تعبیر خواب

تعبیر خواب مسواک زدن | مسواک زدن چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مسواک زدن | مسواک زدن چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مسواک زدن | مسواک زدن چه تعبیری دارد؟

شاید شما هم تا به حال خواب دیده باشید کــه مشغول مسواک زدن دندان هایتان هستید ، ما در ادامه تعبیر این خواب را به شما خواهیم گفت تا معنی خوب آن را بدانید.

تعبیر خواب مسواک زدن | مسواک زدن چه تعبیری دارد؟

در حالت کلی تعبیر خواب مسواک زدن یعنی محبت به خانواده

 

منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب مسواک می گوید مسواک کردن دندان در خواب به معناب محبت به اعضای خانواده اســت . اگر زنی ببیند مسواک میزند یعنی نزد شوهرش عزیز می شود .خریدن مسواک در خواب به معنای بی توجهی به , خانواده می باشد .معبران دیگر می گویند مسواک زدن در خواب یعنی مال خود را خرج کردن.

 

مسواک همیشه با دندان اســت و چنان چه در خواب تنها دیده شود باز هم دندان ها را به خاطر می آورد. اگر در خواب ببینید دندان ها را مسواک می کنید به خویشان و فرزندان و اهل خانه خود محبت، یاری و کمک می کنید , و در واقع بزرگتری خانه و خانواده را به خوبی انجام می دهید.

 

اگر در شرایط سنی مقتضی برای بزرگتری خانواده نیستید از جانب ولی و بزرگتر مورد عنایت قرار می گیرید , چون مسواک زدن دندان رعایت متقابل اهل خانه اســت.

 

زنی اگر در خواب ببیند دهان و دندانش را مسواک می کند و دندان هایش سفید و براق شده و ظایف خانوادگی را , خوب انجام می دهد و نزد شوهر عزیز و محترم می شود.

تعبیر خواب مسواک زدن | مسواک زدن چه تعبیری دارد؟

تعبیر خریدن مسواک در خواب

اگر در خواب ببینید کــه مسواک در جیب دارید یا مسواک خریده اید نسبت به خانواده خود بی توجه هستید, کــه ذهن شما این بی توجهی را با تجسم مسواک متذکر می شود.

 

اگر خواب ببینید با مسواک کار دیگری غیر از شستن دندان ها انجام می دهید نشان آن اســت کــه نیازمند یهای خانواده را , رفع نمی کنید و حتی حق آن ها را در جای دیگری به مصرف می رسانید.

 

تعبیرگری درباره دیدن مسواک در خواب می‌گوید:

اگر خواب ببینی مسواک می‌زنی، یـعـنـی مال خودت را صرف چیزی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: اگر خواب ببینی, دندان‌های خودت را مسواک می‌زنی، تعبیرش این اســت کــه به همه بستگانت احسان و نیکی می‌کنی.

 

تعبیر خواب مسواک به روایت جابرمغربی

اگر در خواب دندانهای خود را مسواک کرد، دلیل کــه با همه خویشان خود احسان کند.

 

خالد بن علی بن محد العنبری درباره تعبیر خواب مسواک گوید:

اگر کسی در خواب ببیند کــه از مسواک (برای پاک کردن دندانهایش) اســتفاده میکند، سنت پیامبر خداص را زنده میکند , ممکن اســت بر پاک شدن از گناهان یا انجام عملی کــه باعث نزدیکی به خداوند باشد، دلالت نماید.

 

اگر در شرایط سنی مقتضی برای بزرگتری خانواده نیستید از جانب ولی و بزرگتر مورد عنایت قرار می گیرید چون مسواک زدن دندان رعایت متقابل اهل خانه اســت.زنی اگر ببیند دهان و دندانش را مسواک می کند و دندان هایش سفید و براق شده و ظایف خانوادگی را خوب انجام می دهد و نزد شوهر عزیز و محترم می شود.

 

اگر در خواب ببینید کــه مسواک در جیب دارید یا مسواک خریده اید نسبت به خانواده خود بی توجه هستید کــه ذهن شما این بی توجهی را با تجسم مسواک متذکر می شود.اگر ببینید با مسواک کار دیگری غیر از شستن دندان ها انجام می دهید نشان آن اســت کــه نیازمند یهای خانواده را رفع نمی کنید و حتی حق آن ها را در جای دیگری به مصرف می رسانید.

 

 

2.3/5 - (3 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا