تعبیر خواب

تعبیر خواب چمدان نشانه چیست؟

تعبیر خواب چمدان نشانه چیست؟

تعبیر خواب چمدان نشانه چیست؟

انسان ها وقتی به خواب ميروند در طول شب ممکن اســت هر آنچه فکر کنید خواب ميبینند و بعد به دنبال تعبیر آن هستند .در این مقاله ميخواهیم تعبیر خواب چمدان که نماد سفر، امیدها و آرزوهایی است را برای شما بازگو کنیم.در ادامه با همراه باشید .

 

تعبیر خواب چمدان نشانه چیست

اگر در خواب ببینید چمدان نو تميز و خوبی در دست دارید روابط شما با همسرتان خوب اســت و خوب تر مي شود. این برای زن و مرد یکسان اســت و چمدان در چنین حالتی در خواب به همسر اشاره دارد. حال اگر چمدان کهنه و پاره و کثیف بود تعبیر خلاف پیدا مي کند و نشان آن اســت که بین شما و همسرتان رابطه خوبی نیست یا نخواهد بود.

 

اگر در خواب ببینید چمدان شما سوخته و پاره و سوراخ شده رویای شما مي گوید همسرتان بیمار مي شود. چمدان بدون دسته نیز خوب نیست و از جدائی بین زن و شوهر خبر مي دهد. چمدان در خواب برای زن تدبیر خانوادگی اســت و برای مرد معاش و عقل معاش.

تعبیر خواب چمدان نشانه چیست؟

تعبیر چمدان در خواب

اگر چمدان شما پر بود معاش شما تامين مي شود و آسودگی خیال تحصیل مي کنید. اگر خالی بود باز هم بد نیست به شرطی که پاره و کثیف نباشد. اگر در خواب ببینید با چمدان خالی مي روید خوب اســت ولی اگر ببینید با چمدان خالی بر مي گردید نیکو خوابی نیست و خبر از شکست و تلخ کامي مي دهد.

 

اگر ببینید با چمدان پر مي روید خوب نیست و در عوض اگر ببینید با چمدان پر بر مي گردید خوب اســت و نشان کاميابی و توفیق مي باشد. اگر خانمی ببینید چمدان کثیف و پاره ای دارد باید از جانب و به جهت شوهرش نگران باشد. همين طور اســت اگر خانمی در خواب ببیند که شوهرش با چمدان خالی و کثیف به خانه مي آید.

 

اگر خانمی ببیند در چمدان خود به دنبال چیزی مي گردد که نمي یابد با شوهرش بگو مگو مي کند و اگر مردی این خواب را ببیند کاری پر تلاش پیش روی او قرار مي گیرد که خستگی ایجاد مي کند. گم کردن چمدان، نشانه‌ی این اســت که اثر بار این چمدان، هر چه که هست، به زودی سبک مي‌شود.

 

تعبیر خواب چمدان نشانه چیست؟

دیدن چمدان در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بر اساس خالی و پر بودن چمدان

چمدان خالی اميدها و آرزوها و نقشه‌هایی اســت که برای آینده داریم.

و چمدان پر از کارهایی اســت که با موفقیت و عدم موفقیت انجام داده‌ایم.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بر اساس کوچک و بزرگ بودن چمدان

اگر دیدید چندین چمدان کوچک و بزرگ دارید در مقابل پیشنهاهای مختلف قرار مي‌گیرید که نمي‌دانید کدامين را انتخاب کنید. چمدانی که در آن بسته نشود طمع اســت و حرص و آز.

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن چمدان در خواب، علامت آن اســت که به سفرهایی خواهید رفت که برای شما بدبختی خواهد آورد.

 

دیدن چمدان خالی در خواب، نشانه آن اســت که در امور عاشقانه و ازدواج دچار نوميدی خواهید شد.

 

اگر خواب ببینید چمدانی که برای مسافرت انتخاب کرده‌اید، کوچک اســت و تمام وسایل شما در آن جا نمي‌گیرد، نشانه آن اســت که شغلی برتر به دست مي‌آورید و به خواســته‌های خود نیز خواهید رسید.

 

اگر خواب ببینید چمدان خود را مي‌بندید، علامت آن اســت که در آینده نزدیک به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت.

 

اگر خواب ببینید وسایل داخل چمدان را با بی نظمي چیده‌اید، نشانه آن اســت که در آینده نزدیک به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت.

 

اگر خواب ببینید محتوای چمدان را بررسی مي‌کنید، نشانه آن اســت که در زندگی به آسایش و راحتی دست خواهید یافت و در امور اجتماعی پیشرفت خواهید کرد.

 

اگر دختری خواب ببیند هر چه مي‌کند نمي‌تواند در چمدان خود را بگشاید، علامت آن اســت که در اثر اتفاقی نوميد کننده، شانس ازدواج با مرد ثروتمندی را از دست مي‌دهد.

 

اگر دختری خواب ببیند هر چه مي‌کوشد، نمي‌تواند در چمدان خود را ببندد، علامت آن اســت که از رفتن به سفر مورد علاقه‌اش مأیوس مي‌گردد.

تعبیر خواب چمدان نشانه چیست؟

معنی چمدان در خواب

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمين رویاها بر اساس خالی و پر بودن چمدان

یک چمدان خالی : بزودی به سفر می روید .

یک چمدان پر : نقشه های شما برای سفر باطل اســت

تعدادی چمدان پر : مراقب افراد فضول باشید .

یک چمدان سفر حمل مي کنید : یک نذر یا آرزو برآورده مي شود .

چمدان یکی از اعضاء فاميل : یک مسافر از خارج ميرسد .

 

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

چمدان: سفر بزرگ

در حال آماده کردن چمدان: خبرهای بد

تعبیر خواب چمدان نشانه چیست؟

چمدان در خواب یعنی چی

تعبیر خواب چمدان به روایت امام جعفر صادق

تعبیر خواب چمدان بر سه وجه زیر می باشد :

توانایی در اعمال و انجام برنامه ها

رزق و روزی

کسب کردن دانش و علم

 

 

5/5 - (6 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا