تعبیر خواب

تعبیر پرچم در خواب نشانه چیست؟ دیدن پرچم در خواب

تعبیر پرچم در خواب نشانه چیست؟ دیدن پرچم در خواب

تعبیر پرچم در خواب نشانه چیست؟ دیدن پرچم در خواب

انسان ها وقتی به خواب ميروند در طول شب ممکن اســت هر آنچه فکر کنید خواب ميبینند و بعد به دنبال تعبیر آن هستند .در این مقاله ميخواهیم تعبیر خواب پرچم که در کل یعنی آماده مشکلات در زندگی باشید و از صحنه خارج نشوید. را برای شما بازگو کنیم.در ادامه با همراه باشید .

 

تعبیر پرچم در خواب به چه معناســت 

تعبیر پرچم مي‌تواند هر یک از این شخصیتها باشد: مردی دانا، پیش‌نماز، زاهد، ثروتمند، شخصی بخشنده،دیدن پرچم در خواب بیانگر صلح یا موفقیت اســت. ممکن اســت در مورد احساسات ميهن پرستی کشور (وظیفه در قبال کشور) باشد. یا خواب روی مسئله ی سیاسی تاکید مي کند.

 

تعبیرگری مي‌گوید: اگر ببینی پرچم داری، یـعـنـی از افرادی که گفته شد به تو سود و منفعت مي‌رسد. اگر ببینی پرچم افتاده و از دست رفته اســت، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی اســت. جابر مغربی مي‌گوید: اگر ببینی پرچم سیاهی داری، یـعـنـی قاضی یا خطیب و خطبه خوان مي‌شوی. اگر ببینی پرچم سفید و بزرگی داری، یـعـنـی با شخص ثروتمندی ارتباط و مصاحبت برقرار مي‌کنی و از او سود و منفعت به دست مي‌آوری .

تعبیر پرچم در خواب نشانه چیست؟ دیدن پرچم در خواب

پرچم در خواب نشان مي دهد شما جزو گروهی هستید که با اعضای آن علایق و اهداف مشترکی دارید، شما فرد وفاداری و خانواده دوستی هستید، یا این که به خودتان و کارهایتان افتخار مي کنید.

 

اگر کسی خواب دید پرچمي در دست دارد و جلوی صف قرار دارد، بر دیگران برتری و بزرگی خواهد یافت و اگر پرچم را از او گرفتند، او را از مقام خود برکنار مي کنند. اگر پرچم او مفقود شد، کسانی در صدد از بین بردن مقام او خواهند بود. اگر کسی با پرچمي در دست سوار اسب شده، با سرعت به سوی ارتقاء مقام پیش مي رود.

تعبیر پرچم در خواب نشانه چیست؟ دیدن پرچم در خواب

تعبیر خواب پرچم به روایت محمد بن سیرین

تعبیرش مسافرت اســت .

خواب دیدن، دلیل بر مردی دانا بود یا امامي یا زاهدی یا توانگری یا سخی.

اگر بیند که علم داشت، دلیل که از این مردم که تقریر کردیم منفعت یابد.

اگر بیند که علم بیفتاد و ضایع شد، تاویلش به خلاف این اســت.

 

تعبیر خواب پرچم به روایت امام صادق (ع)

تعبیرهای پرچم عبارتند از:

ریاســت و سروری

مسافرت

جاه و بزرگی

خوبی حال و روز.

پرچم (عَلَم) به خواب دیدن، دلیل بر مردی دانا بود یا امامي یا زاهدی یا توانگری یا سخی. اگر بیند که پرچم داشت، دلیل که از این مردم که تقریر کردیم منفعت یابد.

اگر بیند که پرچم بیفتاد و ضایع شد، تاویلش به خلاف این اســت.

تعبیر پرچم در خواب نشانه چیست؟ دیدن پرچم در خواب

تعبیر خواب پرچم حضرت ابوالفضا

دیدن چنین خوابی دلالت بر چند وجه مختلف دارد :

سلامتی پدر و مادر و زیاد شدن طول عمر آن ها

ایمن شدن خانواده و فرزندان و بستگان از بعضی از آفت های مضر دنیوی مثل ریا زنا و حق الناس

ثبات در دین و اعتقادات

برتری یافتن نزد دیگران و چهارم شفا یافتن بیمار

 

تعبیر خواب پرچم به روایت دانیال نبی

تعبیر خواب در دست گرفتن پرچم حضرت ابوالفضل

رسیدن به مرتبه ای که سال ها در انتظار آن بوده ایم و یا رسیدن به برخی از آرزوهای مهم که تا به الان تصور داشتیم هیچگاه به آن ها دست پیدا نخواهیم کرد

پیشرفت های چشم گیر در زمينه کسب علم و دانش بصورت هدف دار و آینده دار

خلاص شدن از شر دشمنان و یا افرادی که یقین داریم بدخواه ما هستند کسانی مثل حسودان و دشمنان و ایمن شدن از آفت آن ها تا پایان عمر

تصميم گرفتن برای انجام امور خیری و یا کمک رساندن به دیگران

منفعت پیدا کردن در هر کاری که شروع ميکنیم و یا رسیدن به یک وضعیت ثابت و رویایی در زمينه ی رفاه و معیشت

تعبیر پرچم در خواب نشانه چیست؟ دیدن پرچم در خواب

تعبیر خواب پرچم به روایت ابراهیم کرمانی

پرچم به خواب ، دلیل سفر اســت.

اگر بیند پادشاه پرچمي به وی داد، دلیل جاه و بزرگی بود. خاصه علم را سفید یا سبز بیند.

تعبیر خواب پرچم به روایت جابر مغربی

دیدن پرچمدار در خواب، به این معنا اســت که نسبت به یکى از نزدیکان احساس حسادت مى کنید.

اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى بینید، به این معنا اســت که مشغول انجام کار مشکلى هستید.

اگر بیند پرچمي سفید و بزرگ داشت، دلیل که با توانگری صحبت دارد و از وی منفعت یابد. اگر بیند پرچمي سیاه داشت، دلیل که قاضی یا خطیب گردد.

 

تعبیر خواب پرچم به روایت خالد بن محد العنبری

پرچم در خواب،بر مردی عالم یا زاهد یا ثروتمندی سخاوتمند دلالت دارد که مردم از او تبعیت ميکنند.

پرچم قرمز نشانه جنگ،

رچم زرد نشانه درد و بلا،

پرچم سبز نشانه سفری پرخیر و برکت،

پرچم سفید نشانه بارش باران و پرچم سیاه نشانه گِرانی، خشکسالی و گرسنگی اســت.

اگر کسی در انجام عملی مردّد باشد و در خواب، پرچم یا مشعلی را ببیند، نشانه آن اســت که هدایت ميیابد و راه خود را پیدا ميکند.

دیدن پرچم در خواب برای زن، به شوهر تعبیر ميشود.

پرچم در خواب،بر مردی عالم یا زاهد یا ثروتمندی سخاوتمند دلالت دارد که مردم از او تبعیت ميکنند.

دیدن پرچم در خواب برای زن، به شوهر تعبیر ميشود.

اگر کسی در انجام عملی مردّد باشد و در خواب، پرچم یا مشعلی را ببیند، نشانه آن اســت که هدایت ميیابد و راه خود را پیدا ميکند.

تعبیر پرچم در خواب نشانه چیست؟ دیدن پرچم در خواب

تعبیر خواب پرچم به روایت آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن پرچم کشور خودتان ، موفقیت در انجام کارها اســت.

یک پرچم افراشته : از بدشانسی نجات پیدا ميکنید و بر رقیبان پیروز مي شوید .

تعبیر خواب علامت دادن با پرچم ، تهدید شدن آبرو اســت.

شما یک پرچم حمل مي کنید : احترام و شخصیت شما بالاتر مي رود .

یک پرچم افراشته : از بدشانسی نجات پیدا ميکنید و بر رقیبان پیروز مي شوید .

پرچم سفید : موفقیت در کارها

پرچم سرمه ای : دیگران باعث خوشبختی شما خواهند شد .

پرچم آبی : موفقیت و پیشرفت

پرچم زرد : تغییرات مهم درکارها و معاملات .

پرچم قرمز : مشاجره و نزاع

پرچم سبز : شانس در عشق

پرچم سیاه : بدشانسی به دنبال شما مي آید .

پرچم قهوه ای : یک رفاقت پر ارزش

پرچم طلائی : معامله یا قرارداد با افرادی که خیلی دور از شما قرار دارند

تعبیر پرچم در خواب نشانه چیست؟ دیدن پرچم در خواب

تعبیر خواب پرچم به روایت لیلا برایت

تعبیر خواب برافراشته کردن پرچم ، غم و اندوه اســت.

تعبیر خواب پایین آوردن پرچم ، پی بردن به اشتباهات اســت.

تعبیر خواب پرچم سیاه ، توطئه ی دشمنان اســت.

پرچم سفید: نشانه بارش باران

پرچم زرد: نشانه درد و بلا

پرچم قرمز: نشانه جنگ

پرچم سبز: نشانه سفری پرخیر و برکت

دیدن پرچم سیاه در خواب: نشانه‏ى توطئه‏ى دشمنان اســت.

پرچم سیاه: نشانه گِرانی، خشکسالی و گرسنگی اســت.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا