پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • خواب دیدن چیدن سیب از درخت | سبد سیب | گرفتن سیب از مرده

  مجموعه : تعبیر خواب

  خواب دیدن چیدن سیب از درخت | سبد سیب | گرفتن سیب از مرده

  خواب دیدن چیدن سیب از درخت | سبد سیب | گرفتن سیب از مرده

  خواب سیب بعنوان یک خواب رایج به شمار می رود ، افراد معمولا خواب می بینند کــه در حال چیدن سیب از درخت هستند ، سیب می خورند یا سبد سیب در دست دارند. شاید هم مرده ای به آن ها سیب بدهد کــه در ادامه تمامی تعابیر آن را آورده ایم.

   

  معبرین غربی سیب را سمبل و نماد این سه چیز می دانند:

  رونق و ثروت

  تکامل و زیبای

  تحقق یافتن اهداف و آرزوهاســت.

   

  تعبیری کــه برای سیب آورده شده معمولاً بسته به حالتی کــه سیب را در خواب مشاهده ميکنید متفاوت اســت. سیب اگر بر زمین افتاده باشد یا بر درخت و همینطور اگر رسیده و یا کال باشد تعبیرات مختلفی خواهد داشت ولی در کل این میوه دوست داشتنی تعبیری بسیار نیکو به همراه خود دارد.

   

  سیب ‌قرمز و سیب‌های رنگی

  سیب ترش و شیرین

  سیب فاسد و سیب سالم

  سیب بر درخت

   

  کارل گوستاو یونگ

  دیدن اینکــه سیب‌هایی روی درخت ميرویند در خواب، سمبلی از دانش، خرد و کامیابی زیاد اســت. پاداش‌هایی برای شما در راه اســت. این گفته‌ی مشهور را د. رنظر بگیرید: «یک سیب در روز، باعث ميشود کــه شما مریض نشوید و کارتان به دکتر نیفتد» کــه ممکن اســت بیانگر این باشد شما نیاز دارید کــه بیشتر مراقب سلامتی تان باشید. شاید شما نیاز دارید به دکتر بروید.

   

  خواب دیدن اینکــه شما یک سیب ميخورید بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری اســت.

   

  دیدن سیب سبز بیانگر پرورش عشق یا عشقی اســت کــه هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن اســت.

   

  دیدن سیب گاز زده یا پلاسیده در خوابتان بیانگر این اســت کــه هرچه کــه برایش تلاش ميکنید و هدفتان اســت ممکن اســت کامل نشده باشد (به طور کامل به آن نرسیده باشید و به طور کامل انجام نشده باشد)، و حتی برای شما مضر باشد. ممکن اســت بیانگر بی خیالی و سهل انگاری و فراموشی باشد.

   

  ابراهیم کرمانی

  تعبیر سیب، خبری اســت از شخص غایب یا کسی کــه دورمانده

   

  دانیال نبی

  تعبیر کلی سیب همت و عزم تو در شغل و کار خودت ميباشد، ‌‌‌‌‌بطوریکــه اگر «پادشاهی» سیب را در خواب ببیند، تعبیرش حکومت ميباشد، یا اگر بازرگانی سیب را ببیند، تعبیرش تجارت او ميباشد، شغل‌های دیگر نیز به همین صورت اســت،‌‌‌‌‌ اگر ببینی سیب داری و از آن ميخوری، یـعـنـی به اندازه‌ای کــه خورده‌ای در شغلی کــه هستی سعی و همت داری.

   

  امام جعفر صادق

  دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود.

  فرزند

  منفعت

  بیماری

  کنیزک

  مال و خواســته ونعمت

  فرمانروایی

  همت اهتمام بیننده

  خیر غایب و حاضر

   

  یوسف نبی

  دیدن سیب از خویشان خود شاد شود.

   

  منوچهر مطیعی تهرانی

  بعضی از معبران سیب را مال و خواســته تعبیر کرده‌اند اما این درست نميتواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.

   

  برایت

  خوردن سیب در خواب، نشانه وقوع اتفاقات خوشایند اســت.

   

  تعبیر خواب سیب ‌قرمز و سیب‌های رنگی

  محمدبن سیرین گوید: تعبیر سیب سبز، فرزند ميباشد. تعبیر سیب سرخ، سود و منفعت از طرف پادشاه ميباشد. اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی، صاحب فرزند دختر ميشوی. تعبیر سیب سفید، سود و منفعت از طرف بازرگانان ميباشد. اگر ببینی سیب سفید را به دو نیم کرده‌ای، از شریک خودت جدا ميشوی. تعبیر سیب زرد و ترش، رنج و بیماری ميباشد.

   

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ اســت و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد کــه سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر ميدهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر ميدهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت اســت. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته‌اند سیب سرخ دختر اســت و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این اســت کــه چه آرزویی را در دل ميپروراند چرا کــه سیب به همان نیت او پاسخ ميدهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو اســت.

   

  آنلی بیتون ميگوید: دیدن سیب قرمز به درختان سبز، نشانه آن اســت کــه برای بیننده خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد.

   

  معبرین غربی: اگر در رویا سیب را قرمز و همراه با شاخ و برگ سبز براق ببینید تعبیری بسیار فوق العاده خواهد داشت.

   

  تعبیر خواب سیب ترش و شیرین

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی سیب ترش ميخوری، خبر ناخوشایندی ميشنوی و اگر ببینی سیب شیرین ميخوری، خبر خوش میشنوی.

   

  تعبیر خواب سیب فاسد و سیب سالم

  آنلی بیتون ميگوید:اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده ميخورید، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت. اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز ميزنید، دلالت بر آن دارد کــه به اهدافی کــه داشتید، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید.

   

  اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید، نشانه آن اســت کــه کوشش‌ها بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید.

   

  برایت ميگوید: دیدن سیب کرم زده در خواب، بیانگر غم و اندوه اســت.

   

  معبرین غربی ميگویند: اگر در خواب سیب فاسدی را مشاهده کردید و سپس آن را خوردید این خواب نشانه خوبی نخواهد داشت ولی در مورد نتیجه آن در بیداری خیلی هم نگران نباشید تقدیر شما دست خودتان اســت. صبور باشید و قدرت خود را باور داشته باشید همه راه‌ها برای پیشرفت شما باز اســت.

   

  تعبیر خواب سیب بر درخت

  آنلی بیتون ميگوید:اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده اســت، مانند هشداری اســت کــه بیش از اندازه بلند پروازی ميکنید.اگر خواب ببینید سیب‌ها بر زمین افتاده‌اند، نشانه آن اســت کــه دوستان با چرب زبانی شما را فریب ميدهند

   

  برایت ميگوید: دیدن سیب بر روى درخت، نشانه‏ پیشرفت و موفقیت در کارها اســت.

   

  معبرین غربی گویند: اگر شما سیب رسیده ای را بر درخت مشاهده کردید اوقاتی کــه در پیش رو دارید با موفقیت و پیروزی طی خواهد شد و به همه آرزوهای خود خواهید رسید پس به این فکر کنید کــه در زندگی خود چه ميخواهید.

  خواب دیدن چیدن سیب از درخت | سبد سیب | گرفتن سیب از مرده

  10 مورد از مهم ترین تعبیرهای جهانی درباره خواب سیب:

  ۱. دیدن سیب سرخ در خواب

  اگر خوابی درباره‌ی سیب سرخ دیده‌اید، تعبیرش این اســت کــه در آستانه‌ی واقعیت بخشیدن به رویاهایی هستید کــه مدت‌ها در انتظارشان بودید. تمام تکــه‌های پازل در کنار هم قرار گرفته و شما پاداش نهایی سخت‌کوشی و تعهدتان را دریافت ميکنید.خواب‌های مرتبط با سیب سرخ بی‌نهایت مثبت اســت و در تمام جوانب زندگی خوشی ميآورد. مهم نیست برای چه کاری برنامه‌ریزی کرده‌ایم، این خواب نوید موفقیت را به ما ميدهد.

   

  ۲. دیدن سیب روی زمین در خواب

  وقتی در خواب ميبینید کــه سیب‌ها روی زمین افتاده اســت، معنی‌اش این اســت شاید فردی کــه به شما نزدیک اســت، به شما خیانت کند. ممکن اســت آن فرد شما را بازی دهد تا کاری را انجام دهید یا حتی به نحوی دیگر به شما آسیب بزند.بسیار مراقب باشید و اجازه ندهید هیچ کس بیش از حد به شما نزدیک شود. مراقب نشانه‌ی ظریف حسادت و نفرت در دیگران باشید، چون شاید این به شما کمک کند بفهمید چه کسی قرار اســت به شما خیانت کند.

   

  ۳. دیدن سیب رسیده در خواب

  اگر سیبی کــه در خواب دیدید رسیده ‌اســت، تعبیرش این اســت کــه فرصت‌های جدیدی در زندگی به شما داده ميشود. معلوم نیست این فرصت‌ها از کجا ظاهر ميشوند اما با به دست آوردن این فرصت‌ها شادتر خواهیدبود.این فرصت‌ها در رابطه با کسب و کار و حرفه‌تان اســت، بنابراین شانس بسیار خوبی برای ترفیع یا حتی شغلی با درآمد بالاتر به شما رو ميکند. مطمئن شوید از این فرصت‌ها هوشمندانه اســتفاده ميکنید و اجازه نميدهید از دست بروند.

   

  ۴. دیدن بریدن سیب در خواب

  اگر در خواب دیدید کــه در حال بریدن سیب هستید، معنی‌اش این اســت کــه در رسیدن به چیزی شکست ميخورید. کارهایتان در زندگی طبق برنامه‌ریزی‌تان پیش نميرود، بنابراین آماده باشید تا خرابکاری‌هایی را کــه قرار اســت به بار بیاید، رفع کنید.این خواب ميتواند در رابطه با زندگی کاری یا شخصی‌تان باشد، پس زیاد خوش‌بین نباشید. با این‌کــه شکست اجتناب ناپذیر اســت ولی اگر به موقع اقدام کنید، باز هم شانس زیادی دارید کــه بتوانید آسیب‌ها را ترمیم کنید.

   

  ۵. دیدن سیب کرم‌خورده در خواب

  اگر در خواب متوجه شدید کــه سیب کرمو اســت، این خواب حاکی از آن اســت کــه شاید فردی شما را گمراه کرده‌اســت. این فرد قرار اســت شما را از مسیری کــه خیلی برایتان مهم اســت دور کند، و شما نميتوانید به آسانی به مسیر اصلی برگردید.مراقب آدم‌های جدیدی باشید کــه وارد زندگی‌تان ميشوند، چون ممکن اســت نیت اصلی‌شان را به شما نشان ندهند. ممکن اســت فقط در کمین باشند تا از شما اطلاعات ارزشمندی بگیرند. به ندای درون‌تان گوش کنید و مسیری را کــه در تمام این مدت پیموده‌اید ادامه دهید.

   

  ۶. دیدن خوردن سیب در خواب

  اگر در خواب دیدید کــه در حال خوردن سیب هستید معنی‌اش این اســت کــه در آستانه‌ی تجربه‌ی یک موفقیت مهم هستید. این موفقیت حاصل تلاش بسیار زیاد و پشتکار خواهدبود. هیچ چیز در زندگی آسان به دست نميآید، بنابراین وقتی به اندازه‌ی کافی برای چیزی انرژی بگذارید، حتما نتیجه‌ی آن را ميبینید.از موفقیتی کــه به زودی وارد زندگی‌تان ميشود لذت ببرید و بیش‌ترین بهره را از آن ببرید. شما قطعا لیاقت‌اش را دارید!

   

  ۷. دیدن سیب فاسد در خواب

  سیب فاسد در خواب نشانه‌ی شکست اســت. چیزی کــه روی آن کار ميکردید در حال شکست خوردن اســت و ظاهرا شما نميتوانید آن را بپذیرید. پروژه‌ای کــه روی آن کار ميکردید یا رابطه‌ای کــه برایتان خیلی مهم اســت در حال شکست خوردن اســت، و شما هیچ کاری از دست‌تان بر نميآید.وقتی چنین چیزهایی در حال وقوع اســت، بهترین راه این اســت کــه آرامش‌تان را حفظ کنید و پیامدهای آن را بپذیرید. وقتی آسیب را تخمین بزنید، ميتوانید چیزی جدید و مهیج را شروع کنید و روی آن کار کنید.

   

  ۸. خوردن سیب فاسد در خواب

  خواب‌هایی درباره‌ی خوردن سیب فاسد نشانه‌ی بیماری یا ضعف سلامتی اســت. شاید به یک بیماری مبتلا هستید و مدام از آن غافل ميشوید. شما رفتن به مطب دکتر را دوست ندارید و گلایه کردن از درد یا ناراحتی را ترجیح ميدهید.این خواب به شما درباره‌ی خطرات احتمالی این رفتار هشدار ميدهد، پس حتما قبل از این‌کــه دیر شود اقدام کنید. خواب‌هایی درباره‌ی خوردن سیب فاسد ميتواند حاکی از آن باشد کــه به زودی تسلیم یک بیماری خطرناک ميشوید، پس حتما به‌طور مرتب به پزشک مراجعه کنید و هروقت متوجه شدید کــه مشکلی وجود، آن را بررسی کنید.

   

  ۹. تقسیم کردن سیب با دوستان در خواب

  اگر در خواب سیبی را با دوستان‌تان تقسیم کردید، شاید در مسیر پیشرفتی عظیم باشید. تا این‌جا تمام کارهایتان طبق برنامه پیش رفته‌اســت و ميتوانید منتظر چیزهای خوب بیش‌تری در زندگی‌تان باشید. پروژه‌هایی کــه خیلی روی آن‌ها کار کرده‌اید به بهترین نحو در حال جواب دادن هستند.

   

  هم‌چنین یک رویداد بسیار ویژه نیز در حال نزدیک شدن اســت، پس مطمئن شوید برای اوقات خوب و انرژی مثبت آماده هستید. دوستان خوب و خانواده‌تان در این رویداد حضور خواهندداشت، و شاید علت جمع شدن آن‌ها خبر بسیار مهمی باشد. یک جشن عروسی یا به دنیا آمدن عضو جدید خانواده ميتواند برخی از دلایل احتمالی آن باشد.

   

  ۱۰. دیدن چند سیب در خواب

  هرچه سیب‌های بیش‌تری در خواب ببینید شانس بیش‌تری در زمینه‌ی مالی به سراغ‌تان خواهدآمد. این خواب سیگنال مثبتی اســت تا سرمایه‌گذاری را شروع کنید و برای پروژه‌های مربوط به پول برنامه‌ریزی کنید. هر چیزی کــه در این مقطع از زندگی‌تان شروع کنید برایتان سود عظیمی به همراه خواهدداشت، پس وقت را تلف نکنید و بیش از حد فکر نکنید.

   

   

  تعبیر خواب درخت پر از سیب،خواب سیب دیدن،تعبیر خواب گرفتن سیب قرمز از مرده

   

   

  مطالب بیشتر:

  تعبیر خواب مرده | دادن و گرفتن چیزی از مرده در خواب

   

   

  هیچ نظری ثبت نشده است
  نظرات این پست غیرفعال هستند.
  تبلیغات
  تبلیغات
 • مطالب پربازدید
 •