تعبیر خواب

تعبیر خواب پرواز كردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

تعبیر خواب پرواز كردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

تعبیر خواب پرواز كردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

خیلی از ما بارها خواب دیده ایم کــه در حال پرواز کردن هستیم ، شاید ترس وجودمان را بگیرد کــه سقوط کنیم و شاید هم با آرامش خیال پرواز کنیم. اگر در خواب ببینید در حال پرواز کردن هستید، باید آن را نشانه‌ای از ضمیر نیمه‌آگاه‌تان بدانید به این معنی کــه باید پیوند محکمی را کــه با موقعیت خاصی در زندگی‌تان دارید، رها کنید. پرواز اغلب نشان ميدهد کــه زمان آن رسیده‌است اجازه بدهید چیزها طبق روال طبیعی پیش بروند به جای این‌کــه دائما همه چیز را تحت کنترل داشته باشید.

 

دیدن رویای پرواز کردن در خواب ميتواند نشانه اراده قوی و توانایی فرد بیننده خواب باشد. معمولا افرادی کــه این چنین خواب‌هایی ميبینند به راحتی ميتوانند از عهده زندگی و مشکلات پیش روی خود برآیند.

تعبیر خواب پرواز كردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

رویای پرواز می تواند بیانگر مفاهیمی همچون اراده، تلاش و آموزش بسیار باشد. این جنبه از تصویر پرواز بیانگر کسب استقلال و ابراز توانایی‌های بالقوه فرد است. آلفرد ادلر (نخستین پیشگام گروه روانشناسی اجتماعی در روانکاوی) بر آن بود کــه رویاهای پرواز نشان دهنده اعتماد به نفس و توانایی حل مسائل زندگی فرد هستند. آن‌ها نشان دهنده غلبه بر موانع، غلبه بر جاذبه زندگی و غلبه بر هر آنچه با سنگینی‌اش شور زندگی فرد را فرود ميآورد هستند.

تعبیر خواب پرواز كردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

جزئیات بی‌پروا از باغی از لذت‌های دنیوی اثر «هیرونیموس بوش» (Hieronymus Bosch)

 

انسان‌هایی کــه چنین رویاهایی ميبینند معمولا به خوبی از عهده اداره کردن زندگی خود برميآیند. تصویر پرواز در رویا همچنین فشارهای درونی دیگری کــه ما را به پایین ميکشند از قبیل نداشتن اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی را نشان ميدهد. این جنبه منفی رویای پرواز است کــه نشان ميدهد چگونه ما از ترس‌ها و آسیب‌های روحی درونی به وسیله جدا کردن احساسات و ذهن خود از واقعیت فرار ميکنیم.

 

در اغلب موارد فرد به تنهایی پرواز ميکند کــه این امر جنبه مستقل بودن را در پرواز نشان ميدهد. اما به علت اینکــه پرواز احساسات مثبت و مسرت بخش را نیز در بر دارد، شاید شامل تمایلات جسمانی نیز بشود. رویای پرواز همچنین رهایی از هنجارها و محدودیت‌های جامعه را نیز به تصویر ميکشد.

 

تعبیر خواب پرواز کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پرواز در خواب نیکو است مگر این کــه مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید کــه دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته‌اند و معتقدند کــه حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید ميکند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید کــه پرواز ميکنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود ميآیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود ميآید کــه دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود ميبرید. گاه در خواب ميبینید کــه پرواز ميکنید اما ميخواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش ميکنید نميتوانید. این نشانه آن است کــه در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف‌های تعیین شده دچار مشکل و سختی ميشوید و یا اصلاً نميرسید.

 

تعبیر خواب پرواز در شب

مطیعی تهرانی: پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است کــه خستگی و رنج دارد و و سود ندارد.

 

تعبیر خواب سقوط در حین پرواز

مطیعی تهرانی: مجلسی نوشته اگر کسی ببیند کــه حین پرواز به زمین ميافتد زن خود را طلاق ميدهد و زنی دیگر ميگیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت کــه برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعاً دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید ميدهد.

تعبیر خواب پرواز كردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید با بال‌هایی سیاه پرواز ميکنید، نشانه نومیدی است. اگر در حین پرواز سقوط کنید، علامت آن است کــه در زندگی فردی منحط و پست ميشوید. اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید، علامت آن است کــه دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست ميآورید.

 

لیلا برایت: اگر در خواب ببینید کــه هنگام پرواز سقوط ميکنید، یعنی روزهای سختی پیش رو دارید.

 

تعبیر خواب پرواز در آسمان

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید به آسمان بپرید، دلیل کــه حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل کــه اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند.

 

لوک اویتنهاو ميگوید: پرواز کردن: در آسمان‌ها: تجربیاتی شیرین

 

آنلی بیتون ميگوید:

اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز ميکنید. نشانه آن است کــه در امر ازدواج با بدبخت‌هایی روبرو ميشوید.

اگر خواب ببینید نزدیک به زمین پرواز ميکنید، نشانه آن است کــه از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت.

اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه ميکنید، علامت آن است کــه بیهوده نگران هستید، زیرا در کارها به توفیق ميرسید.

اگر خواب ببینید از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز ميکنید، دلالت بر قحطی و جنگ دارد.

 

تعبیر خواب داشتن بال و پر

ابراهیم کرمانی: اگر بیند پرها داشت، لیکن به خلاف پر مرغان، دلیل کــه بیمار شود و به نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد. اگر دید از جائی به جائی پرواز نمود، دلیل کــه سفر نماید.

 

لوک اویتنهاو ميگوید: داشتن بال: خوشبختی

 

لیلا برایت ميگوید: اگر در خواب ببینید کــه بال و پر دارید و پرواز ميکنید، بیانگر گرفتاری و دردسر است.

 

تعبیر خواب پرواز با هواپیما و بالن

لیلا برایت:

پرواز با هواپیما در خواب، نشانه‌ی ناامیدی و یأس است.

پرواز با بالن در خواب، نشانه‌ی آن است کــه به یکی از اهدافتان ميرسید

تعبیر خواب پرواز كردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز مکانی مشخص

آنلی بیتون ميگوید:اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز ميکنید، علامت آن است کــه دشمنان به دنبال فرصتی مناسب‌اند تا شما را بدام بیندازند، باید مراقب اطراف خود باشید. اگر خواب ببینید بر فراز مکان‌هایی مخروبه پرواز ميکنید، علامت آن است کــه در محیط‌های مأیوس کننده با بدبختی زندگی خواهید کرد.

 

تعبیر خواب پرواز کردن از دید ابن سیرین

اگر ببینی در پهنۀ آسمان پرواز ميکنی، یـعـنـی به سفری با خیر و برکت ميروی.اگر ببینی از طرف قبله پرواز کردی و دوباره به جای خودت برگشتی، یـعـنـی به مسافرت ميروی و به زودی با سود و منفعت زیادی بازميگردی، خصوصاً اگر ببینی پر داشته‌ای.

 

تعبیر خواب پرواز با اسب: اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز ميکنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار ميباشد و پرواز ميکند، یـعـنـی در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی ميرسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.

 

اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را ميگیری و یا «کنیزکی» به دست ميآوری.

 

تعبیر خواب پرواز کردن از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای پرواز کردن عبارتند از: 1- مسافرت 2- حج 3- بزرگی 4- تغییر حال و روز 5- بیماری و مرگ

 

تعبیر خواب پرواز از دید دانیال نبی (ع)

اگر ببینی مثل پرنده‌ای از جائی به جای دیگر ميپری، یـعـنـی به مسافرت رفته و به اندازه ارتفاعی کــه پریده‌ای به بلندی و بلندپایگی و والایی و شرافت ميرسی،

 

تعبیر خواب پرواز به سوی آسمان: اگر ببینی به طور مستقیم به طرف آسمان پرواز ميکنی، یـعـنـی دچار ضرر و زیان ميشوی

 

تعبیر خواب پرواز کردن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب پرواز در آسمان: اگر دید به آسمان بپرید، دلیل کــه حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل کــه اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند.

 

تعبیر خواب پر داشتن: اگر ببینی روی بدن خودت پرهایی داری کــه با پرهای پرندگان فرق ميکند، یـعـنـی تا حد مرگ دچار بیماری ميشوی ولی سرانجام بهبود پیدا ميکنی.

 

اگر ببینی با فرشته‌ها به آسمان رفتی، ولی دوباره به زمین برگشته‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا ميروی و در جهان به نیکی و خیر مشهور ميشوی.

 

اگر ببینی فرشته شده‌ای و با فرشته‌ها به آسمان رفته‌ای، یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و دست از مسائل مادی و دنیوی برميداری و راه آخرت را ادامه خواهی داد.

تعبیر خواب پرواز كردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

تعبیر خواب پرواز کردن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب پرواز با فرشته ها: اگر ببینی فرشته‌ها تو را به آسمان برده‌اند، یـعـنـی به زودی از دنیا ميروی.

 

تعبیر خواب پرواز کردن از دید منوچهری تهرانی

پرواز در خواب نیکو است مگر این کــه مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید کــه دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته‌اند و معتقدند کــه حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید ميکند.

 

تعبیر خواب پریدن: پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن

تعبیر خواب بلند شدن از روی زمین: اگر دیدید کــه پرواز ميکنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود ميآیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود ميآید کــه دل خواه است.

 

اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود ميبرید. گاه در خواب ميبینید کــه پرواز ميکنید اما ميخواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش ميکنید نميتوانید. این نشانه آن است کــه در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف‌های تعیین شده دچار مشکل و سختی ميشوید و یا اصلاً نميرسید.

 

تعبیر خواب پرواز کردن در شب: پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است کــه خستگی و رنج دارد و و سود ندارد.

 

 

3.2/5 - (48 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

‫24 نظرها

 1. سلام بسیار عالی مطالب مفید و قابل فهم است سپاسگزارم

 2. درود برشما. چرا نظرات خوانندگانتان را منعکس نکرده اید..من خواب میبینم درجاهای مختلف پرواز میکنک مثلا در پیاده رو ووقتی میخاهم به ادمی یا تیر چراغ برقی یا ساختمونی برخورد کنم به سرعت مثل یک جت جنگی بالا میروم ومثلا در دره هایی عمیق وناشناخته اما این برایم سوال شده که پسر عمیم به من میگفت برو برو بالاتر یه کم بالاتر بری از پیامبر بالاتر میری..برایم نامفهوم وقابل درک نیست.

 3. سلام چندماهیه خواب میبینم خودمومیکشم بالا بعد میرم تواسمون نه خیلی بالا بعد گاهی سقوط میکنم گاهیم به بلای اپارتمانها میرم وبعد ازخواب میپرم

 4. ممنون از تعبیرهای قشنگ
  من خواب دیدم پرواز میکنم بدون بال و پر از بالای درخت ها و کوهها و طلوع و غروب خورشید رو دیدم و هی حمد و ثنای قدرت پروردگار میکردم یهویی بارون گرفت و فرود اومدم و از خواب بلند شدم گفتم حیف و صد حیف

 5. ما درون ذهنمان زندگی می کنیم تمام وقایعی که در دنیای بیرون می افتد در ذهن ما پردازش می شود و ما یه گونه ای که توانایی درک آنرا داریم وقایع را مشاهده می کنیم .. خواب انواع مختلف دارد خوابهایی که تمایلات و فعالیت ناخودآگاه ذهن ماست خواب هایی که ادامه موضوعات و مسایلیست که در بیداری به آنها اندیشیده ایم و نوع سوم که بسیار نادر است و کسانی که دارای قلب پاک و ضمیر روشن وقایعی را از دنیاهای دیگر یا از آینده مشاهده می کنند این افراد اغلب دربیداری هم این الهامات را دریافت می کنند و ربطی به خواب یا بیدار بودن ندارد در واقع اینها به عالم غیب وصلند و هر لحظه بر جان پاکشان الهامات غیبی نازل می شود … خواب در کل بی ارزش و حاصب فعالیتهای ناخودآگاه ذهنیست … علی نسیمی

 6. سلام من در خواب دیدم که کمی از زمین فاصله پیدا کردم بعد بدون اراده اندازه ۵ یا ۶ متر میرفتم و میترسیدم و در خواب چشم ها رو مبستیم و به خاطر گناه ها یی که کردم استغفراله میگفتم و ارام درجای فرود می امدم ۵ یا ۶ بار این طور به اسمان رفتم و برگشتم اما اخرین پرواز دیگه در اسمان از خواب بیدارشدم تو تعبیر گفته بود اجلش نزدیک هس یعنی میمیرم ؟

 7. سلام ، این خواب یکی از معمول ترین خواب ها برای افراد هست که تعبیری نداره ، نگران نباشید.

 8. راستش من خواب دیدیم همراه چند دختر پرواز میکنم تا تا بعال نمی شناختم نه بال داشتیم نه چیزی در روستای که به دنیا امده ام بعد من جدا شدم و هنوز پرواز میکردم تا در روستا به درخانه دختری که در دنیا واقعی دوست دارم رسیدم قدرت پروازم را از دست دادم و روی بام نشستم و دختر که دوستش دارم را دیدم ولی او به من نگاه هم نمیکرد خواستم پرواز کنم ولی به زمین افتادم دیگر قدرت پرواز نداشتم بدنبال دختر رفتم ولی با من بی معل بود جوری که نگاهمم نمی کرد در ضمن این دختر که حرفش را میزنم الان ازدواج کرده دیگه تعبیرش را اگه بگید ممنون میشم

 9. سلام من خواب دیدم درون اتاقی به نیروی جاذبه غلبه میکنم و درحال چرخش هستم و خیلی از افراد نظاره گرهستند آنقدر این کارراانجام دادم که خسته شدم

 10. خواب دیدم یک مرده که انگار از قبر دراومده با کفن روی سرش دنبال من افتاد. یه نفر هم که فقط حسش میکردم ولی نمیدیدمش همیشه پیشم بود مثل یه همراه. بعدش با اون شخص از روی زمین بلند شدم بدون بال پرواز کردم غلبه بر جاذبه بود انگار. مرده که زنده شده بود روی زمین اون پایین دنبال من و اون شخص میومد ولی بهمون نرسید. زمین هم سر سبز بود.

 11. من خواب دیدم شب بود و تو یه مکان نا آشنا بودم با کلی آدم غریبه با رداهای سیاه انگار که اونجا منطقه ی زندگی اون آدما بود خیلی عجیب و غریب بودن و من و میترسوندن یادمه یک نفرشون شاخ داشت و پوستش سیاه بود و چهره ی ترسناکی داشت بعد یکدفعه سر از یه اتاقک شیشه ای در اوردم که چند نفر غریبه همراه من درون اون اتاق وجود داشتن که با اینکه نمیشناختمشون ولی احساس میکردم اونا با من خوبن به اطرافم نگاه کردم دیدم انگار یه جای بیایبونی هستیم و اون افراد با راداهای سیاه دور اتاقک و گرفته بودن که یکدفعه تبدیل شدن به شغال سیاه من و اون افراد داخل اتاقک از اتاقک بیرون اومدیم و شروع کردیم به فرار کردن من در حال دویدن بودم که از روی زمین فاصله گرفتم یعنی یه جورایی روی هوا و نزدیک به زمین میدویدم بعد دیدم یک شغال از روبه رو به سمتم میاد و چشم هاش زرد بود و برق میزد و مستقیم به من نگاه میکرد نزدیکش که رسیدم بالای سرش قرار داشتم ولی کاری نکرد . میشه بگین چه تعبیری داره؟ 😰

 12. مدتهاست(چندين سال) هراز گاهی خواب پرواز میبیم. که بدون بال و خیلی سبک اوج میگیرم و بشدت این پرواز شیرین هست و حس بسیار خوبی داره. همه ی مسیرهایی که باید برم رو با پرواز میرم و هرچقد بالاتر میرم شیرین تر میشه، حس و حالش با خوابهای معمولی خیلی متفاوته، خیلی دوست دارم علت و تعبیرش رو بدونم….
  اون نظری که با اسم علی نسیمی گفتن خواب صحت نداره و فقط حاصل تفکر و حالات ذهنه، باید بگم که من هیچ تصور و فکری در مورد پرواز ندارم و هیچ وقت به پرواز فکر نکردم و علاقه ای هم به این موضوعات و پرواز در عالم واقع ندارم.

 13. سلام من خیلی خواب میبینم پرواز میکنم بدون بال و جالبیش اینجاست که فقط دفعه اولی که خواب و دیدم تو خواب تعجب کردم ولی ازاون به بعد که خواب پرواز میبینم خیلی چیزطبیعی هست برام و انگار یکی ازتوانایی هام هستش جاهای عجیب غریبم نمیرم مثلا پرواز میکنم بالای درخت بالای در اینجورچیزا تعبیرش چی میتونه باشه ؟ لطفا پاسخ بدین

 14. سلام ، تعبیر خواب شما داخل مطلب درج شده ، اگر مطالعه کنید کاملا متوجه تعبیر خوابتون میشید.

 15. سلام
  من هر چند سال خواب مبینم دارم پرواز میکنم دیشب هم دوباره خواب دیدم فقط ارائه میکنم و به اطراف میرم یک لحظه هم ترسدم به شاخه یک درخت بخورم در اخر پروازم یک چوب دستم بود که بالای اون اتیش گرفته بود و روی قسمتی از زمین که داشت می سوخت اتیش می ریخت

 16. سلام من در خواب دیدم که از این ساختمون به اون ساختمون میپرم و پرواز میکنم بدون بال با دستام پرواز میکنم و پدرم دنبالم میکرد وازش فرار میکردم این خوابو اکثر موقها میبینم تعبیرش چیه

 17. من سه ماهی است بعلت مشکلات بیکارشدم این سه ماسایتهای شکرگزاری روادامه میدم تازگی خواب دیدم که تو یک حیاط خیلی بزرگ بدون بال وایستاده دستاموبلندکردم ویهویی پرواز کردم حدود ۵متری بازمین فاصله تومسیر حیاط چندتادرخت بود که لای درختها یک خانم با بچه اش وایستاده بود اونارو که دیدم روی زمین فرود اومدم که از خواب بیدارشدم میشه تعبیرشو بهم بگید ممنونم

 18. سلام من خواب پرواز زیاد میبینم بدون پر و بال وحس میکنم از درون انرژی میگیرم و در ارتفاعات ۵ ۶ متر در محوطه حیاط خونمون میچرخم و بعد دوباره بت آرامش فرود میام
  لطفا تعبیرشو بگید
  تا حالا شاید ۱۰ ۱۵ باری در زمان های با فاصله اندک زیاد خواب پرواز میبینم

 19. من همیشه خواب پرواز کردن رو میبینم.ولی دیشب خواب دیدم با پارچه با یه نفر دیگه دارم پرواز میکنم اونم توی شب بعد پلیس ها دنبالمون بودن ما هم فرار میکردیم بعد پلیس ها دوستمو گرفتن من داشتم میرفتم سمت پشت بوم نتونستم برم بعد نتونستم پرواز کنم سقوط کردم.

 20. سلام وقت بخیر من خواب میبینم پرواز میکنم ولی دستام و تکون میدم بال و پر ندارم بعد حس خیلی خوبی هم دارم انگار واقعی دارم تجربه میکنم پرواز کردن رو قبلا هم دیدم این خواب رو و موفقیت بدست آوردم کلا حس خیلی خوبی میگیرم از این خواب

 21. با سلام خدمت شما
  من دو شب هست پشت سر هم دارم خواب می بینم که دارم پرواز می کنم و در حال حفظ تعادل هستم ، ولی کاملا انگار بیدار هستم و دارم کنترل می کنم پرواز کردنم رو

 22. سلام .خواب دیدم مرا هیپنوتیزم کردند و گفتند حالا پرواز کن و براحتی پرواز کردم ولی هراس داشتم به زمین نیافتم .اول خودم با پرواز از درون ساختمان به بالای تپه ای رفتم و بعد همان شخص خودش مرا با هیپنوتیزم با پرواز مرا به تراس خانه ای آورد . لطفا تعبیرش چیست .ممنون

 23. سلام من خواب دیدم همراه یک شخص ناشناس سوار یک چیزی شدیم و یهو به آسمون پرواز کردیم یهو اوج گرفت خیلی واقعی بود دلم هوری ریخت بعد ی جا فرود اومديم دیدم ی فرشته با بال های سیاه کنار یه عده آدم سیاه وایساده ی لحظه فک کردم مردم بعد از خواب پریدم تعبیرش چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا