تعبیر خواب

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

گرفتن چیزی از مرده به خصوص پول یکی از رایج ترین خواب ها اســت ، مثلا خواب می بینیم که یکی از بستگان یا آشنایان که فوت شده در خواب به ما پول طلا یا انگشتر می دهد که تعبیر ان را در ادامه می خوانیم.

 

تعبیر مذهبی:

اگر کسی در خواب ببینید که از مرده ای طلب پول ميکند و یا از اون دسته ای اسکناس نقد تحویل ميگیرد تعبیر آن این اســت که زکات مال خود را در این دنیا پرداخت نکرده اســت.

 

گفته می شود که دیدن پول در خواب نشانه موفقیت اســت. در واقع برای هر فرد آن چیزی که بسیار اهمیت دارد و برای آن ارزش قائل می شود، به شکل پول در خواب ظاهر می شود. هر چند بعضی از معبرین رویا دیدن پول در هنگام خواب را نشانه ناراحتی و گاهاً بد یمنی می دانند.

 

کارل گوستارو یونگ

مشاهده پول و یا حتی جایزه گرفتن پول در خواب:

نشانه کسب موفقیت اســت. این روانشناسی، پول را ارزش و اعتماد به نفس می داند. دیگر تعبیر دیدن پول در خواب عشق و موضوعات مرتبط با آن اســت؛ نوعی قدرت را می توان برای آن متصور شد. اما از آن طرف اگر در خواب پولی را از دست داده ببینیم، نشانه‌ی ضعف خواهد بود و اینکه می تواند این را تداعی کند که جاه طلب نیستیم.

از دست دادن پول:

خواب دیدن اینکه پول از دست می دهید بیانگر این است که جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید. شما ناشادی و موانعی را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید. ممکن است احساس ضعف، آسیب پذیری و از کنترل خارج شدن را در زندگی بیداری تان تجربه کنید.

 

خرج کردن پول:

دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما به دنبال عشق هستید. دیدن دیگران که پول دور می ریزند بیانگر این است که حس می کنید نادیده گرفته شده اید، چشم پوشی می شوید یا از شما غفلت می شود. کسی است که به اندازه کافی توجه به شما نشان نمی دهد و عاطفه خرج شما نمی کند. اگر شما پول را احتکار کنید، بیانگر عدم امنیت یا خودخواهی است.

 

پول نداشتن:

خواب دیدن اینکه شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. اگر شما در خوابتان پول قرض می گیرید، بیانگر این است که منابعتان را خیلی توسعه می دهید(از منابعتان زیادی استفاده می کنید). شما تلاش می کنید در زمان کم خیلی کار انجام دهید.

 

دزدیدن پول:

خواب دیدن اینکه پول می دزدید، هشداری است در این مورد که شما در خطرید. شما نیاز دارید که بیشتر احتیاط کنید. جنبه ی مثبتش این است که خواب بیانگر این است که شما نهایتا پی چیزی می روید که در زندگی می خواهید. تعبیر دیگر این است که دزدیدن پول به این معنی است که عشق ندارید. شما در مورد مساله پذیرفته شدن مستاصل هستید.

 

پول خورد:

خواب دیدن اینکه پول خورد اشتباهی(کمتر یا زیادتر) دریافت می کنید بسته به این است که فریب خورده اید (کم پول گرفته اید) یا خیر. اگر شما کم پول گرفته اید، پس مشابه مسائل عزت نفس و اعتماد به نفس پایین است. شما حس می کنید که ارزشی ندارید. اگر پول خورد بیشتر از چیزی که بقیه پولتان است دریافت کنید، بیانگر تکبر شماست. شما حس می کنید که محق چیزهای خاصی هستید.

 

پول به همراه خون:

خواب دیدن پول با خون روی آن به این معنی است که شما دستاورد های خاصی را به هزینه ی زندگی کس دیگر بدست می آورید(کسی را قربانی می کنید تا به چیزی برسید). خواب شما ممکن است بیانگر گناهتان در این مورد باشد که چیزی را می پذیرید که می دانید اشتباه بود.

 

تعبیر خواب پول از دید ابن سیرین

تعبیر درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت ميباشد. تعبیر درهم ممکن اســت، به دست آوردن درهم باشد.

 

تعبیر خواب پول کم: هر کس در خواب درهم کم و اندک ببیند، یعنی حرف خوب و خوش می شنود یا اینکه از توحید و خداشناسی صحبت ميکند، مخصوصاً اگر درهم سفید باشد.

 

اگر ببینی یک درهم یا یک دینار یا… داری، تعبیرش خوبی و نیکی اســت، زیرا اصل اعداد از یک ميباشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد… (انعام-160)

 

اگر فقط یک دینار داری (نه بیشتر و نه کمتر)، یـعـنـی خانه‌ای نو و کوچک به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر شخص آشنایی آن دینار را به تو داده باشد .

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن پول

 

تعبیر خواب پول از دید امام صادق (ع)

تعابیر درهم عبارتند از: 1- حرف‌های درست 2- برآورده کردن حاجت و خواســته 3- حکومت 4- مال جمع آوری شده 5- دوست 6- فرزند 7- یار و رفیق 8- رزق و روزی فراخ و گسترده 9- ایمنی 10- «کنیزک» 11- به دست آوردن جا و مقام 12- منزلت و احترام، مخصوصاًً اگر عفیف و پاکدامن باشی.

 

تعبیر خواب پول از دید جابر مغربی

تعبیر خواب به دست آوردن پول: اگر ببینی درهم به دست آورده‌ای، یـعـنـی ممکن اســت در بیداری نیز درهم به دست بی‌آوری، ابن سیرین ميگوید: تعبیر درهم ممکن اســت، به دست آوردن درهم باشد.

 

اگر ببینی یک درهم نقره داری، یعنی صاحب فرزندی زیبا ميشوی.

 

تعبیر خواب پول از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب پول زیاد: اگر ببینی درهم به دست آورده‌ای، یعنی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بیاوری.

 

در بسیار از موارد اگر در خواب ببینی که دینار به دست آورده‌ای، یـعـنـی در بیداری نیز همان دینار را به دست می‌آوری.

 

اگر ببینی یک دینار به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اینکه به خاطر امانتی که پیش تو می‌سپارند، قباله و نوشته‌ای بین شما تنظیم خواهد شد،

 

ولی اگر ببینی آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی از جهت فرزندت دچار مصیبت می‌شوی.

 

اگر در دست خودت پنج عدد دینار ببینی، یـعـنـی نمازهای پنجگانه را به جا می‌آوری،

 

ولی اگر ببینی تعدادی از آن‌ها را از دست داده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها در به جا آوردن نمازهای پنجگانه کوتاهی می‌کنی

 

اگر ببینی کیسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و نعمت حلال جمع می‌کنی.

 

اگر ببینی دینارهای زیادی به دست آورده‌ای و آن‌ها را در جای محکم و مطمئنی قرار داده‌ای، یـعـنـی امانت مسلمانان را حفظ می‌کنی، مخصوصاً اینکه نمازها را به جا می‌آوری.

 

اگر ببینی دینار می‌سازی و ضرب می‌کنی، یـعـنـی مردم را امر به معروف کرده و به انجام خوبی سفارش می‌کنی و ارشاد می‌نمائی و امانت‌دار خواهی بود.

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

تعبیر خواب پول به کسی دادن به چه معناست

 

تعبیر خواب پول از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب پول به طور کلی ناراحتی اســت.

 

تعبیر خواب پول جلو خود ریختن و شماردن این اســت که در آینده برای شما گرفتاری پیش می آید.

 

تعبیر خواب پول گرفتن: تعبیر خواب پول گرفتن از کسی،ایجاد دردسر توسط همان شخص اســت.

 

دیدن پول خرد و سکه در خواب نشانه غم و غصه ای کوچک است که روزانه برای خواب بیننده پیش می آید و چه بسا در هنگام شب خواب بیننده این غم و غصه را فراموش کند و به طور کلی دیدن پول در خواب نشانه ناراحتی هایی است که برای خواب بیننده پیش می آید و زندگی او را زشت می کند.

 

اگر فردی در خواب ببیند که از کسی پول می گیرد آن فرد برای شما دردسرهایی را درست می کند.

 

اگر فردی در خواب ببیند که به کسی پول می دهد نشانه این است که خواب بیننده برای آن فرد ناراحتی هایی را ایجاد می کند که شاید خودش نیز نخواهد.

 

پول در خواب خوب نيست همان قدر که به چشم عده اي در بيداري خوب است. در بيداري داشتن پول زياد هم موجب رفاه است و هم علتي براي نشان دادن تشخص و بزرگي اما در خواب درست عکس اين است داشتن پول چه اندک و چه بسيار نشان ابتلا و گرفتاري از نوع کثيف آن است.

 

پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه براي ما پيش مي آيد و چه بسا شب هنگام فراموش مي کنيم ولي پول به طور کلي نشان دهنده ناراحتي هائي است که پيش مي آيد و زندگي انسان را زشت و نامطلوب مي کند.

 

در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنيد. اينجا فقط سکه هاي رايج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول مي شناسيم. چنان چه در خواب ببينيد که مقدار زيادي پول مقابل خود ريخته ايد و سرگرم شمارش آن هستيد خواب شما مي گويد که در آينده گرفتاري هائي براي شما پيش مي آيد.

 

چنان چه از کسي پولي گرفتيد آن شخص براي شما دردسر درست مي کند و اگر خودتان به کسي پول داديد شما براي او ناراحتي هائي را به وجود مي آوريد که شايد خودتان هم نمي خواستيد. روي هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختي است و اگر در کتاب هاي تعبير چيز ديگري جز اين نوشته شده باشد به نظر من درست نيست چون آن چه در اين کتاب آمده غير از نقل قول ها همه مبتني بر تجربه است.

 

چه شخصي و چه تجربيات ديگران که موثق و معتمد هستند و بودند. براي مثال اين خواب را نقل مي کنم که نمونه خوبي براي اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قديمي يک ملک مشاع داشتند. اين باغ بزرگي بود که از يک ضلع به مزارع شهريار کرج متصل مي شد.

 

موردي پيش آمد که يکي از دو رفيق قديمي و شريک ملکي که خويشاوندي هم داشتند تصمصم گرفت سهم خودش را بفروشد. خريدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکيک هم مشکلات ثبتي وجود داشت. قرار شد يکي از دو دوست صميمي سهم دوست ديگر را بخرد و بعد يک جا به خريدار سوم بفروشد.

 

بر سر همين بين دو دوست و دو شريک و دو خويشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگي رسيد. شبي يکي از آن ها در خواب ديد که دوست و شريکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و يک صندوق پول آورده که فلاني بيا اين پول را بگير و سهم خودت را به من بده.

 

صبح کسي که خواب ديده بود خواب خود را براي خانم آتيانوس تعريف کرد و تعبير خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت مي زند و گرفتاري بزرگي براي تو به وجود مي آورد) سه روز بعد اتومبيل مسروقه را در مدخل باغي متعلق به همان مرد بيننده خواب يافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبيل و همه چيزهائي که در آن بوده بازداشت کردند.

 

سه چهار ماه طول کشيد تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبيل نيست و اصلا دزد نمي تواند باشد. در اين فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شريکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خوابيد و موضوع تقريبا فراموش شده بود آشکار شد که شريکش اين توطئه را ترتيب داده و به وسيله پسرش اتومبيلي را دزديده و در مدخل باغ او گذاشته بودند.

 

هدف از نقل اين ماجرا اين است که بدانيم پول نشان ابتلا و گرفتاري است و تعبيري که خانم آتيانوس يوناني کرد چه قدر درست و دقيق بود.

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

دیدن پول در خواب به چه معناست

 

تعبیر خواب پول از دید لیلا برایت

تعبیر خواب پول این اســت که مجبور به پول خرج کردن می شوید.

تعبیر خواب پول خارجی: موفقیت در کارهای ریسکی اســت.

تعبیر خواب پیدا کردن پول: مقاومت در مقابل مشکلات اســت.

تعبیر خواب گم کردن پول: بدشانسی در انجام کارهاســت.

 

تعبیر خواب پول از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب صندوقی پر از پول نشانه این است که خواب بیننده آینده ای درخشان دارد.

 

اگر فردی در خواب ببیند که به کسی پول می پردازد نشانه این است که آن فرد دچار بدبختی می شود.

 

اگر فردی در خواب پول پیدا کند نشانه این است که در مقابل نگرانی اندکی که برای وی پیش می آید شادمانی زیادی نصیب او می شود.

 

اگر فردی در خواب ببیند که پول گم کرده است نشانه این است که در محیط خانوادگی اش اوقات ناخوشایندی را تجربه می کند.

 

اگر فردی در خواب ببیند که پول هایش را می شمارد نشانه این است که مقداری از پول هایش کم می شود و در پرداخت قسط هایش درمانده می شود.

 

اگر فردی در خواب ببیند که از جایی پول دزدیده است نشانه این است که خواب ببینده در وضعیت خطرناکی قرار می گیرد که باید بیشتر مراقب اعمال خودش باشد.

 

اگر فردی در خواب ببیند که پول پس انداز می کند نشانه این است که آسایش و ثروت بدست می آورد.

 

تعبیر خواب پول خوردن نشانه این است که در آینده خواب بیننده فردی پول پرست می شود.

 

اگر فردی در خواب ببیند که در جستجوی مقداری پول است نشانه این است که شادمانی و خوشبختی به وی روی خوش نشان می دهد.

 

اگر فردی در خواب ببیند که مقداری پولی پیدا کرده است و زنی جوان برای آن پول ها ادعای مالکیت می کند نشانه این است که در اثر مداخله یکی از دوستانش در کارهای او زیان و سختی زیادی می بیند.

 

ارز خارجی و اسکناس دلار در خواب، نشان پنهان کردن چیزی می‌باشد. کار کردن با ارز خارجی نشانه‌ی پیشرفت در کارها است.

 

اگر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.

 

اگر در خواب پول خرد پیدا کنید ، نشانه پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است .

 

پول فراوانی بدست میاورید : ناکامی در عشق.

 

دیگران پول فراوانی بدست آورده اند : آنها در عشق ناکام هستند.

 

یک منفعت مالی مهم نصیبتان میشود: یک مصیبت در پیش است .

 

با حقه و فریب پول بدست میآورید: علامت یک رفاقت بزرگ .

 

از راههای مشکوک پول در می آورید : از یک بیماری بهبود می یابید.

 

پول قرض می دهید : فوراً احتیاج به پول پیدا میکنید.

 

پول قرض میکنید : ناکامی .

 

نداشتن پول کافی: احساس بی کفایتی و در هم شکستن توان فرد.

 

پول گرفتن از مرده: معناست که زکات مال خود را در دنیا پرداخت نکرده اید

 

پول دزدیده شده: احساس گناه از قدرتی که به دست آورده اید؛ احساس می کنید به شما خیانت شده است؛ از دست رفتن قدرت اگر در رویا پول شما را دزدیده بودند؛ احساس اینکهدیگران به شما اعتماد کامل دارند؛ خود را به سادگی در اختیار روابط عاطفی و آمیزش جنسی می گذارید.

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده | یوسف نبی و ابن سیرین

تعبیر دیدن پولدار شدن در خواب

 

تعبیر خواب پول از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب دریافت پول: به شما پول ميبخشند یعنی پول به دست تان ميآید.

تعبیر خواب پول بخشیدن: ناراحتی ولی فقط یک روز

 

حضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد.

 

تعبیر خواب لباس گرفتن از مرده

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید از مرده لباس ميگیرید خوب اســت چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست ميآورید.

 

سایر تعابیر

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده: اگر کسی در خواب ببیند که از مرده ای طلب پول ميکند و یا از او دسته ای اسکناس نقد تحویل ميگیرد تعبیر آن این اســت که زکات مال خود را در این دنیا پرداخت نکرده اســت.

 

نتیجه گیری: بسیاری از ما در طول شب خواب زیادی می بینیم و هر کدام معنای خاص خود را دارد. گاهی پیش می آید که خواب پول را ببینیم و ممکن است حس خوبی به شما بدهد البته بستگی دارد پول داده باشیید یا گرفته باشید و … در همین راستا نیک شو تعابیرهای مختلفی برای شما ارائه داده است.

 

 

3.4/5 - (30 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

‫5 نظرها

  1. دوهفته ای میشه که مامانم فوت شده دیشب خواب دیدم که مقداری پول رو بین من و شخص دیگری تقسیم میکنه جوری که کسی نفهمه دورمون شلوغ بود ودوتا هم بسته سکه بهمون داد تعبیرش چیه توی خواب یادم نبود که مامانم فوت شده

  2. سلام من دختر مجرد استم خواب دیدم مادرم که فوت شده پول میدهد بمن و پول درهم است و میگوید با این پول بخود انگشتر طلا بگیر و من در خواب میدانم پولی را که بمن میدهد پول انگشتر دوتا برادر زاده های من است ولی مادرم میگه مال تو ضروری تر استش تو بگیر بخودت انگشتر طلا بگیر لطفا تعبیرش رو برام بفرستید

  3. سلام . من خواب دیدم از یه گاوصندوق مقداری پول نقد و فک میکنم فاکتور و مدرک هم بود دزدیدم . البته تا اونجا که یادم میاد احساس میکنم گاصندوق مادرم بود که فوت شده . وقتی زنده بود گاوصندوق نداشت میتونید تعبیرشو بگید

  4. سلام.من درخواب درحال انجام معامله بودم که یکی از دوستان که سالها پیش مرده است بامن تماس گرفت و درخواست ۲ملیون پول کردوخیلی ناراحت بود به او گفتم مشکل چی هست اودرجواب گفت ازمشکلم بوی خون می‌آید ومن به او گفتم پول ندارم

  5. سلام من خواب دیدم یه حاج آقایی که مدیر تکیه بوده در منزلی که جمعی بودن ووسط حیاط یک دیگ بزرگ بود که داشتن آبگوشت درست میکردن ولی اون حاجی که فوت شده به من مقدار زیادی پول ویه دیگ کوچیک داد که برم براشون آبگوشت بخرم البته پول به زور به من داد هرچی گفتم خودم دارم قبول نکرد از اونجایی که مقدار پول زیاد بود پسرش از دست من مقداری از اون پول رو گرفت وگفت برو ..من رفتم جایی صدا زدم که اومدم برا حاجی آبگوشت بگیرم ولی یه زنی اومد بیرون کلی بدوبیراه به اون حاجی گفت ولی یکی دیگه اومد و میخواست از دل من دربیاورد بهم گفت یه دوغ برات بسته بندی کردم مال خودته رفتی به اونا نده ..لطفا بفرمائید تعبیرش چی میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا