تعبیر خواب

خواب رابطه جنسی با محرم و نامحرم ،تعبیر خواب رابطه

خواب رابطه جنسی با محرم و نامحرم ،تعبیر خواب رابطه

خواب رابطه جنسی با محرم و نامحرم ،تعبیر خواب رابطه

خواب های رابطه جنسی معمولا از دوران بلوغ به بعد برای ما گاه و بیگاه پیش می آیند ، باید دقت داشته باشید کـــه این خواب ها لزوما به معنای حس جنسی داشتن واقعی نیست. در دوران کودکی اگر خواب رابطه جنسی را ميدیدیم شاید نميدانستیم کـــه این خواب چه معانی یا تعابیری دارد و نشانه چیست. ما این خواب را مثل رازی برای خودمان نگه ميداشتیم و حتی کلمه‌ای در مورد آن با کسی صحبت نميکردیم و امیدوار بودیم کـــه پدر و مادرمان با دیدن چهره ما متوجه دیدن چنین خوابی نميشوند. اگر خوب فکر کنیم ميبینیم کـــه این خواب در بزرگسالی هم فرق زیادی با کودکی ندارد. اکنون هم هر زمان کـــه رابطه جنسی را در خواب ميبینیم شاید آن را سوژه خنده با دوستان مان قرار دهیم یا کارهای مشابه دیگری انجام دهیم. اما در اصل تعبیر خواب رابطه جنسی بسیار متفاوت با آن چیزی اســـت کـــه ما فکر ميکنیم.

خواب رابطه جنسی با محرم و نامحرم ،تعبیر خواب رابطه

ما معنای واقعی این گونه خواب‌ها را نميدانیم و بیشتر اوقات آنچنان ميترسیم کـــه هرگز به دنبال پیدا کردن معنای واقعی آنها نميرویم. زیرا در حقیقت ذهن ناخودآگاه ما ميتواند جایی بسیار مخوف و ترسناک باشد.برخی اوقات خواب رابطه جنسی دقیقا از آرزوها و امیال نهانی ما خبر ميدهد و مصداق چیزهایی اســـت کـــه در رابطه جنسی واقعی خود به‌دست نميآوریم یا چیزهایی کـــه بیش از همه در موردشان کنجکاوی ميکنیم. به یاد داشته باشید کـــه دیدن رابطه جنسی در خواب همواره با رابطه جنسی شما در عالم واقعیت یا بیداری در ارتباط نخواهد بود. این خواب ميتواند نشان دهنده ماجراهای گوناگونی در زندگی کاری، شخصی یا خانوادگی شما باشد

 

۱.تعبیر خواب رابطه جنسی با همسر سابق

این خواب لزوما نشان دهنده احساسات و کشش عاطفی شما به آن فرد خاص نیست اما ميتواند نشانه‌ای از چنینی احساسی باشد. بعلاوه تعبیر این خواب آن اســـت کـــه موضوعات حل نشده‌ای در دنیای درون شما وجود دارد کـــه تا کنون به آنها نپرداخته اید. شاید هنوز هم پایان تلخ و نافرجام ماجرایی قلب شما را به درد ميآورد یا شاید ميترسید کـــه تمام آنچیزهایی کـــه در رابطه فعلی تان رخ ميدهد در نهایت به پایانی مشابه با رابطه قبلی تان منجر ميشود.

 

۲. تعبیر دیدن رابطه جنسی افراد مشهور در خواب

ساده‌ترین تعبیر این خواب آن اســـت کـــه ذهن شما اندکی با این فرد معروف درگیر شده و شما به او فکر ميکنید. تعبیر دیگر آن اســـت کـــه شما اشتیاق شدیدی به موفق شدن و انجام کارهای بزرگ و کسب شهرت دارید.

 

۳. تعبیر خواب رابطه جنسی و خیانت به همسرتان

نگران نباشید. این خواب به این معنی نیست کـــه مغزتان شما را در مسیر خیانت و فریبکاری دیوانه واری قرار داده و انتخاب دیگری نخواهید داشت. تعبیر خواب داشتن رابطه جنسی با فرد دیگری به غیر از شریک عاطفی تان نشان دهنده این اســـت کـــه شما در رابطه خود احساس رضایت را چه در داخل اتاق خواب تان چه در خارج از آن تجربه نميکنید. فردی کـــه خود را در حال برقراری رابطه جنسی با او ميبینید نیز مهم اســـت. اگر او فردی اســـت کـــه اخیرا با او وقت گذرانده اید، شاید بهتر اســـت میزان صمیمیت خود با او را دوباره مورد بررسی قرار دهید.

 

۴. تعبیر خواب رابطه جنسی همسرتان با دیگری و خیانت او به شما

از هر پنج زن یک نفر خیانت همسر یا شریک عاطفی‌اش را در خواب ميبیند پس باید بدانید کـــه تنها شما چنین خوابی را نميبینید. تعبیر این خواب آن اســـت کـــه شما در زندگی واقعی تان به شکلی در حال خیانت و آسیب رساندن به خودتان هستید و نیاز دارید کـــه به توانایی‌ها و اســـتعدادهای خودتان بیشتر باور و اطمینان داشته باشید. شما باید بدانید کـــه این توانایی‌ها از نظر افراد پیرامون شما تا چه اندازه جذاب و دوست داشتنی هستند. ميبینید کـــه این خواب هیچ ارتباطی با رابطه جنسی ندارد.

 

همچنین تعبیر دیگر این خواب آن اســـت کـــه رابطه شما چندان خوب پیش نميرود و شما دو نفر باید روی برخی موارد موجود در رابطه تان کار کنید. بعلاوه، ترس از ترک شدن از جانب شریک عاطفی تان شما را آزار ميدهد.

خواب رابطه جنسی با محرم و نامحرم ،تعبیر خواب رابطه

۵. تعبیر دیدن اندام‌های جنسی در خواب

آیا در خواب ميبینید کـــه اندام جنسی بزرگی دارید کـــه آزارتان ميدهد؟ اگر در خواب ميبینید کـــه اندام جنسی شما به حالت نعوظ در آمده اســـت، تعبیر آن باروری و خشم و تعدی اســـت. اگر اندام جنسی خود را شل و ول و آویخته ببینید تعبیر نارضایتی شما از رابطه جنسی اســـت. دیدن سینه در خواب نشان دهنده تغذیه یا تحریک جنسی و انرژی خام و نارس اســـت. دیدن اندام جنسی زنانه در خواب نشان دهنده نیروی زنانگی و نیازهای جنسی شما اســـت.

خواب رابطه جنسی با محرم و نامحرم ،تعبیر خواب رابطه

۶. تعبیر خواب رابطه جنسی با محارم ،برادر،پدر،خواهر،مادر (رابطه با اعضای خانواده تان)

حتی بهترین افراد در میان ما هم ممکن اســـت چنین خوابی را دیده باشند یا ببینند. این خواب به معنای آن نیست کـــه شما در واقعیت یا بیداری با آن فرد رابطه جنسی برقرار ميکنید بلکـــه تعبیر آن اســـت کـــه شما خواســـتار برقرار ارتباطی عمیق تر با آن فرد هستید. شاید شما دو نفر اخیرا از یکدیگر غافل شده‌اید یا با یکدیگر بدرفتاری کرده اید. شاید هم مرحله بسیار سختی را پشت سر گذاشته اید. زمانی را اختصاص دهید و بررسی کنید کـــه چه چیزی در رابطه شما دو نفر در حال رخ دادن اســـت.

 

۷. تعبیر خواب افسونگری‌ها یا توهم‌های جنسی

دیدن شکل‌های عجیب و غریب و نامتعارف رابطه جنسی در خواب احساس عجیبی را در شما به وجود ميآورد و حتی پس از بیدار شدن شما همچنان گیج و آشفته خواهید بود اما این‌ها نیز نمونه هایی معمول از خواب‌های رابطه جنسی هستند. بطور کلی این خواب تعابیر جدی و مهمی ندارد. درواقع شما آزادانه به جایی سفر کرده‌اید و خیال‌ها و توهم هایی را در فضایی عاری از قضاوت تجربه کرده اید.

خواب رابطه جنسی با محرم و نامحرم ،تعبیر خواب رابطه

۸. تعبیر دیدن ارگاسم‌های طولانی مدت (ارضا شدن) در خواب

شاید گله‌ای نداشته باشید اما تعجب کنید کـــه چرا خواب‌های جنسی شما منحصرا در مورد ارگاسم اســـت. این خواب‌ها ميتواند به این معنا باشد کـــه شما دارای نوعی تنش جنسی هستید کـــه باید آن را به روشی سالم رها کنید یا یک پایان هیجان انگیز را در زندگی واقعی خود پشت سر گذاشته اید. طبق تحقیقی کـــه در سال ۲۰۰۷ انجام شد تنها ۴ درصد از مردان و زنان این خواب را تجربه ميکنند.

 

۹. تعبیر خواب رابطه جنسی با رییس تان

بسته به این کـــه برای چه کسی کار ميکنید این خواب ميتواند لذت بخش یا ترسناک باشد. تعبیر این خواب آن اســـت کـــه شما باید مسئولیت یک اتفاق مهم در زندگی خود را بر عهده بگیرید. این اتفاق ميتواند با مسائل جنسی مرتبط باشد یا هیچ ارتباطی به آن نداشته باشد.

 

۱۰. تعبیر خواب جنسی تحریک شدن توسط فردی ناشناس

فردی کـــه شما را در خواب تحریک ميکند نماد یار و دلبر گم شده یا از دست رفته شما نیست بلکـــه نمادی از ویژگی‌های مردانه‌ای اســـت کـــه باید بیشتر آنها را در زندگی روزانه تان پرورش دهید. شما باید بی‌پرواتر، جسورتر و مشتاق تر برای رسیدن به اهداف تان قدم بردارید. خود را منفعلانه در موقعیت‌های اجتماعی رها نکنید.

خواب رابطه جنسی با محرم و نامحرم ،تعبیر خواب رابطه

خواب رابطه جنسی با محرم و نامحرم ،تعبیر خواب رابطه

تعبير خواب نزديكي با محرم،تعبیر خواب رابطه با همجنس،تعبير خواب ديدن نزديكي ديگران،تعبير خواب نزديكي با برادر،تعبیر خواب عشق بازی با نامحرم،تعبیر خواب عشق بازی زن با زن،تعبير خواب نزديكي از پشت،تعبیر خواب هم آغوشی

 

 

2.7/5 - (38 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا