کردن در زندگی مهارتی ضروری اســت. گفت‌وگو، شما را به دیگران معرفی مي‌کند؛ به افرادی مهم که مي‌توانند اســتاد، کارفرما، کارمند، شریک یا دوست شما باشند. بدون گفت‌وگو به عنوان پایه‌ی این روابط، ساخت ارتباطات اجتماعی، راه‌اندازی یک کسب‌وکار یا پیشرفت و گسترش کارتان بسیار سخت خواهد بود.

 

خوب حرف زدن شامل چندین بخش کلیدی اســت که در زیر به آن اشاره ميکنیم:

درست صحبت كردن را یاد بگیریم

بر ترس خود غلبه کــنید

مي‌دانید، اگر کاری را یکسره و پی در پی انجام دهید، شدت اســترس آن کار برایتان کاهش خواهد شد. دیل کارنگی مي‌گوید که در هر جلسه‌ای که حضور دارید، پیش دیگران صحبت کــنید ولو اینکه خرابکاری کــنید. شما در عرض چند ماه بعد بی‌شک اضطراب و ترس خود را نسبت به صحبت کردن کردن در جمع را از دست خواهید داد.

 

اشکالی ندارد که شما یک نظری دارید و خان دایی یک نظر دیگر، این تقابل نظر‌ها را در قالب یک گفتگو روی ميز بگذارید و با هم حرف بزنید، حتما بهتر از من مي‌دانید که بحث و گفتگو با جنس مخالف کارسازتر اســت و خجالت را زودتر از بین مي‌برد؛ البته مراقب باشید که زیاد هم غرق این گفتگو‌ها نشوید و وارد فاز دیگری نشوید!

خوب صحبت کنید تا همه شیفته شما شوند

در زمان صحبت کردن آرامش خود را حفظ کنید

 

واضح و شمرده صحبت کردن

برای یک بیان درست باید ادای حروف و کلمات ما صحیح باشند. باید تمامي کلمات را به نحوی بیان کرد که تمامي حروف آن شنیده شوند. تمامي حروف نیز باید به درستی شنیده شوند. این طبیعی اســت بعضی حروف به درستی ادا نمي شوند. به عنوان مثال بعضی ها “ر” را درست نميتوانند ادا کنند و بعضی “و” و بعضی ها حروفی دیگر را. منظور از درست ادا کردن یعنی اینکه تمامي حروف شمرده و با حجم درست بیان شوند.

 

برای اینکه خوب صحبت کــنید به جملات خود ساختار بدهید. سعی کــنید از اصطلاحات کمتر اســتفاده کــنید. برای شنونده هضم یک جمله مطابق با دستور زبان راحت‌تر اســت.

 

زیاد تُند صحبت نکــنید

برای اینکه بدانید که چگونه خوب صحبت کنیم، باید اول اشتباهات رایج در صحبت کردن را برطرف کنیم. یکی از اشتباهات رایجی که ما مرتکب مي‌شویم، این اســت که خیلی تُند صحبت مي‌کنیم. چه به دلیل هیجان‌زدگی باشد، چه از روی عادت، تُند صحبت کردن نه‌تنها فهم حرف‌های شما را برای شنونده دشوار مي‌کند، بلکه باعث مي‌شود دیگران مسخره‌تان کنند.

 

تُند حرف زدن مي‌تواند یکی از نشانه‌های اضطراب باشد. پس یکی از اولین چیزهایی که در روند بهبود مهارت‌های گفتاری خوب باید بدانید این اســت که آرام و با سرعتی که فهم آن آسان باشد و بتوانید هر واژه را به وضوح بیان کــنید، حرف بزنید.

خوب صحبت کنید تا همه شیفته شما شوند

سعی کنید در جمع رسا صحبت کنید

 

پیش از حرف زدن فکر کــنید، در صورت لزوم از قبل آماده شوید

مي‌خواهید بدانید که چگونه خوب صحبت کنیم؟ اولین پاسخ این سوال این اســت که «قبل از اینکه حرف بزنید، فکر کــنید»؛ جمله‌ای که آن را هميشه در کتاب‌های حوزه‌ی توسعه‌ی فردی پیدا مي‌کــنید. ولی باز هم بسیاری از ما آن را رعایت نمي‌کنیم.

 

تا به حال دقت کرده‌اید که رئیس یا مدیرتان به ندرت چیزی مي‌گوید که بعدا از گفتنش پشیمان شود؟ این به این دلیل اســت که ذهن‌ چنین افرادی یک گام جلوتر از زبان‌شان اســت، نه برعکس! افرادی که این مهارت مهم را دارند، اغلب به عنوان «افراد روشن» ناميده مي‌شوند، زیرا کاملا مي‌دانند که چه مي‌گویند و روی زبان‌شان کنترل کامل دارند. این ایده که بتوانید پیش از حرف زدن فعالانه فکر کــنید، کمکتان مي‌کند حرفتان دوتا نشود. چون قبل از هر صحبتی عواقب مثبت و منفی آن را سنجیده‌اید.

 

نفس عمیق بکشید

اگر در هنگام حرف زدن، تنفس شما از ناحیه ی قفسه ی سینه باشد، با تأثیر منفی در لحن حرف زدنتان مواجه خواهید شد، زیرا صدای شما، عصبی و غیرعادی به گوش شنونده، خواهد رسید.

 

خانم” کیت دووره” موسس شرکت بیان، در شیکاگو مي گویند: اینکه هنگام سخنرانی در حالت عصبی، بتوانید درست تنفس کــنید، کار بسیار دشواری اســت، پس فقط یه نفس عميق آرامبخش، به شما کمک خواهد کرد که عمق صدای خود را بهبود دهید و اعتماد به نفس بیشتری از خود، در لحن صدایتان نشان دهید.

خوب صحبت کنید تا همه شیفته شما شوند

در جمع با اعتماد بنفس صحبت کنید

 

واژه‌های دشوار را تمرین کــنید

اگر واژه‌های خاصی هستند که در صحبت کردن‌تان وقفه‌های ناجور ایجاد مي‌کنند، تنها راه حل این اســت که به تلفظ درست آنها گوش دهید و بارها و بارها تمرین‌ کــنید تا بالاخره بتوانید صحیح تلفظ‌شان کــنید. این کار ممکن اســت مثل برگشتن به دوران مهد کودک به نظر برسد، ولی اگر راه بی‌نقص صحبت کردن همين باشد، باید آن را انجام دهید.

 

صحبت کردن با تن صدای مناسب

برای بدست آوردن تن صدای مناسب نباید ادا در بیاوریم و صدایمان را شبیه به کسی کنیم. بلکه صدا باید صدای پخته شده خودمان باشد ولی درست تربیت شده باشد. همواره باید حواسمان به تن صدایمان باشد. در تمامي صحنه های زندگی مثلا وقتی:

 

در حال گفتگوی دوستانه هستید

وقتی که درخواســتی دارید،

به خرید ميروید،

به مصاحبه ميروید

با نامزد خود به صحبت مينشینید

در همه این موارد تن صدای مناسب خود را به کار ببرید.

 

با اطمينان صحبت کــنید

با اعتماد و اطمينان صحبت کــنید نه با خشونت. ترجیحات، منافع و نیازهای خود را واضح و محکم بیان کــنید. مراقب باشید که در بیان خواســته‌های خود خواســته‌های دیگران را نیز در نظر داشته باشید. به طوری که خودخواه به نظر نرسید.

 

خوب صحبت کنید تا همه شیفته شما شوند

درست صحبت کردن را یاد بگیریم

 

تماس چشمي برقرار کــنید

تماس چشمي قبل از هر چیز نشان از ادب ما و احترام به دیگران اســت. درواقع تماس چشمي باعث مي‌شود که دیگران با دقت بیشتری به حرف‌های شما گوش دهند. اگر در یک جمع صحبت مي‌کــنید از ميان جمعیت چند چهره دوستانه پیدا کرده و روی آن‌ها تمرکز کــنید.

 

به این ترتیب اعتماد به نفس شما افزایش یافته و حرف‌های خود را واضح‌تر بیان مي‌کــنید. اگر به پایین نگاه کــنید با اعتماد به نفس به نظر نمي‌رسید. و اگر موقع صحبت کردن به اطراف نگاه کــنید، ممکن اســت بقیه به این فکر کنند که حواســتان پرت شده و دنبال انجام یک کار بهتر هستید. پس:

 

– تا مي‌توانید به چشم افرادی نگاه کــنید که برای آن‌ها صحبت مي‌کــنید.

 

– اگر از ميان جمع کسی را دیدید که حواسش پرت شده یا گیج به نظر مي‌رسد، ممکن اســت فکر کــنید که حرف‌های خود را به روشنی بیان نمي‌کــنید. با این حال نباید بگذارید گیجی یک نفر حواس شما را از بقیه پرت کند.

 

– وقتی برای جمعیت خیلی زیادی صحبت مي‌کــنید، برقرار کردن ارتباط چشمي مشکل اســت. در این مواقع روی تعداد کمي از افراد تمرکز کــنید.

 

به زبان بدن خود توجه کــنید.

برای داشتن فن بیان فقط از صدای خود اســتفاده نکــنید. اهميت زبان بدن شما درست به اندازه کلماتی اســت که از دهان شما بیرون مي‌آید. وقتی حرکات و ژست‌های شما متفاوت باشد صميمي‌تر به نظر مي‌رسید. وقتی صحبت مي‌کــنید با موی یا لباس خود بازی نکــنید. از این حرکات عدم اعتماد به نفس برداشت مي‌شود. برای اینکه به مخاطبان خود این حس را القا کــنید که دارای دانش کافی درباره موضوع هستید.

 

مطالب بیشتر:

چرا نمی توانم در جمع خوب صحبت کنم؟

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا