تعبیر خواب

تعبیر خواب کلید | کلید شکسته | کلید و قفل | کلید گرفتن از مرده

تعبیر خواب کلید | کلید شکسته | کلید و قفل | کلید گرفتن از مرده

تعبیر خواب کلید | کلید شکسته | کلید و قفل | کلید گرفتن از مرده

تعبیر خواب کلید حالات مختلفی ممکن اســـت داشته باشد ، در ادامه به شما تعبیر تمامي آن ها را از معبران اسلامي و غربی خواهیم گفت.

 

تعبیر خواب کلید به طور کلی

بطور کلی دیدن کلید در خواب نمادی از چشم انداز خواب بیننده اســـت. چیزی در زندگی شما وجود دارد که آن را در ذهن خود به تصویر کشیده اید و مي خواهید که آن را به واقعیت تبدیل کنید.به این منظور باید فردی سخت کوش و باهوش باشید. شما آماده هستید تا در زندگی خود رو به جلو حرکت کنید و خواب های خود را به واقعیت تبدیل کنید.

تعبیر خواب کلید | کلید شکسته | کلید و قفل | کلید گرفتن از مرده

تعبیر خواب کلید از دید ابن سیرین

تعبیر کلید، مردی اســـت که مشکلات کارها را حل مي‌کند و همچنین تعبیرش پیروزی بر دشمن مي‌باشد.

 

تعبیر خواب داشتن چند کلید: اگر ببینی کلیدهای زیادی داری، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست مي‌آوری.

 

تعبیر خواب کلید از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای کلید عبارتند از: 1- بشارت و خبر خوش 2- رهایی از غم و اندوه 3- بهبود بیماری 4- رسیدن به آرزو 5- قوت در دین 6- برآورده شدن حاجت و خواســـته 7- اجابت و برآورده شدن دعا 8- علم و دانش

 

تعبیر خواب کلید از دید دانیال نبی (ع)

تعبیر خواب داشتن کلید آهنی: قوت اســـت

تعبیر خواب کلید مسی و برنجی داشتن: سخن گیرا اســـت

تعبیر خواب کلید چوبی: سود کمتر اســـت

تعبیر خواب کلید نقره ای و طلا داشتن: به دست آوردن مال اســـت

 

تعبیر خواب کلید از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب کلید بزرگ داشتن: قدرت انجام کارهای بزرگ اســـت

تعبیر خواب کلید کوچک و قفل بزرگ: ناتوانی شما در انجام کارهاســـت

تعبیر خواب کلید ساز به شما کلید بدهد: راه موفقیت باز مي شود

تعبیر خواب کلید ساختن: تدبیر حل مشکل اســـت

تعبیر خواب شکستن کلید در قفل: شکست در کاری ست

تعبیر خواب قفل کردن در با کلید: پنهان کردن راز اســـت

تعبیر خواب کلید | کلید شکسته | کلید و قفل | کلید گرفتن از مرده

تعبیر خواب کلید از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب پیدا کردن کلید: شما از یک دام رهایی خواهید یافت.

تعبیر خواب گم کردن کلید: بگو مگو

کلید را به همراه داشتن یعنی پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد.

تعبیر خواب باز کردن در بسته با کلید: به شما مظنون خواهند شد.

 

سایر تعابیر

تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده: خالد اصفهانی ميگوید دیدن چنین رویایی باعث شروعی خوب در زندگی و رفع شدن تدریجی گرفتاری ها بدهی ها و سایر مشکلات منوط به صبر اســـت اگر ببینی از دست مرده ای یک کلید ميگیری بیانگر این اســـت که یکی از آرزوهایت در زمينه ی عشق و رابطه عاطفی دیر یا زود بر آورده مي شود.تعبیر خواب گرفتن دسته کلید از مرده: گرفتن دسته کلید یا تعداد زیادی از کلیدها از دست مردگان نیز معانی خوبی به همراه دارد و ميتواند باعث ارامش شما در زندگی واقعی رفع شدن غصه هایتان و همچنین دیدارهای جدید را برای شما در پی داشته باشد.تعبیر خواب هدیه گرفتن کلید: کادو گرفتن کلید یا شاه کلید و یا دسته کلید در رویاهای ما نشانه ی برقرار شدن صفا صميمت صلح و کنار گذارده شدن کدورت ها کینه ها و اختلافات قدیمي اســـت.

 

تعبیر خواب اســـتفاده از کلید برای باز کردن درب

اگر در خواب ببینید که از کلیدی برای باز کردن دربی اســـتفاده مي کنید، این خواب نشان دهنده آن اســـت که اخیرا اســـتعدادی جدید را در خود کشف کرده اید. کشف این اســـتعداد جدید بطور تصادفی اتفاق افتاده اســـت و شما فورا دریافته اید که باید آن را دنبال کنید.اگر دربی که کلید را در آن وارد مي کنید باز شود، پس تلاش های شما برای بکار بردن این اســـتعداد با موفقیت روبرو خواهد شد. اما اگر درب باز نشود به این معناســـت که شما در واقعیت بخشیدن به رویای تبدیل این اســـتعداد تازه کشف شده به حرفه و کار خود با شکست روبرو خواهید شد. این خواب مي تواند نشانه هشدار برای شما باشد و بهتر اســـت که این مهارت و اشتیاق به دنبال کردن آن را فراموش کنید.

 

تعبیر خواب پیدا کردن کلید

اگر در خواب ببینید که کلیدی را پیدا مي کنید، این خواب نشان دهنده دستاوردهای بزرگی اســـت که در آینده قرار اســـت به آن ها دست یابید. این دستاوردها نتیجه سخت کوشی و تلاش شما خواهند بود. هرچیزی که همين حالا روی آن کار کنید با موفقیت بسیار زیادی روبرو خواهد شد و ثمره بسیار قابل توجهی را در دوران پیش رو برایتان به همراه خواهد آورد.

 

تعبیر خواب شکستن کلید

اگر در خواب ببینید که کلیدی را مي شکنید، این خواب تعبیری از فاجعه یا مصیبتی مکانیکی اســـت که برای شما اتفاق خواهد افتاد. این نقص فنی در طول یکی از سفرهای شما برایتان رخ مي دهد پس بهتر اســـت مراقب باشید و بدون آمادگی به سفر نروید. البته باید بدانید که این ایراد فنی چندان جدی نخواهد بود پس هراسی به خودتان راه ندهید.علاوه بر این، این خواب مي تواند نشان دهنده جدایی شما از همسر یا فرد مورد علاقه تان باشد. اتفاقی بین شما دو نفر رخ مي دهد و زمينه جدایی شما را برای مدتی طولانی فراهم مي کند.

 

تعبیر خواب چندین کلید

اگر در خواب ببینید که چند عدد کلید دارید، این خواب نشان دهنده سفری در عالم واقعیت اســـت. شما فرصتی برای سفر دور دنیا و تجربه زندگی از منظری متفاوت را به دست خواهید آورد.دیدگاه شما در مورد زندگی به طور کلی متحول خواهد شد و این تحول شما را بسیار خوشحال و راضی مي سازد. شما با افراد جدیدی آشنا مي شوید و تجربه هایی جدید در انتظارتان اســـت که زندگی تان را کاملا غنی و پرمایه مي سازد.

 

تعبیر خواب دو عدد کلید

اگر در خواب ببینید که دارای دو عدد کلید هستید، این خواب نشان مي دهد که شما تردیدی بر سر دو انتخاب دارید. این دو گزینه مي توانند با زندگی کاری یا شخصی شما در ارتباط باشند و شما نمي دانید کدام یک برایتان مناسب اســـت.قبل از تصميم گیری بهتر اســـت از مشورت با عزیزان خود و کسانی که بهتر شما را مي شناسند بهره مند شوید.

 

تعبیر خواب گم کردن کلید

اگر در خواب ببینید که کلیدهای خود را گم کرده اید، این خواب نشان دهنده آن اســـت که دیگران حرف های بدی در مورد شما مي زنند. عده ای از افراد به شایعه پراکنی در مورد شما خواهند پرداخت و شما قادر به انجام کاری در مورد این وضعیت نخواهید بود. قبل از آنکه در نتیجه چیزی که قادر به تغییر آن نیستید ذهنتان را آشفته و پریشان کنید، بهتر اســـت در برابر حرف های دیگران مقاوم تر و محکم تر باشید. مردم هميشه در مورد شما حرف مي زنند و شما را قضاوت مي کنند و شما نمي توانید ذهنیات و تصورات ذهنی همه آن ها را تغییر دهید.

 

تعبیر خواب کسی که به شما کلیدی مي دهد

اگر در خواب ببینید که کسی به شما چند عدد کلید مي دهد، این خواب نشان دهنده آن اســـت که شما به کسی کمک خواهید کرد. این فرد به کمک شما نیاز دارد و شما نباید یاری خود را از او دریغ کنید.در صورتی که از کمک کردن به این شخص غفلت کنید، آسیب بسیاری را به او مي رسانید. بدون شک شما دوست ندارید مسبب چنین اتفاقی باشید.

 

تعبیر خواب دیدن سالمندی کلید به دست

اگر در خواب فرد سالمندی را ببینید که کلیدهایی در دست دارد، این خواب نشان دهنده مشکلاتی اســـت که با آن ها روبرو خواهید شد. این مشکلات با زندگی شخصی یا کاری شما در ارتباط خواهند بود.اگر خونسردی خود را حفظ کنید، مي توانید تمامي این مشکلات را حل کنید. حتی اگر حل کردن آن ها کار سختی باشد اما شما درسی ارزشمند از آن ها فرا خواهید گرفت.

 

تعبیر خواب کلید طلایی

دیدن کلید طلایی در خواب نشان دهنده علاقه شما به چیزی اســـت. چیزی در زندگی شما وجود دارد که برای شما بسیار جذاب و هیجان انگیز اســـت. شما اشتیاق و علاقه بسیار زیادی به یادگیری چیزهای جدید دارید و ظاهرا نمي توانید به طور کامل به این ميل درونی خود پاسخ دهید.باید از این دانش برای کمک به دیگران اســـتفاده کنید و هر چه مي دانید را با آن ها به اشتراک بگذارید. شاید همين حرکت کوچک به کشف ها و نوآوری های بزرگ تری منجر شود.

 

تعبیر خواب جستجو کردن کلید

اگر در خواب ببینید که به دنبال کلید مي گردید پس باید بدانید که این خواب نمادی از چالش ها و مشکلات شما اســـت. شما مجبور هستید که با این چالش ها روبرو شوید و برای حل آن ها تلاش کنید.اگر نمي توانید به خودتان کمک کنید، از نزدیکان خود درخواســـت کمک کنید. کمک خواســـتن از دیگران هميشه بهتر از سرکوب کردن مسائل و مشکلات در درون خودتان اســـت.

 

تعبیر خواب دادن کلیدهای خودتان به دیگری

اگر در خواب ببینید که کلیدهای خود را به دیگری مي دهید، این خواب نشان دهنده تعهدی درازمدت اســـت. ممکن اســـت ازدواج کنید یا با کسی وارد رابطه ای متعهدانه شوید.این مرحله جدید در زندگی شما در واقع به منزله معامله ای بزرگ و مهم اســـت و شروع فصلی جدید در زندگی شما خواهد بود.

 

تعبیر خواب اســـتفاده کردن از کلید (برای مردان و زنان)

اگر شما مونث هستید و در خواب خود را مي بینید که کاری را با اســـتفاده از کلیدهایتان انجام مي دهید، این خواب نشان دهنده کشفی جدید برای شما اســـت. ممکن اســـت شما با فردی جدید و جذاب روبرو شوید که به فرد مهم و باارزشی در زندگی شما تبدیل خواهد شد.اگر مذکر هستید و این خواب را ببینید، این خواب نشان دهنده آن اســـت که به زودی با شریک عاطفی و فرد مورد علاقه خود ازدواج مي کنید.

 

 

4.1/5 - (11 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا