تعبیر خواب

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

اگر خواب چاقو دیدید حتما ترس و دلهره در دلتان افتاده و به دنبال تعبیر آن هستید. در ادامه تمامی تعابیر چاقو را به شما خواهیم گفت. به گفته معبرین غربی اگر در خواب چاقوی خود با سر برهنه ببینید این نوع خواب دلالت بر مشکلات قانونی در مسیر شغلی و ضرر مالی خواهد داشت ولی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی دیدن چاقو حرف و صحبت نیش دار دیگران اســت.

 

خشونت و چاقو

میزان خشونت آن شخص را می‌توان با میزان تیزی یا کندی چاقویی که در خواب دیده‌اید، تعیین کرد. این رویاها گاهی اوقات نشان می‌دهند که لازم است چیزی را به چند بخش مختلف تقسیم کنید تا مقابله با آن آسان‌تر شود.

 

چاقو در خواب همچنین می‌تواند نشان‌دهنده‌ی وجود دشواری‌هایی در زندگی شما باشد. گاهی اوقات ممکن است احساس ناامنی را در وجودتان و نیازی را که برای مورد حفاظت قرار گرفتن دارید، نشان دهد.

 

خواب دیدن در مورد چاقو ممکن است جدایی و درگیری‌های احساسی را نشان دهد. شاید شما به خاطر فقدان چیزی یا تغییری که اخیرا رخ داده‌است، دچار رنج و عذاب هستید، یا از نظر احساسی آسیب‌ دیده‌اید یا مورد تهدید واقع شده‌اید. شاید خواب‌تان ترسی را که بابت این فقدان یا تغییرات پیش آمده در وجودتان احساس می‌کنید، نشان دهد.

 

چاقوهای کند اغلب حرکت رو به جلوی آهسته را نشان می‌دهند و تیز بودن نشانه‌ای از تسکین سریع است. خواب زنان در مورد چاقو اغلب نشان‌دهنده‌ی ترس آن‌ها از چیزی غیرمعمول است که احتمالا در زندگی آن‌ها اتفاق می‌افتد.

 

کارل گوستاو یونگ ميگوید:

رویای اینکه شما چاقو حمل ميکنید بیانگر خشم، تهاجم و یا جدایی اســت. ممکن اســت چیزی در زندگی تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر را که درگیرش هستید قطع کنید. تفرقه بیشتری بیاندازید.
اگر چاقو کند اســت، بیانگر این اســت که سخت کوشی شما نتیجه کمی خواهد داشت یا اصلا نتیجه ندارد.

 

خواب دیدن اینکه با چاقو زخمی شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی اســت. دیدن کسی که چاقو در خوابتان در دست دارد بیانگر این اســت که شما روی یک موقعیت یا رابطه، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر این اســت که فردی که در خوابتان چاقو در دست دارد ممکن اســت نمادی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی بیداری تان باشد.

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

تعبیر خواب چاقو به چه معناست

 

تعبیر دیدن چاقو در خواب چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چاقو زبان بدگویان اســت و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود.

 

و اگر چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان ميدهد و ميگوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف ميزنند تا عمل ميکنند بیمناک هستید.

 

اگر در خواب ببینید که چاقو دارید معنی خواب نداشتن امنیت در زندگی است و می گوید که شما از بد ذاتی و دشمنی دیگران از آینده خود می ترسید.

 

اگر کسی به شما چاقو دهد به شما کمک می شود و اگر شما به کسی چاقو دهید معنی خواب این است که شما به او کمک می کنید.

 

اگر در خواب دیدید که چاقویی در جیب و یا کشوی شماست معنی خواب این است که کسی که نزدیک است به شما از شما بدگویی می کند و در کل بد شما را می خواهد.

 

اگر کسی در خواب برای شما چاقو بکشد معنای خواب این است که شما در زندگی امنیت پیدا می کنید.

 

اگر چاقو بسته و بی خطر باشد معنای دیدنش در خواب نعمت است.

 

چاقوی کوچک در خواب نعمت کم است.

 

دیدن چاقوی آشپزخانه اشاره به خدمتکار و کدبانوی خانه دارد.

 

آنلی بیتون ميگوید:

دیدن چاقو در خواب، علامت دعوا و جدایی اســت و همچنین به زیان‌های مالی نیز دلالت دارد.

 

اگر در خواب چاقوی زنگ زده ببینید معنای خواب این است که دعوا خانوادگی است و بین کسانی است که از ته دل یکدیگر را دوست دارند.

 

اگر در خواب خود چاقوی تیز و براق ببینید معنای خواب این است که دشمنانتان اطراف شما هستند.

 

اگر در خواب خود چاقوی شکسته ببینید معنای خواب این است که شما معمولا در امور کاری و امور عاشقانه شکست می خورید.

 

اگر در خواب دیدید که چاقو خورده اید و زخمی شده اید معنی خواب داشتن مشکلات خانوادگی است و این مشکل از جانب فرزندان است.

 

اگر در خواب با چاقو کسی را زخمی کردید معنای خواب این است که صاحب شخصیتی بدی می شوید و باید راهتان را در آینده عوض کنید.

 

کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب خود یک چاقوی نوک تیز ببینید معنای خواب این است که در آینده مصیبت و گرفتاری های زیادی نصیب شما می شود.

 

دیدن چاقوی زنگ زده در خواب این معنی را دارد شما دلتنگی دارید و از زندگی ناراضی هستید و این شما را اذیت می کند.

 

اگر در خواب یک چاقوی شکسته را ببینید معنای خواب شما این است که در عشق شکست می خورید.

 

دیدن چاقوی آشپز خانه در خواب خوب نیست و اشاره به این دارد که با دوستان خود مشاجره و جر و بحث می کنید.

 

دیدن چاقوی قصابی در خواب به شما می گوید که دوران سختی در زندگی شما در حال شروع شدن است.

 

اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی چاقو دارید معنی خواب این است که نزاع و مشاجره در پیش دارید.

 

اگر در خواب چاقوی غذا خوری ببینید معنی خواب این است که رد یک درگیری سهیم می شوید.

 

دیدن چاقوی جیبی در خواب به شما می گوید که به زودی دو عاشق از هم جدا می شوند.

 

اگر در خواب دیدید که چاقو پیدا می کنید معنای خواب شما این است که در کار خود شکست می خورید.

 

اگر در خواب دیدید که با چاقو در حال بریدن چیزی هستید معنی خواتب این است که باید در ادامه زندگی بر هیجانات خود غلبه کنید چرا که در غیر این صورت برایتان دردسر ایجاد می کنند.

 

اگر در خواب دیدید که چاقو خورده و زخمی شده اید معنی خواب شما این است که دوستان شما با نامردی به شما خیانت می کنند.

 

دیدن دو چاقو به صورت ضربدری روی هم اصلا خوب نیست و معنای ان این است که یک نفر کشته می شود.

 

اگر در خواب دیدید که چاقو در دست دارید و به یک نفر حمله کرده اید معنی خواب شما این است نقشه هایی را در که در سر دارید عملی می کنید.

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

تعبیر خواب چاقو خونی

 

خالد بن محد العنبری

دیدن چاقو در خواب می تواند معناهای متعددی داشته باشد.

 

این خواب می تواند نشانه خدمت رشاندن به مردم باشد.

 

این خواب می تواند نشانه درگیری و دعوا با دیگران باشد.

 

این خواب می تواند نشانه ای برای سود رساندن با دوستان و اقوام نیز باشد.

 

تیزی چاقو در خواب معنایش قدرت و نفوذ سخن و اجرای فرمان های سخن را نشان می دهد.

 

اگر کسی در خواب ببیند که چاقویی در دست دارد معنای خواب پیروزی است حالا ممکن است ورزشکار باشد و در عرصه ورزش پیروز شود و یا در دادگاه در یک پرونده.

 

دلیل معنی خواب بالا این است که چاقو وسیله ای است که به شما در مقابل دیگران کمک می کند.

 

اگر در خواب کسی به دست شما چاقو دهد معنی خواب این است که رزق و روزی به شما داده می شود.

 

اگر کسی در خواب ببیند که خودش در خواب با چاقو دست خودش را بریده است معنی خواب او این است که در آینده چیزهای جالب و شگفت انگی زیادی را می بیند.

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

تعبیر خواب انواع چاقو

 

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن

دیدن چاقو خوردن در خواب آن هم توسط کسیکه می‌شناسید طبق معمول بشما هشدار می دهد کـه بـه اقدامات آن فرد نسبت بـه خودتان دقت بیش‌تری داشته باشید.

 

اگر در خواب ببینید کـه یکی از دوستان‌تان با چاقو از پشت بشما ضربه میزند وقت آن رسیده کـه یک بازنگری در روابط‌تان داشته باشید.

 

در واقع چنین رویایی نشان میدهد کـه لازم اسـت بررسی کنید و ببینید دوستان واقعی شـما چـه کسانی هستند.

 

در بین آن‌ها دشمنانی نیز وجود دارند و شـما ممکن اسـت از قبل در مورد آن‌ها دچار بدگمانی شده باشید.

 

اگر درخواب ببینید کـه کسی با چاقو بشما ضربه می زند، معلوم میشود کـه اخیرا دچار خجالت و عذاب شده‌اید بـه این دلیل کـه چیزی را که با آن موافق نبوده‌اید، رد کرده اید.

 

گاهی اوقات هم این رویا ممکن اسـت فردی را در زندگی شـما نشان دهد کـه شـما فکر میکنید در تلاش اسـت از شـما انتقام بگیرد.

 

در عین حال این احتمال هم وجوددارد کـه این خواب وجود یک دشمن نیرومند را نشان بدهد.

 

ممکن اسـت در حال حاضر عواقب حسادت شخصی را نسبت بـه خودتان تجربه میکنید.

 

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن ميزنند.

مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.

 

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

خواب دیدن اینکه با چاقو زخمی شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی است

 

کرمانی میگوید:

چاقو خوردن و یا زخمی شدن توسط دوست در خواب نیرنگ و مکر از طرف آشنایان است

 

تعبیر خواب گرفتن چاقو از دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که چاقویی از دیگری ميگیرید یا کسی به شما چاقو هدیه ميکند گویای این اســت که کسی به شما کمک ميکند یا خودتان از دیگری کمک ميگیرید.

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

تعبیر خواب چاقو تیز

 

تعبیر خواب خریدن چاقو

خریدن چاقوی تزئینی در خواب نشانگر آن است که شخصیتی سلطه طلب دارید و دلتان می‌خواهد همه را به خم شدن و زانو زدن در برابر اراده‌ی آهنین‌تان وا دارید. ممکن است برای مردم گردن کلفتی و قلدری کنید تا مجبورشان کنید کارهایی را که می‌خواهید و آن‌ها دوست ندارد فقط به صرف آن که به سود شما است برای‌تان انجام بدهند.

 

این قضیه حتی ممکن است به همسر یا شریک عشقی‌تان نیز تسری پیدا کند، که باید با شما برابر باشد، اما در واقعیت چنین نیست و گویی برای خدمت به شما و براورده کردن امیال و آرزوهای‌تان ساخته شده است. اگر به تحمیل خواسته‌های‌تان بر دیگران ادامه بدهید، ممکن است دست آخر ببینید که تنهای تنها مانده‌اید!

 

خواب خودکشی با چاقو

اگر در خواب ببینید که با چاقو خودتان را می‌کشید، ابدا نگران نشوید! هر چه‌قدر هم که این خواب ترسناک به نظر برسد، به هر حال نشان می‌دهد که دوران خوبی در انتظارتان است.

 

خواب حمله کردن به یک شیر با چاقو

اگر خواب ببینید با چاقویی که دست‌تان گرفته‌اید به یک شیر حمله می‌کنید یعنی قرار است سرتان کلاه برود و از سوی رقبا رفتار ناعادلانه‌ای با شما خواهد شد چون آن‌ها از بی‌احتیاطی شما نهایت استفاده را خواهند برد یا مسائل مهم مربوط به پروژه‌های کسب و کار یا کارهایی را که اکنون در دست گرفته‌اید نادیده خواهند گرفت.

 

تعبیر خواب دفاع از خود با چاقو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه چاقویی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواســتید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک اســت و از شما بد ميگوید و بد شما را ميخواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت ميیابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت اســت و ناشی از بیمی اســت که در بیداری داریم.

 

تعبیر خواب چاقو جیبی

اگر در خواب‌تان یک چاقوی جیبی دیدید، چنین رویایی ممکن است نشانگر سرکوب برخی احساسات منفی مانند خشم باشد.

 

این خواب همچنین ممکن است نشان‌دهنده‌ی اطمینان شما نسبت به توانایی‌هایی باشد که برای حل هر مشکلی که ممکن است با آن روبرو شوید، دارید. این خواب گاهی اوقات آمادگی شما را نشان می‌دهد.

 

تعبیر خواب چاقو کشی

آنلی بیتون ميگوید: خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی ميکنید، علامت آن اســت که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راســت گام بردارید.

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

تعبیر خواب چاقو آشپزخانه

 

تعبیر خواب چاقوی آشپزخانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه اســت و چنانچه ببینید چاقویی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما ميشود.

 

خواب نگاه کردن به چند چاقو

اگر در خواب مشغول دیدن چند جاقو هستید، چنین رویایی معمولا نشانه‌ی خوبی نیست، در واقع این خواب نشان‌دهنده‌ی خشم یا پرخاشگری است.

 

تعبیر خواب چاقوی تیز و برنده

آنلی بیتون ميگوید: دیدن چاقوی تیز و براق در خواب، علامت آن اســت که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود.

 

لیلا برایت ميگوید: اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما ميگردد.

 

خواب مردی که شما را با یک چاقو در دست دنبال می‌کند (برای زنان)

ممکن است در خواب ببینید که یک مرد با چاقویی در دستش شما را تعقیب می‌کند. چنین رویایی نشان می‌دهد که می‌ترسید شریک زندگی‌تان شما را ترک کند و تنها بمانید.

 

این خواب در عین حال ممکن است نشان‌دهنده‌ی تلاش شما برای خشنود کردن شریک زندگی‌تان باشد.

 

گاهی اوقات دیدن این خواب ممکن است نشان‌دهنده‌ی تلاش شما برای جلوگیری از رفتار جنسی تهاجمی همسرتان نسبت به شما باشد.

 

تعبیر خواب چاقوی شکسته

آنلی بیتون ميگوید: دیدن چاقوی شکسته در خواب، نشانه آن اســت که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد.

 

تعبیر خواب چاقو از دید ابن سیرین

تعبیر خواب چاقو در دست: اگر ببینی کارد در دست گرفته‌ای و ميدانی که برای تو ميباشد، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر ميشوی.

 

اگر ببینی همراه کارد سلاح دیگری نیز در اختیار داری، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست ميآوری.

 

تعبیر خواب بریدن دست با چاقو: اگر ببینی دست خودت را با کارد بریده‌ای، یـعـنـی عاشق کسی ميشوی.

 

تعبیر خواب چاقو از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای کارد عبارتند از: 1- محبت 2- فرزند 3- پیروزی 4- پناه 5- توانائی 6- حکومت.

 

تعبیر خواب چاقو از دید جابر مغربی

اگر ببینی کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به دنیا ميآورد.

 

تعبیر خواب چاقو شکسته: اگر ببینی کارد در غلاف شکسته اســت، یـعـنـی پدر یا یکی از بستگان تو از دنیا ميرود.

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

تعبیر خواب چاقو خیلی تیز

 

تعبیر خواب چاقو از دید منوچهری تهرانی

تعبیر خواب چاقوی آشپزخانه نو: چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه اســت و چنانچه ببینید چاقویی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما ميشود.

 

تعبیر خواب چاقو هدیه گرفتن: اگر در خواب ببینید که چاقویی از دیگری ميگیرید یا کسی به شما چاقو هدیه ميکند گویای این اســت که کسی به شما کمک ميکند یا خودتان از دیگری کمک ميگیرید.

 

تعبیر خواب چاقو از دید لیلا برایت

تعبیر خواب تیز کردن چاقو: اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما ميگردد.

 

تعبیر خواب زخمی شدن با چاقو: اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن اســت که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد. مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن ميزنند.

 

خواب از پشت چاقو خوردن توسط دوست‌تان

اگر در خواب ببینید که یکی از دوستان‌تان با چاقو از پشت به شما ضربه می‌زند وقت آن رسیده که یک بازنگری در روابط‌تان داشته باشید.

 

در واقع چنین رویایی نشان می‌دهد که لازم است بررسی کنید و ببینید دوستان واقعی شما چه کسانی هستند.

 

در میان آن‌ها دشمنانی نیز وجود دارند و شما ممکن است از قبل در مورد آن‌ها دچار سوء ظن شده باشید.

 

خواب مادرتان که با یک چاقو شما را تهدید می‌کند

این‌که در خواب ببینید مادرتان شما را با یک چاقو تهدید می‌کند، اصلا نشانه‌ی خوبی نیست، احتمالا در روابط‌تان با اعضای خانواده یا دوستان‌تان دچار درگیری و اختلاف خواهید شد.

 

این رویا همچنین ممکن است نشان‌دهنده‌ی کاهش پیوند و روابط شما با نزدیکان‌تان باشد. گاهی اوقات این رویا یک درگیری واقعی با مادرتان و لزوم حل مشکل را در اسرع وقت نشان می‌دهد.

 

تعبیر خواب چاقو زدن به شخصی

اگر در خواب‌تان ببینید که کسی رابا یک چاقو کشته‌اید، باید منتظر اتفاقات خوبی باشید!‌ چنین رویایی واقعا یک نشانه‌ی خوب اسـت، و احتمالا تمایلات عاشقانه‌ی شـما را نسبت بـه کسی «شاید حتی همان کسیکه در خواب دیدید» نشان میدهد.

 

این رویا میل شما را برای ورود به یک رابطه‌ی رمانتیک و پرشور با شخص خاصی نشان میدهد.

 

اگر کسی خواب ببینید که به شکم دیگری (دوست و یا غریبه) چاقو خورده است و خون جاری شده روی شکم فرد مورد نظر را میبیند دلیل بر مرگ و یا جدایی است

 

آنلی بیتون می‌گوید:

خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می‌کنید، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد.

باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید.

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

تعبیر خواب چاقو

 

تعبیر خواب بریدن دست با چاقو

جابر مغربی میگوید:

اگر ببینی با آلتی مثل چاقو دست راست خود را می بری و از آن خون جاری می شود به این علامت است که به یکی از فرزندان پسرت مصیبت و یا آسیبی خواهد رسید چنان چه صاحب اولاد نباشی این زیان متوجه همسرت می شود و چنان چه صاحب همسر نباشی بلای تعبیر ان خواب به معشوقت باز میگردد و اگر معشوق نداشته باشی یکی از اعضای نزدیکت در خانواده در خطر است

 

معبران زیادی در همین باره اظهار نظر داشته اند برخی نوشته تعبیر خواب بریدن دست زیان های روحی مثل شکست عشقی ، از دست دادن معشوق ، مرگ همسر و گریه و غم زیاد است برخی نیز معتقدند این رویا میتواند سبب آسیب های جسمی ناگهانی به کسانی شود که برای ما ارزش بسیار دارند افرادی مثل فرزند پدر مادر برادر و یا خواهر …

 

مغربی اضافه میکند

اگر ببینی دست چپ خود را در اثر غفلت با چاقو می بری به این معناست که دلت را می شکنند و افرادی که از آن ها توقع زیادی داشتی حالا تبدیل به دشمن و بدخواه تو شده اند و در حق تو ظلم زیاد میکنند.

 

خالد اصفهانی :

به اشخاصی که این رویا را حتی برای یکبار تجربه میکنند حتما توصیه می شود چند مرتبه سوره حمد را زمزمه کنند تا خطرات و بلاهای از سمت آنان دور شود چرا که ممکن است آثار زیان باری را به همراه داشته باشد که جبران ان ها مشکل است ،

 

شخصی به نزد محمد ابن اسحاق رسیدند و به ایشان گفتند خواب دیدم که دست خودم را با چاقو می برم و تکه های بریده شده ی دستم را دور میریزم تعبیرش چیست؟

 

پاسخ شنیدند به خانه برگرد و از شخصی که از تو همینک غمگین و رنجور هست حلالیت بطلب چرا که ممکن است حادثه ی تلخی برای تو پیش آید این مرد به پاسخ معبر هیچ اهمیتی نداند و پیش خود گفتند آخر مگر ممکن است چنین رویای آشفته ای همراه با تعبیر باشد .

 

چند روز بعد مردم آن مرد را بر بالای مزار همسر خویش دیدند که با صدای بلند میگریست و موی از سر خود میکند !!!اگر ببینی دست اقوام و خویشان خود مانند پدر مادر خواهر برادر و … را می بری فقط به این معناست که اطرافیانت با رفتار و کرداری که از خود نشان میدهند سبب رنج و دلشکستگی شما می شوند اما چنان چه این افراد بیگانه باشند این رویا خطری ندارد و فقط به معنای احتیاط است.

 

بطور کلی در هر رویایی دیدن خون خوب نیست و چیز قرمز رنگ نیز تعبیر خوبی ندارد

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن | دعوا و کشتن

تعبیر خواب چاقو به چه معناست

 

تعبیر خواب بریدن انگشت دست راست :

اگر ببینی خودت بصورت عمدی انگشتان دستت را می بری به این معناست که در کارهایت شکست میخوری و مغلوب حسودان و دشمنانت می شوی و کار به جایی میکشد که بعضی ها شما را به سخره میگیرند و غرورتان می شکند اما چنان چه در اثر اتفاقی و به شکل غیر عمدی یکی از انگشتانت بریده شد به این معناست که راه رهایی و نجات یافتن از مشکلات برای شما پیدا می شود و خداوند لطف بزرگی در حق شما خواهد کرد و از دردسرهای بزرگی رهایی پیدا میکنید.

 

تعبیر خواب بریدن انگشت دست چپ:

چنان چه ببینی انگشت دیگران بریده می شود به علامت بر باد رفتن اهداف و یا آرزوهای شماست و انجام کارهایی ست که بخاطر آن هیچ رضایتی ندارید و از سر اجبار است و چنان دست خودت باشد به این معناست که زندگی برای شما دشوار می شود و حتی ممکن است ملک دارایی خود را از دست بدهید.

 

تعبیر خواب بریدن دست با چاقو از دیدگاه ابن سیرین :

اگر ببینی دست خودت را با کارد بریده‌ای، یـعـنـی عاشق کسی می‌شوی.

 

نتیجه گیری: بسیاری از افراد خواب های زیادی را میبینیم یکی از این خواب ممکن است خواب چاقو باشد و هر آنچه در مورد چاقو خواب می بینید معنا متفاوتی دارد در همین راستا نیک شو تمام معانی آن را بازکو می کند.

 

 

2.5/5 - (6 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا