تعبیر خواب

تعبیر خواب ماهی قرمز | ماهی گرفتن | ماهی مرده

تعبیر خواب ماهی قرمز | ماهی گرفتن | ماهی مرده

تعبیر خواب ماهی قرمز | ماهی گرفتن | ماهی مرده

در تعبیر خواب ماهی بین معبرین غربی و اسلامی اختلاف هایی هست ، معبرین اسلامی ماهی را نشانه غنیمت و مال می دانند.به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی اســـت کــه قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب ميآید و بقیه اش ناخودآگاه اســـت. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار ميشود کــه معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها ميپردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته اســـت.

 

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان ميکند کــه:

ماهی ها و آبزیان: هنگامی کــه عزم ميکنیم کــه حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه های ناخودآگاه جسمانی و روانی، تولید واکنش ميکنند. ماهی ها اغلب این فرایندهای ژرف ناخودآگاه را به تصویر ميکشند. پس ماهی نمایانگر آن چیزی اســـت کــه از درون انسان برميخیزد، کــه ميتواند مغذی و مقوی یا مخرب باشد و این بستگی به محتوای رویا دارد.

 

بعنوان مثال، شخصی به احساساتی کــه مدت ها سرکوبشان کرده بود اجازه ابراز ميدهد. با جاری شدن احساسات، فرد ادراک جدیدی از نفس را حس میکند، و این فرایند در رویا به صورت ماهی نمایش داده ميشود؛ نگرش، کردار و غرایزی از ما کــه با دیگر اعضای بشریت یکسان اســـت – ناخودآگاه جمعی – و سائقه ها و شناختی کــه از آن سرچشمه ميگیرد؛ غرایز جنسی در مورد تولید مثل، ماهیان بسیار ریز همان اسپرم ها هستند و بدین معنا ما آن ماهی ریز اسپرمی هستیم کــه مسیر شگرفی به سوی رشد و تبدیل شدن به آدمی در پیش دارد. ماهی ممکن اســـت خردی باشد کــه، با در نظر گرفتن سیر و سلوک ما در مکان و زمان، هنوز به خودآگاهی ما نرسیده اســـت.

 

ماهی مرده: ابراز نشدن غرایز اساسی. اگر ماهی شما را خورد: حس میکنید کــه غرایز و احساسات غیرعقلانی شما را تهدید ميکنند؛ خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت یا مسیر منطقی زندگی.

 

اگر ماهی ميخورید: درآمیختن ادراک و وقوف درون؛ حس در ارتباط بودن با جامعه و جهان، و معاشرت و مصاحبت با آنان.

 

ماهیگیری: خلق حالت ذهنی پذیرا کــه به بصیرتی کــه در ژرفنا پنهان اســـت اجازه ورود و آشکار شدن و شناخته شدن ميدهد؛ تلاش برای یافتن ارتباط فرد با حیات جهانی؛ “قلاب انداختن” برای یافتن ایده ای نو؛ جست و جوی شهود.

 

ماهیان ریز بسیار در یک ظرف: این تصویر ميتواند نشان دهنده اسپرم و باردار شدن و یا میل به باردار شدن باشد.

تعبیر خواب ماهی قرمز | ماهی گرفتن | ماهی مرده

قبل از ورود به تعابیر معبرین اسلامی و کتاب بانک جامع تعبیر خواب دیدن ماهی در خواب را ميتوان از دیدگاه کارل گوستاو یونگ روانشناس بزرگ آلمانی تحلیل کرد.

 

دیدن ماهی‌ای کــه در خوابتان شنا ميکند بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماســـت. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی اســـت کــه به سطح آمده اســـت. بویژه، گرفتن ماهی سفید در خوابتان به این معنی اســـت کــه شما ممکن اســـت باور‌های روحی تان را مورد سوال قرار میدهید. تعبیر دیگر این اســـت کــه شناکردن ماهی در خوابتان ممکن اســـت نمادی از درک و فهم باشد. زنان وقتی کــه حامله ميشوند خواب ماهی در حال شنا کردن ميبینند. ممکن اســـت بیانگر موقعیتی باشد کــه لغزنده اســـت یا دست نیافتنی اســـت

 

خواب دیدن اینکــه ماهی ميخورید نماد باورهاتان، وضعیت روحی، شانس، انرژی و غناســـت. غذای روح اســـت.

 

خواب دیدن ماهی پخته بیانگر این اســـت کــه شما به درک جدیدی از احساس روحی و دانش رسیده اید.

 

خواب دیدن اینکــه شما ماهی را تمیز ميکنید بیانگر این اســـت کــه شما ابراز احساسی تان را به شیوه‌ای تغییر ميدهید کــه قابل ارائه به دیگران باشد. شما خودتان را سانسور ميکنید و اینکــه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نميکنید.

 

دیدن تیغ ماهی در خوابتان به نگرش، افکار یا دیدگاه‌های قدیمی اشاره دارد کــه قبلا روشن شده اســـت. شما این ایده‌ها را پرورش داده اید و از آن کسب دانش کرده اید.

 

خواب دیدن اینکــه یک ماهی کوچک به ماهی بزرگتری حمله ميکند بیانگر این اســـت کــه نباید توانایی‌های کسی را به خاطر جثه‌ی کوچکش دست کم بگیرید. در نظر بگیرید کــه آیا با ماهی کوچک همدردی ميکنید یا با ماهی بزرگ، برای تعبیر خوابتان مهم اســـت.

 

خواب دیدن اینکــه یک ماهی خیلی خیلی بزرگ (کــه معمول نیست) به شما حمله ميکند بیانگر این اســـت کــه شما از یک مساله‌ی احساسی دوری ميکنید، به قدری کــه رفته رفته رشد ميکند و به یک مساله‌ی بزرگ تبدیل ميشود. شما احساسات خودتان را خیلی سرکوب ميکنید کــه روی رفاه تان اثر ميگذارد.

 

خواب دیدن اینکــه یک ماهی غول پیکر تلاش ميکند کــه شما را بخورد به این معنی اســـت کــه افراد پرقدرت تلاش ميکنند کــه شما و توانایی هاتان را خراب کنند (تحلیل ببرند)

 

خواب دیدن اینکــه به بازار ماهی ميروید بیانگر لذت و شادی اســـت.

 

دیدن ماهی فاسد و پوسیده در بازار ماهی بیانگر پریشانی‌ای اســـت کــه شما با تظاهر به شادی، اینگونه مينمایانید کــه غم ندارید.

 

دیدنش در خوابتان بیانگر موارد ناخودآگاه اســـت کــه خودش به آرامی خودش را نشان ميدهد. تعبیر دیگر این اســـت کــه نمادی از احساساتی اســـت کــه ميخواهید داشته باشید و مدام چکشان کنید.

 

تعبیر خواب ماهی

امام صادق (ع) ميفرمایند:

تعبیرهای ماهی عبارت‌اند از:

وزیر

لشکر

دختر

غنیمت

غم و اندوه

کنیزک هندو

 

حضرت دانیال (ع) ميفرمایند:

اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت ميباشد.

 

ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه دارد.

 

جابر مغربی نیز ميگوید: تعبیر ماهی تازه، غنیمت ميباشد.

 

بعضی از تعبیرگران ميگویند: تعبیر ماهی کوچک، مسافرت ميباشد، ‌‌‌‌‌

 

ابن سیرین ميگوید: تعبیرماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود اســـت.

 

لوک اویتنهاو ميگوید:

ماهی‌های بزرگ: رضایت

ماهی‌های کوچک: شکست

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماهی روزی اســـت

تعبیر خواب ماهی قرمز | ماهی گرفتن | ماهی مرده

آنلی بیتون ميگوید:

دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن اســـت کــه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار ميدهند.

 

اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن اســـت کــه همسری زیبا و با اســـتعداد به دست خواهد آورد.

 

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید کــه ماهی را درسته قورت دادید طمع ميکنید و دچار حرص و آز ميشوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت ميرسید.

 

اگر ببینید ماهی شور ميخورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی کــه شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار ميشوید.

 

جابر مغربی ميگوید:

اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته ميخوری، به این معنی اســـت کــه به اندازه آن مال و اموال به دست ميآوری

 

اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، نشانه این اســـت کــه اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت ميروی و به کسب علم و دانش ميپردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار ميکنی ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی اســـت. لازم به ذکر اســـت کــه ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور ميباشد.

 

ابراهیم کرمانی ميگوید: اگر ببینی گوشت ماهی ميخوری، مال فراوانی به دست ميآوری.

 

ابن سیرین ميگوید: اگر ببینی قلی‌های از گوشت ماهی ميخوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست ميآوری.

 

آنلی بیتون: خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار اســـت.

 

لیلا برایت: خوردن ماهى خشك در خواب، نشانه‌ى بيمارى اســـت.

 

تعبیر خواب ماهی مرده

لوک لویتنهاو: ماهی‌های مرده: ناراحتی

 

آنلی بیتون: دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن اســـت کــه در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست ميدهید.

 

تعبیر خواب انواع ماهی (قزل آلا، شورو…)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ماهی سفید بخت و اقبال اســـت.

ماهی زرد طلایی پول و مال و ثروت اســـت.

ماهی سرخ فر و شکوه اســـت.

 

حضرت دانیال (ع) ميفرمایند: تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت ميباشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو اســـت.

 

ابن سیرین ميگوید: اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده اســـت، شخص بزرگی به تو ظلم ميکند.

 

اچ ميلر مى‌گويد:

اگر در خواب ماهى آزاد ببينيد، به اين معنا اســـت كه آينده‌ى درخشانى خواهيد داشت.

 

ديدن ماهى ساردين در خواب، علام نگرانى و ناراحتى اســـت.

 

ديدن ماهى طلايى در خواب، علامت آن اســـت كه ازدواج موفقى خواهيد داشت.

 

برايت مى‌گويد:

اگر در خواب ماهى بزرگى ببينيد، يعنى درآمد خوبى خواهيد داشت.

 

ديدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى اســـت.

 

ديدن ماهى قزل ‌آلا در خواب، نشانه‌ى آن اســـت كه اقبال و شانس به شما رو آورده اســـت.

 

ديدن ماهى كولى در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناخوشايند اســـت.

 

تعبیر خواب گرفتن ماهی

آنلی بیتون ميگوید:

اگر خواب ببینید گربه ماهی صید ميکنید، نشانه آن اســـت کــه نقشه‌های دشمنان شما را پریشان ميکند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک ميکند تا از دام آن‌ها بگریزید.

 

اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید، نشانه آن اســـت کــه با توانایی و شهامت ثروتی به دست ميآورید.

 

۱. دیدن تخم ماهی در خواب

تخم‌ها معمولا با توانایی‌ها و آغاز هایی جدید در ارتباط هستند. دیدن تخم ماهی در خواب ميتواند نشان دهنده ایده یا مسیری جدید باشد کــه از ذهن ناخودآگاه شما متولد ميشود.

 

۲. ماهی و باروری

ماهی‌ها اغلب نماد باروری و رشد فردی هستند. دیدن ماهی در حال شنا در خواب ميتواند نماد بارداری یا حاملگی باشد. تصویر اسپرم با ماهی در حال شنا در دریا اغلب در ارتباط اســـت. برخی زنان وقتی باردار ميشوند خواب ماهی در حال شنا را ميبینند.موقعیت ماهی در زنجیره غذایی حاکی از موقعیت اجتماعی، میزان اعتماد به نفس و میزان احساس قدرت در فرد خواب بیننده اســـت.

 

۳: تعبیر خواب عروس دریایی

عروس دریایی در خواب بسته به نوع آن معانی و تعابیر متفاوتی دارد. بعضی از آنها نیش ميزنند و بسیار خطرناک هستند درحالیکــه برخی دیگر نرم و بدون خطر هستند. عروس دریایی در خواب ميتواند نشان دهنده خاطرات دردناکی باشد کــه خود را از اعماق ضمیر ناخودآگاه شما آشکار ميسازد. در صورت دیدن چنین خوابی ميتوان گفت کــه احتمالا خشم یا خصومت پنهانی در برخی از روابط یا موقعیت‌های واقعی خواب بیننده وجود دارد. دیدن عروس دریایی در خواب همچنین بر احساساتی مثل بی‌کفایتی، تردید و فقدان عزت نفس در خواب بیننده دلالت ميکند. شاید شما قادر نیستید کــه در بیداری و در زندگی واقعی خود در موقعیتی خاص به تنهایی روی پای خود بایستید یا شاید احساس ميکنید کــه درونمایه‌ای ندارید و به ارزش‌های اخلاقی و باورهای خود پایبند نیستید.

 

درصورتیکــه عروس دریایی در خواب شما همچون نمادی مثبت پدیدار شود، ميتواند به معنای قرار گرفتن در جریان و رفتن با آن جریان باشد. عروس دریایی همگام با اقیانوس در حرکت اســـت. به این ترتیب ميتواند به این معنا باشد کــه شاید شما با چیزی بزرگتر از خود روبه‌رو شده‌اید و آرامش و امنیت را در آن یافته اید.

تعبیر خواب ماهی قرمز | ماهی گرفتن | ماهی مرده

۴. خوردن یا پختن ماهی در خواب

عمل پختن و خوردن اغلب با پرورش روح در ارتباط اســـت و بطور کلی به عنوان یک امر معنوی شناخته ميشود.

 

خوردن ماهی در خواب نمادی از باورها، فلسفه یا معنویت فرد خواب بیننده اســـت. خوردن ماهی نشان دهنده این اســـت کــه شما در حال ترکیب و تلفیق ادراکات جدید خود با هویت تان هستید. پختن ماهی در خواب نیز مفهومی مشابه با خوردن ماهی در خواب دارد با این تفاوت کــه تمرکز اولی بر آماده‌سازی و فرآیندی کــه خواب بیننده پشت سر ميگذارد تا اطلاعات، ادراکات و کشفیات جدید خود را با ” من هستمِ ” خود به عنوان فردی فعال ترکیب کند، بیشتر از دومی خواهد بود. چگونگی آماده‌سازی ماهی توسط فرد خواب بیننده در خواب نگرشی مهم در مورد آنچه کــه وی در طول فرآیند تحول درونی با آن در چالش اســـت را نشان ميدهد.

 

تعبیر خواب ماهی تمیز کردن: تمیز کردن ماهی در خواب نیز با پختن و خوردن آن در ارتباط اســـت و نشان دهنده این اســـت کــه شما در حال تغییر دادن چگونگی ابراز احساسات و بیان عاطفی خود به گونه‌ای هستید کــه برای دیگران قابل ارائه و قابل پذیرش باشد. در این حالت، خواب بیننده در حال سانسور کردن خود بوده و احساسات خود را بطور کامل ابراز نميکند.

 

۵. تعبیر خواب ماهی مرده

ماهی مرده در خواب نماد ناامیدی و فقدان اســـت. این فقدان ميتواند با از دست دادن قدرت، ثروت، ایده، فصلی معنوی در زندگی فرد یا هویت او در ارتباط باشد. از آنجایی کــه ماهی‌ها اغلب با ضمیر ناخودآگاه مرتبط هستند، ماهی مرده ميتواند نمادی از چیزی قدیمی یا کــهنه باشد کــه زمینه توانایی و رشدی جدید را فراهم ميکند.

 

مرگ نمادی مهم در خواب اســـت و ميتواند معانی مثبت و منفی برای فرد خواب بیننده به همراه داشته باشد. در این صورت باید مشخص شود کــه مرگ پایان دهنده اســـت یا آغازکننده یک زندگی جدید و اینکــه برای خواب بیننده واقعه‌ای مثبت بوده اســـت یا منفی. پایان یافتن چیزی پیش از موعد ميتواند عواقبی منفی به همراه داشته باشد. با این وجود، چنگ انداختن به چیزی برای مدتی بسیار طولانی نیز ميتواند مانع از رشد و پیشرفت خواب بیننده شود.

 

۶: دیدن تنگ ماهی یا آکواریوم

تنگ ماهی همان مخزن عواطف و احساسات ما اســـت. اندازه و کیفیت کلی تنگ ماهی نشان دهنده وضعیت و چگونگی احساسات خواب بیننده اســـت. بطورکلی تنگ ماهی نشان دهنده این اســـت کــه خواب بیننده در حال تفکیک احساسات و عواطفش اســـت و در نتیجه تماس خود را با بودنِ کامل خود از دست ميدهد. دیدن تنگ ماهی در خواب به شما نشان ميدهد کــه چطور بر احساسات خود کنترل و مدیریت دارید. اگر شما در خواب ببینید کــه در حال تماشای ماهی درون تنگ ماهی هستید به این معنا اســـت کــه احساس جدایی و دوری از جامعه را تجربه ميکنید بطوریکــه گویی زندگی شما راه به جایی ندارد یا شما در دایره‌های زندگی در حال شنا کردن هستید.

 

اگر در خواب ببینید کــه در تنگ ماهی یا آکواریوم زندگی ميکنید به این معناســـت کــه شما از جامعه خود احساس جدایی و دورافتادگی ميکنید اما به این معنا نیز هست کــه احساس ميکنید از جانب اطرافیان خود تحت فشار هستید. عبارت ” زندگی کردن در تنگ ماهی” را در نظر بگیرید. ماهی درون تنگ هیچ جایی برای پنهان شدن ندارد. در این حالت خواب بیننده احساس ميکند کــه مورد قضاوت، انتقاد و موشکافی دیگران قرار گرفته اســـت. چنین خوابی بیشتر اوقات با محیط خانواده، مدرسه یا محیط کار در ارتباط اســـت.

 

اگر در خواب ببینید کــه یک ماهی بزرگتر از آنچه تصور ميکرده‌اید را شکار کرده‌اید به این معناســـت کــه خواب بیننده احساس ميکند کــه قادر نیست آنچه کــه در ناخودآگاه خود جست‌وجو ميکند را مدیریت کند. به عبارت دیگر آن فکر یا اطلاعات آنقدر بزرگ اســـت کــه مدیریت آن خارج از توان خواب بیننده اســـت.

 

۷. تعبیر خواب ماهی گیری

دیدن فردی کــه در حال ماهیگیری اســـت در خواب نشان دهنده این اســـت کــه خواب بیننده در تلاش اســـت تا چیزی را در زندگی واقعی خود و در بیداری‌اش به‌دست آورد.

 

ماهیگیری در خواب ميتواند نشان دهنده روبه‌رو شدن با احساسات سرکوب شده و آوردن آنها به سطح ناخودآگاه باشد. ماهیگیری در یخ به این معناســـت کــه خواب بیننده در حال شکستن یک مانع عاطفی و روبه‌رو شدن با احساسات ناخوشایند ضمیر ناخودآگاه خود اســـت.یادتان باشد کــه در تفسیر خواب یا رویای خود زیاده روی نکنید. ماهیگیری در خواب شاید به این معنا هم باشد کــه خواب بیننده نیاز به تفریح و اســـتراحت بیشتری دارد.

 

۸: تعبیر خواب چوب ماهیگیری

دیدن چوب ماهیگیری در خواب نماد ابزارآلات و انگیزه‌های لازم برای تعمق و کاویدن ذهن ناخودآگاه شما اســـت. این خواب نشان دهنده آن اســـت کــه شما برای روبه‌رو شدن با مسائل و احساسات سرکوب شده خود آماده هستید. دیدن چوب ماهیگیری در خواب به شما نشان ميدهد کــه شما در آستانه شروع یک سفر درونی و خودکاوی قرار گرفته اید. اگر خواب شما بر ابزار ماهیگیری و برنامه‌ریزی برای این کار متمرکز شده باشد، حاکی از آن اســـت کــه شما در حال آماده‌سازی خود برای این اکتشاف درونی هستید و در آستانه دریافت کشف و شهود قرار گرفته اید.

 

۹. تعبیر خواب قلاب ماهیگیری

قلاب ماهیگیری در خواب نشان دهنده نیاز شما به ” گرفتن” اســـت. این خواب همچنین نشان دهنده تلاش شما در چنگ زدن و دست یافتن به چیزی اســـت. بعلاوه قلاب ماهیگیری در خواب به این معناســـت کــه شما به دام افتاده‌اید یا مجبور به انجام کاری شده‌اید یا از فکر و اندیشه‌ای نادرست برخوردار شده اید.

 

۱۰. بازی کلمات با واژه ” ماهی”

ممکن اســـت عبارت‌های رایج مرتبط با ماهی با مفهوم خواب فرد خواب بیننده مرتبط باشد. این عبارت‌ها را در نظر بگیرید: ” مثل یک ماهی سرد و یخ “، ” ماهی بیرون از آب” یا چیزی کــه در موقعیتی خاص “شبیه ماهی” اســـت. همچنین با توجه به ماهیت ماهی شاید بخواهید از عبارت هایی مرتبط مثل ” به دام ” یا ” در قلاب ” کسی یا چیزی گرفتار شدن نیز اســـتفاده کنید. خواب ماهی ميتواند نمادی از یک موقعیت یا وضعیت لغزنده یا بی‌ثبات باشد. شاید در خواب خود ماهی‌های فراوان دیگری را در دریا ببینید کــه در این صورت با موضوع یا مسئله‌ای در روابط شما مرتبط خواهد بود. شاید هم خود را در خواب در حال ماهیگیری ميبینید تا بتوانید تعریف و تمجید دیگران را به‌دست آورید. این خواب نشان دهنده نیاز شما به مورد توجه قرار گرفتن و شناخته شدن از جانب دیگران خواهد بود.

تعبیر خواب ماهی قرمز | ماهی گرفتن | ماهی مرده

۱۱. تعبیر خواب ماهی: دیدگاه‌های فرهنگی

تعبیر خواب ماهی ميتواند با تعابیر تاریخی یا فرهنگی ماهی در ارتباط باشد. ممکن اســـت فرد خواب بیننده به یکی از فرهنگ‌های زیر تعلق داشته باشد یا تحت تاثیر یکی از آنها قرار گرفته باشد یا به مطالعه یکی از این فرهنگ‌ها پرداخته باشد.

 

پاگانیسم (کافرکیشی): الهه مادر (کیبلی) اغلب به شکل ماهی یا زنی دارای ماهی بر اندام‌های جنسی‌اش به تصویر کشیده ميشود.

 

چینی: کوان یین اغلب به شکل ماهی به تصویر کشیده شده اســـت.

 

هندی: کالی (ایزدبانوی مرگ و ویرانی) الهه‌ای با چشم‌های ماهی گونه نامیده ميشد.

 

مصری: ایزیس (الههٔ طبیعت، باززایی، ازدواج) ماهی بزرگ شکاف عظیم نامیده ميشد.

 

یونانی: واژه یونانی ” دلفوس” دارای معانی ماهی (دلفین) و رحم یا زهدان اســـت.

 

اختربینی: در ستاره شناسی ماهی‌ها معمولا نماد برج حوت هستند.

 

مدیترانه: ماهی و نان در ادیان گوناگون به عنوان غذایی مقدس مورد اســـتفاده قرار ميگرفته اســـت.

 

اسکاندیناوی: در اساطیر اسکاندیناوی ماهی به عنوان غذایی برای بزرگداشت فریا (ایزدبانوی عشق) به کار ميرفت. روز ششم هفته به احترام فریا “فرایدی” ( جمعه) نامیده شد.

 

خاورمیانه: ایزدبانو اِفِسوس به شکل زنی به تصویر کشیده ميشد کــه اندام‌های جنسی او با ماهی پوشیده شده بود.

 

۱۲. تعبیر خواب ماهی: ماهی و نماد مسیحیت در خواب

ماهی همچنین نمادی باســـتانی از مسیحیت اســـت و دیدن ماهی در خواب ميتواند نشان دهنده باورها و تجربه‌های خواب بیننده در کلیسای مسیحیت باشد. اگر کتاب‌های مصور آیین مسیحیت را دیده باشید، حتما تصاویری از عیسی در حال ماهیگیری در قایقی را مشاهده کرده اید. حتی تعابیر ماهیگیر یا ” ماهیگیرانی با صید انسانی” نیز درمورد رسولان و پیامبران به کار ميرود. به این ضرب‌المثل‌ها دقت کنید: ” اگر به یک نفر یک ماهی بدهی گویی خوراک یک روز کامل را به او داده ای” یا ” ماهیگیری را به یک نفر آموزش بده. به این ترتیب تو خوراک یک عمر او را برایش تامین کرده ای”. این ضرب‌المثل‌ها نیز با مفهوم خواب ماهی در ارتباط هستند.

 

در اینجا آیاتی از کتاب مقدس را با هم ميخوانیم کــه کلمه ماهی در آنها دیده ميشود:

 

انجیل مرقس ۱: ۱۷: ” از من اطاعت کنید و من از شما ماهیگیرانی ميسازم کــه انسان‌ها را صید ميکنند”.

 

انجیل متی ۱۲: ۴۰: ” یونس سه روز و سه شب را در شکم ماهی بزرگی به سر برد. از این روی پسر آدم نیز سه روز و سه شب در قلب زمین قرار خواهد گرفت”.

 

انجیل متی ۱۴: ۱۷: ” و آنها به او گفتند ما در اینجا تنها سه قرص نان و دو ماهی داریم”.

 

انجیل لوقا ۵: ۶: ” و هنگامی کــه آنها چنین کردند، تعداد فراوانی ماهی صید کردند و تورشان از سنگینی ماهی‌ها در حال پاره شدن بود”.

 

انجیل لوقا ۲۴: ۴۲: ” پس آنها تکــه‌ای ماهی کباب شده و مقداری عسل به او دادند”.

 

انجیل یوحنا ۲۱: ۶: ” و او به آنها گفت: ‘ تور را در سمت راســـت کشتی بیندازید و به این ترتیب تعدادی ماهی به‌دست خواهید آورد’. پس چنین کردند و تعداد ماهی‌های داخل تور به قدری زیاد شد کــه نميتوانستند تور را حرکت دهند”.

 

نامه اول به قرنتیان ۱۵: ۳۹: ” گوشت‌ها انواع گوناگونی دارند: گوشت انسان، گوشت چهارپایان، گوشت ماهیان و گوشت پرندگان”.
مسیحیان هنگامی کــه در نخستین قرن‌های پس از تولد عیسی مسیح از جانب روميها تهدید ميشدند از نماد ماهی برای علامت‌گذاری مقبره ها، محل برپایی جلسات، یا شناسایی دوست از دشمن اســـتفاده ميکردند.

 

امروزه نماد ماهی همچنان برای نشان دادن مسیحیت مورد اســـتفاده قرار ميگیرد. برای مثال برچسب‌های سپر ماهی روی ماشین‌ها یا اســـتفاده از نماد ماهی در گردنبند یا تیشرت‌ها نشان دهنده باور به آیین مسیحیت در آن افراد اســـت.

 

5/5 - (5 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا