تعبیر خواب

تعبیر خواب مرده | دادن و گرفتن چیزی از مرده در خواب

تعبیر خواب مرده | دادن و گرفتن چیزی از مرده در خواب

تعبیر خواب مرده | دادن و گرفتن چیزی از مرده در خواب

مرده در خواب دیدن یکی از همیشگی ترین خواب هایی اســت کــه ما نزدیکانمان را کــه از دنیا رفته اند در خواب می بینیم و تعابیر بسیار زیادی درباره آن ها وجود دارد. به گفته دانشمند بزرگ فروید، شخصیت انسان کوه یخی اســت کــه قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب ميآید و بقیه اش ناخودآگاه اســت.

 

قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار ميشود کــه معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها ميپردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته اســت.

 

تعبیر خواب مرده طبق نظر معبران

مرده در خواب بشارتی اســت برای دیدار با دوست یا مهمان. چهره و رخسار شاد شخص مرده هم برای شخص بیننده خواب خوب اســت و هم برای شخص متوفی کــه نشانه ای از در آرامش بودن روح مرده اســت.وقتی کــه یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او اســت.

 

اگر در خواب ببینید کسی کــه مرده آمد و کنار شما نشست خوب اســت ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر اســت. سمبل مرده با مفهوم مرگ و نیستی و انهدام مرتبط اســت. ممکن اســت در رویا با انسان‌های مرده مواجه شویم یا گاهی احساس کنیم کــه خودمان در حال نزدیک شدن به مرگ هستیم.

 

مردن در خواب ميتواند به احساس فرد در زندگی بیداری، به خاطر تمام شدن دوره‌ای خاص از زندگی اشاره داشته باشد.اگر این سمبل برای شما به شکلی نگران کننده و اضطراب آور ظاهر شود، نشان دهنده‌ی این معناســت کــه هم اکنون، آمادگی مواجهه با این تغییرات جدید را در خود مشاهده نميکنید.

 

شما در این زمان، در حال درک این موضوع هستید کــه زندگی قابل پیش بینی نیست، اما تمام شدن یک دوره، به معنای افول و نابودی زندگی نیست. زندگی همچنان در جریان اســت و شما صرفا در مسیر جدیدی قرار خواهید گرفت. رویا‌های شما از بین نخواهند رفت.

 

باید بدانید کــه انسان‌هایی کــه در رویا مشاهده ميکنید، سمبل ابعاد مختلف شخصیت خوده شما هستند. اگر مرده‌ای کــه در رویا مشاهده ميکنید برای شما ناشناس باشد، ميتواند اشاره به بعدی از شخصیت و افکار شما داشته باشد کــه برای شما شناخته شده نیست یا تا به امروز به آن توجه خاصی نداشته اید. شما در حال کنار گذاشتن بخشی از افکار مبهم و بی پایه‌ی خود هستید کــه ممکن اســت تا به امروز توجیهی منطقی برای آن‌ها پیدا نکرده باشید.

 

برخی افکار کــه ممکن اســت در دوران کودکی و به شکل تقلیدی یا تحت تاثیر جمع، در شما شکل گرفته باشد. هم اکنون زمانی اســت کــه دیگر قادر به ادامه‌ی پذیرش این ایده‌ها و افکاری کــه با منطق شما شکل نگرفته اند را ندارید. اگر با دیدن مرده‌ی ناشناس، دچار اضطراب شوید، ميتواند به نگرانی شما در زندگی بیداری اشاره داشته باشد.

 

اما اگر مرده‌ای کــه در رویا مشاهده ميکنید، فردی باشد کــه در واقعیت او را ميشناسید، باید بدانید کــه انسان ها، به واسطه‌ی اخلاق و افکار خود، بر ما تاثیر عمیقی ميگذارند. به شکلی کــه به مرور، تبدیل به بخشی از شخصیت ما ميشوند. پس تفسیر این رویا به خوده شما مربوط ميشود.

 

این رویا به شما ميگوید کــه بعدی از شخصیت شما کــه ميتواند مربوط به اعتقادات با بخشی از دیدگاه‌های شما درباره‌ی زندگی اســت، در حال فروپاشی و نابودی اســت. ممکن اســت این افکار، سابقا برای شما بسیار دوست داشتنی بوده باشند، و بسیار به آن‌ها تعلق خاطر و وابستگی داشته باشید، اما هم اکنون و به دلیل شرایط جدید، متوجه شده باشید کــه دیگر نميتوانید پذیرای آن افکار باشید.

 

آن افکار بخصوص در شما مرده اند و برای شما بی معنا شده اند. ممکن اســت در واقعیت، حاضر به پذیرش این حقیقت نباشید و قبول نکنید کــه کاملا متحول شده اید. این انکار، به شکل سمبل مرده در رویا ظاهر ميشود. این رویا از شما ميخواهد تا درباره‌ی تغییرات روانی به وجود آمده از خودتان سوال کرده و با حقیقت رو به رو شوید و به دنبال پیدا کردن افکار تعدیل شده و مناسب برای جایگزین کردن باشید.

 

تعبیر دیدن مرده در لباس کهنه:

دیدن مرده در لباس نامناسب و کــهنه هشداری از رسیدن غم و ناراحتی برای بیننده خواب اســت. تعبیرگران امروزی دیدن مرده را بیانگر از دست دادن فرصت و یا به اصطلاح فرصت سوزی ميدانند. زندگی در نقطه مقابل مرگ و نماد وجود داشتن فرصت اســت.

 

تونی کریسپ نویسنده کتاب فرهنگ تفسیر رویا در رابطه با دیدن مرده در خواب ميگوید:رویای مردمان مرده منظور تصویر رفتگانی اســت کــه شما ایشان را ميشناختید. اکثر رویاهایی کــه در آن‌ها مردگان ظاهر ميشوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی اســت کــه در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم. یا احساسمان درباره خود مرگ. وقتی شخصی کــه به ما نزدیک اســت ميمیرد، به دورانی قدم ميگذاریم کــه رابطه ما با او تغییر ميکند و از موجودی حاضر در عالم ماده به موجودی زنده در خاطرات و زندگی درونی ما تبدیل ميشود.

 

تعبیر دیدن همسر مرده:

بسیاری از رویاهای مردگان از سوی زنانی گزارش شده اند کــه شوهران را از دست داده اند. داشتن رویاهای آزاردهنده از دست دادن توانایی دیدن رویای همسر متوفی تا مدتی و یا دیدن رویایی با مضمون تصویر او در دوردست ها نزدیک نمی شود کــه تا مدتی پس از مرگ همسر طبیعی اســت. پس از پذیرفتن مرگ، مواجه شدن با حس فقدان، عزاداری و خشم، و ادامه دادن به زندگی و عشق به عزیزان، مضمون این رویاها به تدریج شادمان تر می شوند و تاثیرات منفی آنها بر طرف می شود.

تعبیر خواب مرده | دادن و گرفتن چیزی از مرده در خواب

شخص مرده یا جنازه:

معمولا به بخشی از زندگی شما اشاره می کند کــه “مرده” اســت. این تصویر می تواند به پدیده عمومی مرگ احساسات اشاره کند کــه شامل چیزهایی از قبیل درماندگی در ایجاد ارتباط عاطفی و از دست رفتن احساس شما در مورد شخصی اســت. افسردگی و غمی کــه پس از تغییرات عظیم در زندگی، از قبیل از دست دادن همسر، فرزند، یا کار، به وجود می اید. احساس اینکــه زندگی شما به طور کلی نه انگیزه ای دارد و نه ثمره ای.

 

مثلا وقتی کــه احساس می کنید در رابطه زناشویی یا موقعیت خاصی از زندگی به جایی نمی رسید، خشم سرکوب شده ای کــه ابراز وجود مثبت شخص را نیز “می کشد”، تصویر مرده در رویا می تواند احساساتی را کــه برشمرده ایم به هم پیوند بزند، همان گونه کــه سمبل ها بیانگر عرضه وسیعی از معانی هستند. شاید این هم شخص مرده بخشی از وجود شما باشد کــه می خواهید از خود جدایش کنید و پشت سر رهایش کنید تا بمیرد.

 

کارل گوستاو یونگ دیدن شخص مرده در رویا را اینگونه تحلیل مينماید:دیدن یا حرف زدن با مرده در خواب، اخطاری به شماســت کــه تحت تاثیر افراد منفی هستید و با یک جمع نا مناسب رفت و آمد می کنید. این خواب ممکن اســت راهی برای شما باشد کــه احساساتتان را با کسانی کــه مرده اند، مطرح کنید و حستان را بیان کنید و خودتان را خالی کنید. تعبیر دیگر این اســت کــه این رویا سمبلی از از دست دادن مادی اســت.

 

تعبیر خواب دیدن مرده که مدت ها پیش از دنیا رفته است

اگر شما خواب یک نفر را ببینید کــه مدت ها قبل مرده اســت بیانگر این اســت کــه موقعیت یا رابطه فعلی تان در زندگی، مشابه ویژگی فردی اســت کــه فوت شده اســت. رویا ممکن اســت نشانگر این باشد کــه چگونه نیاز دارید به این موقعیت یا رابطه پایان دهید و آن را تمام کنید.اگر شما خواب کسی را ببینید کــه اخیرا مرده اســت،

 

پس به این معنی اســت کــه مرگشان هنوز در ذهنتان زنده اســت و مرگ آنها را باور نکرده اید. شما هنوز تلاش می کنید تا مرگ او را باور کنید. اگر شخص فوت شده تلاش می کند تا شما را همراه خودش به جایی ببرد، پس بیانگر این اســت کــه شما تلاش می کنید مرگش را بفهمید. شما نمی خواهید تنها باشید.

 

تعبیر خواب مردن نزدیکان و فامیل

کارل گوستاو یونگ ميگوید:دیدن و صحبت کردن با پدر و مادر فوت شده تان در خواب بیانگر ترس شما از دست دادن آنهاســت یا راهی اســت کــه شما برگزیدید تا با این فقدان کنار آیید. شما از خواب به عنوان شانس آخری اســتفاده می کنید تا برای آخرین بار با آنها خداحافظی کنید.

 

تعبیر خواب دیدن برادر و خواهر مرده

دیدن برادر یا خواهر مرده تان، خویشاوند یا دوست مرده تان کــه درخواب شما زنده هستند بیانگر این اســت کــه شما دلتنگ آنها هستید و تلاش می کنید کــه خاطرات گذشته تان را کــه با آنها داشته اید بازیابی کنید. شما در تلاشید تا با سرعت زندگی روزمره بیداری تان کنار آیید، همراه شوید، خوابتان تنها راه شما برای کنار امدن با از دست دادن یک عزیز اســت.

 

تعبیر خواب دیدن فرزند مرده تان

خواب دیدن بچه مرده تان، راهی برای شماســت کــه بچه ی خود را از طریق خوابتان، زنده نگه دارید. برای یک مادر یا پدر، از دست دادن بچه، سخت اســت. این رویا دیده می شود چون کــه هنوز شما نمی توانید قبول کنید یا درک کنید کــه چگونه و چرا بچه تان انقدر زود از دستتان رفت.

تعبیر خواب مرده | دادن و گرفتن چیزی از مرده در خواب

تعبیر خواب مرده

 

تعابیر دیگر معبرین

ابراهیم کرمانی ميگوید:

اگر در خواب ببینی فرزندت مرده اســت، تعبیرش این اســت کــه ثروتمند ميشوی،
بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: از شر دشمن ایمن خواهی شد.

 

جابر مغربی ميگوید:

اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، روزی حلال به دست ميآوری.

 

ابراهیم کرمانی ميگوید:

اگر ببینی پدر و مادر تو مرده‌اند کار تو بهتر ميشود.

 

تعبیر خواب صحبت کردن مرده

ابن سیرین ميگوید:

اگر در خواب ببینی مرده‌ها به تو بشارت ميدهند و سخنان خوشایند ميگویند، تعبیرش این اســت کــه خداوند از تو راضی ميباشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر حرف‌های ناخوشایند ميگویند تعبیرش برعکس حالت قبلی اســت

 

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن و چیزی به مرده دادن

مطیعی تهرانی ميگوید:

اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده ميدهد خوب نیست و نشان آن اســت کــه سلامتش به خطر ميافتد و زیان ميبینید و به آبرویش لطمه وارد ميآید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس ميگیرید خوب اســت چرا کــه حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست ميآورید.

 

تعبیر خواب نالیدن مرده از درد

ابن سیرین ميگوید:

اگر کسی کــه مرده اســت را در خواب خودت ببینی کــه ناله و زاری ميکند آن مرده در زمان حیاتش در دنیا بدکردار بوده اســت.

بطوری کــه اگر ببینی از سردرد ناله ميکند، آن مرده در زمان حیاتش در دنیا با مردم به تکبر رفتار ميکرده اســت.

یا اگر از درد دندان ناله ميکند در زمان حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته اســت.

یا اگر از درد شکم ناله ميکند، آن مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده اســت.

 

جابر مغربی ميگوید:

اگر از درد پشت ناله ميکند آن مرده در دنیا خیلی زنا ميکرده و به پدر و بستگانش بدی مينموده.

 

تعبیر خواب زدن مرده

اسماعیل بن اشعث ميگوید:

اگر ببینی مرده، تو را ميزند از مسافرت سود و منفعت بدست ميآوری و یا چیزی را کــه از دست داده‌ای دوباره به دست ميآوری.ا

گر مرده‌ای را در خواب خودت ببینی کــه او را ميزنی و او هم از کتک خوردن راضی اســت در آن دنیا به سعادت رسیده اســت.

اگر ببینی خودت مرده‌ای و تو را ميزنند در دین و ایمان قوت خواهی داشت.بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: بدهی تو پرداخت ميشود.

 

تعبیر خواب مرده و لباس

ابن سیرین ميگوید:

اگر کسی کــه از دنیا رفته اســت را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده اســت باایمان از دنیا رفته اســت.

اگر کسی کــه از دنیا رفته اســت را در خواب ببینی لباس‌های سفید پوشیده اســت آخرتش خوب و نیک اســت،‌‌‌‌‌

ولی اگر لباس‌های سیاه پوشیده اســت آخرت بدی دارد، ‌‌‌‌‌

یا چنانچه لباس‌های زرد و کبود پوشیده اســت در زمان حیاتش گناهکار بوده اســت.

اگر در خواب ببینی بر تن مرده‌ای لباس پوشانده‌ای، تعبیرش این اســت کــه به زودی از دنیا ميروی.

اگر ببینی لباس خودت را به مرده داده‌ای دچار غم و اندوه ميشوی.

اگر ببینی مرده‌ای لباس ميفروشد آن نوع لباس گران ميشود.

تعبیر خواب مرده | دادن و گرفتن چیزی از مرده در خواب

تعبیر خواب آمیزش مرد با زن مرده

ابن سیرین ميگوید:

اگر در خواب ببینی با مرده زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این اســت کــه از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست ميآوری

 

امام صادق (ع) ميفرمایند:

اگر ببینی با زن مرده‌ای آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این اســت کــه خواســته و حاجت تو برآورده ميشود و سود و منفعت به دست ميآوری،

البته اگر آب منی از تو بیرون نیامده اســت، ولی اگر آب منی بیرون آمد تعبیرش بد ميباشد.

اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته و در خواب ببینی کــه با او آمیزش ميکنی، یـعـنـی چیزی از اموال آن مرده به تو ميرسد.

 

آمیزش زن با مرد مرده

ابن سیرین ميگوید:

اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد اموال زن دچار کم و کاســت و ضرر و زیان ميشود یا اینکــه حال و روزش دگرگون ميشود.

 

تعبیر خواب گذاشتن در قبر

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی تو را در قبر گذاشته‌اند، یـعـنـی به مسافرت می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ – ثُمَّ اِذَا شَاء اَنشَرَهُ _ آنگاه دچار مرگ و سپس داخل قبرش ساخت- و سپس هر وقت بخواهد دوباره زنده‏‌اش می‌كند (عبس، 21- 22)،‌‌‌‌‌

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیرش این است که در زندگانی و معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی،

 

‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید:

یـعـنـی تو را زندانی می‌کنند (تعبیرهای مختلف).

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مرده‌ای و تو را در تابوت گذاشته‌اند، تعبیرش خوب و نیکو می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تو را دفن کردند، تعبیرش بد خواهد بود.

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی علاوه بر آنکه تو را در قبر گذاشته‌اند، روی سر تو نیز خاک ریخته‌اند، یـعـنـی دینداری و ایمان تو دچار ضعف و نقص می‌شود .

تعبیر خواب مرده | دادن و گرفتن چیزی از مرده در خواب

دیدن مرده در خواب نشانه چیست

 

تعبیر خواب زنده شدن مرده

ابراهیم کرمانی ميگوید:

اگر در خواب ببینی مردی و دوباره زنده شدی، تعبیرش فوق العاده خوب ميباشد.

 

حضرت دانیال (ع) نیز ميفرمایند:

اگر در خواب ببینی مرده‌ای و زنده شدی، از گناه توبه ميکنی و عمر طولانی خواهی داشت.

 

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی مرده را دید و از او پرسید کــه تو مرده بود او گوید کــه من زنده ام، دلیل کــه احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر دید مرده او را در کنار گرفت،دلیل تندرستی بود.

اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش به خلاف این اســت.

اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل اســت وصیتی کــه کرده بود به جای نیاورده باشد.

اگر بیند کــه مرده خندان پیش او آمد، دلیل کــه کافر مرده بود.

اگر دید مرده در نماز بود، دلیل کــه آن مرده در دنیا اســتغفار بسیار کرده باشد.

 

حضرت دانیال گوید:

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی کــه امید ندارد.

اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل کــه روزی حلال یابد.

 

محمدبن سیرین گوید:

اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه اســت.

اگر دید مدره ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل کــه از آن نوع جامه گران شود.

اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل کــه آن مرده بدکردار بوده در دنیا.

اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل کــه در دنیا با مردم تکبر کرده باشد.

اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل کــه غیبت مردم باشد.

اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل کــه فحش بسیار به مردم داده باشد

اگر از پهلو می نالید، دلیل کــه با زنانِ بدکردار بوده باشد.

اگر از درد شکم می نالید، دلیل کــه حرام خورده باشد.

 

جابرمغربی گوید:

اگر بینداز درد پشت می نالید، دلیل کــه زنان بسیار کرده باشد و با پدر و خویشان بدی کرده باشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر بیند بامرده مجامعت کرد و اب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت اســت

اگر از وی جدا شد بد بود.اگر بیند با زنِ مرده مجامعت کرد، دلیل کــه از مال مرده چیزی به ویرسد.

اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل کــه زن خواهد و به مرادها برسد.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل کــه راه او گزیند،

اگر مفسد بود، دلیل کــه بیمار شود و شفا یابد.

 

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل کــه با ایمان از دنیا رفته باشد.

اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل کــه در آخرت حال او نیکو بود.

اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این اســت و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت اســت.

اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل کــه اجلش نزدیک اســت.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل کــه در دنیا طریق آن مرده جوید،

اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال.

اگر بیند خواســت کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل کــه آن مرده دیندار اســت.

اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل کــه از خویشان مرده یکی را کفن کند.

تعبیر خواب مرده | دادن و گرفتن چیزی از مرده در خواب

تعبیر خواب دیدن مرده نشانه چیست

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه اســت.

اول: مال.

دوم: ظاهرشدن مشکل.

سوم: فساد دین.

تعبیر خواب زنده شدن مرده دلیل مال اســت.

اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل کــه علم و حکمت آموزد و از شغلی کــه طمع بریده بود باز یابد.

اگر در خواب ببیند با مرده جماع کرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد.

اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود.

اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود کــه مرده اند جماع کرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد.

اگر در خواب ببیند کــه مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

مرده دوست و مهمان اســت و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست .

اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات میکنید یا مهمانی برای شما می رسد.

اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب اســت و هم نشان آن اســت کــه روح مرده در آرامش به سر می برد.

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.

اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب اســت

ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.

اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد

دیدن سلام کردن به مرده شادی بود

دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید

دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود.

 

تعبیر خواب مرده و دیدن مرگ و مردن در خواب موضوعی اســت کــه بسیاری از ما برخی روزها کــه از تخت خواب برمی خیزیم تا شب مدام در فکرش هستیم. هرچند فقط خود خواب بیننده می داند کــه تعبیر خوابش چیست،

 

این مقاله به بررسی این مسئله پرداخته اســت کــه معمولا مرگ برای انسان­ها نماد چیست و چه تعبیر و معنایی در بر دارد. هر فردی به شدت تحت تاثیر دنیای اطراف خودش قرار دارد اما خواب­‌ها بازتابی از جهان درون فرد هستند.

 

خواب­‌ها نشان دهنده­ وضعیت ذهنی، فیزیکی و احساسی فرد هستند. نمادها و زمینه‌های خواب نشان دهنده­ باورها و تاثیرات فرهنگی بیننده­ خواب هستند. بنابراین اگرچه فقط خود بیننده­ خواب می­داند کــه خواب‌هایشچه معنایی می­دهند، اما این مقاله در مورد تصورات مشترک درباره‌ی نماد مرگ و مردن در خواب بحث می­کند.

 

تعبیر خواب زمانی موثرتر اســت کــه بیننده­ خواب نقش فعالی در بررسی و کاوش معنای شخصی خوابش داشته باشد. زمانی بهترین تعبیر را خواهیم داشت کــه نماد در زمینه­ خواب تحلیل شود و بیننده­، احساساتی کــه در طول خواب داشته را بررسی کند و همچنین ارزیابی کند کــه اتفاقات رخ داده در خواب چگونه به زندگی روزمره­ او ارتباط پیدا می­کنند.

 

 

این مسئله برای بیننده­ خواب بسیار مهم اســت نه فقط برای اینکــه بفهمد معنای خوابش به احتمال زیاد چیست بلکــه برای این کــه معنی آن هر چه باشد یک پاسخ قوی و مستدل ارائه خواهد کرد.

 

اگر فرد در توضیحات خود بروز دهد کــه عمیقا آزار دیده اســت، نشان می­دهد کــه سعی دارد مرگ را انکار یا سرکوب کند. تعبیرهای نادرست به بیننده کمک می­کند تا موارد احتمالی را از تعابیر موجود حذف کند و از این جهت بسیار مفید خواهد بود.

تعبیر خواب مرده | دادن و گرفتن چیزی از مرده در خواب

تعبیر خواب مرده

 

 ۱. معانی رایج مرگ و مردن در خواب

اکثر خواب­های در مورد مرگ و مردن نشان دهنده­ پایان یک رویداد قدیمی و شروع چیزی جدید اســت. این خواب می­تواند بسته به تفکر و اندیشه­ هایی کــه بیننده در مورد خواب دارد مثبت یا منفی تلقی شود. دیدن خواب مرگ در افرادی کــه تغییر قابل توجهی در زندگی یا دوره­ گذار را تجربه کرده­ اند بسیار رایج اســت (ورود به سن بلوغ، فارغ التحصیلی، ازدواج، تغییر شغل، بازنشستگی و غیره).

 

– اگر خواب حس منفی و پایان یک رویداد قدیمی را القا کند، ممکن اســت نشان دهنده­ این مسئله باشد کــه بیننده بیش از حد در گذشته بوده و باید کمی به آینده بپردازد و بیننده به چیزی پایان داده اســت کــه همچنان باید به آن توجه شود و یا زمانی کــه در مورد مرگ کسی کــه زنده اســت خواب می­ بیند شاید حس حسادت، یا نفرت نسبت به آن شخص دارد.

 

بسیاری از خواب­ها نشان دهنده­ تحقق یکی از آرزوهای بیننده هستند.آرزوها و خواســته­ هایی کــه داریم و اغلب از نظر اجتماعی غیر قابل قبول هستند و چیزهایی کــه به خود اجازه نمی­ دهیم در طول روز در مورد آنها فکر کنیم. اینکــه بخواهیم کسی دیگر بمیرد و یا بخواهیم خودمان بمیریم معمولاً از نظر اجتماعی و عرفی غیرقابل قبول هستند و این تمایلات اغلب در خواب مشخص می­شوند.

 

خواب­ها منعکس کننده­ این تمایلات منفی هستند کــه البته می­توانند به بیننده کمک کنند تا نزد یک متخصص برود و در مورد احساس خشم و نفرتی کــه در زندگی خود دارد با او مشورت کند. دیدن مرگ خودمان در خواب به معنی تمایل به فرار کردن از اســترس­های فعلی زندگی‌مان اســت. تنها با مواجهه با اســترس­های زندگی در بیداری خود می ­توانیم احساسات منفی کــه در خواب تجربه می­ کنیم را حل کنیم.

 

دیدن خواب مرگ عشق سابق می­تواند نشان دهنده­ پایان رابطه و توانایی فرد برای شروع حرکت و رابطه‌ای جدید باشد.دیدن خواب مرگ ممکن اســت نشان دهنده­ بیماری و یا مرگ اخیر یکی از عزیزان و یا عدم پذیرش مرگ و دردناک بودن آن در واقعیت برای همه­ ما باشد.

 

۲. دیدگاه­های روانشناسی در مورد تعبیر خواب مرده و مرگ

خواب‌ها می­توانند به فرد کمک کنند تا وضعیت ناخودآگاه خود را کشف و درک کند و یا اینکــه برای پیشرفت شخصی خود به چه چیزی نیاز دارد.خواب‌ها همان چیزی نیستند کــه در نگاه اول به نظر می­رسند. شخصیت­ها و اشیاء موجود در خواب هرچند جدا از بیننده هستند اما ممکن اســت جنبه ­هایی از شخصیت خود بیننده‌ی خواب باشند.

 

ویژگی‌های مختص هر شی و رابطه­ آنها با یکدیگر ممکن اســت نشان دهنده­ جنبه ­هایی از شخصیت بیننده باشد کــه از آنها آگاهی ندارد و یا آنها را سرکوب کرده و یا به تازگی پذیرفته و با آنها کنار آمده اســت.

 

در خواب، مرگ نماد قدرتمند تحول فردی، رشد درونی و تغییر اســت. ممکن اســت نشان دهد کــه بیننده چیزی کــه دیگر لازم نبوده به آن فکر کند را فراموش کرده و دنبال اتفاقات جدید اســت.

 

مرگ کودک در خواب

تحلیل این خواب­‌ها مستلزم بررسی این نکته اســت کــه از نظر بیننده­ خواب، مرگ چیست. مرگ کودک ممکن اســت نشان دهنده­ پایان دوران کودکی و آغاز دوران بلوغ باشد. مرگ فردی در زندگی بیننده­ خواب ممکن اســت نشان دهنده­ نماد خود فرد باشد.

 

ممکن اســت بیننده این جنبه از شخصیت را نداشته باشد و یا آن را مفید بداند. برای مثال اگر بیننده خواب مرگ یک فرد ناشناس را ببیند؛ شاید اخیرا به این مسئله پی برده کــه چقدر زندگی سطحی دارد و تلاش کند وضعیت خودش را بهبود بخشد و به زندگی ­اش روح دوباره ­ای بدهد.

 

مرگ فرد یا حیوان

از آنجایی کــه ممکن اســت مرگ نشان دهنده­ پایان باورها، عادت­ها، افکار و یا ویژگی­های درونی قدیمی باشد، فرد یا حیوان مرده ممکن اســت نشان دهد کــه چه چیزی قرار اســت پایان یابد. حیواناتی مانند موش خانگی، موش صحرایی و سایر حیوانات اغلب موجودات ناخوشایندی برای همه هستند و ممکن اســت نشان دهنده­ تفکر منفی و یا رویکردهای منفی زندگی بیننده­­ خواب باشند کــه باید آنها را دور بریزد. همچنین اغلب حیوانات نشان دهنده­ شخصیت اصلی و طبیعت غریزی فرد هستند.

 

اگر حس خواب منفی باشد، به احتمال زیاد بیننده سعی کرده مرگ و تجربه­ مرگ را انکار کند. لازم به ذکر اســت کــه ماهیت روابطی کــه فرد با دیگران در خواب تجربه می ­کند نشان دهنده­ روابط فرد با خودش اســت. نحوه‌ای کــه در خواب به دیگران اجازه می­ دهیم با ما رفتار کنند همان نحوه‌ای اســت کــه خودمان با خودمان رفتار ميکنیم.

 

دیدگاه عیسی مسیح در مورد تعبیر خواب مرده و مرگ

خواب مرگ به خصوص مرگ عیسی مسیح ممکن اســت نماد شهادت، قربانی و تعصب مذهبی باشد. ممکن اســت بیننده احساس کند کــه دیگران آزارش داده­ اند و به این نتیجه برسد کــه باید از آنها رو برگرداند. خواب مرگ ممکن اســت نشان دهنده­ فداکاری مسیحیان باشد کــه نیازهای دیگران را به نیازهای خود ارجح می­دانند.یک قمری مرده ممکن اســت نمادی از گناهکاری، پایان دردناک صلح و سازش و پایان غم انگیز عشق و زیبایی باشد.

 

دیدگاه­های دیگر در مورد تعبیر خواب مرده و مرگ

برخی بر این باور هستند کــه مرگ نشانه­ی مثبتی برای بیننده اســت کــه به رفاه خواهد رسید و طول عمر زیادی خواهد داشت.بسیاری بر این باورند کــه خواب مرگ خودشان و یا مرگ کسی کــه می­شناسند نشانگر رویدادی اســت کــه قرار اســت در آینده اتفاق بیفتد. این باور معمولا اضطراب آور اســت و به احتمال زیاد نشان دهنده­ ترس، اضطراب و اســترس شخص خواب بیننده در دنیای واقعی اســت.اگر خواب در مورد کسی باشد کــه قبلا از دنیا رفته اســت، بسیاری از مردم این خواب را پیام مستقیمی از آن شخص تفسیر می­کنند.

 

۵. تفسیر و تعبیر خواب

لازم به ذکر اســت کــه خواب‌ها در هر زمان و برای هر فردی می­توانند معانی متفاوتی داشته باشند و حتی ممکن اســت یک خواب چندین معنی داشته باشد. اغلب این امکان وجود دارد کــه خواب‌های ما لایه‌بندی‌های مختلفی داشته باشند کــه در آن یک نماد ممکن اســت به چیزی مربوط باشد کــه در طول روز، برای ناخودآگاه و یا رشد معنوی ما رخ داده اســت و یا به رویدادهایی مربوط باشند کــه در دوران کودکی ما رخ داده‌اند و بر باورها، تفکر و رفتار ما اثر می­گذارند.

 

تعبیر و تفسیر خواب یک فرد می­تواند روش قابل اتکایی برای به‌دست آوردن بینش در مورد دنیای درونی آن شخص باشد چیزی کــه شاید در ساعات بیداری رسیدن به آن برای او به خاطر مشغله‌های زیاد بسیار دشوار باشد.

 

نتیجه گیری: بسیاری از ما خواب زیادی می بینیم که یکی از این خواب ها دیدن مرده در خواب است.شاید برایتان ترسناک به نظر برسد .اما تعابیر های مختلفی در این خصوص است .ممکن است شما چیزی به مرده داده باشید یا مرده چیزی به شما داده باشد و … این ها همه معنی های مختلفی دارند که در همین راستا نیک شو مقاله های تهیه کرده است تا شما راحتتر به نتیجه برسید.

 

 

4.1/5 - (33 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

‫6 نظرها

 1. سلام خسته نباشید .من پدر شوهرم تازه ۲۰ روزی هست که فوت شدن من نامزد هستم .در خواب دیدم که از من ادرس خونه پدرمو میخواست و یه برگه که دستش بود و ادرس توش نوشته بود دستش بود و گفت پلاکتون چنده مامانت خیلی بد خط نوشته که من نیام اونجا و من ازش میپرسیدم که اونجا جات خوبه میگفت پلاک خونتونو بگو …میشه تعبیرشو بهم بگید

 2. خواب دیدم پدر بزرگم ک بتازگی به رحمت خدا رفته از راه دوری داره میادش تو بقلش یک عالمه وسیله بودش من نمیدونم یعنی ندیدم تو دستش چی بودش امد جلو من پیشونیشو بوسیدم رفت خونه عمه کسی دور ورمون نبودش،من وسایلها رو از دستش گرفتم گذاشتم زمین

  بعدش پدر بزرگ همش داشتش به اسمان نگاه میکرد میگفت وقت زیادی ندارم،باید برم نمیدونم آسمون وقت غروبش بود یا طلوعش قشنگ بود ولی من از آسمون ترسیده بودم،همش پدر بزرگ میگفت خدا مهربونه وقت زیادی ندارم باید برم

  بعد در یک بلندی مامانمو ابراهیم عمو ( هردو در جوار حق هستند )
  ایستاده بودند که یک پسر بچه بور ناز اویزون کرده بودند که تقریبا ۶ ماه یا یک ساله بودش که از دستاش گرفته بودند که من بگیرمش
  یکدفعه از خواب بیدار شدم

  این خوابو دختر عموم که خیلی وقت هست ازدواج کردند و بچه دار نشدند دیدند

 3. سلام. خواب دیدم زمستون بود و درختا خشک. زمین نم دار بود و من و پسر کوچیکم رو یه بلندی سراشیبی که اطرافم درختای خشک بودن رو زمین نشستیم و چایی داغ ریخته بودم و کلی لیکو شیرین آب گرفته بودم و با پسرم همشو خوردیم تقریبا و یه فنجون و نیم ازش مونده بود.چندتا فنجون چای هم ریخته بودم یهو پدر بزرگم که سالهاس فوت شدن یعنی پدر بابام! اومدن پیشم هوا سرد بود و ایشون اورکت قهوه ای تمیز به تن داشتن با شلوار و کلاه مشکی . واسم یه بسته کلوچه آوردن گفتن اینو بخور بابا. واسه تو آوردم. و گذاشتن رو همون خاک نم خورده منم ایشون رو به خوردن آب لیمو شیرین و چای دعوت کردم. ایشون گفتن هر دوشم میخورم و خوردن. بعد هم رفتن.

 4. سلام پددم خواب دیده که با دایی های بنده که یکیشون فوت شده بودند و مادر من به پدرم میگن که برو با ماشین فلان جا اون هم با ماشین ال۹۰میره تعبیرشو میخواستم ……

 5. سلام.خسته نباشید.عمه ام در بیمارستان به دیتگاه تنفس وصله. ودخترش خواب دیده که عموی فوت شده ام اومده بیارستان و میگه برای ترخیص مامانت اومدم. تعبیرش؟ ممنون از پاسخگوییتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا