تعبیر خواب

تعبیر خواب پریدن | پریدن از پشت بام | پرواز بدون بال

تعبیر خواب پریدن | پریدن از پشت بام | پرواز بدون بال

تعبیر خواب پریدن | پریدن از پشت بام | پرواز بدون بال

اگر خواب دیدید که مي توانید به راحتی بپرید و تا فاصله های دور نزدیک آسمان بروید باید بدانید که حتما تعبیر دارد و تعبیر آن نیک و خوب است.

 

اگر در خواب ببینیم که از زمين روی دیوار مي پریم و از دیوار روی بام، به همان نسبت که بالا مي رویم خواب ما از یک دگرگونی همراه با پیشرفت خبر مي دهد و اگر عکس این بود، تحولی پیش مي آید که در نتیجه تنزل مي یابیم. اگر بیننده خواب ببیند که مي جهد و به راهی دور مي رود، سفری در پیش دارد.

 

اگر در خواب از خشکی به آبی صاف و روشن جستیم که در آن آب ماهی بود و شن ریزه های کف آب دیده مي شد، خواب ما از یک پیروزی بزرگ خبر مي دهد ولی اگر آب کدر و گل آلود بود، خبر از یک شکست است. اگر آب متعفن بود و در آن پریدیم، گرفتار یک بیماری فوری و ناگهانی مي شویم. همين حال است اگر از جایی روشن به تاریکی بپریم. اگر کسی ببیند از جایی تاریک به محلی روشن مي جهد، تحولی مطلوب پیش مي آید.

تعبیر خواب پریدن | پریدن از پشت بام | پرواز بدون بال

در خواب دیدم که مي توانم بدون بال ، تا فاصله های زیادی بپرم ، روی پشت بام ها یا زمين صاف به راحتی مي پریدم ، تعبیر آن چیست؟

 

ابن سیرین مي‌گوید: اگر ببینی از جائی به جای دیگر مي‌پری و مي‌جهی، یـعـنـی حال و روز تو تغییر مي‌کند.

 

اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری ميپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را مي‌گیری و یا «کنیزکی» به دست مي‌آوری. اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی دوباره برمي‌گردد. ابراهیم کرمانی مي‌گوید: اگر ببینی از خانۀ خودت به خانه‌ای مي‌پری که تا به حال آن را ندیده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا مي‌روی و باید توبه کنی. ابن سیرین مي‌گوید: اگر ببینی از خانه‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای به خانۀ دیگری که آن را هم تا به حال ندیده‌ای پریده‌ای، یـعـنـی هلاک مي‌شوی. اگر ببینی از روی دیواری پایین پریده و سوار حیوان چهارپائی شده‌ای، یـعـنـی هلاک مي‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
جابر مغربی مي‌گوید: اگر ببینی از جای تميز و پاکیزه‌ای پریده‌ای، یـعـنـی از فساد به خوبی و درستی مي‌رسی، ولی اگر ببینی از جای کثیفی پریده‌ای، یـعـنـی از خوبی و درستی به فساد و تباهی دچار مي‌شوی.

 

ابن سیرین مي‌گوید: اگر ببینی با عصا یا نیزه یا چوبی که در دست داری از جائی به جای دیگر مي‌پری، یـعـنـی روی کمک مردی قوی و توانا اعتماد مي‌کنی تا به خواسته خودت برسی، و یا اینکه از رنج و نگرانی نجات پیدا مي‌کنی و کار تو رو به راه مي‌شود.

 

ابراهیم کرمانی مي‌گوید: اگر ببینی به هر جائی که بخواهی مي‌توانی بپری، تعبیرش توان و توانائی تو مي‌باشد.

 

ابن سیرین مي‌گوید: اگر ببینی به جای دوری پریده‌ای، یـعـنـی به مسافرت دوری مي‌روی.

 

اگر ببینی به هوا پریدی و به سمت قبله شدی و بعد از آن خودت را در مکه یا مدینه دیده‌ای، یـعـنـی حج را به جا مي‌آوری.

 

ابراهیم کرمانی مي‌گوید: اگر ببینی از جائی بیرون پریده‌ای، یـعـنـی حال و روز بد تو خوب مي‌شود.

 

ابن سیرین مي‌گوید: اگر ببینی به هوا پریدی و پرنده‌ای را گرفته‌ای، یـعـنـی زن خود را رها مي‌کنی و زن دیگری مي‌گیری.

 

اگر ببینی به طور واژگون و وارونه پریده‌ای و در هوا چرخیده‌ای و ملق زده‌ای، یـعـنـی کار تو واژگون مي‌شود و دچار تباهی در عیش و معیشت خواهی شد.

تعبیر خواب پریدن | پریدن از پشت بام | پرواز بدون بال

اگر برای پریدن به عصا تکیه مي کرد، برای ارتقای مقام خود به کسی تکیه مي کند. اگر آن عصا چوبی بود تکیه گاهش محکم نیست و اگر آهنین بود محل اتکا او محکم است. اگر کسی ببیند از روی مانعی خیز برمي دارد، و بدون خطر موفق شد به آن طرف مانع برسد، به خواسته های خود دست خواهد یافت.

 

اگر کسی در خواب خود را در حال پرش دید، به طور مثال اگر از گذرگاهی در راه خود باید جهش مي کرد و از چاله یا گودالی مي پرید، اگر بدون خطر پرید و خود را آن سوی دید، کاری را در پیش دارد که به زودی در آن کار موفق مي شود و به وی سود مي رسد. اگر جهیدن کوتاه و یا بلند باشد، به همان نسبت سود و منفعت به وی مي رسد.

 

مطالب بیشتر:

تعبیر خواب پرواز كردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

 

 

2/5 - (2 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا