تعبیر خواب

تعبیر خواب نان | نان و گندم در خواب چه معنی دارد؟

تعبیر خواب نان | نان و گندم در خواب چه معنی دارد؟

تعبیر خواب نان | نان و گندم در خواب چه معنی دارد؟

خواب گندم و نان از آن دست خواب هایی اســت کــه بعد از بیدار شدن حتما فکر میکنیم کــه باید تعبیر جالبی داشته باشد کــه همینطور هم هست. درادامه تعبیر آن را می خوانید. تعبیر خواب نان اشاره به فراخی روزی و خیر و برکت دارد. بنابه گفته تعبیرگران اسلامی هیچ چیز بهتر از دیدن نان در خواب نیست (اکر نان دیده شده تازه باشد). نان جو در خواب تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو ميکند.

 

در نظر بیشتر معبرین دیدن نان در خواب نشانه نعمت، خیر و برکت برای بیننده خواب اســت. اگر در خواب خود نان تازه خوردید بیانگر فراخی روزی اســت و اگر خود را در حال خوردن نان خشک دیدید گرفتار تنگی معاش خواهید شد. خریدن نان از نانوایی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال و خرمی ميباشد در صورتی کــه گرم و تازه باشد. بنابراین برای تعبیر و تفسیر بهتر خواب‌هایی کــه در مورد نان دیده ميشوند بایستی نوع و کیفیت نان در نظر گرفته شود.

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن نان در خواب نمادی از تصاویر زیر اســت:

 

نان: تجربه، زندگی روزمره، خوراک اولیه، نیازهای اساسی روانی و جسمانی بیننده خواب، دارایی در مفهوم ثروت و سلامت. به طور کلی نان نمایانگر زندگی جسمانی یا دنیوی رویابین و بنابراین ارتباط با دیگر مردمان اســت، گاه نشان بارداری نوزاد اســت به ویژه اگر نپخته باشد و در تنور گذاشته شود.

تعبیر خواب نان | نان و گندم در خواب چه معنی دارد؟

بخشیدن تکــه‌ای از نان: سخاوت

 

نانوا: توانایی خلاق، توان تغییر رویکرد فرد تا تجربه‌ای پذیرفتنی‌تر داشته باشد، مثلا طعن و کنایه را به عنوان انتقاد سازنده و اطلاعات جدید بپذیرد، کسی کــه نان درست ميکند پس فراهم کننده نیازهای اولیه اســت.

 

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ:

دیدن نان در خوابتان بیانگر نیاز های اولیه ی زندگی اســت. نان ممکن اســت ویژگی های مثبتی را بیان کند و جیز های بزرگی کــه در این سفر زندگی(در طی طول عمرتان)، آموخته اید. تعبیر دیگر این اســت کــه بیانگر این اســت کــه نیاز دارید کــه بر یک موقعیت چیره شوید یا بالا بروید(در راس امور قرار گیرید)

 

امام صادق (ع) ميفرمایند:

تعبیرهای نان عبارت‌اند از:

زندگانی و معیشت خوب و خوش

مال حلال

حکومت

خیر و برکت.

 

بعضی از تعبیرگران ميگویند: تعبیر خواب هیچ چیز بهتر از نان نميباشد.

 

جابر مغربی نیز ميگوید: تعبیر خواب نان این اســت کــه به قدر و قیمت نان، ده الی هزاردرهم به دست ميآوری.

 

حضرت دانیال (ع) ميفرمایند:

تعبیر سیر بودن از نان بهتر از گرسنگی ميباشد. اگر ببینی نان‌های زیادی داشته‌ای ولی چیزی نخوردی دچار غم و اندوهی ميشوی. اگر ببینی نميتوانی نان بخوری، به زودی از دنیا ميروی.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت اســت. اگر کسی نان به شما داد نعمت ميرساند و خدمت ميکند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین مينماید. اگر نان تازه اســت خوب اســت. اگر نانی را کــه دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب مينمایند.

 

ابن سیرین ميگوید:

اگر ببینی در سفره تو نان ميباشد و از آن ميخوری، به اندازه آن غنیمت به دست ميآوری

اگر ببینی به سگ نان ميدهی رزق و روزی تو گسترده ميشود.

 

تعبیرگری ميگوید: اگر ببینی به کسی نان داده‌ای باعث آسایش و راحتی او ميشوی.

 

ابراهیم کرمانی ميگوید:

اگر ببینی جلوی درِ خانه‌ها نان گدایی ميکنی خیر و سود و منفعت به تو ميرسد. ‌‌‌‌‌

اگر ببینی از جلوی درها گدایی ميکنی ولی چیزی نميدهند کارهای تو گره خورده و متوقف ميشود.

اگر ببینی هنگام نان خوردن سکسکــه کرده‌ای بیمار خواهی شد.

 

تعبیر خواب انواع نان (گندم، جو و…)

مطیعی تهرانی: نان گندم نیز خوب اســت به شرطی کــه تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو ميکند.

 

جابر مغربی ميگوید:

تعبیر خواب نان جو، زهد و پرهیزکاری ميباشد.

تعبیر خواب نان برنج، گره خوردن و متوقف شدن کار ميباشد.

تعبیر نان عدس و باقلا و نخود، غم و اندوه و فقر و تنگدستی ميباشد.

تعبیر نان گاورس، پرهیزکاری و تنگنا و مضیقه در زندگانی و معاش و معیشت ميباشد.

ابن سیرین ميگوید: اگر ببینی مردم سبوس یا نان سبوس ميخورند در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود ميآید و مردم در کسب معاش و تأمین مایحتاج زندگانی ناتوان ميشوند.

 

تعبیرگری ميگوید: تعبیر نان‌های تمیز، خرمی و نشاط ميباشد

 

ابراهیم کرمانی نیز ميگوید: تعبیر نان گرم معاش و معیشت و نعمت ميباشد،‌‌‌‌‌ ولی تعبیر نان خشک برخلاف آن اســت

 

لیلا برایت ميگوید:

دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‌ی کسب ثروت اســت.

اگر خواب ببینید کــه نان شیرینی ميخورید، نشان‌دهنده‌ی آن اســت کــه روزهای خوبی خواهید داشت.

 

تعبیر خواب خرده‌های نان (ترید)

ابن سیرین ميگوید:

تعبیر ترید، غم و اندوه و نگرانی اســت.

اگر ببینی ترید ميخوری به اندازه‌ای کــه خورده‌ای دچار ضرر و زیان مالی ميشوی.

 

تعبیر خواب نانوایی

ابن سیرین ميگوید: اگر در خواب ببینی در تنور نان ميپزی، تعبیرش این اســت کــه به اندازه نان‌هایی کــه پخته‌ای روزی حلال به دست ميآوری و کار تو بهتر ميشود.

کارل یونگ می گوید: دیدن نانوایی در خواب بیانگر غنی بودن و موفقیت اســت. آینده ی شما لذت بخش، خوشایند و پر از رضایت و خوشی اســت.

 

تعبیر خواب خریدن یا بدست آوردن نان

تعبیرگری ميگوید: اگر ببینی نان خریدی و به خانه بردی، تعبیرش روزی حلال و فراوانی مال و اموال ميباشد.

حضرت دانیال (ع) ميفرمایند: اگر ببینی دو یا سه عدد نان به دست آورده‌ای از غم و ناراحتی خلاص ميشوی.

تعبیر خواب نان | نان و گندم در خواب چه معنی دارد؟

تعبیر خواب نان و پنیر

جابر مغربی ميگوید: اگر ببینی نان و پنیر ميخوری در مسافرتی کــه انجام ميدهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست ميآوری ‌‌‌‌‌

 

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار بیماری ميشوی ولی به زودی بهبود پیدا ميکنی

 

تعبیر خواب نان به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو ميگوید:

دیدن نان: موفقیت در امور

خریدن: بهره بردن، اســتفاده

خوردن: دعوت شدن به سفره و یا مهمانی

خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت

خوردن نان سیاه: بدبختی

خوردن نان گرم: بیماری

خوردن نان تازه: دوران بد به پایان خواهد رسید

خوردن نان خشک: شما دشمنانی دارید

نان پختن: موفقیت

حمل کردن نان: ضرر و زیان

نان شیرینی ادویه ای: سرخوشی سبکسرانه

 

آنلی بیتون ميگوید:

دیدن قرص نان در خواب، علامت صرفه جویی و قناعت اســت.

دیدن تکــه ای کیک در خواب، نشانه آن اســت کــه کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود.

دیدن خرده‌های نان در خواب، علامت آن اســت کــه دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد.

اگر خواب ببینید تکــه‌های نان ناگهان زیاد ميشود، نشانه آن اســت کــه به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت.

اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‌ی آن اســت کــه در انجام کاری دقت زیادی انجام ميدهید.

اگر در خواب خرده‌های نان ببینید، به این معنا اســت کــه دچار دردسر ميشوید.

اگر خواب ببینید کــه نان چاودار ميخورید، بیانگر آن اســت کــه از زندگی خود راضی هستید.

 

معنی دینی مذهبی نان

نان نماد بسیار مهمی در کتاب های مقدس اســت و بارها به آن اشاره شده اســت. نمادگرایی و نشانه‌شاناسی نان از دوران قدیم رایج بوده اســت. باور بر این بوده اســت کــه شخص دارای نان آدم ثروتمندی اســت.

 

نان در گذشته اصلی‌ترین منبع غذایی بوده اســت. اگر کسی نان ميداشت، این شخص خوشبخت بود و ترس و واهمه‌ای از گرسنه ماندن نداشت. اما، در گذشته، بسیاری از آدم‌ها پول کافی برای خرید نان نداشتند، بنابراین آن‌ها این خوراکی را خودشان درست ميکردند.

 

افرادی کــه در خانه‌ی خود نان داشتند سعادتمند و خوشبخت تلفی ميشدند، و همچنین کسانی کــه گندم برای درست کردن نان داشتند.

 

خواب بریدن نان

اگر در خواب دیدید کــه نان را ميبرید، نشانه‌ی خوبی نیست. این خواب ميتواند نماد مشکلات و دردسرهایی باشد کــه به زودی گرفتارشان خواهید شد.این مشکلات چندان بزرگ نخواهند بود، اما برای‌تان بهتر اســت کــه در آیند بیشتر مراقب باشید. اگر چنین خوابی دیدید نشانه‌ی آن اســت کــه زمان برای گرفتن تصمیمات مهم و برداشتن قدم‌های بزرگ در زندگی مناسب نیست.

 

خواب قسمت کردن نان

اگر در خواب نان را با کسی قسمت کردید، این خواب نیز خیر اســت. معنی آن این اســت کــه ميتوانید منتظر اتفاق‌های خوبی در آینده‌ی نزدیک باشید. اگر چنین خوابی دیدید، نشانه‌ی آن اســت کــه باید از فرصت خود اســتفاده کنید و تمام چیزهایی را کــه دیگر خوشحال‌تان نميکنند تغییر بدهید. اما این خواب ميتواند تعبیر دیگری هم داشته باشد.در واقع، ميتواند به معنی آن باشد کــه در دوره‌ای کــه پیش رو دارید در وضعیت مالی بدی به سر خواهید برد. مشکلات زیادی بر سر راه‌تان خواهد بود، بنابراین باید برای موقعیت‌های بدی کــه در آینده با آن‌ها روبرو ميشوید آمادگی داشته باشید.

 

خواب نان خوشمزه

اگر چنین خوابی دیده‌اید، معنی‌اش آن اســت کــه دوستان بسیار خوبی دارید کــه حاضر هستند برای شما هر کاری انجام بدهند. شما فرد خوش‌شانسی هستید چون آدم‌های بسیاری دوست‌تان دارند.

 

خواب نان کپک زده

اگر خواب نان کپک زده دیده‌اید، ممکن اســت به معنی این باشد کــه دشمنانی در اطراف‌تان هستند کــه باید مراقب آن‌ها باشید. این خواب به شما هشدار ميدهد کــه فاصله‌تان را با آدم‌ها حفظ کنید و وقت‌تان را با کسانی صرف کنید کــه واقعا دوست‌تان دارند و باعث ميشوند احساس راحتی کنید.

 

 

5/5 - (2 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا