پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • تعبیر خواب کوه | پرت شدن از کوه | کوهنوردی

  مجموعه : تعبیر خواب

  تعبیر خواب کوه | پرت شدن از کوه | کوهنوردی

  تعبیر خواب کوه | پرت شدن از کوه | کوهنوردی

  اگر خواب دیدید کـــه به کوهنوردی رفته اید و از ارتفاعات در حال بالا رفتن هستید باید تعبیر آن را از زبان معبران اسلامی و غربی در ادامه بخوانید.

   

  تعبیر کلی

  ابن سیرین ميگوید: تعبیر کوه، به دست آوردن مال و اموال با حیله و نیرنگ ميباشد. تعبیر خواب کوه بیانگر موانع و چالش‌های بزرگ زیادی اســـت کـــه مجبورید بر آن‌ها غلبه کنید. اگر شما در بالای کوه هستید، به این معناســـت کـــه شما به اهداف خود دست یافته و آن‌ها را درک کرده‌اید.

   

  کوه سمبل عظمت و بزرگی اســـت. مسائلی کـــه در زندگی روزانه بزرگ و غیرقابل دسترس هستند خود را در رؤیا به صورت کوه، آتشفشان، صاعقه و… نشان ميدهند. همانگونه کـــه ما توانایی جابجایی کوه را نخواهیم داشت این گونه مسائل نیز از حیطه و قدرت ما خارج بوده و در برابر آن احساس ضعف خواهیم کرد. از جنبه‌ای دیگر کوه سختی و دشواری مسیر منتهی به هدف را نشان ميدهد. بالا رفتن از کوه نماد سخت کوشی و دست زدن به کارهای دشوار اســـت.

  تعبیر خواب کوه | پرت شدن از کوه | کوهنوردی

  بالا و پائین رفتن از کوه

  ابن سیرین ميگوید: اگر ببینی از کوه بالا ميروی، یـعـنـی آنچه را کـــه در پی آن هستی بدست ميآوری و حاجت و خواســـته تو برآورده ميشود، بعضی از تعبیرگران ميگویند: اگر ببینی به سختی بالا ميروی، یـعـنـی با رنج و سختی به خواســـته‌ات ميرسی (دفع بلا و گرفتاری).

   

  جابر مغربی ميگوید: اگر ببینی نردبانی را با اســـتفاده از گچ درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، یـعـنـی به زودی به خواســـته‌ات ميرسی، ‌‌‌‌‌اگر نردبان از خشت و گِل باشد تعبیرش بهتر اســـت، ‌‌‌‌‌ ولی اگر نردبان از مس و برنج باشد، تعبیرش نرسیدن به خواســـته ميباشد، ‌‌‌‌‌ یا چنانچه از آهن باشد، تعبیرش قوت و نیرو اســـت.

   

  امام صادق (ع) ميفرمایند: اگر ببینی نميتوانی از کوه بالا بروی، تعبیرش نرسیدن به خواســـته ميباشد.

   

  ابن سیرین ميگوید: اگر ببینی از کوه یا پشت بامی پائین آمده‌ای، یـعـنـی بزرگی و مال و اموال تو دچار کاهش و نقص و زیان ميشود.

  تعبیر خواب کوه | پرت شدن از کوه | کوهنوردی

  تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا ميگوید:

  کوه: امر عظیمی در زندگی شما، رسیدن به هشیاری گسترده‌تر نسبت به زندگی یا شرایط شما، چیزی کـــه بر فراز آنچه معمول و پیش پا افتاده اســـت قرار دارد، فراتر از ترس‌ها و اضطراب زندگی هر روز شما، جدا شدن از سایر مردم و یا زندگی معمول، انزوا، موفقیت‌ها و دیگر چیزهایی کـــه با سختی در زندگی به دست آمده اســـت.

   

  بالا رفتن از کوه

  کشمکش‌هایی با خویشتن، از قبیل عدم اعتماد به نفس و آرام و آهسته پیش رفتن، مواجهه با دشواری.

   

  کارل گوستاو یونگ ميگوید:

  دیدن کوه در خواب بیانگر موانع و چالش‌های بزرگ زیادی اســـت کـــه مجبورید بر آن‌ها غلبه کنید. اگر شما در بالای کوه هستید، بیانگر این اســـت کـــه شما به اهداف خود دست یافته و آن‌ها را درک کرده‌اید. شما ظرفیت کامل خود را شناسایی کرده اید. تعبیر دیگر این اســـت کـــه کوه بیانگر قلمرو بالاتر آگاهی، دانش و حقیقت روحانی اســـت.

  تعبیر خواب کوه | پرت شدن از کوه | کوهنوردی

  خواب دیدن اینکـــه از کوه بالا ميروید بیانگر عزم و جاه طلبی شماســـت

   

  خواب دیدن اینکـــه از کوه پایین ميافتید، به عجله‌ی شما برای موفقیت بدون فکر در مورد مسیرتان به سمت موفقیت اشاره دارد. شاید شما به سمت بالا به جهتی هل داده ميشوید کـــه نميخواهید بروید یا برای آن آماده نیستید. افتادن از کوه به این معنی اســـت کـــه شما تمایل دارید خیلی ساده تسلیم شوید یا از موقعیت‌هایی کـــه تقاضا دارند فرار کنید. شما راه آسان را انتخاب ميکنید.

   

  خواب دیدن اینکـــه شما دور یک کوه ميروید بیانگر این اســـت به روشی دیگر با مشکل مواجه ميشوید. شما رویکردی غیر مستقیم را بر ميگزینید. از نقطه نظر دیگری این رویا به این معناســـت کـــه شما آهسته آهسته قدم ميزنید. شما محدودیت‌های خود را ميشناسید.

   

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  کوه یا کار بزرگ اســـت یا شخصیت بزرگ و غیر قابل دسترس. تشخیص این کـــه کوه در خواب دیده شده کام اســـت با خود بیننده خواب ميباشد چون خودش بهتر از معبر ميداند درگیر چه حوادثی اســـت.

   

  تعبیر خواب بالا و پایین رفتن کوه

  مطیعی تهرانی:

  اگر در خواب ببینید از کوهی عظیم بالا ميروید کاری بزرگ در دست ميگیرید.

   

  اگر دیدید کـــه از کوه به سختی و با رنج و زحمت بالا ميروید کار شما دشوار خواهد بود و اگر آسان و سبک راه پیمایی ميکنید به سهولت بر دشواری یا آن شخص دور از دسترس چیره ميگردید.

   

  ابن سیرین ميگوید: اگر در خواب ببینی از کوه بالا ميروی، تعبیرش این اســـت کـــه آنچه را کـــه در پی آن هستی بدست ميآوری و حاجت و خواســـته تو برآورده ميشود،

   

  بعضی از تعبیرگران ميگویند: اگر ببینی به سختی بالا ميروی، یعنی با رنج و سختی به خواســـته‌ات ميرسی.

   

  قرارگیری بر کوه

  جابر مغربی ميگوید: اگر ببینی روی کوه قاف نشسته‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا ميروی.

   

  اگر ببینی روی کوه لسان نشسته‌ای، یـعـنـی با علما و دانشمندان ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.

   

  اگر ببینی روی کوه طور نشسته‌ای، مورد اعتماد «پادشاه» قرار ميگیری.

   

  حضرت دانیال (ع) ميفرمایند: اگر ببینی سر کوهی قرار داری، یـعـنـی در تحت پناه شخص بزرگی قرار ميگیری. جابر مغربی ميگوید: اگر ببینی سر کوه بلندی ایستاده‌ای، یـعـنـی مقرب و نزدیک پادشاه ميشوی. حضرت دانیال (ع) ميفرمایند: اگر ببینی در کوهی محل اقامت ساخته‌ای، یـعـنـی مقرب و نزدیک پادشاه ميشوی.

   

  ابن سیرین ميگوید: اگر ببینی روی کوهی نشسته‌ای، یـعـنـی آنچه را کـــه در پی آن هستی بدست ميآوری و حاجت و خواســـته تو برآورده ميشود .

   

  رفتن داخل کوه

  جابر مغربی ميگوید: اگر ببینی وارد درۀ کوهی شده‌ای، یـعـنـی زندانی ميشوی یا اینکـــه از دنیا ميروی. اگر ببینی در کوه سوراخی وجود دارد و داخل آن رفته‌ای، یـعـنـی از راز «پادشاه» باخبر ميشوی، ابن سیرین نیز ميگوید: یـعـنـی از راز پادشاه آگاه ميشوی، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی از آن سوراخ چیزی بیرون آورده‌ای، یـعـنـی به اندازه‌ای کـــه بیرون آورده‌ای پادشاه چیزی به تو ميدهد.

   

  ابن سیرین ميگوید: اگر ببینی در کوهی پنهان شده‌ای و راهی برای بیرون آمدن نداری، یـعـنـی با حیله و نیرنگ تو را وارد کاری ميکنند و با سختی و دشواری از آن کار خلاص ميشوی.

   

  ابراهیم کرمانی ميگوید: اگر ببینی در کوهی هستی و نميتوانی بیرون بیایی، یـعـنـی گرفتار کاری ميشوی و نميتوانی خلاص بشوی (دفع بلا و گرفتاری).
  تعبیر مرتبط : غار

   

  افتادن از کوه

  جابر مغربی ميگوید: اگر ببینی از کوه افتاده‌ای، یـعـنـی به خواســـته‌ات نميرسی، ابن سیرین نیز ميگوید: اگر ببینی از جای بلندی، مثل کوه یا بام یا دیوار و… افتاده‌ای، یـعـنـی به خواســـتۀ خودت نميرسی. ابراهیم کرمانی ميگوید: اگر ببینی از کوه پایین افتاده‌ای، یـعـنـی حال تو بد ميشود و به آن اندازه‌ای کـــه افتاده‌ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی ميشود، یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده اســـت، یـعـنـی به اندازه زخمی کـــه دیده‌ای دچار ضرر و زیان ميشوی. ابن سیرین ميگوید: اگر ببینی بر روی دامنۀ کوهی مستقر شدی و اقامت کردی، ولی از آنجا به پائین افتادی، یـعـنـی دچار غم و اندوه ميشوی (دفع بلا و گرفتاری).

   

  کندن کوه

  حضرت دانیال (ع) ميفرمایند: اگر ببینی کوهی را از جا کنده‌ای، یـعـنـی شخص بزرگی را شکست ميدهی.

   

  ابن سیرین ميگوید: اگر ببینی در حال کندن سنگ از کوه هستی، یـعـنـی از مرد بزرگ و سنگدلی با مکر و حیله مال و اموالی به دست ميآوری. ابراهیم کرمانی ميگوید: اگر ببینی در حال کندن کوه هستی، یـعـنـی بر مردم حیله و نیرنگ ترتیب ميدهی. جابر مغربی ميگوید: اگر ببینی به راحتی در حال کندن کوهی هستی، یـعـنـی کسی به تو چیزی ميدهد.

   

  اذان و نماز در کوه

  ابن سیرین ميگوید: اگر ببینی سر کوهی اذان ميگویی یا نماز ميخوانی، یـعـنـی کار تو رونق ميگیرد و در آن پیشرفت ميکنی. ابراهیم کرمانی ميگوید: اگر ببینی سر کوهی اذان ميگویی، یـعـنـی به «پادشاه» حرف‌های حق و درستی ميزنی و او را به سوی خداوند متعال دعوت ميکنی.

   

  اگر ببینی در بین کوهی اذان ميگویی، یـعـنـی گرفتار گروهی ستمگر ميشوی و به تو خیانت ميکنند (دفع بلا و گرفتاری).

   

  موارد دیگر

  جابر مغربی ميگوید: اگر ببینی از کوه سنگ برميداری و به هر جائی پرتاب ميکنی، یـعـنـی نامه‌های مختلفی خواهی نوشت.

   

  اگر ببینی کوهی ميلرزد و تکان ميخورد، یـعـنـی شخص بزرگی در آن سرزمین ناخوش ميشود.

   

  امام صادق (ع) ميفرمایند: تعبیرهای کوه عبارتند از: 1- «پادشاهی» 2- دلیری و شجاعت 3- پیروز شدن 4- بلندی و بلندپایگی و والایی 5- ریاســـت.

   

   

  تعبیر خواب منظره کوه،تعبیر خواب کوهنوردی،تعبیر خواب ریزش کوه،تعبیر خواب غار،تعبیر خواب سقوط از کوه،تعبیر خواب پایین آمدن از کوه،تعبیر خواب ترس از ارتفاع

   

   

  مطالب بیشتر:

  تعبیر خواب سقوط و پرت شدن از بلندی ،خواب دیدن سقوط

   

   

  2.1/5 - (30 امتیاز)
  هیچ نظری ثبت نشده است
  نظرات این پست غیرفعال هستند.
 • مطالب پربازدید
 •