جامعه شناسی,روان شناسی

چطور همه جا فردی جذاب و خواستنی باشیم؟

چطور همه جا فردی جذاب و خواســتنی باشیم؟

همه ما مي خواهیم کــه در جمع های مختلف،خواســتنی و جذاب باشیم،گیرا صحبت کنیم و توجه همه را به خود جلب کنیم. چطور این کار را انجام دهیم؟ ما به شما مي گوییم. مطمئنا تغییر دادن رفتارها و عادات کار ساده ای نیست اما برخی از کارها هستند کــه شما به سادگی مي توانید انجام دهید تا چهره ای دوست داشتنی تر از قبل در نظر دیگران داشته باشید.

 

مطمئنا تغییر دادن رفتارها و عادات کار ساده ای نیست اما برخی از کارها هستند کــه شما به سادگی مي توانید انجام دهید تا چهره ای دوست داشتنی تر از قبل در نظر دیگران داشته باشید.اگر نمي دانید کــه چگونه این کارها را انجام دهید، ما به شما نکاتی را یادآور مي شویم کــه با رعایت آنها در جمع محبوب تر از قبل خواهید درخشید.

چطور همه جا فردی جذاب و خواستنی باشیم؟

جذابیت یکی از ویژگی هایی اســت کــه همه ما مي خواهیم آن را داشته باشیم

 

تماس چشمي

اولین چیزی کــه دیگران در نگاه شما جستجو مي کنند، حس اعتماد اســت. ما نمي توانیم افرادی را کــه به آنها اعتماد نداریم، دوست داشته باشیم. ما به طور ناخوداگاه به دنبال راهی برای اعتماد و تکیه کردن به دیگران هستیم اما این احساس را چگونه در دیدار اول به طرف مقابل مان انتقال دهیم.

 

واضح اســت، تماس چشمي! نگاه کردن به چشم های طرف مقابل مي تواند یکی از تاثیرگذارترین راهها باشد. ثابت شده افرادی کــه بیشترین تماس چشمي را با طرف مقابل شان دارند، نسبت به دیگران باهوش ترند. بنابراین اگر تا به حال این کار را انجام نمي دادید، هنوز هم دیر نشده، هنگام صحبت به دیگران به چشم هایشان خیره شوید تا بیشتر به شما اعتماد کنند.

 

لبخند

هیچگاه قدرت لبخند را نادیده نگیرید. خندیدن یکی از تاثیرگذارترین راههای برقراری ارتباط با دیگران اســت. پس تا مي توانید لبخند بزنید و این حس مثبت را به دیگران نیز انتقال دهید تا در برقراری ارتباط با شا راحت تر عمل کنند.

 

اشتیاق

در کنار لبخند، اشتیاق و انرژی خود را نشان دهید. این کار نه تنها دیگران را به سمت شما جذب مي کند بلکــه به آنها نیز این انگیزه را مي دهد تا چون شما پر از اميد و انگیزه باشند. اگر شور و شوق کافی از خود نشان دهید، مطمئنا دیگران پس از صحبت با شما با انرژی وافری از شما جدا خواهند شد.

 

تلفن همراه خود را در جیب تان بگذارید

تا زمانی کــه مکالمه شما با طرف مقابل تان به پایان نرسید، تلفن همراه خود را از کیف یا جیب تان در نیاورید. در غیر این صورت، این کار حرف های شما را قطع مي کند و انگیزه صحبت کردن بیشتر را از طرف مقابل تان مي گیرد.

چطور همه جا فردی جذاب و خواستنی باشیم؟

جذابیت مي تواند افراد را در همه جا محبوب کند

 

با اطمينان خاطر دست دهید

دست دادن یکی دیگر از راههای شناخت شخصیت طرف مقابل اســت. اگر شل و بی حال دست دهید، انرژی منفی را به طرف مقابل تان انتقال داده اید، از طرف دیگر خیلی محکم هم دست او را نفشارید کــه احساس ناراحتی و خفقان کند. درست دست دادن تاثیر مثبتی را در اولین لحظه دیدارتان بر جای خواهد گذاشت.

 

دیگران را با نام بخوانید

آیا زمانی کــه دیگران شما را به نام مي خوانند، احساس خوبی به شما دست نمي دهد؟ روانشناسان مي گویند: هنگام صحبت با دیگران، نام آنها را مکررا به زبان آورید.زمانی کــه مي خواهید مکالمه خود را برای دیگران تعریف کنید، شخص سوم را به نام بخوانید در غیر این صورت به سرعت نام او را فراموش خواهید کرد.

 

به زبان آوردن نام دیگران، چه در محیط خانه، چه در محیط کار یا حتی در رابطه عاطفی تان، پیوند مستحکم تری را ميان شما مي سازد. به علاوه، نشانه ای از احترام و هوش شماســت کــه حس اطمينان را به طرف مقابل نیز انتقال مي دهد.

 

به حرف های دیگران گوش دهید

بیش از این کــه حرف بزنید، خوب به حرف های طرف مقابل تان گوش دهید. شما دو گوش دارید اما تنها یک لب، پس باید به تناسب از آنها اســتفاده کنید.

 

تعریف و تمجید دیگران را به درستی پاسخ دهید

زمانی کــه شخصی در مقابل شما نشسته و از خوبی ها و نکات مثبت تان مي گوید، عکس العمل شما چیست؟ این یکی از حساس ترین لحظه هاســت زیرا جوابی کــه مي دهید ممکن اســت کــه شما را فردی خودخواه جلوه دهد. برای جلوگیری از این کار به جای گفتن جمله هایی چون «مرسی، شما هم همچنین»، «شما خودتان کــه از من بهترید» یا «نظر لطف شماســت» به شدت بپرهیزید و به جای آن بگویید «ممنون! شنیدن این تعریف ها از زبان شما حس خوبی به من مي دهد.» یا «ممنون. شنیدن این تحسین ها تجربه واقعا خوبی برای من خواهد بود.»

 

اگر حرف طرف مقابل تان قطع شد، از او بخواهید ادامه دهد

اگر در حال گوش دادن به حرف های فردی بوده اید کــه ناگهان صحبت هایش قطع شد، در ادامه از او بخواهید کــه به حرف هایش ادامه دهد. با این رفتار به او نشان مي دهید کــه خود و صحبت هایش برای شما ارزشمند اســت.

 

بگویید «واقعا متاسفم»

هر کسی در زندگی داســتان غم انگیزی دارد کــه ممکن اســت از شما بخواهد کــه شنونده باشید. در این شرایط بهترین جمله ای کــه مي توانید در جواب تجربه های غم انگیز او به زبان آورید «من واقعا متاسفم» اســت. با گفتن این جمله به او نشان مي دهید کــه خودتان را جای او گذاشته و درکش کرده اید. در این شرایط آنها به شما بیشتر اعتماد خواهند کرد.

 

از مکالمه های کوتاه بپرهیزید

پینشهاد ما به شما این اســت کــه اگر مي خواهید سر صحبت را با فردی باز کنید، موضوعی را انتخاب کنید کــه هر دوی شما بدان علاقمند هستید. در این صورت مکالمه شما دلنشین تر خواهد بود و تاثیر بیشتری بر هر دوی شما خواهد گذاشت.

 

به حالت بدنی تان دقت کنید

هنگام بلند شدن، نشستن یا صحبت کردن، به حالت بدن تان دقت کنید. حرکات بد بدن، حس خوبی را به دیگران منتقل نمي کند و همچنین موجب دوری آنها از شما خواهد شد. به عنوان مثال نشستن با پاهای باز، قوز کردن یا دست به سینه بودن، نه تنها غرور و تکبر شما را نشان مي دهد بلکــه موجب دوری طرف مقابل تان از شما نیز خواهد شد.

چطور همه جا فردی جذاب و خواستنی باشیم؟

همه دنبال رابطه گرفتن با افراد جذاب هستند

 

هنگام صحبت به همه نگاه کنید

اگر در حال صحبت در جمعی هستید، به تمام افرادی کــه به شما گوش مي دهند، نگاه کنید. در این شرایط به آنها نشان مي دهید کــه برای شما اهميت دارند و در نتیجه بیشتر به شما توجه خواهند کرد. اگر هم فردی در جمع سعی دارد چیزی بگوید اما شرایط برایش فراهم نمي شود، شما از او بخواهید کــه در گفتگو شرکت کند. به عنوان مثال بگویید: «آقای… شما چیزی مي خواســتید بگویید؟» اما طوری رفتار نکنید کــه دیگران احساس خفقان و فشار کنند.

 

شکایت نکنید

مطمئنا خود شما هم دوست ندارید کــه با افرادی کــه مدام در حال شکایت و غر زدن هستند، ارتباط برقرار کنید. این کار انرژی منفی ای را منتقل و دیگران را از شما دور مي کند. اگر احساس کردید کــه در حال گله و شکایت هستید، سریع موضوع صحبت را تغییر دهید.

 

مکالمه را عاقلانه به پایان برسانید

کلماتی کــه شما در انتهای مکالمه بیان مي کنید، تاثیر زیادی بر دیگران خواهد گذاشت، بنابراین آنها را به درستی انتخاب کنید. جملاتی مانند «من از این گفتگو بسیار لذت بردم» یا «اميدوارم کــه باقی روزتان فوق العاده باشد» یا «هیچوقت این مکالمه مان را فراموش نخواهم کرد.» مي تواند تفاوت زیادی را در احساس طرف مقابل ایجاد کند.

 

جذاب بودن و رنگ قرمز

رنگ قرمز خیلی چیزها را برای ما تدعی مي کند: عشق، گل سرخ، گرما و … . به همين خاطر اســت کــه تحقیقات نشان داده اند کــه پوشیدن رنگ قرمز به افزایش جذابیت کمک مي کند. طی تحقیقاتی کــه دانشمندان انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند کــه مردان سراسر جهان پوشیدن لباس به رنگ قرمز توسط خانم ها را جذاب مي دانند. قرمز رنگ عشق اســت. با پوشیدن رنگ قزمر شما بیشتر در معرض توجه هستید و از این دید شما هم به صورت ناخود آگاه بیشتر مراقب رفتار و برخورد های خود هستید. البته باید در این رابطه مراقب نوع ست کردن لباس باشید و هر قرمز پوشیدنی هم دلیلی بر جذاب بودن شما نیست.

 

گارد نگیرید، و انعطاف پذیر باشید

خانم ها ممکن اســت خیال کنند اگر احساسات واقعی خود را پنهان کنند تا مردان مجبور به حدس و گمان شوند جذاب تر مي شوند. طبق مطالعاتی کــه در چین انجام شده اســت مردان زمانی کــه وارد یک رابطه مي شوند علاقه دارند کــه طرف دیگر انعطاف پذیر باشد و در رابطه با این موضوع خیلی گارد نگیرید ولی این در حالیست کــه خانم ها باید دقت کنند کــه این رفتار قبل از آشنای و مراحل ابتدای رابطه برای مردان خیلی خوشایند نیست و مراقب باشید کــه در این امر زیاده روی نکنید. اما از سوی دیگر تحقیقی کــه اخیرا در آلمان انجام شده مشخص کرده کــه افرادی کــه احساسات و عواطف خود را به راحتی نشان مي دهند برای دیگران جذاب تر هستند.

 

راز این نکته در مغز ماســت: یعنی اینکــه شرکت کنندگان این مطالعه توانسته اند دایره لغات عصبی طرف مقابل را رمزگشایی کنند. زوج ها باید اطلاعاتی کــه از انگیزه و نیات طرف مقابل خود دارند را بدانند و درک خود از آنها را به روز رسانی کنند و انتظار بروز رفتار از طرف مقابل را داشته باشند و رفتار خود را با آن رفتار تطبیق دهند.

 

صدای زیر و نازک در زنان، صدای بم در مردان

قبل تر در هاو کن یو در رابطه با نقش صدا در روابط شما صحبت کردیم. تحقیقات نشان داده کــه داشتن صدای زیر و نازک در زنان جذابیت آنها را افزایش مي دهد و بر عکس. مردانی هم کــه صدای بم دارند برای زنان جذاب تر هستند. تحقیقات قبلی نشان داده اند کــه افراد صدای نازک را با جثه و اندام کوچک و صدای بم را با جثه و اندام بزرگ مرتبط مي دانند. در ضمن تفاوت بین اندام زن و مرد هم در جذابیت آنها نقش ایفا مي کند. در واقع تفاوت های جنسیتی، مثل زیر و بمي صدا جذابیت را افزایش مي دهد.

چطور همه جا فردی جذاب و خواستنی باشیم؟

شوخ طبعی

خانم هایی کــه به مرد یا پسری علاقه دارند بیشتر تمایل دارند کــه به رفتار ها و صحبت های آنان لبخند بزنن و پذیرای آن باشند. در واقع جذابیت شوخ طبعی برای زنان به لحاظ علمي ثابت شده اســت. خانم ها و آقایان هر دو شوخ طبعی را جذاب مي دانند و هیچ مردی از خانم اخمو و افسرده خوشش نمي آید. اما تحقیقات نشان داده اند کــه تنها زنان شوخ طبعی را جذاب مي دانند نه مردان. این به این معناســت کــه برای جذاب بودن از دید آقایان، خانم مورد نظر باید شوخ طبع بود و او را شاد کند. چرا شوخ طبعی برای زنان جذاب اســت؟ چون شوخ طبعی نیاز به داشتن مهارت های شناختی و هوش و خلاقیت دارد و در نتیجه فرزندی کــه در نتیجه ی ازدواج با مرد شوخ طبع به دنیا مي آید هم این ویژگی ها را به ارث خواهد برد.

 

داشتن حیوانات خانگی

البته این مورد شاید با فرهنگ و شرایط ما در ایران کمي کتفاوت باشد چرا کــه این تحقیقات در کشور اروپایی انجام شده اســت ولی با این حال شاید برای شما هم مي تواند قابل توجه باشد. حیوانات خانگی مي توانند به راحتی مکالمه ی بین دو نفر را ایجاد کنند. تحقیقی کــه در فرانسه انجام شده نشان داده کــه مردانی کــه سگ دارند سه برابر بیشتر از مردانی کــه سگ ندارند در جذب زنان موفق هستند. چرا ؟ چون حیوان خانگی هم به مراقبت و توجه نیاز دارد و مردی کــه برای مراقبت از سگ خود وقت مي گذارد احتمالا مي تواند پدر خوبی هم باشد.

چطور همه جا فردی جذاب و خواستنی باشیم؟

مهربانی و جذاب بودن

این موضوع بر هیچ یک از شما پوشیده نیست. باید دانست کــه راز جذابیت چیزی فراتر از داشتن اندام و چهره ی زیباســت. افراد خوش قلب، مهربان و خوب جذاب تر هستند. تحقیقات نشان داده کــه مردم افراد جذاب را افراد خوب و مهربانی هم مي دانند و تحقیقات جدید نشان داده کــه این قضیه مي تواند جهت وارونه هم داشته باشد به این معنی کــه افراد مهربان و خوش قلب جذاب تر ظاهر خواهند شد.

 

آراســتگی و جذابیت

این را دیگر همه مي دانند کــه هیچ کس از ظاهر ژولیده و نا مرتب خوشش نمي آید. تحقیقات نشان داده اند کــه بخش اعظم جذابیت به جوانب قابل تغییر انسان بر مي گردد. موی مرتب و تميز، لباس آراســته و با کیفیت ، ژست خوب و وزن مناسب. ما بیشتر به دنبال افرادی هستیم کــه بیش از هر چیز سالم و تميز باشند و بتوانند از فرزندانمان به خوبی مراقبت کنند. و بنابراین باید برای مراقبت از فرزندان اول از خودشان مراقبت کنند.

 

اســترس نداشتن

همانطور کــه لبخند زدن و مهربان بودن مي تواند ما را جذاب تر کند نشانه های اســترس زیاد در زندگی مثل پوف کردن پای چشم ها، یا پوست کدر هم مي تواند از جذابیت ما کم کند.عدم کنترل اســترس نه تنها مي تواند خود را در چهره ی ما نشان دهد بلکــه نشانه ای از ضعف سیستم ایمنی بدن اســت. طی مطالعه ای کــه توسط محققان اروپایی و آفریقای جنوبی انجام شد زنان مردانی را کــه کمتر هورمون اســترس، کورتیسلول و سیستم ایمنی قوی داشتند را جذاب تر تلقی کردند.

 

ریش و سبیل

داشتن ریش و سبیل در فرم ها و مدل های مختلف مردان نشانه ی مردانگی و بلوغ آنهاســت و از ای نظر برای زنان جذاب ترهستند البته نه برای تمامي آن ها. طی مطالعه ای کــه اخیرا در اســترالیا انجام شده زنان مردانی کــه ته ریش زیاد داشتند را جذاب تر مي دانستند و از سوی دیگر مردانی کــه ریش کامل داشتند را با داشتن توانایی در تربیت فرزند و بدن سالم مرتبط مي دانستند. رابطه ی بین ریش و سلامت را هم مي توان اینگونه توضیح داد کــه چون ریش مانع جذب اشعه ی مضر خورشید مي شود از سرطان پوست محافظت مي کند. همچنین مانع رسیدن گرد و غبار به منافذ هوایی مي شود. رابطه ی ریش و پدر خوب بودن هم به خاطر این اســت کــه ریش نشانه ی بلوغ و پختگی و قابلیت فرزندآوری اســت.

چطور همه جا فردی جذاب و خواستنی باشیم؟

تاثیر منفی آرایش

یکی دیگر از تلقی های غلط خانم ها این اســت کــه اگر بیشتر آرایش کند در نظر مردان جذابیت بیشتری خواهند داشت. البته آرایش صحیح مي تواند جذابیت را تا حدی افزایش دهد اما طی مطالعه ای مشخص شده کــه مردان، زنانی را کــه آرایش کمتر داشته اند را زنان جذاب تر و قابل اعتمادتر دانسته و به زنانی کــه آرایش غلیظ تر داشته اند نتوانسته بودند اعتماد کنند. البته زنان هميشه برای جذب مردان آرایش نمي کنند بلکــه آنها بیشتر برای افزایش اعتماد به نفس این کار را مي کنند.

 

جمع دوستان

مطالعات مشخص کرده کــه افرادی کــه در جمع های دوستانه شرکت دارند نسبت به افرادی کــه تنها در جایی حضور دارند جذاب تر به نظر مي رسند. دانشمندان مي گویند علت این امر شاید این باشد کــه ما وقتی افراد یک گروه را مي بینیم از چهره های همه ی آن افراد ميانگین مي گیریم و افرادی کــه جذابیت کمتر دارند بیشتر برایمان جذاب خواهند بود. در واقع چهره ی متوسط جذابیت بیشتر دارد. اما منظور چیست؟ متوسط بودن چهره به این معناســت کــه چهره ی فرد شبیه چهره ی اکثر آدم ها باشد. مطالعه ای کــه در اسپانیا انجام شده مشخص کرده کــه مردان چهره ی متوسط زنان را بیشتر جذاب مي دانند – یعنی اندازه، رنگ و اجزای صورت زنانی کــه چهره ی متوسط دارند نزدیکی بیشتری با چهره ی سایر افراد جمعیت دارد.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا