فال و طالع بینی

خصوصیات دختر بهمن ماهی +ازدواج

خصوصیات دختر بهمن ماهی +ازدواج

خصوصیات دختر بهمن ماهی + ازدواج

در این مقاله به طور مفصل خصوصیات دختر بهمنی بازگو مي شود از خواندن آن لذت ببرید .اگر قصد ازدواج با دختر بهمن ماهی را دارید حتما این مقاله را بخوانید تا بهتر بتونید تصميم بگیرید .با ما همراه باشید .

 

مشخصات کلی متولدین بهمن ماه

بسیار حسّاس، اســتوار و ثابت قدم، واقعاْ عاقل و تودار، بدون ریا و تزویر، انسان واقعاْ خوب، دانا، خونسرد، رک گو، روی خودش بیش از دیگران حساب ميکند، مستقل، منطقی، عاشق بشریّت و انسانیّت، فکر دیگران را ميخواند، ثابت قدم، آرامش دوست، کمک رسان، آسان زندگی ميکند، پرسه زدن را دوست دارد.

 

دارای حسّ ششم قوی، علاقه‌مند به دوستان، آزادیخواه، بلند پرواز، رام نشدنی، هر جا برود بر ميگردد، جاه طلب، از اقرار به گناه منزجر اســت، دوستان بسیار زیادی دارد، رازدار و تو دار، اجتماعی، تا حدودی خودخواه و مغرور، انتقاد را قبول ندارد، فرشته خو، از تعریف لذّت ميبرد، راه و روش خود را به طور دائم تغییر ميدهد.

 

منافع خود را به خاطر دیگران به خطر مياندازد، سخاوتمند مخصوصاْ در دوستی، دوستی او عميق و شکوه مند اســت، ولخرجیش از روی عقل اســت، خوش قلب و مهربان، کم حافظ ه.، بهترین مشاور، پرحرکت و بی قرار، کم علاقه به اصول سنتّی و قدرشناس.

 

متولدین این ماه عموماً خوشرو، خوش قلب و خیرخواه هستند. اینان اغلب هنرمند بوده یا علاقمند به هنر هستند. ین افراد از والدین و همان طور از فرزندان خود نفع مي‎برند. اغلب سفر‌های دور از وطن در طالع دارند.

 

گاه فرصت‎هی روحی و معنوی خوبی نصیبشان مي‎شود. بعضاً در مقابل بدخواهان مظلوم واقع مي‎شوند. اغلب به رنگ سبز تمایل دارند.

 

همچنین سفر حج در طالع آن‌ها دیده مي‎شود. اغلب این افراد تمایل به داشتن دو همسر دارند. اما به یکی دلبستگی بیشتری خواهند داشت.

 

متولدین این ماه هر گاه از چهارده سالگی به سلامت بگذرند، و به طور کلی چهار خطر را در زندگی پشت سر بگذارند، عمر طبیعی خواهند داشت.

 

روز پنجشنبه برای این افراد خوش یمن اســت.

 

انگشتر یاقوت و فیروزه و همين طور لباس‌های رنگی برای این افراد مناسب اســت.

 

بسیار غافلگیر کننده، سریع الانتقال، دارای حس پیش بینی، کنجکاو، رفیق باز و کم علاقه به آداب و رسوم، در عشق خود بسیار جدی و وفادار اســت، اما قادر به ابراز آن نیست. او متعلق به همه جا همه کس اســت، اما د. رعین حال از آن هیچکس نميباشد.

 

متولدین این ماه، زنانی خوش طبع، نیک سیرت، شوهر دوست، عاشق صداقت و دوستی اســت.

 

اینان اغلب طالب رنج خود و راحت دیگران هستند.

 

والدینشان آنان را بسیار دوست دارند. اغلب این زنان به پر سفید حساس هستند. بعضاً رفتاری دارند که آنان را لوس جلوه مي‎دهد.

 

این زنان اگر چه دانا و زیرک هستند، اما گاه راز نگهدار نیستند.

 

زنان متولد بهمن بعضاً نشانی در صورت دارند که علامت تمایل آنان به خوشگذرانی اســت. اینان گاه چرب زبان بوده و از حسادت لذت مي‎برد.

 

زنان متولد این ماه هرگاه از چهارده سالگی بگذرند، عمر طبیعی خواهند داشت.

 

در عین حال سه خطر زندگی اغلب آنان را تهدید مي‎کند که با صدقه و توسل رفع خواهد شد. اینان یک بار سررشته زندگی خود را از دست داده، ولی دوباره بر امور مسلط مي‎شوند. این زنان اغلب خواســته و مرادی دارند که در نهایت به آن مي‎رسند. انگشتر عقیق برای این زنان مناسب خواهد بود.

خصوصیات دختر بهمن ماهی +ازدواج

خصوصیات دختر بهمن ماهی

 

نمادهای ماه تولد: (بهمن)

متولد : با آرمان ایده آلیستی

سمبل : مرد و دلو

شعار : من میدانم
ستاره حاکم : اورانوس

عنصر وجود : هو

شخصیت : ثابت

فلز وجود : اورانیوم

سنگ خوش یمن : یاقوت کبود

رنگ محبوب : آبی آسمانی

عدد خوش یمن : ۴

گل محبوب : نرگس

روز مبارک : شنبه

 

زنان متولد بهمن از چه مردانی خوششان می آید

اگر عاشق متولد بهمن باشید، با تمام وجود عاشق شما خواهد شد.

تنها نکته‌ای که باید از آن دوری جویید، این اســت که بر سر راه پیشرفت او قرار نگیرید. او عاشقی صادق اســت.

دیر عصبانی ميشود.

آزار دهنده نیست.

برنامه‌های خودش را دارد.

خصوصیات دختر بهمن ماهی +ازدواج

خصوصیات دختر بهمن ماهی

 

ظاهر دختر بهمن ماهی

اکثر دختران و زنان متولد ماه بهمن، ظاهری زیبا و فریبنده دارند اما آنچه عیب اســت احساسی اســت که از دیدن این زن بشما دست ميدهد، دریک لحظه تو دل برو بنظر ميرسد و لحظه اي بعد سرد و بی تفاوت و بی روح، اما بطور کلی پس از متولدین برج ميزان «ماه مهر» تعداد خوشگل هاي این ماه از همه ی بیشتر اســت و حداقل این اســت که خیلی بانمک هستند.

 

لباس پوشیدن زن متولد بهمن ممکن اســت موجب وارد آمدن آن چنان شوکی به شما به شود که تا ساعت ها نتوانید از جای خود حرکت کنید! سایت تالاب : او نیز مثل هر زن دیگری جلوی بوتیک هاي لباس فروشی توقف زیاد دارد، اما کمتر ممکن اســت فکر کند که انچه که ميپوشد شیک اســت یا نه و یا قطعات مختلف لباسش به هم ميآید یا خیر.

 

او ممکن اســت لباسی به تن کند که موجب حسرت خوردن هر زن ساده دیگری بشود و اخلاق تک روی او ممکن اســت دریک ميهمانی یک نفر بگوید که همان سال آینده لباس ها به فلان صورت در خواهد آمد و او همان روز عصر از خیاط خود بخواهد که یک چنان لباسی برایش بدوزد و یا آنکه بر عکس ممکن اســت سال هاي سال به شیوه مادربزرگ و یا حتی جد خود، لباس معمولی بپوشد.

 

نحوه آرایش موی او نیز خاص خودش اســت. تغییر رنگ و آرایش موی او، درست مثل تغییرات شخصیتش غیرقابل پیشبینی اســت. یک روز موی خودرا مثل پسرها کوتاه ميکند و فردا کلاه کیس ميگذارد که موی آن تا حد کمر بلند اســت، امروز وی را با موی نقره اي ميبینید و فردا با موی مشکی، بطور خلاصه موی این زن مشابه موی هیچ زن دیگری در جهان نیست و رنگ و آرایش آن آرام و قرار ندارد.

 

زنان و دختران بهمن ماهرا بیشتر بشناسید :

 

متولیدن بهمن ماه : بهمن در اوستا «زبان اوستایی» به صورت “وهومنه”، در زبان پهلوی “وهومن”، در زبان پارسی “وهمن” یا “بهمن” آمده شده که کلمه اي اســت مرکب از دو جزء: «وهو» به معنی خوب و نیک و «مند» از ریشه من به معنی منش: پس یعنی بهمنش، نیک اندیش، نیک نهاد. بهمن اولین آفریده اهورامزدا اســت و یکی از بزرگ ترین ایزدان مزدیسنا.

 

علاوه بر این بهمن اسم پسرانه اســت. در عالم روحانی مظهر اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند اســت. شاید این خصوصیات به نوعی در متولدین ماه بهمن وجود داشته باشد که در ادامه خواهید دید.

 

خصوصیت زن بهمن ماهی

بطور خلاصه، دختر متولد بهمن ماه، بسیار غافلگیر کننده و غیرقابل پیشبینی، سریع الانتقال، دارای حس پیشبینی، کنجکاو،‌ رفیق باز و کم علاقه به آداب و اصول سنتی زناشویی از خصوصیات بارز زن متولد ماه بهمن اســت.

خصوصیات دختر بهمن ماهی +ازدواج

خصوصیات دختر بهمن ماهی

 

زن بهمنی در رابطه گفت و گو

گفتگو با این زن ممکن اســت بسیار جالب باشد، زیرا نحوه سخن گفتن جذابی دارد و این احساس مطبوع به مرد دست ميدهد که زنی محجوب و مرموز اســت و بعد ناگهان یکی ازآن تغییرات خاص متولدین این ماه آشکار ميشود و شما بدون مقدمه و بطور کاملا ناگهانی از وی جمله اي ميشنوید که تا چند لحظه باور کردن آن برایتان مشکل خواهد بود.

 

شما مشغول صحبت از بحران انرژی و اثرات گوناگون آن بر کشور های صنعتی هستید که ناگهان او ميگوید: “راســتی شما خورشت کرفس دوست دارید؟‌!” سعی کنید خونسردی خویش را حفظ کنید و با قاطعیت به بحث اصلی خود ادامه بدهید ودر عین حال به خاطر داشته باشید که او هر چند لحظه یک‌بار بدون مقدمه از خط خارج ميشود و دوباره به سر جای اول خود بر ميگردد.

 

به غیر از این نوع اختلالات «که گاها بامزه هم هست!» گفته هاي او هميشه منطقی و مستدل اســت. در موقع صحبت کردن هرگز طوری حرف نزنید که دال بر بالاتر بودن شما از او باشد. عدم تساوی برای این زن مفهوم ندارد. اگر به این نکته توجه نکنید، دیواری غیرقابل عبور بین خود و او به وجود آورده اید.

خصوصیات دختر بهمن ماهی +ازدواج

خصوصیات دختر بهمن ماهی

 

مثبت گرایی دختر بهمن ماهی

از مزایای چشم گیر دختر و زن بهمن ماهی، فقدان حس بد بینی و سوءظن در اوست اما توجه داشته باشید که هرگز از حسن نیت او سو ء اســتفاده نکنید، چون اگر مچ شما را در حین خیانت بگیرد، قلبش به شدت مي شکند.او بی جهت بشما بدگمان نميشود ودر حالت عادی هرچه بگویید قبول ميکند ولی تحمل خیانت را ندارد.

 

زن متولد بهمن هرگز پس از خروج شما از منزل کنجکاوی نميکند که شما کجا رفته اید و به اداره تلفن نميزند که ببیند که آنجا هستید یا نه و یا جیب شما را وارسی نميکند. سایت تالاب: خلاصه با خدعه و نیرنگ آشنا نیست،‌ باوجود این بشما توصیه ميشود پیش از آنکه به فکر سوء اســتفاده از این حالت مظنون نبودن بیفتید، به این نکته توجه داشته باشید که فقدان حس حسادت در او بعلت برخوردار بودن از یک شخصیت قوی نیست،‌ بلکه چیزی بالاتر ازآن اســت که شما فکرش را کرده‌اید.

 

در وهله اول ميتوان یقین داشت که او پیش از آنکه دومين نگاه رابه شما انداخته باشد، ‌شما رابا یکی از قویترین ميکروسکوپ هاي جهان مطالعه کرده اســت، دوما در دنیای او هميشه به قدری موضوع و مسئله برای یک زن متولد بهمن این ضرب المثل که ميگوید ”از دل برود هر آنکه از دیده رود” صد در صد صادق اســت.

 

وقتی از جلوی چشم او دور شدید، تا حدود ۹۹ درصد از فکر و خیال او هم دور شده اید و به این دلیل هم هست که هرگز دل او برای کسی تنگ نميشود. به هر صورت اگر این زن از شما بی وفایی دید، خیلی ساده ناگهان، عقب گرد ميکند ودر خلاف جهت سابق به حرکت در ميآید. دراین حالت بهتر اســت وقت خودرا برای برگرداندن او اتلاف نکنید.

خصوصیات دختر بهمن ماهی +ازدواج

خصوصیات دختر بهمن ماهی

 

پس از آنکه روابط عاطفی او و شما قطع شد، در عرض مدتی کمتر از یک دقیقه تمام مهر و محبت شما را از فکر و قلب خود بیرون مي ریزد و ميتوانید یقین داشته باشید که حتی یکی از خاطرات آن ایام را هم در فکر خود زنده نگاه نمي دارد. بر این قاعده کلی یک اســتثنای مهم وجوددارد. زن متولد بهمن، مثل مردی که دراین ماه به جهان آمده اســت، اولین عشق واقعی خودرا هرگز فراموش نميکند.

 

بسیار غافلگیر کننده، سریع الانتقال، دارای حس پیش بینی، کنجکاو،‌ غیر قابل پیش بینی، رفیق باز و کم علاقه به آداب و اصول سنتی زنا شویی از خصوصیات بارز زن متولد ماه بهمن اســت.زن متولد بهمن بلد نیست که عشق خود را به شوهرش و فرزندانش حالی کند.اگر این احتمال وجود دارد که عاشق یک زن متولد بهمن شوید،

 

به خاطر بسپارید که او در امر عشق نیز مثل هر چیز دیگری مجموعه ای از تناقضات اســت و برای اینکه قلب شما شکسته نشود، او را فرزند« قوس و قزح» یعنی رنگارنگ بدانید و در روابط عاشقانه با او منتظر تداوم و ثبات نباشید.سیاره حاکم بر رفتار او اورانوس و عنصر حاکم بر طبیعت او باد اســت. به این دلیل با وجود آنکه در عشق خود بسیار جدی و وفادار اســت،

 

ولی گهگاه بی ثباتی هایی نظیر« نسیم و باد» در وی مشاهده مي شود. شما مي توانید با یک زن متولد برج دلو رابطه ای بسیار شاد و حسنه داشته باشید، به شرط آنکه او را در تعقیب هوس های هزارگانه خود آزاد بگذارید و بگذارید به دلخواه خویش با دوستان خود رابطه داشته باشد. هرگز به این فکر نکنید که او را به جایی ویا چیزی پای بند کنید.

 

این زن ممکن اســت ناگهان تصميم بگیرد به کوه نوردی بپردازد و یا جزو سپاه صلح بشود. او به دنبال ستاره ای مي رود که ما هرگز آن را ندیده ایم.او متعلق به همه کس و همه جاســت و در عین حال از آن هیچ کس نمي باشد. عشق او ممکن اســت بسیار تند و آتشین باشد،

 

در حالی که خواســته هایش کیفیتی مبهم دارند. یکی از ستاره شناسان معروف این حالت زن متولد بهمن را به ترانه ای تشبیه کرده اســت که خواننده ناگهان متوجه مي شود که نصف آن را از یاد برده اســت.

خصوصیات دختر بهمن ماهی +ازدواج

خصوصیات دختر بهمن ماهی

 

پیوند زناشویی بهمن با سایر ماه ها

بهمن با فروردین : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند

بهمن با اردیبهشت : ( بد ) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر

بهمن با خرداد : ( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و هميشه آماده کمک به همدیگر

بهمن با تیر : ( متوسط ) ازدواج مي تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد

بهمن با مرداد : ( خوب ) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود

بهمن با شهریور : ( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش مي تواند خوب باشد

بهمن با مهر : ( بد ) پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش

بهمن با آبان : ( بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری

بهمن با آذر : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

بهمن با دی : (متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

بهمن با بهمن : ( خوب ) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف

بهمن با اسفند : (خوب) یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

 

 

مطالب بیشتر:

بهمن ماهی ام ، عکس پروفایل بهمن

خصوصیات مرد متولد بهمن +ازدواج

بهمن ماهی جان تولدت مبارک

بهمن ماهی یعنی ، بهمن ماهی که باشی

 

 

4.6/5 - (5 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا